DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 112 -
Društvene viesti.


Zaklada „Andrije Borošića´. Dodatno k viesti u 1. broju Šumar
lista od t. g. glede ustrojenja te zaklade, stigli su za tu zakladu osim
tamo navedenih darova, još darovi od sliedeeih p. n korporacija i gospode
i to: imovna obćina 2. banska u Petrinji 50 K, činovnici i službenici
imovne obćine ogulinske 100 K, činovnici 2. banske imovne obćine
u Petrinji 87 K, Josip Heckner, kr. kot. šumar u Dubrancu 45 K,
činovnici brodske iraov. obćine u Vinkovcima 64 K, Ljudevit Brosig
vlast, nadšumar u Pešćenici 20 K, ogulinska imovna obćina u Ogulina
100 K, mitrovačka tvornica hrastovog extracta 200 K, Viktor Majsatz,
drvotržac u Mitrovici 20 K, Jaša Gamiršek, posjednik u Mitrovici 20 K,
Jovo Metlaš, nadšumarnik u Mitrovici 15 K, Milan Škorić, šumarnik u
Mitrovici 10 K, Živko Živanović, nadšumar u Mitrovici 10 K, Gavro
Kovačević, nadšumar u Mitrovici 10 K, Obrad Peičić, nadšumar u Klenku
10 K, Svetozar Radojčić, šumar u Kamenici 10 K, Dušan Ostoić, šumar
u Klenku 6 K, Borivoj Nešković, šumar u Mitrovici 5 K, Maximilijan
Matičević, šumar u Mitrovici 4 K, Pavle Žegarac, šumar uSurčinu4K,
Jovan Stanić, šumar u Mitrovici 4 K, Petar Manojlović, šum. pristav u
Mitrovici 2 K, Ljubomir Korač, kancelista u Mitrovici 2 K, Jovan Mihajlović,
šumar u Mitrovici 1 K, Nikola Grubić, šum. vježb. u Mitrov)
ci 1 K, Luka Šnajder, šum. vježb. u Mitrovici 1 K, Božidar Tomić,
blag. vježb. u Mitrovici 1 K. Ukupno 802 K, k tomu prijašnji darovi
623 K. Sveukupno do 23. II. 1910. 1425 K.


Zakoni i naredbe.


Nabava knjiga i tisicanica od ravnateljstva pomoćnih ureda kr.
zem. vlade.


Kr. Lrv. slav. dalm. zem. vlada, odjel za unutar, poslove izdala
je sliedeću naredbu:


Broj 68.989 ex 1909.


Svim kralj, županijskim oblastim i gradskim
poglavarstvom.


U prigibu dostavlja se toj oblasti popis i cienik zakonskih sbirka,
strukovnih knjiga i uredovnih tiskanica, što ih izdaje kr. zemaljska
vlada, odjel za unutarnje poslove, u vlastitoj nakladi za porabu podčinjenih
oblasti, ureda i zavoda, ter se imaju naručivati neposredno kod
ravnateljstva pomoćnih ureda vladinoga odjela za unutarnje poslove.


Pošto je ovosirana naredba od 6. ožujka 1886. broj 9956 glede
naručivanja ovih tiskanicah u zaborav došla, odredjuje se ovim za svestrano
znanje i ravnanje kao što sliedi:


1. U popisu A. naznačene knjige i tiskanice imaju se neposredno
kod ravnateljstva pomoćnih ureda kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove, uz gotov novac naručiti.


ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 35     <-- 35 -->        PDF

-m —
Naručbe ne plaćene ne će se uvažiti.


2. Sve oblasti, uredi i zavodi nalazeći se izvan Zagreba, imaju
naručbe svoje
učiniti izključivo novčanom naputnicom.
Posebni dopisi uz poštansku naputnicu suvišni su.


3. Na odrezku (Coupon) poštarske naputnice ima se navesti:
a) naručujuća oblast ili ured,
b) vrst knjige ili tiskanice, broj komadah ili arakah, slogovah.
knjiga i cienu,
c) skupnu svotu za cielu naručbu.
Naručene tiskanice označuju se rimskim brojem dotične vrsti i


odnosnim
arabskim brojem cienika.
Primjerak naručbe na odrezku poštarske naputnice.
Obćinsko poglavarstvo u N.


III. 11. dva sloga po 32 fil. —.64
V 9. jedan komad po „ —-70
VI. 13. „ slog , , --40
VI.
15. , , , . !-
Skupa . . 2-74 fil.
Ravnateljstvo pomoćnih ureda ne izdaje namire na primljene svote
za naručene tiskanice.
Naručujuća oblast, ured ili zavod ima izdatbenu stavku svoga
računa obložiti sa poštanskom predatnicom i popisom naručenih tiskanica.
Kr. županijska oblast obavjestiti će o tom podčinjene kotarske
oblasti i obćinska poglavarstva uz uputu, da u cieniku naznačene nakladom
vlade izdane knjige i tiskanice naručivati imaju izključivo kod
ravnateljstva pomoćnih ureda kr. vladnog odjela za unutarnje poslove,
u koju svrhu dostavlja se za svaki kotar po dva, za svaki obćinski
ured po jedan otisak ovoga cienika.


U Zagrebu,
11. prosinca 1909.
Za bana :
G u V a j V. r.


Od knjiga i tiskanica, koje se nalaze u spomenutom popisu, tiču
se šumarstva slicdeće :


A. Uzgotovnovac.
V. Raznovrstne knjige i tiskanice.
Tek. br. 2. Sbirka naredaba II. vezano 2-20 K.
„ „ 3. „ „ „ broširano 1-80 „


„ 42. Lovstvo od Kesterčaneka 5´50 K.
„ , 49. Štitci za lovopazitelje 100 K.
„ „ 50. Štitci za lugare 0-60 K.
„ „ 54. Ugovor dalm. pašnjaka TlO K.
„ „ 55. Provedbena naredba k tomu 2´00 K.
„ , 70. Geoložka karta I. Vinica sa tekstom 6 K.
, „71 . Geoložka karta II. — Rogatac—Kozje sa tekstom 6 K.
„ „ 72. Geoložka karta III. Zlatar—Krapina sa tekstom (i K.
„ „ 73. Geoložka karta IV. Ivaiić Kloštar—Mosl&vina sa tek


stom 6 K.


9
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 114 —


Tek. br. 74. Geoložka karta V. Zagreb sa tekstom 6 K.
„ „ 75. Geoložka karta VI. Daruvar sa tekstom 6 K.


, „ 76. Geoložka karta VII. Medak—Sv. Rok sa tekstom 6 K.


VI. Šumarske tiskanice. (Samo omotni arci).
, „ 1. Naredba br. 23.152.|1903. glede sastavka gospodarstvenih


osnova i programa tedrvosječnihiogojnih predlogakom. 70 fil.
„ , 2. Opis medja obrazac 1. knjiga K 4, slog K 0 40.
„ „ 3 Izkaz površina obrazac 2. knjiga K 4, slog K 0´40.
„ „ 4. Opis sastojina za visoke šume obrazac 3. knjiga K 4, slog K 0 40.
„ , 5. Opis sastojina za visoke preborne šume, obrazac 4. knjiga


K 10, slog K 1.
, „ 6. Opissastojinazasrednje šume obrazac 5. knjiga K 10, slogK 1.
„ „ 7. Skrižaljka dobnih razreda i obća porabna osnova za visoke


šume čiste i oplodne sječe obrazac 6 knjiga K 4. slog K 0´40.
„ „ 8. Izkaz o proračunavanju godišnjeg prihoda obr. 7. knjiga
K 4, slog K 0 40
, „ 9. Obća porabna osnova za visoke preborne šume obrazac 8.
knjiga K 10, slog K 1.
, „ 10. Obća porabna osnova za srednje šume obrazac 9., knjiga
K 10, slog Kl.


„ ,11 . Posebna porabna osnova za glavni i medjutimni užitak i
kontrolna knjiga o šumskih užitcih, obr. 10., knjiga K 4,
slog K 0-40.


„ „ 12. Osnova steljarenja obr. 11., knjiga K 4, slog K 0-40.
„ „ 18. Gojitbena osnova obrazac 12., knjiga K 4, slog K 0´40
,, „ 14. Gospodarstveni program obrazac 13. knjiga K 10, slog K 1.
„ „ 15. Opis medja obrazac la, knjiga K 10, slog K 1.
„ „ 16. Izkaz površina obrazac 2a, knjiga K 4, slog K 040.
„ ,, 17. Izkaz o proračunavanju god. prihoda, obrazac 7a, knjiga


K 10, slog K 1.
,, ,, 18. Posebna porabna osnova obrazac 10a, knjiga K 10 slog K 1.
„ ,, 19. Osnova steljarenja obr. lla, knjiga K 10, slog K i.
„ „ 20. Gojitbena osnova obrazac 12a, knjiga K 10, slog K 1.
„ „ 21. Drvosječni predlog obrazac A. knjiga K 3, slog K 0 30
„ , 22. Ogojni predlog obrazac B., knjiga K 3, slog K 0´30.


VIII. Tiskanice za zemljištne zajednice.
Tek. br. 1. Oglas, obrazac A., knjiga K 2-20. slog K 0-22.
„ „ 2. Popis ovlašteničtva obrazac B. omotni, knjiga K 2´60, slog26fil.
„ „ 3. Popis ovlašteničtva obrazac B, uložni, knjiga K 2 40, slog 24 fil.
„ „ 4. Oglas obrazac D., knjiga K 2-20, slog K 0-22.
„ „ 5. Dopis za gruntovnu oblast obrazac E., knjiga K 2-20, slog 22 fil.
„ „ 6. Dopis za gruntovnu oblast obrazac G., knjiga K 240, slog 24 fil.
, , 7. Napis k obrazcu G. knjiga K 1´60, slog K 016.
„ , 8. Temeljna knjiga obrazac I. omotni, knjiga K 5´80, slog K 058
,, „ 9. Temeljna knjiga, obrazac I. uložni, knjiga K 5´80, slog K 0-58.
„ „ 10. Imenik k temeljnoj knjizi, obrazac K. omotni, knjiga K2´60,


slog K 0.26.
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 115 -


Tek. br. 11. Imenik k temeljnoj knjizi, obrazac K. uložni, knjiga K 2"40,
slog K 0-24.
,, ,, 12. Pravilnik za urbarske zem. zajednice komad 28 fil.
,, ,, 13. Pravilnik za bivše krajiške zem. zajednice komad 28 fil.


B. Bezplatno.
IX. Tiskanice za šumarsku statistiku.
„ ,, 1. Izkaz suma po kategorijama posjeda, obrazac 1.
, „ 2. Izkaz pašnjaka, obrazac 2.
„ „ 3. Izkaz šumskih površina, obrazac 3.
„ „ 4. Iskaz šuma po vrsti drveća, obrazac 4.
,, „ 5. Izkaz šuma po visini nad morem, obrazac 5.
„ „ 6. Izkaz šuma po obsegu posjeda, obrazac 6.
, , 7. Izkaz po prirastu šuma, obrazac 7.
, , S. Izkaz šuma glede sastavljanja gospod. osnova, obrazac 8.
, ., 9. Izkaz šuma obterećenim služnostima, obrazac 9.
, „10 . Izkaz šuma proglačenih zaštitnim, obrazac 10.
„ ,11 . Izkaz šuma o odpadu odnosno prirastu na šumskoj po


vršini, obrazac 11.
„ „ 12. Izkaz o razdiobama i prodajama šuma, obrazac 12.
„ „ 13. Izkaz o prodajama drva, obrazac 13.
, „ 14 Izkaz o pilanama, obrazac 14.
„ ,15 . Izkaz šuma u kojima se reže jelova, smrekova i bukova


gradja, obrazac 15.
, „16 . Izkaz o tvornicama i inim obrtnim podhvatima, koja troše


sirovo drvo, obrazac 16.
„ ,17 . Izkaz o podhvatima za impregnovanje drva, obrazac 17.
, , 18. Izkaz o poprečnim tržnim cienama drva i drvnog ugljena,


obrazac l8.
„ , 1 . Izkaz o poprečnoj cieni raznih šumskih nuzužitaka, obr. 19.
,, ,, 20. Izkaz 0 poprečnom iznosu nadnica za šumske radnje, obr. 20.
„ „ 21. Izkaz o cienama šumskih radnja kod sječe i izradjivanja


ogrievnog, gradjevnog i tvorivog drva, obrazac 21.
„ ,, 22. Izkaz o šumskim vrtovima, obrazac 22.
„ „ 23. Izkaz o podieljenim presadnicama, obrazac 23.
„ ,, 24. Izkaz pošumljenih kraških površina, obrazac 24.
„ ,, 25. Izkaz o nagradama, doznačenih za uzgoj gajiča na krasu,


obrazac 25.
„ ,, 26. Izkaz o štetama, šumama nanesene elementarnim nepogo


dama i životinjama, obrazac 26.
,, ,, 27. Izkaz o šumskim štetama, obrazac 27.
„ „ 28 Izkaz raznih šumsko-gospodirstvonih prekršaja, obr. 28,
„ „ 29 Izkaz 0 ukotarenju zemljištnih zajednica, obrazac 29.
„ „ 30. Izkaz šumskih stručnjaka, obrazac 30.
„ ,, 31. Izkaz lugarskog, odnosao šdmsko-čuvarskog osoblja, obr. 32.
„ ,, 32 Izkaz slušateljstva na kr. šumarskoj akademiji, obrazac 32.
„ , 33, Izkaz o izpitima za 1 ugarsku, odnosno šumsko tehničku po


moćnu službu, obra/.ac 34.
„ 34, Izkaz o lugarskim tečajevima, obrazac 35.