DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1910 str. 28     <-- 28 -->        PDF

-^ 2S —


Osobne viesti.
Imenovanja, Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imeno


vao ie *


Stjepana Frkića , šumarnika i upravitelja gospodarstvenoga ureda
.lunjske imovne obeine, te Šandora Perca , šumarmka i upravitelja
gospodarstvenoga ureda otočke imovne obćine, nadšumarmcima u VIL
einovBom razreda.


Vilima Dojko vi ča, kr. županijskog šumarskog nadzornika i. razreda
u Zagrebu, te Antuna Kerna, kr. zemaljskog šumarskog nadzornika
II. razreda, kr. zemaljskim šumarskim nadzornicima L razreda u
YiL činovnom razredu. .


Emila Benića , vlastelinskog šumar, pristava u Vukovaru, kr. kotarskim
šumarom IL razreda u XL činovnom razredu, estra štatum kod
kr. kotarske oblasti u Pisarovini.


Petra´Manojlovića, šumarskog pristava otočke imovne obćine,
šumarskim pristavom petrovarađinske imovne obćine u XL čin razredu.
Božidara Tomića , abiturienta više bgovačke škole, blagajničkim


vježbenikom kod petrovarađinske imovne obćine.


Milana Grnadka i Zlatka Turkalja, šumarske vježbenike ogulinske
imovne obćine, šumarskim pristavima u XI. činovnom razredu
kod iste imovne obćine,


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je, u, području kr, šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu službujućega kr. šumarskog inžinira
Eroila Kmetonyi-a , kr. šumarskim nadinžinirom u staležu hrvatskoslavonske
erarske šume upravljajućih šumarskih činovnika, ostavivši ga
na đosadanjem službenom mjestu-


Društvene vijesti.


Zapisnik splsan dne 7. kolovoza 1909 u Šiimarskonfi inmu u
Zagrebu prigodom obdržavanja sjednice opravljajućeg odbora.


PrisuLoi: 1. Podpredsjedoik: Eobert Fisehach. IL Podpredsjedoik:
Josip Havas. Tajnik: Andrija Borošić. Blagajnik; Ljudevit SzentgyQrgyi.
Odbornici: Vmko Benak, Vilim Dojković, Ivan Kolar, Gjula Kuzma,
Rude pi. B.ukavina i Ivan Partaš.


kpričaii se: Predsjednik Marko grof Bombelles i ostali odbornici.


L Pođpredsjednik Robert Fischbach pozdravljajuć prisutne odbornike
otvara sjednicu sa ustanovljenim dnevnim redom,
^ ^Točka L Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle siednice upravijajoceg
odbora od 27. lipnja 1909.


^ Odbor prima zapisnik nakon pročitanja na znanje, te za ovierovljenje
isioga izabire odbornike Vilima Dojkovlća i Ivana Partaša.
ir- ui u ;^7J^^*^^, 0 tekućem poslovanju: L Podpredsjedoik Robert
fischbach pnobcuje da je dne 7. kolovoza 1909. pređuzeo skontraciju
obijuh društvenih blagajna, te našav iste u redu, zaključio blagajnički
ŠUMARSKI LIST 1/1910 str. 29     <-- 29 -->        PDF

a) đriaštvene imovine sa ostatkom od 9396 kruna 99 fll.j koja se^
gotoTina sastoji iz: 3 kom. 4^/37o 2;ađužiiica hrv. slav.. zem, hipotekar,^
banke u Zagrebu sa 4000 K, štedioničke knjižice L hrv. štedione u
Zagrebu br. 139,342 sa´ 4400 K, Gheque knjižice Koraercialne banke u
Zagrebu sa 664 K 58 fii., gotovine sa 332 K 41 fil, sto čini ukupno
9396-K 99 fil


b) Pripomoćne zaklade sa ostatkom od 2439 K 24 fil koji se sastoji
iz: 3 kom. 4i^l^\ zadužnica hrv- slav, zem. liipotekarne banke u.
Zagrebu sa 2200 K i štedioničke knjižice L hrv, ´štedione u Zagrebu, br.


103.876 sa 239 K 24 fii., što čini ukupno 2439 KU fiL ^ ;
; Odbor prima izvješće na znanje.
´ Tajnik Andrija Borošić priobćuje:
1. da su se kao članovi I. razreda ^drnštvn prijavili: Sava Bela-^.
nović šumar, vježbenik petrovaradinske imovne obćine, Dr. Aleksander
´Ugrenovie kr. kot. šumar u Pakracu. Nadalje da su kao članovi,, IL
razreda društvu, prijavljeni po g. Drag. Kuboviću šum. upraviteljii u
Zupanjcu (Bosna) 13 lugara. Gosp. uredu brodske im. obćine 24 lugara.
Gosp. uredu petrovarad. im. obćine 3 lugara. Gosp. uredu gradiške im*
obćine 21 lugara. Gosp. uredu L/ban. im. obćine 6 lugara. Gosp, ureda
II. baa. im. obćine 11 lugara. Gosp. uredu ogulinske im. obćine ,24
lugara. Gosp. uredu otočke im. obćine 1 lugar. Gosp. uredu gjurgjevač,
im. obćine 13 lugara Kr. šum. ravnat. u Zagrebu 1 lugar. Kr. nađšum.
uredu u Vinkovcih 4 lugara.
Odbor prima sve prije navedene, odnosno prijavljene kao članove
društva.


2. da je predsjedničtvo prema Exkbr. 75. .i 94. ex 1909. ođpisalo^
kao
neutjerive članarin.6 II. razreda, iznos od 12 K.
Prima se na znanje.


3. da je gospodar, ured gjurgjevač. imovne obćine priobćio dopisom
od 7*|VIL1909. br. 6568. ex 1908.,´ da ga je gospodarstveni ođbor^
imovne obćine ovlastio, da u proračun za g. 1910. uvrsti svotu od 400
K, kao podupirajući prinos imovne obćine brv. slav. šumar društvu —
dakle ne samo da je taj prinos ove godine već „povišen od 40 K, na
200, K, nego eto u budućoj godini biti će povišen dapače na 400 K

predsjedničtvo izrazilo je u´ ime´društva zahvalu.´
Odbor prima sa radošću na znanje, te zakljućuje, da se ta zahvala
i zapisnički izrazi,


4. Stan bivšeg pazikuće u souterrainu sada je adaptiran, te, pita
imade li se isti iznajmiti privatnoj stranki, koja bi eventualao i službu
pazikuće preuzela? uz koju stanarinu? odnosno koju nagradu za službu
pazikuće? — ili bi se stavio upit na kr„ zemalj. vladu da U želi ona
taj stan preuzeti za kojeg podvornika šumarske akademije? Troškovi
adaptacije toga stana nisu još konačno ustanovljeni
Nakoa pretresanja tih pitanja te izjave odbornika Ivana Partaša
kaO´pročelnika šumar, akademije, da ako bi kr. zemalj.´ vlada upitni
stan za kojeg podvornika u. najam i uzela^ da to iznajmlenje nikako nebi
valjda usliediio prije 1. listopada 1909., zaključuje odbor, da se stavi
upit u tom pogledu na kr. zemalj. vladu^ odjel za bogoštovje i nastavu
molbom^ da do 15. rujna t. g. svoj obvezatni odgovor društvu priobći.


ŠUMARSKI LIST 1/1910 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 30 —


nadaiio da se za tai stan imade tražiti u ime najamnine 360 K na gc.
dinu/odnosno 30 X´na mjesec, a u slučaja ako bi se ist; iznajmio sojoj
Drivatno,i stranki, koja bi preuzela i dužnosti pazikuće, da se u ime
nagrade´istoj za te dužnosti smanji ta stanarina za 20 K mjesečno, /ako
da bi Laj stanar imao društvu u ime stanarine plaćati samo 10 K


m-iesečno.
T, ...


5. da su gg. profesori Fran Kesterčanek 1 Ivan Partaš predložili
svoja mnienja glede molbe pokusne postaje u MariabrunBU za podporu
u svrhu izdanja šumarske bibliografije — te moli da odbor glede te
molbe konačno zaključi.
Nakon svestranog pretresivanja koli molbe same, toli i predloženih
mnienja, zaključuje odbor, da se hvv. slav. šumar, društvo imade toj
molbi odazvati uz uvjete navedene u mnienju g, prof. Frana Kesterčanka,
đočim se glede veličine iznosa ti-ažene podpore imade staviti upit na
glavnu skupštinu, koja će se sliedečeg dana naime 8. kolovoza t. g.
obdržavati.


6. da će se poziv za predloženje molba za podielenje pođpora iz
Pripomoćne
zaklade razpisati kao svake godine do 1. prosinca t. g.
Uzima se na znanje.


7. da je kr. zemalj. vlada, odjel za bogoštovje i nastavu riešitbom
od 26. rujna 1908, br. 16331. kako je jur u prijašnjim sjednicama priobćeno,
izjavila, da nije voljna za stan drugog podvornika (Andriju Tudjinu)
nikakvu odštetu društvu plaćati, jer se je hrv, slav, šumarsko
društvo obvezalo taj stan u svoje vrieme bezplatno za tog podvornika
dati; pošto je ali to bilo u ono vrieme, kad je taj drugi podvornik bio
zajednički, naime šumarske akademije i šumar, društva radi Sščenja
šumar, muzeja — a pošto je taj šumar, muzej preuzela sada kr.^zemalj.
vlada, odjel za bogoštovje i nastavu u svoju upravu, a da za prostorije
u kojima taj muzej smješten, takodjer ne plaća društvu najamninu —
to pita´odbor što se imade konačno učiniti glede tog stana?
Nakon svestranog pretresivanja zaključuje odbor, da se imade kr.
zem. vlada, odjel za bogoštovje i nastavu ponovno umoliti, da za taj stan
izvoli počam od 1. listopada t. g. plaćati 25 K mjesečno u ime najamnine,
te da izvoli svoj obvezatni odgovor društvu priobćiti do 15. rujna


t. g., a za slučaj ako kr. zemalj. vlada za upitni stan nebi htjela navedenu
stanarinu plaćati — to se imade taj stan (u istom stanuje sada
podvornik šum, akademije Kolenko) sudbeno odkazati na 30 dana, te
čim prije privatnoj stranki iznajmiti.
8. da se pokazala potreba nabave jedne police (Stellage) za smješteaje
godišnje tekuće zalihe Šumar, lista i Lugar, viestnika — te moli
za dozvolu nabave iste.
Odbor dozvoljava nabavu te police tim dodatkom., da imade ista
načinjena biti slična boji i slogu ormara u kojima je amještena kniižoica


— te n tu svrhu votira 50 K.
9. da njekoji bivši članovi dužnici na članarini u većim iznosima,
akoprem su utuženi a i po višeputa opomenuti da te dugovine dobrovoljno
uplate — ipak do danas niti su odgovorili na te opomene, a još
manje uplatili dugovine — stoga pita da li se imadu provesti kod njih
ovrhe na temelju odnosnih osuda ?


ŠUMARSKI LIST 1/1910 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 31 —


Ti duzaiel jesa: Josip Grkveuac duguje 43 K 20 ili. Ziat.ko Derenčin
duguje i 03 K 20 fil., Rai´aei Dvoržak duguje 107 K, Gjoko Griić
duguje 69 K 40 Vt.Ly Ivan Kotiig duguje 74 K 40 fiK, Kosia Klemenčić
duguje 83 K 20 ni., Ivan Muravić duguje 83 K 20 IIK, Ivan Odžić duguje
97 K, Dragutin Ott duguje 147 K, Nikola Schubert duguje 7H K
20 fii. i Slavoljub Tekiić duguje 12? K, što čini ukupno 1017 K 80 flL


Odbor zaključuje da se kod navedenih dU7*mka imade bez oklieva


nja provesti ovrha kroz odvjetnika.


Točka III, Eventualni predloži gg. odbornika.


Pošto takovih predloga nije bilo, to bje sjednica zaključena a ovaj
zapisnik podpisan po za to izabranih odbornicih:


i. Podpredsjodnik: Ovjerovitelji:
R, Fi schbach V. r, V. Benak v. r.
Tajnik: L Partaš v, r.
A, Boro si ć v. r.


Zaklada Andrije Borošića. U sjednici upravijajueega društvenoga
odbora od 19. prosinca 1909. izvjestio je predsjedatelj, da su društveni


članovi gg, Vinko Benak i Dragutin Troczer, saznavši za smrt blagopokojnoga
Andrije Borošića^ kr= zem, šumarskog nadzornika, predložlh, da
bi pokojnikovi štovatelji i prijatelji onaj novac, kojega žele dati za vienae
na odar pokojnika, dali za ustrojenje posebne zaklade na trajnu
uspomenu pokojnika. Saznavši za tu Uepu i plemenitu nakanu, položili
su u tu svrhu do sada gg. Marko grof Bombelles, predsjednik šumarskoga
društva 500 K; Ivan Grčević, kr.-računarski savjetnik 5 K: Gustav
Lach, šumarnik u Belovaru 20 K; Slavoljub Slapničar. nadšumarnik
u Belovaru 20 K; Dragutin Trčtzer, nadbis. šurnarnik u Zagrebu
20 K, te konačno je toj svrhi priveden iznos od 58 K, koji je nakon
kupa vienca na odar pokojnika, preostao od aovca, što ga je sakupilo
činovnietvo vladinoga šumarskoga odsjeka. Ukupni spomenuti prinosi u
iznosu od 623 K, uloženi su predbodno plodonosno u L hrvatsku štedionicu
u Zagrebu na uložnu knjižicu broj 154580.
Povodom toga zaključio je društveni odbor da se takova zaklada
ima osnovati, te je podjedno izabrao pododbor sastojeći se od gg. Antuna
Kerna^ Ivana Partaša i Augusta Ružičke u svrhu, da raspravi i u budućoj
odborskoj sjednici stavi predlog o tomu „kojoj svrhi bi rečena
zaklada imala služiti", a podjedna da izradi i osnovu nacrta zakladnice.


Nadalje Je zaključeno da se budućoj društvenoj glavnoj skupštini
Btavi predlog, da za rečenu zakladu iz društvenih sredstava takodjervotir a
primjereni prinos, i konačno da se o osnutku te zaklade putens Šumarskoga
lista obavieste gg. društveni članovi sa zamolbom, da bi izvolili
:za tu zakladu sakupljati doprinose.


Obavješćujući o tomu p. n. gg, članove, umoljavamo ih podjedno
da o tomu obavjeste i ostale štovatelje pokojnikove, te da u interesu
plemenite stvari porade o tom, da se u rečenu svrhu sabere što veća
svota. Odnosni prinosi neka se izvole slati na predsjedništvo
šumarskoga društva u Zagrebu, a na kuponu poštanske naputnice
neka se izrično napiše „za B o r o š i će vu zakladu.**