DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1910 str. 35     <-- 35 -->        PDF

´ kovine u L sjekoredu Ir. šumarije u G li n i, tvrdci G a n z i drug iz


Vraoovine za 11.111 K,_prenia iskličnoj cieni^ od 11.04(5 K, dočim na


stabla u l i sjekoredunije stigla. nikakoTa ponuda.


Nepoznat uam je do sada uspjeh dražba održanih:´


a) B.a 13. prosinca kod gradskog p o g I a v a r s t.v a u
Požeg i
vrhu 1334 hrastovih stabala;
b) na´ 18. prosinca kod kr. to t= oblasti uNašicama


vrhu stabala iz šume z. z. G a z i j e,"R a z b o i št e i V u k o j e v c i;
e) na 23, prosinca kod pl. s u đ č i j e M r a c li n´ (Turopolje),
vrhu 1000 hrastova, "prodenjenih na 89,^65 K 40 fll.
Tečajem mjeseca siečoja će se osim dražba, ´oglašenih u ovoni
listu posebnim oglasima^ obđrzavati još s^liedeće:
a) kod kr. kotar« oblasti u Zagrebu na 12, o. mj.


vrhu ´500 hrastova iz šume z. z, S e s. v e t e-Gaji š ć e- uz iskličnu


cienCa od 34.556 K 38 fil.; i


b) kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu
ha 28. 0. ipj. vrhu trijuh skupina jelovih i bukovik stabala kr, š u m a-
r i 3 e u R a v n o j g o r i, trijuh skupina jelovih i bukovih stabala
kr. š u m a r i j e u O g u ! i n u, te pet skupina jelovih i bukovih stabala
kr. šumari jeuFužinam a.


Konačno obdržavati ee se na 7-1. o. mj. kod središnjega
ravnateljstva državnih rudnika uBudimpešti
jeftiroba za dobavu raznoga drvnoga materijala, potrebnoga u godini
1810. za državne ugljenike uPetrozsšn y-u i u V r d n i k u.


Različite vijesti,


Vresti iz c. kn visoke Škot© za kulturti tla´ ii Beču. Rektorom za


školsku godinu 1909./10. jest ponovno izabran, profesor Julius Marchet ,


a prorektorom profesor Dr= Gustav Koch.


. Svečana instalacija rektora za godinu 1909./10. održana je na
, 27. listopada t. g.


Na 24. svibnja t. g. predao je rektoru te škole svečanim načinom
rektorski lanac, koji "je nabavljen prinosima bivšili slušatelja te škole.
Toj slavi prisustvovali su izaslanici ministarstva za bogoštovlje i nastavu^
za poljodjelstvo i za javne radnje, c. kr. namjestničtva, obćine´građa
Beoa^ te rektori ostalih visokih škola bečkih. D ime odbora pozdravio
je goste i rektora očevidničarski nadnadzoruik i docent Ernst Engel,
koji je u svojoj pozdravnoj besjedi naročito upozorio, da je time, što
je´ na toj školi prije 4 godine naukovanje od šest, protegnuto na osam
semestara, nadalje što joj je pođjeljeno pravo promoviranja i konačno^
što -je rektoru te škole pođjeljeno pravo, da pri svečanim zgodama
smije nositi likom Njegovoga Veličanstva proviđjeni lanac/ ta visoka
škola podpunoma izjednačena sa- ostalim visokim školama (tehnikama i
sveučilištima) Austrije.


Akoprem tomu nije veoma đavao^ što se je ta škola iz svojih
starih prostorija u Laudongas?e, preselila u novu,, veoma liepU´ i prostranu
zgradu^ to je ta sgrada ipak sada pretiesoa, pak je stoga ove
godine odobrenOj . đa se sadaoje prostorije prošire dogradnjom nove
ŠUMARSKI LIST 1/1910 str. 36     <-- 36 -->        PDF

~~ 86 —


jedne zgrade sa Jroškom od 350.000 K. Ta nova zgrada zapremati ee
prostor od-1000 m*^ biti će dvokatna, te će uz razne dvorane za predavanje,
laboratorije, te gospodarski i šumarski muzej imati i jednu
dvoranu za predavanje za 2m slušatelja. Ta novogradnja ima biti
gotova u prosincu g, I9i0. -´ ".,,., ,. .


Tečajem sađanje školske godine ce se državni i diplomski ispiti
obđržavati po zadnji put po starim propisima i to naravno samo za one
slušatelje, koji su nauke svršili po staroj naukovnoj osnovi, doćim će
pocao! od buduće školske godine podpunooia u život stupiti novi propisi
za polaganje državnih i strogih ispita (rigoroza).


D profesorskom zboru, koji se sastoji iz 22 člana (oe uračunav
ovamo 40 profesora i docenata, koji su izvan toga zbora, te 14 pristava,
konstrustera i asistenata i konačno 6 učitelja za jezike, stenografiju i
prostoručno risanje;, nastale su promjene time, što je otišao profesor
Dr. Ernst Seidler, a kao honorirani profesor ponovno nastupio bivši
ministar za bogoštovlje i nastavu, profesor Dr. Gustav Marchet.


Položio doktorat. G. Vaso Vučković , kr, kotarski šumar u Samoboru,
promoviran je na 6. studena t. g. na kr. sveučilištu Franje Josipa
L u Zagrebu, na čast doktora prava, na čemu našemu sudrugu
srdačno čestitamo.


Klub hrv. šumarskih akademičara u Zagrebu. Odbor ovoga kluba
konstituirao se je na svojoj^ VII. red. glavnoj skupštini od 14. studena
X)r.g. ovako: predsjednik: Škrlja c Petar, tajnik: Premuži ć Andrija,
blagajnik : Neuhold Božidar, odbornici: Pećina Mihovil i P rus zkowski
Juraj, zamjenici odbornika: Stojanoff Vasilij i Malči ć
Božidar, knjižničar: Uroi ć Josip, revizori; Maruzž i [vica i Pre mužić
Ante.


Ideja za osnutak toga kluba niknula je prije 6 godina, te je on
od svoga ustrojstva pa do danas, prema danim prilikama — naime
mali broj članova, a prema tomu skučena sredstva, čedno ali solidno
napredovao. Skupio je naime iiepu priručnu knjižnicu, izdao njeka
škripta i sabrao nješto imovine.


Od skripta izdana su do sada: kemija L i IL dio; mineralogija i
petrografija, te anatomija i fiziologija drvlja, našto ie potrošeno niešto
preko 1000 K.


Knjižnica povećala se je u školskoj godini 1908/9. što kupom, što
darovima za 54 svezka.


Redovitih članova bilo je u zimskom semestru spomenute godine
27, a u ljetnom semestru 1909. godine 14. Obdržavaeo je u svemu 1
glavna i 2 izvanredne skupštine, te 5 odborskih sjednica. Na izvanrednim
skupštinama držana sa 2 predavanja i to: „Olovnoj puški" i o ,,gportu".


Stanje kiubske imovine je:


Gotov novac K y62°´71


Tražbine ._....-... K 164´8l)


Skripta (cijena za članove) . . K 1.500-00


54 klubska znaka . . , . . K 541)0


Kiijižnica ........ K "


Ukupno"^ 2.68^51
ŠUMARSKI LIST 1/1910 str. 37     <-- 37 -->        PDF

´ — 37 —


Zaklada 2;a, uEfloj djece šnimarsklh´ cmovnika u kraljevinama Hrvatskoj
a Siavcsoifi K našoj vijesti na strani 592 i 398. u broja 10.
prošlogodišDJeg „Šuroar.Jista´^ imamo još dodati sliedeee: .^


Iznos, od 6.600 K, koji se jekaopodpora imao razdieliti za školska
godinu 1909/lO.j podieljen je raeđju sliedeće molitelje.
Po 300 K dobili su : L J ubi B koTi ć Svetozar, Do oa di n i Uđalrik,
Stojanović Bogdan, Bros i g Slavica, Hajek Anka,´Guteša


^ Vladimir, Guteša Dušan, Giganovicv Vladipair, Sabljak Srećko,
Moćan Ljudevit, Lepušić Ivka, Lepušie N^da, Rukavina Zvonimir,
Buna ta Vladimir, Aue Stjepana, Koiibaš Franjo, Gvozda
n o v i ć Eugen Guči Mira i Subotičanec Terezija.


Po 250 K dobili su: Erny Bogoslav, Žibrat Štefanija, Resz
Robert i Ples a Franjo-Josip.-


Proveden je zaključak glede izhodjenja doprinosa od zemljištnib.
zajednica i gradova, te Je na sve županijske upravne odbore i gradska
poglavarstva glede toga upravljena zamolba u smislu, kako je to već
navedeno u 10 broju prošlogodišnjeg „Šum, lista´\


Povjerenstvo je pri stvaranju spomenutoga svoga zaključka bilo
vođjeno uvjerenjem, da će zemljištne zajednice obzirom na plemenitu
svrhu zaklade^ poći u susret molbi, a naročito je računalo, da će se, i županijski
šumarski nadzornici i kotarski šumari založiti za stvar i da će
zemljištnim zajednicama potanje razložiti svrhu zaklade, a naročito pak
razložiti, da zemljištne zajednice ne će tim zaključkom stupiti u obvezu
da iz svojih sredstava daju doprinose, već će ta obveza pasti na zakupnike,
poduzetnike i t d., koji obzirom na doprinosbeni ključ ne će niti
osjetiti tu´ obvezu.


Netreba isticati, da će zemaljski "šamari, ostvari li se molba povjerenstva,
koje upravlja zakladom, povećati svoja prava na potporu iz,
zaklade, koja se prema svom sadašnjem stanju uzdržava i povećava
samo prinosima imovnih općina.


Ovom godinom istekao je trogodišnji mandat sadanjih povjerenika
i zamjenika povjerenika, te je učinjen predlog kr. zemaljskoj vladi, da
imenuje nove članove uprave.


Dodaje se, da je za školsku godinu 1906/7. razđieljena potpora u
iznosu od 1460, za školsko godinu 1907/8. pak 2.979 K 91 fiL a za
školsku godinu 1908/9. iznos od g´OOO K.


Nepotrošiva temeljna glavnica uložena u vrieđnostne papire iznosila
je koncem pređprošle kalendarske godine 54.1C0 kruna.


Đriislvo gospodarskih" i šuenarskih činovnika Hrvatske i Slavonije
y Oslaku pristupio je kao utemeljiteljni član (zakladnik) sa prinosom
od jedne tisuće (1000) kruna, preuzvišeni gospodin E´rvin pl Gseh,
pravi tajni savjetnik, ministar i. s.,- vlastelin i t d u Erdutu, na ćemu
mu uprava spomenutoga društva i ovim putem izriče -svoju duboko
osjećanu zahvalu«


Prepriecetije šumskih požara od frcajućih iskara iz željeznl-žkih
lokomotiva.
Pošto su štete, koje u Americi godimice nastaju od šumskih požara,
veoma znatne, te pošto mnogi od tih požara nastaju frcanjem iskara ,1^