DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 31     <-- 31 -->        PDF

- - -269 -


Ispitne se pristojbe diele na jednake dielove medju ispitivače tako,
da za svaki predmet, što ga ispituju, dobiju po jedan dio, a predsjednik
kao takav takodjer jedan dio.


§ 9


Ovime se izvan krieposti stavlja naredba kr, hrv.-slav.-dalm.
zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove i za bogoštovlje i nastavu od


7. listopada 1900. broj 24.484 kojom je izdan naučni i ispitni red za
slušače kr. šumarske akademije, prislonjene uz mudroslovni fakultet kr.
sveučilišta Franje Josipa I, u Zagrebu, kao i naredba istih zemaljskih
vladinih odjela od 30. rujna 1907. broj 111. A. 2903/4 o naučnom redu
te akademije.
Ova naredba stupa početkom drugoga semestra naučne godine
1908,/9. na snagu.


Iz upravne prakse


Dostalac nekretnina na javnoj dražbi stiče i ovlaš´enlčko pravo,
icoje je s istima skojčano. — Prinos k tumačenju §§ 6, 9. i 22 zakon
1 od 25 travnja 1894. o uredjenju zemljištnih zajednica i §-a 442


0. g. z. Kr. hrv. slav, dalm. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove,
izdala je dne 20. ožujka 1909. pod brojem 13.033 sliedeću vrhovnu
rješitbu.
„Uvažanjem utoka J. F. preinačuje se odluka županijskog upravnog
odbora u Z. od ^9. prosinca 1908 broj 18592, te se potvrdjuje odluka
kr. kotarske oblasti u Z. od 10. srpnja 1908. broj 6132 iz sliedećih
razloga.


U zemljištnim zajednicama, što ih tvore bivši oodanici, kojim su
u ime prava drvarije i paše zapale putem segregacije šume i pašnjaci,
spojeno je prema § 6. zakona od 25. travnja 1894 o uredjenju z e m-
Ijištnih z a j ednica, o vla štenič tvo sa selištnim posjedom
i to u razmjeru, kako je prigodom pravomoćne provedbe segregacije
ustanovljeno (§ 9. cit. zakona).


Po tome je nedvojbeno, da je ovlašteničko pravo imanentni dio
nekretnina, glede kojih je propisanim načinom po zakonu i po k zakonu
izdanim provedbenim naredbama ustanovljeno, da su ovlaštene.


U pnpornom slučaju dokazano je, da nekretninama, upisanim


u grunt. uložku broj 455 porezne obćine V. g., pripada ovlašteničtvo u


razmjerju 1/8 u zemlj. zajednici V.—K,


Ta ze Ijištna zajednica uredjena je prema propisima citiranog za


kona i provedbenih naredaba, pak je dotično ovlaštenje prema propisu


§ 16. zakona i evidentirano u navedenom gruntovnom uložku prove


denom zabiljfžbom spoja ovlašteničkoga prava.


Nepreporno je, da je spomenute nekretnine Ive G. na javnoj
ovršnoj dražili dne 31. prosinca 1905. pravomoćno dostao J. F. iz Z.,
te da je negovo pravo vlastničtva u grunt. ul. br. 455 porezne obćine


V. g. i uknjiženo.
Gledom na propis § 44?. o, g. z. stekao je dostalac s vlastnosti
spomenutih m kretnina i prava, koja su skopčana s istima. Stoga
obzirom na tu zakonsku ustanovu nije potrebno bilo, da se u dražbenim
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 270 —


´Uvjetima naročito iztakne. da je ovršnoj dražbi izvrgnuto i akcesorno
.pravo, koje je već po samom zakonu s istima skopčano


To je pak u ovom slučaju, gdje je zemljištna zajednica već i ure


djena, tim manje potrebno bilo, jer su dražbi bile izvrgnute nekretnine,


glede kojih je gruntovna zabilježba spoja ovlašteničkog prava već i pro


vedena bila.


Po tome je spomenuti prigovor protiv dražbenih uvjeta eventualno


mogao biti obzirom na vriednost nel«retnina relevantan samo u ovršnom


postupku, dočim u ovom sporu nemože biti odlučnim, jer je dražbeni


čin pravomoćnim postao.


Kupoprodajnim ugovorom od 23. kolovoza 1906. je I, G., bivši
vlastnik na javnoj dražbi dne 30. prosinca 1905. prodanih nekretnina,
prodao tim nekretninama pripadajuće ovlašteničko pravo samo
za sebe J. K. iz Z., te je potonji na temelju toga kupoprodajnougovora
zatražio, da se on kao ovlaštenik upiše u temeljnu knjigu zem.
Ijištne zajednice.


Županijski upravni odbor ukinuo je riešenjem svojim od 29. prosinca
1908. broj 18592/2 odluku kr. kot. oblasti u Z. od 10. srpnja
1908. broj 6132., kojom je odbijen spomenuti zahtjev i. K. s razloga,
.što a) u dražbenim uvjetima nije izrično spomenuto bilo, da se s dotičnim
ovlaštenim nekretninama prodaje i ovlašteničko pravo, pak da
po tome isto ni prodano nije, i što b) kr. kot. oblast nije uredovala po
vladinoj naredbi od 7. lipnja 1900 broj 35.877 (Sbor. kom. V. broj 47
od g. 1900)


Prema gornjem obrazloženju neosnovan je upitni razlog pod a)
ruavedeni i protivi se postojećim propisima zakona od 25. travnja 1894.


o uredjenju zemljištnih zajednica i obćeg gradjanskog zakonika; ovršenik
je s navedenim ovlašteničkim pravom razpolagao poslie gruntovno
zabilježene i provedene javne ovršne dražbe ovlaštenih nekretnina, a
on u obće više nije bio vlastan kao ovršenik pravnovaljano razpolagati
niti s tim nekretninama, a prema tomu dosliedno ni s pripadnošću
istih, naime s ovlašteničkim pravom.
Stoga se niti bivši vlastnik — ovršenik — a po tom ni kupac,
— koji nemože imati veća prava od svog prednika (§ 442. o. g. z.), —
ne može s uspjehom pozivati na ustanovu §-a 22. zakona od 25.
travnja 1894. o uredjenju zemljištnih zajednica, po kojemu može vlastnik
odtudjivati ovlašteničtvo i samo za sebe.


Kr kot. oblast kao zemljištnim zajednicama nadzozna oblast nije
imala povoda postupati po nikojoj ustanovi cit. vladine naredbe od 7.
hpnja 1900. broj 35877., jer su u nazočnom slučaju čitave ovlaštene
nekretnine, a po tom i cielo s istima spojeno ovlašteničko pravo, putem
javne ovršne dražbe prešlo u vlastnost dostalca.


Stoga je valjalo preinačenjem drugostepene riešitbe potvrditi odluku
prve molbe kao na zakonu osnovanu.


Ureda radi odredjuje se medjutim, da se u mjesto I. G. imade
unjeti u temeljnu knjigu zem, zajednice V.—K. današnji vlastnik ovlaštenih
nekretnina gr. ul. broj 455 porezne obćine V. gor. J. K., trgovac
iz Z , isti će ali moći ovlašteničko pravo vršiti prema § 20, cit. zakona


o zem. zajednicama istom onda, kada zem. zajednici uplati o bud e