DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1910 str. 24     <-- 24 -->        PDF

__ 24 —


Prof. Tubeuf u Monakovu pako tvrdi a »Natatvrissensehaftliclie
Zeitschrift fiir Land- «. ForstwirtscliaLt., da je ovu
medljiku lirasta našao u Bretagni, u okolici Pariza, n Bađen


skoj i Bavarskoj.


Ja pako našao sam tu bolest u više Šuma vlastelinstva
vukovarskog, zatim u šumi »Otok« zemaljskog dobra Božjakovina,
11 šumama kraj željezničke pruge Zagreb--Sisak i
Brod—Vinkovce, a u Ugarskoj u šumama kraj željezničke
pruge Baja—Dombovar.** Medljika lirasta dosta je dakle i kod
nas rasprostranjena, pak uzmemo li u obzir okolnost, da list
napadnut medljikom, ili nije nikako, ili samo u neznatnoj mjeri
sposoban za asimilaciju, to je jasno da de ovaj novi neprijatelj
hrasta na prirast našib hrastovih šuma veoma nepovoljno djelovati.


M. Steinhauz,
gospodarski upravitelj.
Šumske štete u gospodarstvenim osnovama
za preborne šume.


u ;^Suinarskom Listu<.<; br. 6. prošle godine, pod aaslovoBi
»Ure^lenje preborne šume« raspravljali smo u glavnom o usta-
Bovi ulin. 8, točke b) %. 18, naputka za sastav gospodarstveriili
osnova od 1903. god., u smislu koje ima se ustanoviti po kat>
jutru u prebornoj šumi broj stabala, kružna površiaa
i drvna zaliha za svaki debijinski razred za normaluo stanje
šume prije i poslije sječe. Mi smo iztraživaiijem ustanovili,
da u jelovoj šumi II. bonitetnoga razreda, po tabelama
iz Gorskoga kotara, treba biti ovo normalno stanje, i to:
prije sječe:


*- Imade je i u mladiin hrasticima Tiastelinntva virovitidkoga, gdje smo je
prošloga ljeta opazili naročito n Sumama iziuedja Dobrovića i Bukovice Vidi takodjer
raspravu o tom predmeta a prošlom broju ,Šum. lisia." Uredničtvo
ŠUMARSKI LIST 1/1910 str. 25     <-- 25 -->        PDF

, — 25 —


´ I.r.(ll—20cm) 142drveta 2-61 m*kr.površ.i 16 m»đrv. zalihe
II.r.(21—30cm)
80 > ; S-75 » » ´ > ^ 32^ ». »
TII.r.(31—40em) 48 » 4*60 » > » » 44 » » »
IV. r. (41—50 cm) 33 » 5-24 » » .. », 62 > * *
´
"V.r. (51—60 cm) 23 » 5-47 » » » » 67 » -^ »
" Sumarno 326 drveta 21 "57 m^kr. povr. i 201 m^drT. zalihe


po BH]
e sj e 6e:
L r. 80 dryeta 1"44 m^ kr. povr. i 9 m^ drvne zalihe
IL r. 48 », 2-3-5 y> » > ». ^ 19 » » »
IIL´


r.
33


1^ 3-17´ »-> ^30


,;»


» > . >


IV. r. 23 » 3´68 ^ >>´ ., » ´ ^ 36 > » >
´ , V. T,. — — ^ __ __


´: Sumarno 184 (irvetal6´64: m´^ kr povr. i 94 m´ drvne zalihe
Ova dva normalna stanja Šume t. zv.no rmalni tipovi
šume prije i poslije sječe ^ zamjenjuju nam Hundeshagenovu
formulu za računanje sjeSvoga godišnjega prihoda^ po, kojaj
metodi su etati bili izračunavani za ovdašnje preborne šume
otožke imovne´ obfine u njezinim prijašnjim (prvim) osnovama*
Našim novim načinom izračunavanja etata zauzeli smo posve
realno stanovište^ istražujući današnje ´ zbiljno stanje šume
"u svrhu, da ga privedemo k onom stupnju^ koga smo opet na
temelju zbiljnoga´normalnoga-stanja šume usta-"
novili kao normalne tipove za naše preborne šume. Mi smo se
ovim riješili sviju onih mana, koje nosi u sebi koli Hunđeshagenovaj
toli i u op«5e sve metode formula^ koje raspolažu sa
pojedinim više ili manje apstraktnim veličinama. Naš novi način
sječivoga prihoda zahtjeva što jača i savjesnija lokalna-istraživanja
u svima žilicama života naše šume, kako onih,, koje
organizam, stvaraju, tako i onih, koje ga ruiniraju.
Najobičnija i najveća ruina našega gospodarstva u našim´
šumama su šumske štete. One su postale stalno i trajno


zlo za naše gospodarenje u šumama, zadavajudi. osjetljive udarce´
našim gospodarstvenim osnovama, a napose-prave velike smetnje
a sastavu
naših novih osnova.
Isporedimo li način izračunavanja godišnjega etata po Hun
deshagenu i spomenutim naputkom propisani novi način, opa


ŠUMARSKI LIST 1/1910 str. 26     <-- 26 -->        PDF

- 26 —
ziti demo posve -raznoliko utjecanje šuniekili |teta na te kracunavanja.
Kod ustanovljenja etata po Hundeshagenu moglo se lahko,
a da odgovara i tožnosti, zaračunati šumske štete sa umanjenim
procentom zbiljnoga prirasta za iznos šumskih šteta, prema
Čemu se obično računalo samo sa 50^, od cijelokupnoga zbilj«
noga prirasta. Taj princip računanja odgovarao je posve i duhu
same metode, jer je gubitak sa šumskim štetama bio pokriven za umanjeni
tekući prirast mase, a metoda je računala samo sa masom .
Danas ali drogčije stoji- Prema našem novom načinu izračunanja
godišnjega etata, koliko računamo sa m a s o m^ toliko
jednako računamo sa brojem stabala i kružnim površinama
. Ova tri faktora igraju jedaaku ulogu u našim
izračunavanjima sjecivoga godišnjega prihoda i sve troje zajednički
za svaki pojedini debljinski razred^ stvare-ju karakter pre-
borne šume. Možemo imati u množini slučajeva ustanovljeno
normalno stanje mase po 1 rali, ali nemamo traženoga približnoga
broja kružnih površina, ili broja stabala u pojedinim deb-
Ijinskim razredima, prema čemu možemo imati svaku drugu
vrstu, samo ne normalnu prebornu šumu,
U našoj posebnoj porabnoj osnovi otvorene su rubrike
»što se ima ostaviti, a što sječi^ obzirom na masu^ broj
stabala i kružne površine«, iz česa proizlaEij da ova
tri faktora moraju se privoditi k ustanovljenom normalnom
staniu, čim če se sigurnije stvoriti s jedne strane normalno
stanje, a s ovim dati i jasni karakter preborne šume
Uz prirast mase mora se računati i prirast na broju stabala
I kružne površine u pojedinim debljinskim razredima, a
što vrijedi za prirast, to isto mora vrijediti za oprečni pojav


— za umanjenje — i to opet umanjenje u masi,
broju stabala i krožnoj površini,
Pokgajuči u op& jednaku važnost na masu, broj stabala
i kružnu površinu, moramo pripisivati i posve jednaki upliv
zbivšim se promjenama, bile ove pozitivne ili n e»
g a t i Y n e^ na svim trima veličinama, a ne samo na jednom
faktoru — na masi.
ŠUMARSKI LIST 1/1910 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 27 —


Šumske štete´ne uplivišu dakle samo na masu, nego oplivišu
i na druga dva faktora: na broj stabala i kružne poyr»
šine. Mi se ne smijemo zadovoljiti tim^ da pokrivajući šumske
štete, računamo samo sa nekim manjim prirastom na - drvnoj
gromadi, nego li je zbiljni prirast, kao što je to bilo po Hundesbagenovoj
metodi, jer ito se ne može slagati sa duhom same
današnje metode, vec obzirom na to, što ,tim zaboravljamo
druga dva jednako odlučujuća faktora, a s druge strane, provodi
se nešto u računanju^ što se zbiljnom stanju protivi, jer
ako tekući godišnji prirast računamo npr. za polovicu manje od
zbiljnoga, to onda moramo računati i za polovicu manji prirast
na kružnoj površini, a dosljedno ovom ne će naši debljiaski
razredi moći prijeći u slijedeće prema ustanovljenoj obhodnjici
na osnovu zbiljnoga prirasta, nego bi se ova morala na dvostruko
povećati. Mi smo ustanovili, da n. pr. 2a jelu na


II. stojbinskom razredu treba 30 godina, dok jedan debljinski
razred prijeđe u drugi, odnosno predzadnji u zadnji, a ako
bismo računali sa polovicom tekućega prirasta, to bi onda ova
doba iznosila 60 godina"^,
(Svršit će se).


* Ova tvrdnja je po našeoi mnienju^ neispravna^ odnosno obzirom na to, štr«
se koli iz ove, toli iz prošlogodišnjih, u ^Šumarskom liafca´^ objelodanjeBib rasprava
g. pisca o uredjetiju prebornib Šuma, ra/abire, da je on veoma temeljito proučio
irebornu Šumu, te da na temelju fakti(´nih \ sa osoMtim razumievanierD obavijenib.
istraživanjfi, izvodi zaključke i postavlja pravila za uredjeDJe preboiaib šuma, uvje^
reni smo, da se tu radi o nehotičnoj stilističkoj pogriešcl.
Biio ii«aime Šumskih štt^ta, ili ne bilo, to če stabia pojedinoga nižega debsjisskoga
ra´zredfl, za vrieme ustanovljene obhodnjice svakako urasti u viši debljinski
razred, te za to nikako nijo potrebna dvostruka obhodn]ica od 60 godina, umjesto
Dormalne od 30 godina. Svako naime pojed no stalno, kojega ^teto<^Jnd ne budu
posjekli, priraŠčivati će u svojoj debljini´ barem toliko, koliko bi prirasčivalo. kada
nebi bilo šumskih ^teta. Dapače ako ovih bude. priraičivati če još veana nego ii u
onom slučaju, kada nebi bilo Šumskih Šteta. Tu če naime doći do izražaja takozvani
^Lichtungszu^achs".


n -iučaju znatnih Šumskih šteta dogoditi će se ali to, da će doduše ona stabls,
koja štetoČinci ne budu posjekli, za vrieme obhodnjice od 30 godina, svakako toliko
prirasta na debljini, da budu došla u veći debljinski razred, ali ne će se u onuin
razmjerju povećati kružne ploštiae, broj stabala i drvne gromade, a kojem bi to uzsMedilo,
kada nebi bilo šumskih šteta. S toga ako bismo godišnji etat ustanovili bez
obzira na humske štete, bi n onom slučaju, ako onda, kada se ponovnom sjećora
vratimo na sada.^nju sjećinu, želimo naći sadašnjim prilikama odgovarajućunornialBu
drvnu gromadu i kružne površine, morali podvostručiti obhodnjicu, nu onda bi nam
se ali dogodilo lo, da bi za vrieme prve tbhodnjice (´3i) godirta") sa sječom piošli
cijelu Šumu, a sliedećih 80 godina, naime u drugoj obhodnjici, ne bi jmali ništa za
sječi, nes^o bi za to vrietne morali svaku sječa obustavHi i čekati doiie, naime joS
30 godina^ dok bi uslied prirasta šuma toliko prirasla, da bi ?a^tojina imala onu
kružnu površinu i drvna groma<^i5, koju bi prema njihovom sadašnjem stanju morala
normalno imati n dobi sječe=


Oakako da to ni jedan ure-^jajnik propisati neće, jer bi nakon prve obbod-
Bjice, nastupila druga, u kojoj nebi smjeo ništa sječi. Da se to ne dogodi, morati će
prema predlogn g. pisea uzeti u obzir šumske Štete. iTredništvo^