DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 3. U ZAGREBU 1. OŽUJKA 1910. GOD. XXXIV.


ŠUMARSKI LIST


Pretplata za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar, družtva dobivaju list bezplatno


— Člftnarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove I. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
»Šiim. liste´K u ime preplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedničtvo družtva.
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K; za */, stranice 9 K; za ´/s stranice 7 K
V« stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


K.". ŽTTT^ŠTVK riiTTTv^šTTTi^
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- §2 ^


t Ivan Kolar,


kr. šumar, nađsavjetnik.


Vječnosti neima. irfve je promjeni podvrženo i kratkotrajno,
jer si tajna sila naravi, koje ne može svladati nijedna protusila,
krči svoj put bezobzirno ne samo na zemlji, ved i u nedoglednom
svemiru. Ona obara sve što na svom putu razaranja
zahvati, mlada kao i stoljetna stabla bez razlike, pa tako i
ljudski život.


Takovoj sili prirode podlegao je i naš nezaboravni kralj,
šumarski nađsavjetnik Ivan Kolar dne 18. siječnja t. g. u 63.
godini života.


Blagopokojni rodio se 21. lipnja 1846. u ubavom Gjurgjevcu
županije Belovarske. Svršio je veliku realku u Rakovcu
kao odlikaš g. 1867. te ga u jeseni iste godine vidimo na poznatoj
i glasovitoj šumarskoj akademiji u Mariabrunu kod Beča,
gdje je kao redoviti slušatelj godine 1870. svršio šumarske
nauke izvrstnim uspjehom.


Kao krajiški stipendista bio je po vis. c. kr. ratnom ministarstvu
izaslan na gospoštiju kneza Fiirstenberga u Piirglitzu
u Ceskoj, da se ondje potanko upozna sa češkim naprednim
šumskim gospodarstvom. Tu je proboravio 15 mjeseci, a 23.
listopada 1871. položio je u Beču državni ispit za samostalno
vodjenje šumskog gospodarstva.


Vojnikom nije bio, jer su krajiški einovi, koji su škole
polazili, za ono vrijeme bili oprošteni od vojničke dužnosti.


15. prosinca 1871. imenovan bje po c. kr. glavnom zapovjedništvu
u Zagrebu kao vrhovnoj zemaljskoj upravnoj
oblasti, c. kr, šumarom II. razreda kod c. kr. šumskog ureda u
Otočcu, te mu bje povjerena uprava c. kr. šumarije u Vrhovinama,
kasnije u Škarama i u Brlogu, a 1. rujna 1877. bje imenovan
šumarom I. razreda, te se je iste godine na 21. listopada
vjenčao sa visokorodjenom i dražestnpm gospodjicoin Julianom
Borota. kčerkom e kr. Četnika Simeona Borote od Budabran.


ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 8Š — .
Radi svoje strukovne sposobnosti pozvan bje dne 26. rujna
1882. u kr, šumski ured u Otočac kao zatajenik kontrolnog
nadšumara, 4. travnja 1884. bje imenovan privremenim upraviteljem
istoga ureda, gdje je ostao do 16. prosinca 1885 kada je
po kr. ug. ministarstvu za poljodjelstvo bio premješten kralj,
šumarskom ravnateljstvu u Zagrebu. Tu bje 1. siječnja 1886,
imenovan kralj, nadšumarom II. razreda, a 1. siječnja 1893.
kralj, nadsnmarom I. razreda.


Pokojnik odlikovao se je svojim strukovnim vrlinama kao
i svojom vanrednom marljivošču. Njegove odlične sposobnosti
i radnje na šumarskom polju bijahu po njegovim predpostav-
Ijenima veoma cijenjene i priznavane tako, te je pokojnik, na


16. srpnja 1897. imenovan kralj, šumarnikom, 16. prosinca
1904. kralj, šumarskim savjetnikom, a konačno na dne 10.
ožujka 1909. imenovaa je kralj, šumarskim nadsavjetnikom u
VI. dnevnom razredu i time polučio najvišu čast, koju je do
sada šumarski stručnjak kod nas postignuti mogao.
Pokojni Ivan Kolar bio je dugogodišnji član i odboraik hrv.
slav. šumarskog društva, a i. siječna 1893. izabrao ga je odbor
toga društva tajnikom ad hoc na mjesto dotadanjega tajnika,
kr. župan, nadšumara a danas profesora gosp Frana X.
Kesterčaneka, koji je nenadano od kr. županijske oblasti u
Zagrebu, bio iz službenih obzira premješten kr. županijskoj
oblasti u Varaždin.


Ivan Kolar bio je čovjek koji je uživao ljubav i štovanje
svojih predpostavljenih i podredjenih činovnika, prema kojima
je bio osobito blag. Bio je čovjek riedkog čelik — značaja, te ga
je ljubio i štovao svatko, tko je snjim došao u doticaj te iole poznavao
njegovo plemenito srce. Kao plemenit muž ljubio je sa velikom
nježnosdu svoju obitelj, pa zato gorko jadikuju za njim neutješiva
mu supruga, kderka i sin, koje je njegova nenadana smrt u
crno zavila, jer samo oni znadu kakova su za uvijek izgubili
druga i otca.


I tako naša zelena struka nenadano izgubi vriednog i nezaboravnog
druga, koj je bio visoko cienjen i od sviju ljubljen.
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 84 —


Dokazom je tomu i njegov sjajni sprovod, kojemu prisustvovaše
bez iznimke svi činovnici kralj, šumarskog ravnateljstva
u Zagrebu, izaslanici kralj, nadšumarskog ureda u
Vinkovcima i kralj, šumskog ureda na Sušaku, te svi činovnici
šumarskog odsjeka kralj, hrv.-slav.-dalm. zemaljske
vlade.u Zagrebu, kao i mnogo njegovih prijatelja i štovatelja.


Mnogobrojni vienci njegovih rodjaka i štovatelja kitiše
njegov lies, medju njima i prekrasan vienac ministerialaog
savjetnika i predstojnika kralj, šumarskog ravnateljstva u Zagrebu
presvijetlog gospodina Josipa Havasa, nadalje vienci činovništva
kralj, šumarskog ravnateljstva u Zagrebu, kralj, nadšumarskog
ureda u Vinkovcima, kralj, šumskog ureda na
Sušaku, te šumarskoga odsjeka kr. zemaljske vlade u Zagrebu.


V U ime našega šumarskoga društva, u ime sudrugova, te


u ime sviju članova zelene struke kličemo na rastanku vri


jednom pokojniku:


Slava mu i vječna spomen!


Z a j c.
Pravilnici zemljištnih zajednica.


Napisao Josip Majnarić, kr. kot. šumar.


U smislu ustanova zakona od 25. travnja 1894. o uredjenju
zemljištnih zajednica, ima si svaka zemljištna, zajednica
u okviru tog zakona i čim po ovom zakonu jednom uredjena
bude, osnovati za svoje posebne svrhe i prilike tako zvani
pravilnik.


O tim pravilnicima bilo je svojedobno izneseno prilično
rasprava i mišljenja u našoj javnosti, a u >Šumarskom listu«
napose — nu to je bilo onda, kada su se zemljištne zajednice
istom ppčele uredjivati i kada još život tih zajednica, osnovan
na uvodno spomenutom zakonu, nije još obdenito pobliže i
upoznat bio.


Sada, kada su ovi pravilnici u vedini zemlj. zajednica sastavljeni
i stupili u život, te iza kako su po naročitoj odredbi
s nadležnog mjesta, stvoreni bez sudjelovanja šumara i izklju