DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1910 str. 28     <-- 28 -->        PDF

-^ 2S —


Osobne viesti.
Imenovanja, Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imeno


vao ie *


Stjepana Frkića , šumarnika i upravitelja gospodarstvenoga ureda
.lunjske imovne obeine, te Šandora Perca , šumarmka i upravitelja
gospodarstvenoga ureda otočke imovne obćine, nadšumarmcima u VIL
einovBom razreda.


Vilima Dojko vi ča, kr. županijskog šumarskog nadzornika i. razreda
u Zagrebu, te Antuna Kerna, kr. zemaljskog šumarskog nadzornika
II. razreda, kr. zemaljskim šumarskim nadzornicima L razreda u
YiL činovnom razredu. .


Emila Benića , vlastelinskog šumar, pristava u Vukovaru, kr. kotarskim
šumarom IL razreda u XL činovnom razredu, estra štatum kod
kr. kotarske oblasti u Pisarovini.


Petra´Manojlovića, šumarskog pristava otočke imovne obćine,
šumarskim pristavom petrovarađinske imovne obćine u XL čin razredu.
Božidara Tomića , abiturienta više bgovačke škole, blagajničkim


vježbenikom kod petrovarađinske imovne obćine.


Milana Grnadka i Zlatka Turkalja, šumarske vježbenike ogulinske
imovne obćine, šumarskim pristavima u XI. činovnom razredu
kod iste imovne obćine,


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je, u, području kr, šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu službujućega kr. šumarskog inžinira
Eroila Kmetonyi-a , kr. šumarskim nadinžinirom u staležu hrvatskoslavonske
erarske šume upravljajućih šumarskih činovnika, ostavivši ga
na đosadanjem službenom mjestu-


Društvene vijesti.


Zapisnik splsan dne 7. kolovoza 1909 u Šiimarskonfi inmu u
Zagrebu prigodom obdržavanja sjednice opravljajućeg odbora.


PrisuLoi: 1. Podpredsjedoik: Eobert Fisehach. IL Podpredsjedoik:
Josip Havas. Tajnik: Andrija Borošić. Blagajnik; Ljudevit SzentgyQrgyi.
Odbornici: Vmko Benak, Vilim Dojković, Ivan Kolar, Gjula Kuzma,
Rude pi. B.ukavina i Ivan Partaš.


kpričaii se: Predsjednik Marko grof Bombelles i ostali odbornici.


L Pođpredsjednik Robert Fischbach pozdravljajuć prisutne odbornike
otvara sjednicu sa ustanovljenim dnevnim redom,
^ ^Točka L Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle siednice upravijajoceg
odbora od 27. lipnja 1909.


^ Odbor prima zapisnik nakon pročitanja na znanje, te za ovierovljenje
isioga izabire odbornike Vilima Dojkovlća i Ivana Partaša.
ir- ui u ;^7J^^*^^, 0 tekućem poslovanju: L Podpredsjedoik Robert
fischbach pnobcuje da je dne 7. kolovoza 1909. pređuzeo skontraciju
obijuh društvenih blagajna, te našav iste u redu, zaključio blagajnički