DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 84 —


Dokazom je tomu i njegov sjajni sprovod, kojemu prisustvovaše
bez iznimke svi činovnici kralj, šumarskog ravnateljstva
u Zagrebu, izaslanici kralj, nadšumarskog ureda u
Vinkovcima i kralj, šumskog ureda na Sušaku, te svi činovnici
šumarskog odsjeka kralj, hrv.-slav.-dalm. zemaljske
vlade.u Zagrebu, kao i mnogo njegovih prijatelja i štovatelja.


Mnogobrojni vienci njegovih rodjaka i štovatelja kitiše
njegov lies, medju njima i prekrasan vienac ministerialaog
savjetnika i predstojnika kralj, šumarskog ravnateljstva u Zagrebu
presvijetlog gospodina Josipa Havasa, nadalje vienci činovništva
kralj, šumarskog ravnateljstva u Zagrebu, kralj, nadšumarskog
ureda u Vinkovcima, kralj, šumskog ureda na
Sušaku, te šumarskoga odsjeka kr. zemaljske vlade u Zagrebu.


V U ime našega šumarskoga društva, u ime sudrugova, te


u ime sviju članova zelene struke kličemo na rastanku vri


jednom pokojniku:


Slava mu i vječna spomen!


Z a j c.
Pravilnici zemljištnih zajednica.


Napisao Josip Majnarić, kr. kot. šumar.


U smislu ustanova zakona od 25. travnja 1894. o uredjenju
zemljištnih zajednica, ima si svaka zemljištna, zajednica
u okviru tog zakona i čim po ovom zakonu jednom uredjena
bude, osnovati za svoje posebne svrhe i prilike tako zvani
pravilnik.


O tim pravilnicima bilo je svojedobno izneseno prilično
rasprava i mišljenja u našoj javnosti, a u >Šumarskom listu«
napose — nu to je bilo onda, kada su se zemljištne zajednice
istom ppčele uredjivati i kada još život tih zajednica, osnovan
na uvodno spomenutom zakonu, nije još obdenito pobliže i
upoznat bio.


Sada, kada su ovi pravilnici u vedini zemlj. zajednica sastavljeni
i stupili u život, te iza kako su po naročitoj odredbi
s nadležnog mjesta, stvoreni bez sudjelovanja šumara i izklju
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 85 —


čivo manje više po samom upravnom činovniku — red je, da
je ogledamo i da vidimo, kako namienjenoj svrsi odgovaraju.
Nas šumare sve to tim više zanima, jer su nam ovi pravilnici
u ueriedkim slučajevima jedini vodj k rukovanju i upravi ovog
dijela našeg narodnog gospodarstva.


Pred sobom u ovom času imadem ve<5inu pravilnika zemlj.
zajednica, koje se u Gorskom kotara nalaze, te me kao stručara
— i jer su bez sudjelovanja ovih sastavljeni, zanima najviše
onaj njihov dio, koji se strogo na šumsko-tehničku struku
odnosi.


U pravnu stranu ovih pravilnika nedu da se upuštam^
jedno jer nas šumare toliko nezanima, a drugo zato, jer za
prosudjivanje pravilnika u tom smjeru neimam kompetencije.


U ovim pravilnicima od šumarskog su interesa sljedeće
ustanove, koje kanim ovdje poraspraviti:


U §. 4. „U temeljnoj knjizi označeno je


1 cijelo ovlašteničko pravo sa x


2. polovina ovlašten, prava sa y
3. četvrtina ovlašten, prava sa z
4. osmina, ovlašten, prava sa n
-— a manji alikvotni djelovi sa odgovarajućim slomkom".
Zatim se u §. 6. odredje: »Ovlašteničtvo ne može se


cjepati izpod — cjelog ovlašteničtva.«


Da je točno odmjerenje svakom ovlašteniku odpadajućeg
alikvotnog djela, što no mu prama svim ostalim pripada
— od izhodne važnosti za samo uredjenje, jasno je samo po
sebi. Na drugo pako, odavle proiztičuće pitanje: što mi ovo
pravo vriedi i što zato kao rentu iz zajedničke
imovine dobivam, na oto niti u sastavljenim temeljnim
knjigama, niti u pravilnicima, na prosto nikakvog — pa niti
iz bliza, niti od prilike, odgovora neima. Usljed toga mnogi
ovlaštenik sam sebe obmanjuje, te drži do vriednosti svog prava
desetputa toliko, koliko u istinu vriedi — l^drugi ga za toliko
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 86 —


podcjenjuje, te po tom treći, kada to pravo kupuje, onda, dia,
se shodno izrazim, moram redi: »kupuje mačka u vreći."


Takvih sam slučajeva doživio kad je došlo do kupopi-odaje
ovlaštenietva po § 22. spomenutog zakona o zemljištnim
zajednicama.


Reći će se, e su to redji slučajevi, pa će se posredstvom
onih, koji se u to razumiju i koji su na to pozvani, oprieke
odstraniti i stranke k sporazumku privesti — što napokon i
dopuštam — nu muka je, kada se na te dielove ovlaštenja
primjerice svake godine drvo djeli i to naročito kod onih, koji
razmjerno najmanje djelove posjeduju.


Imam primjerice zemljištnu zajednicu, koja poput svih
ostalih u Grorskora kotaru, druge imovine osim sume gotovo
... ^ , . . 448
niti ne ima. — Ova zem. zajednica imade u svemu -y^—, a go


dišnji razpoloživietat za ovlaštenike nije nikada veći od 600 m^ drva.


U temeljnoj knjizi izpostavio je medjutim upravnik množtvo


V. ... 4 3
ovlaštenja, od kojih najjači ovlaštenik imade ^ f. pa redom \. „
77., ^n, om, T^, dapačei ^ alikvotnog djela. Po tom je jasno,
da ću u ime svakogodišnje drvarije moći i smjeti doznačitii to onom sa:
4
4 = 6-00 m^


16
3
3 = 4-50 m^


16


ce


02 2 = 3-00 m^


16


600 li


1


448 o 1 = 1*50 m^


16


a


1


o -2=0-76 m^
32


1
g=0-50 m´


48


1


1


. -r=0´30 mm"^ drva,


6^4
4
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 87 —


Oaaj dakle koji sam imade i^^ ima vrlo malo, onaj sa „h je u


neprilici bi li u opće uzeo ono, što mu se daje; onaj sa .K


na prosto se zahvaljuje na takovom ovlašteništvu, a o onom sa


,^2 oe treba u obde ni govoriti. Nu to još nije sve, jer u ne


riedkim slučajevima dolaze skupuo kao vlastnik — primjerice na


.A njih trojica, dapače i petorica suvlastnika, tako da u


potonjem slučaju na svakog zapada „A alikvotoog djela, što čini


44.S ^ = niti 7^ m^ godišnjeg prihoda na drvu!
Sad valja da još znate, da mu je ta-^ m^ na pol trule
bukovine doznačena čak tamo iza trečeg brda — pa eto da


vidimo, kamo smo s takvim uredjenjem došli. Da je ta -j-m?
ba^^m. gradjevno´drvo— i pomozi Bože, nu ovako je malo
vriedno ogrievno drvo, pa stoga šteta takvog posla, i bolje da
ga. u obće nikada, nije ni bilo.
Nu niti to nije sve, jer evo još veće nevolje — broj takovih
iluzorno, malenih dielova je skoro u svakoj sljednjoj zemljištnoj
zajednici tolik, da upravo do absurdnosti dovodi cijelo uredjenje,
upravu i uživanje koristi u takovoj zem. zajednici. Takovi iluzorno
maleni djelovi znadu zbrojno uzeti, gdjekad zahvatiti 20% svih
ovlašteničtva, te koji se moraju — i to samo zato, jer se moraju,
da pravo rečem — usljed svega toga o zrak vješati.
Odavle dakle sliedi, da je obračunom trebalo
ustanoviti minimalni aliktvotni dio sposoban
za život, jer je svaki izpod toga, makar
pravnoi obstojao — iluzoran.
U § 5. pravilnika upravnik doduše ne dopušta dalnje cje


panje izpod — dakle je fixirao minimalni za život podobni
alikvotni dio — nu zanima me, kako je pronašao da taj mi
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 88 —


11
nimum na šumsku korist bude upravo — a ne — , gdje niti ja


^ ykao šumar, koji bolje znam, što je to šumska korist i kako se
ista obračunava, bez gospodarstvene osnove neznam, da li je


1 . . 1 . . 1 . .
—ili — ili čak —minimalni i smisao posjedujudi dio! U drugu ruku^
kada je ved upravnik u § 5. „ustanovio* minimum sa —


napadno je, da nije nigdje ništa odredio, a što du ja kao šumar


s onima, koji imadu još manje od — , te koji dolaze k meni,


da im drva- dadem.


Sve dakle u jedno:


U prvom početku neophodno je doduše bilo
ustanoviti sve alikvotne dielove,nu zatim jednako
je potrebno bilo pričekati šumara dok za šumu gospodarstvenu
osnovu sastavi — i onda — nei Šiimara,
kako na žalost propisaše, od uredjenja zemlj.
zajednice odstraniti, ved ga kao najglavniji
faktor i te kako prizvati i š njim u sporaz^nJku
propisati najmanji za život dopustivi alikvotni did´
ovlaštenja, a za one, koji su izpod toga dielaV ustanoviti
ono, što bi bilo najshodnije.


Nakon što bi dakle šumarski tehničar ustanovio takb´fi
iluzorno malene dielove, valjalo je u ime prava ođfefditi ustanovu,
kako i kuda de se s tim iluzorno malenim dielovima.—
Tu su po mom mnienju samo dva puta moguda, i to:


a) Ili svim vlastnioima tih iluzorno malenih dielova postaviti
rok, u kojem de slobodno i bez ičijeg utjecanja modi
medjusobno pokupovali, odnosno rasprodati te dielove tako, te
de tim načinom nastati izvjestni broj dopustivih najmanjih ili
vedih od onih alikvotnih dielova. — Na primjer:


U z. z. N. ustanovljen je po šumaru najmanji za život


prikladni alikvotni dio sa ^^. Medjutim je upravnik ustanovio


sliedede iluzorne dielove;
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 89 —


1 1 1


A B C


=40´ =50´ =60´
1 1 1


D E F


=70´ =35´ =45´


Ovoj dakle šestorici A, B, G, D, E i F imao bi pravilnik
odrediti, da si medju se pokupuju, odnosno poprodaju
svoje alikvotne dielove tako, da bi tim putem jedan ili više
njih postigao bar najma:;ji dopustivi alikvotni dio. (Samo se
po sebi razumije, da bi u pravilniku imala biti i ustanova, da
vlastnici iluzornih dielova mogu te dielove ne samo medju se
poprodati ili pokupovati, već da je to dopustivo i ostalim ovlaštenicima.,
kojim je medjutim prigodom uredjenja dopitan minimalni,
ili vedi od minimalnog diela ovlašteničtva).


U tu svrhu kupio bi možda A, koji već do sada imade


rj^´ovlašteničtva, od CiD = č(f+7(Š P* ^^ " budude A imao


-^4:—-ji—^-oktugld-^^ stupio bi u red dopustivih za život


dielova, dočim bi C i D iz zemlj. zajednice kao ovlaštenici
posve izčeznuli. — Nadalje bi primjerice ovlaštenik B, koji


ye6 ima priznati dio sa „-JJC pokupovao ovlaštenja od B i E te u


1 1 1_ . 1.


budude posjedovao ^^.gjr-p^´^^ ~ okruglo :r7:, dočim bi se B
i E iz popisa ovlaštenika brisali, odnosno i oni bi poput gore
navedenih C i D iz6eznuli.


Za one, koji u odredjenom roku nebi prikupili onoliko,
koUko im za izvršivanje ovlaštenidtva treba, odnosno za one,
koji u tom roku nebi svoje iluzorne dielove drugim ovlaštenicima
prodali, valjalo bi u pravilniku odrediti, da su dužni
svoje ovlašteniČtvo prodati zem. zajednici na način kako niže
sliedi.


b) Ili bi valjalo u pravilniku propisati, da se iluzorno
maleni dielovi moraju po zem. zajednici u korist preostale
ci-line odkupiti i to po vriednosti temeljem gospodarstvene
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 90 —


osnove i po njekom izvlastbenom postupku, po kojem bi


svaki vlastnik iluzornog diela na takovu kupoizvlaetbu primo


ran bio, da ne bude š njime natezanja bez kraja i konca.


Iz sveg navedenog, osim ved potegnutih gore dedukcija,
nadalje sliedi, da je u pravilnik trebalo kao neobliodno
nuždno, uvrstiti bar najglavnije i najpotrebnije
rezultate gospodarstvene osnove. — Bez
ove se valjani pravilnik u obde niti pomisliti neda, a tko to
još do sada ne uvidja, uviditi de to pouzdano u skoro iz onoga,
što sliedi.


Medjutim prije nego li na to predjem, držim ovdje za
potrebno spomenuti, da je nadalje u pravilniku neobhodno
nuždno bilo takodjer izriČno navesti, za koje razdoblje dotične
temeljne knjige vriede. — Jer ako ce se ovlaštenja svaki čas
cjepati, kupovati i prodavati, biti de vječne potrke po tim
knjigama i stotinu muka i neprilika kod razredbe i dozna-
Sivanja šumskih koristi i kod padmirivanjaraznili, dužnosti.


Zato bi od potrijebe bilo u pravilniku odrediti, da de se
primjerice nastale promjene u ovlaštenjima, u temeljnim knjigama
istom svake pete godine unašati, odnosno u život privesti.?
;:; . .-: . . .. ; ,. -. -, ; .;-.;.-,..;;_> r


Svakih dakle 5 godina imalo bi uzpostavljeno pravomoćno
stanje terneljnih knjiga ostati nepromjeujeno onako, kakd je
na početku dotične petgodišnje periode ustanovljeno. Iznimkom
bi od ovog pravila moglo biti :


a) ako ovlaštenik svoje ovlaštenje zemalj. zajednici prodaje
;


b) ako se radi o promjeni kojeg znatnijeg alikvotnog
diels, vrijednost kojega iznosi više od izvjestnog u tu svrhu
odredjenog minimuma — primjerice više od 2.000 kruna;


c) ako se ovlaštenik za trajno vrieme iz zemlj. zajednice
ili dotične upravne obdine izseli (Ovamo se nebi smjeli ubrojiti
i umrli, koje bi valjalo zadržati u temeljnoj knjizi do izmaka
periode, kao da su živi. Njihova prava imala bi se dodjeljivati,
odnosno dužnosti propisivati jednom samo nji
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 91 —
licvih pravnih sljednika, kojeg bi sudbena oblast nakon shodna


za to provedenetada imalo bi tonoBtima pozivati).
rasprave,
pravo sa
pravomodno
svim dospjelim
odredila.
koristima
— Sve
i
do
duž-
II.


U §. 7. ovdašnjih pravilnika odredjeno je doslovno:


j,Pristupnina odmjeruje se za jedno cielo ovlašteničtvo po
slijededem mjerilu:


1. Ako je onaj, koji je dužan platiti pristupninu ovlaštenik
u istoj zajednici, tad isti imade uplatiti 64 (šestdeset i
četiri) krune.
2. Ako nije ovlaštenik u istoj zem. zajednici, ali je pripadnik
iste upravne obćine, u kojoj leži zemljištna zajednica,
tad plada pristupninu od 128 (jednu stotinu dvadeset i osam)
krona;
3. Ako nije ni jedno niti drugo, tada imade platiti pristupninu
od 192 (jednu stotinu devedeset i dvije) krune.
Kad se stiče ovlašteničtvo u manjem ili vedem dielu, plaća
se razmjei-no manja ili veda pristupnina.*
Ova je ustanova u pravilnika, u koliko je obdenito za se
samu uzeta razumljiva, vrlo slabo razložena. — Kod nas —
u Gorskom Kotaru — u gotovo svim zem. zajednicama bez
razlike, ustanovljene su gore navedene pristupnine posvuda jednako
bez obzira na posebne prilike i imudtvo dotične zem. zajednice. Ista je
pristupnina primjerice kod zemlj. zajednice gdje jedno ovlašteničtvo
vriedi 5000 (pet tisuda) i više kruna, i ista je pristupnina
u drugoj zemlj. zajednici, gdje takovo jedno ovlašteničtvo
vriedi 907o manje, nego li u prvoj zem. zajednici —
dakle 500 (pet stotina) pa i manje od 500 kruna.


Ovo je napadno samo po sebi, a još je napadnije, kad se
je to i onako paušaliralo od oka, da se nije te pristupne
iznose zaokružilo, te dosljedno tome kazalo primjerice, da je
iznos pristupnine u prvom slučaju 50, u drugom 100, a u
tredem 200 kruna.
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 92 -
Kako vidimo t- mu nije tako, ved nasuprot u svim pravilnicima
nalazimo nezaokružene brojke 64,128,192 — kaodasu
se one po njekom ključu izračunale, što u istina nisu; — napokon
niti ih nije imao tko izračunati, — jer i tu su opet
manjkala za to jedino mjerodavna dva čimbenika — a to su
šumar i po njem sastavljena gospodarstvena osnova, — tako
te mi je i tuj poraspraviti onaj »de nobis sine nobis«


Osvjetliti 6a to najbolje na slijedečim konkretnim primjerima
:


U z. z. M. koja imade 230 ovlašteniČtva, temeljem obavljene
procjene na jedno cielo takovo ovlašteničtvo odpada godišnje
15 m^ drva, od kojeg se uzimlje da je 7 5 m´ prikladno za
gradjevno, a 7"5 m^ za ogrievno drvo, te taj godišnji prihod
po jednom ovlašfceaičtvu vriedi 80 kruna.


2 U z. z. Mv. koja imade 58 ovlaštenČtva, odpada
takodjer polag obavljene procjene na jedno cijelo ovlašteničtvo
godišnje 24 m^ drva, od kojih se uzifnlje, da je 16 m^ prikladno
za gradju a 8m^ za ogriev, te godišnji prihod jednog
cielog ovlašteničtva vriedi okruglo 200 kruna.


U z. z. L konačno vriedi savkoliki prihod jednog cielog
ovlašteničtva 12 kruna , pošto sav prihod od 8 m^ samo
ogrievnog drva ne vriedi više.


Ako gore navedene prihode jkapitaliziramo sa 3%? to vi(
iimo da jedno cielo ovlašteničtvo poprilično vriedi i to u zeru.
zajednici:


80


M = Q^ == 2700 kruna;
200


Mv = 7^]7^ = 6700 kruna — i u z, z.
12


L — rrKi, = 400 kruna:


U´Uć


Nu unatoč svemu tomu nalazim u svim trima pravilnicima
tih triju zem. zajednica, da je pristupnina kod svih njih jednaka
t. j . kako je uvodno navedena 64, odnosno 128, odnosno
192 krune! — Takove upravo nedopustive oprieke mogle su
nastati evidentno samo bez sudjelov^anja strukovnjaka. — U
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 15     <-- 15 -->        PDF

fm


— 93 —


prvotn najme slučaju — kod zem. zajednice M slučajno bi (a
i ne bi!) odmjerena pristupnina njekako prilikama i faktičnoj
vriednosti ovlašteničtva odgovarala; u drugom slučaju t. j . kod
?tijednice Mv je pristupnina prispodobljena s faktičnom vriednosti
ovlašteničtva, evidentno premalena, po gotovo za stranca
(k,aobčine); u trećem konačno slučaju t. j . kod zajednice L gotovo
je nevjerojatna, a za stranca upravo absurdna, jer ima
plat ti 192 krune pristupnine za vriednost od 400 kruna, a
osim toga svake godine za pokride troškova uprave pladati
namet (jer je z. z. L pasivna a od gornje rente od 400 kruna
nisu ovi troškovi odbijeni) — tako te bi si stranac, koji bi
se ovdje zadobavio na takav način ovlašteničtva, naprtio samo
trh za sav život, jer o kakvim koristima nebi smio niti
govoriti.


Iz navedenoga dakle sliedi, da je i za odmjeru pristupnine
trebalo stručnjačke podloge, a kad se ved takove nije
imalo, niti htjelo imati, onda je barem trebalo pristupninu
odmjeriti percentualno na faktičnu vriednost ovlašteničtva, te
primjerice i dosljedno tome ustanoviti, da je svaki novo pridošli
ovlaštenik dužan uplatiti pristupninu i to:


1. Onaj, koji je ovlaštenik u istoj zem. zajednici sa 10%,
2. onaj, koji nije ovlaštenik, nu član je one upravne
obdine, u kojoj se zemlj. zajednica nalazi, sa 157o) i
3. ako nije niti jedno, niti drugo, tada sa 25% od glavnične
vriednosti jednog cielog ovlašteničtva (manji i veči dielovi
razmjerno tome), koja se glavnična vriednost
ima po šumarskim stručnjacima ustanoviti.
III.
U IV. poglavlju ovamošnjih pravilnika pod naslovom »O
gospodarstvu zemljištne zajednice« nalazim u §§. 14. 15. i 16.
^^ede6e ustanove :


»Svrha je gospodarstvu zemljištne zajednice:
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 16     <-- 16 -->        PDF

^94 —


1. »da se razborito prema trajnoj koristi zemljištne zajednice
izcrpljuju razni dielovi zajedničke imovine;
2. da se osjegura svakom ovlašteniku u razmjerju njegovog
ovlašteničtva pripadajudi mu dio uživanja prihoda zajedničke
imovine;
3. uzdržavati postojeće livade i osnivati nove za zajedničke
svrhe;
4. uzdržavati i poboljšavati zajedničke pašnjake, ter postepeno
privadjati boljoj kulturi ostala zajednička zemljišta
Glede šuma, na koliko takove zemlj. zajednica posjeduje,
vriedi §. 41. zakona.
U pogledu ustanovljenog sadanjeg ili bududeg šumskog
posjeda zemljištne zajednice valja se strogo držati zakona i
propisa o tom izdanih, ter šumsko gospodarstvo svagda udešavati
prema zakonskim propisima i pravomoćnim odredbama
nadležnih oblasti."


Po mom skromnom sudu ove su ustanove, obzirom na
specijalne prilike dotične i svake naše sljednje zemljištne zajednice,
tako obdenito izražene i tako su vulgarne, te niti časa
ne dvojim, da nisu precizirale ono, što bi u pojedinim prigodama
i okolnostima inače bezuvjetno morale.


Ustanove najme, koje u svojoj cjelini odredjuju:


„da se razborito gospodari";


,da se svakom ovlašteniku dade što mu spada";


„da se poboljšavaju livade i pašnjaci" i


,da se u šumama »po zakonu" gospodari", razumjevaju
se same po sebi, te ih kao pleonazme nije trebalo u
pravilnicima, pa i u obde nigdje niti navadjati, niti propisivati.


Jednom riečju, ovaj dio pravilnika — izvan svake sumnje
jedan od najvažnijih, nije upravo nikako obradjen.
Razlozi su zato isti, kao i do sada — jer nije blizu bilo
stručara, niti po njemu sastavljene gospodarstvene osnove.
U ovaj dio pravilnika trebalo je uvrstiti ne samo glavne
momente po strukovnjaku izradjene osnove, ved što više
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 17     <-- 17 -->        PDF

- 95


. iljp r a V 0 tu i 1 i ii i g d j e d r u g d j e, v a 1 j a 1 o je
točno aplicirati ustanov^e te osuove k zakouu,
te u pr a vilu iku snagom zakona zajamčiti,
da ono, što je u o p e r a t u n. pr. šn m sko-gorsp od a r


stveno j osnovi , u ono m o li vadaien j u, stelja -
renju , pašarenj u i t d. propisano , doist a i proveden
o bude .


Tu se je nadalje valjalo zamisliti u valjauost provedene
segregacije, učvršćenje posjedovnog stanja, komasiranje i arondiranje
posjeda; tu je valjalo — makar priloživ pravilniku
i nacrte, u glavnim potezima i za njeko trajno doba ili periode,
osjegurati gdje, kako i kakvo će se gospodarstvo voditi, kako
(Se se ono uredjivati i kako promicati.


Iz svega toga dakle nedvoumno sliedi, da je prije uredjenja
zemlj. zajednica i sastavka pravilnika, trebalo po strukovnjacima
izraditi sve dotičnoj zajednici potrebne pravne i
gospodarstvene operate, — prama tomu dakle ne samo
sumsko-gospodarstvenu osnovu, već provesti i reambulaciju,
sastaviti pregledovid i gospodarstveno uredjenje pašnjaka,
steljnika, livada, pošumljivanja, pretvorbe vrsti težatbe i t. d.
te primjeniv te rezultate faktičnoj potrebi ovlaštenika i uzev
u račun mogučnost, kako da se ove potrebe pokriju,
povuci svrsishodne zaključke i tad ih u pravilniku
uzakoniti.


Trebalo je tu nadalje izcrpivo propisati način i shodnost
produkcije i uporabe i inih još raznih nuzužitaka — kao što
su to primjerice kamenolomi, smola, rujevina, pješak, žirovina,
bujadnice i t. d. U vedim i aktivnim zem. zajednicama, a tih
je u Gorskom kotaru dosta mnogo, trebalo je koju navesti i
odrediti glede gradjenja i uzdržavanja šumskih cesta, puteva i
zgrada zatim zagradjivanja bujica, učvršćenja opuzina i t. d.


Široko je bilo tuj polje za opredjeljivanje raznih pristojbenika
i cienika za sve užitke, detailirajuć je za ovlaštenike i
neovlaštene, moralna tiela, obćine i obće korisne i javne interese.
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 96 —


Ima bez dvojbe osim navedenih još i drugih vrlo važnih
momenata, u gdjekojoj zemlj. zajednica i najvažnijih prema
njenim posebnim priliij;ama — primjerice, kako da se ogrievom
podmire ovlaštenici onih zemlj. zajednica, koje ne imaju drugih
štima, osim za tehničke svrhe prikladnih, te proučiv laj narodiio-
gospodarstveni momenat i potrebu ovlaštenika, opredjeliti
i ustanoviti, kako da se ove potriebe paralelno s promicanjem
blagostanja dotične zemlj. zajednice pokriju.


Ovo vitalno pitanje u mnogim našim zemlj, zajednicama,
nije na žalost nigdje proučeno prema lokalnim prilikama, te
tako na žalost na mnogim mjestima, umjesto napredka, vidimo
natraŽDJačtvo — a da istodobno ovlaštenici i danas pod svetu
istinu drže, da je »gradi kotac, ko i otac« — makar da to
nije savremeno, najbolje što samo može biti! Da je do tog
došlo, nije niti čudo, jer se o tomu nije šnjima u pravo doba
niti razpravljalo, a kamo li što dokončalo


Napokon primjećujem, da ne bi suvišno bilo, što više
imalo bi mnogo za se, kad bi se pravilniku baš kod rubrike
»0 gospodarstvu zemlj. zajednice« bio dodao kratki popularni
komentar, koji bi neukom seljaku — ovlašteniku bio ne gamo
komentarom, već i poticalom za naprednije gospodarenje, koji
bi nadalje doprinjeo znatno boljem shvadanju i poštivanju pravilnika
i po kojem bi napokon seljak bolje shvatio bitnost ove
svoje imovine — a to bi bilo od koristi ne samo po njega,
nego i po sve one, kojim je postavljeno u zadaću, da s njegovim
dobrom rukuju i da ga nadziru.


Spomenuta velika praznina u pravilniku naravno da neobhodno
nužno izazivlje svaki čas nove i kontradiktorne zaključke
ovlaštenika, čime se vrlo mnogo dangubi, uzrujavaapelira i t. d. — (Primjerice u jednoj su zcm. zajednici godine
1906. zaključili, da se ovlaštenicima potrebni gradjevni
lies doznači badava; druge — 1907. godine u-itanoviše, da se
za taj potrebni lies plača po 1 m^ 6 kruna, dočim god. 1909.
odrediše pristojbu po 1 m´ sa 12 kruna, tako da su ovlaštenici
8 istim pravom i ovlaštenjem g 1906. dobili lies badava, 1907.
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 19     <-- 19 -->        PDF

- ^7


uz njeku malu blagodat, a 1909. za pravo kupili su sami
svoje!)


Iz svega do sada razloženog nedvojbeno dakle sliedi, da
postojeće §§. 14. 16. i 16. naših pravilnika treba ne samo
upodpuniti, ved što bi najshodnije bilo, dojakošnje kao manjkave
i neshodne, posve napustiti, te na temelju ne »stručnjaČkog
mnienja«* već stručnjačke odredbe, posve novima —
prilikama dotičnih zem. zajednica odgovarajućima izmjeniti.


IV.
Sve dosad navedene praznine pravilnika pokušao je upravnik
bar donjekle popuniti ustanovama §§. 18. i 19. glede ovlašteničke
pripadnosti na drvu.
Ove ustanove glase doslovno ovako: „Ogrievnu drvariju


— na koliko takove bude — dobiva svaki ovlaštenik i to godimice
onoliko, koliko ga u to ime ide prema gospodarstvenoj
osnovi ili programu, odnosno prema godišnjoj drvosječnoj osnovi,
te prema razmjerju u kojem mu pripada ovlašteničtvo. — Nikada
se nesmiju stabla za tehničku svrhu prikladna ođkazivati
u ime ogrievne drvarije.
Gradjevno drvo — u koliko takovog imade, pripada ovlašteniku,
ako to stanje šume i razborito šumsko gospodarstvo u
obće dopušta, te ako je ovlašteniku uslied prirodne nepogode
prijašnja zgrada propala, ili mu je potrebno podignude nove
sgrade".


»O tom odlučuje odbor«.


„Gradjevno drvo dopitano ovlašteniku za vlastitu porabu
ne smije se prodati. Proda li ga ovlaštenik ipak, to je odbor
zemljištne zajednice vlastan preostalu gradja posredovanjem
obdinskog poglavarstva zapljeniti i prodati javnom dražbom, ili
inako na korist zemljištne zajednice snjom razpoložiti."


»Takav ovlaštenik gubi pravo na potraživanje gradjevnog
drva na 5 godina.«


* u obće bi trebalo taj nearetni službeni terminus, mnienje" izpustiti svuda
te ga zamjeuiti shoduijim.
8
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 98 —


Bekao sam ved gore, da je obstojedi pravilnik tek pokušao
njeke prazniae popuniti, nu na žalost niti ovaj pokušaj baš
nikako nije uspio.


Ved termini *na koliko« cgrievne i gradjevne drvarije
bude, nebi smjeli u nijednom slučaju u toj formi u pravilnik
dođi, kad se polag glavnog napisa pred tim §§. govori »o gospodarstvu
zemljištne zajednice«. — Kad se naime govori
0 gospodarstvu, onda valja valjda toČno i decidirano znati
kakvo je to gospodarstvo, kako se ima š njim rukovati i što
ono u sebi sadržaje. — Osim toga taj — kako ćemo u skoro
vidjeti malosretni izraz »u koliko drva bude«, nije niti u kojem slučaju
podesan i konzekventan, jer ved u § 2. pravilnika u rubrici
»imovina«, sastavljač pravilnika u neriedkim slučajevima
izriekom navadja, da je gotovo sva imovina dotične zemlj. zajednice
samo šuma. Da me je kojom sredom upravnik, koji je
pravilnik sastavljao, primjerice upitao kakve su to šumske
imovine u zemlj. zajednicama Sunger, Mrkopalj, Ravnagora,
Stari laz, Fužine, Mrzlavodica, Hreljia, Praputnik i dr. bio bi
ga uputio, da ove zem. zajednice i ne imaju druge imovine
do li sume i to pretežno samo za gradjevnu drvariju prikladne


- prva od spomenutih z. z, po svoj prilici valjda i najljepšu
u domovini, te bi mu zatim kazao, da površina šuma tek tih
njekoliko zem. zajednica do 10.000 rali iznaša, pak se on
onda ne bi — bar za ove zem. zajednice, poslužio nesretnim
izrazom »u koliko gradjevnogdrvaimade«, jer drugog imetka
0 V e z e m. zajednice n i t i u e imaju, i taj imetak ima
vrieduost ne na stotine hiljada, nego na milijune kruna.
Govoriti dakle u pravilnicima o stvari, koja vriedi milijune,
a uvjetno sa riečima, »na koliko bude« dvojiti o obstanku
tih stvari i milijuna — je u istinu čudno, a do toga čuda je
moglo doći samo stoga, što su se uredjivale zem. zajednice, kojima
sva imovina sastoji iz šuma, a ipak se k tomu uredjivanju
ni blizu nije pustilo šumara.


Ima kod nas zemlj. zajednica, koje gotovo niti nemaju
Šuma za ogriev, ved su ciele površine — na stotine i na tisude
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 21     <-- 21 -->        PDF

~ 99 —


jutara, izključivo crnogoričae šume prikladne samo za gradju


— To medjutim nije smetalo sastavljača pravilnika (nije niti
čudo, jer je po5eo govoriti o šumarstvu bez šumara!) da u §.
18. izrično i doslovno odredi; Nikada se ne smiju stabla za
tehničke svrhe prikladna odkazivati ovlaštenicima u ime ogrievne
drvarije. , jj „ .,
S ovom ustanovom bi se ja kao stručar i narodni ekonom
načelno složio, ali samo u onim slučajevima kada bi se:


1. Pravilnikom pobrinulo za siromaka ovlaštenika, da se
sve kraj ovako bogate šume, povodom ovakove ustanove —
,ad verbum: kraj studene peći ne smrzava, za oto se ali
upravnik u ovomašnjim pravilnicima, nakon onog kobnog ,nikada"
nikako pobrinuo nije! Nije se dapače u pravilniku
niti natuknulo kuda će se sa tom ogromnom zalihom gradjevnog
drva I Ako je upravnik taeite odredio, da de trebati
ovlaštenicima za gradjevni lies njihovih kuća, štala i t. d.
onda nije smio zaboraviti — da će nakon podmirenja ove
potrebs, još uvijek preostati liesa od kakovih 90´´´´o od godišnjega
etata. — Ako je pako pred postavljao da se taj
znameniti višak ima prodati, a drugo se niti predpostaviti ne
može, onda se je moralo kod ovakovih zemalj. zajednica ozbiljno
zamisliti u to, što će se s utržcima od stotina hiljada
kruna i kako će se, kad po §, 18. „nikada" za ovlaštenika
drvarija za ogriev ne postoji, shodnim putem pobrinuti,
da se od tud ovlaštenik za ogriev bar relutira, ili da mu ga
se kupi, što je valjda bilo mišljeno, ali nije u pravilnik
uvršteno, a ne da ovako ovlaštenik takorekući kod pune zdjele
gladuje.
2. Kada bi se u dogodičnom slučaju ovo shodnim pokazalo.
Piimjerice u z z. M, prosječno na jednog ovlaštenika
zapada 1´5 m^ gradjevnog i oko 2 m^ ogrievnog drva, dočim
u z. z. S. zapada jednog prosječnog ovlaštenika 4-6 m^ gradjevnoga
i .3 m^ ogrievnog drva. Za oba ova slučaja u §. 18.
pravilnika propisati istu ustanovu obzirom na ovlašteničku pri
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 100 —


padnost na drvu, a to je kako rekoh užiajeno u pravilm´cima
sviju ovamošnjih zemalj. zajednica bez obzira na njihovo
imudtvo, ovlašteničke potrebe i t. d. ne držim niti malo shodnim
i to iz sliededih razloga.


Prosječni (aritmetižko-srednji) ovlaštenik treba u ovamošnjim
predjelima bar 24 m^ bukovog ogrievnog drva za
jednu godinu dana. Stoga je trebalo ovo uzeti
kao mjerilo i podlogu za obračun aequivalenta
gradjevnoga drva, koje bi se imalo ovlašteniku dati u
ime ogrievne pripadnosti.


1 m* bukovog ogrieva na panju vriedi u ovdašnjim šumama
prosječno 3 K, a po tomu 24 m^ vriede 36 kruna. Ja bi dakle
u onom slučaju, kada u šumi nebi imao stabala za ogriev prikladnih,
ovlašteniku u gradjevnom drvu doznačio aequivalent
na vriednost ogrievnog drva,


PoprieČna vriednost 1 m´ gradjevnog drva iznaša ovdje
12 kruna; prema čemu bi račun kod gornjih dvijuh zem. zajednica
prema napried spomenutom, faktičnom stanju izgledao
ovako:


a) U z. z. M.. vriedi popriečna ovlaštenička pripadnost
drva;


1´5 m´^ gradjev. drva al2K=18K


2´0 m´ ogrievnog drva a 3 K = 6 K


ukupno = 24 K
tu dakle do faktične potrebe od godišnjih 36 kruna manjk a
36 — 24 = 12 K.


U ovom dakle slučaju z. z. M nije niti malo uputno, kako
postojedi pravilnik hode, da se nota bene ,nikada ´ nedoznačuje
gradjevno drvo u ime ogrieva, jer očito jasno vidimo,
da i onda kada ovlašteniku u ime aeqaivalenta ogrievnog drva
doznačujemo i razpoloživo gradjevno drvo, još uvjek nismo
pokrili u istinu postojeće potrebe ! — Ova je ustanova tim manje
obstanka vriedna, jer je u stvari indiferentno, da li će se tih 1"5 m´
gradjevnog drva ovlašteniku u ime ogrieva izravno doznačiti,
ili će 86 ta pripadnost sa ostalima unovčiti, te tada s utržkom
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 23     <-- 23 -->        PDF

- 101 —
ovlašteniku nadoknaditi na gorivu obstojedi i gore računom
dokazani manjak.
b) Posve je to drugačije u zem. zajednici S. gdje popri


ječna ovlaštenikova drvna pripadnost godišnje vriedi;


4*5 m^ gradjevnog drva a 12 K = 54 K


3´0 m* ogrievnog drva a 3 K = 9 K


ukupno = 63 K
gdje dakle nakon pokrida ovlaštenikove potrebe na ogrievu
pretiče:


63 — 36 = 27 kruna.


U ovom konkretnom slučaju trebalo je pravilnikom odrediti:


a) ili da se ovlašteniku na gradji dopita onoliko, koliko
ga po aequivalentu goriva pripada, a ostatak u korist cjeline —
dakle zemlj. zajednice — unovči ; ili


|i) da ne moram voditi dva dangubna i
8 troškom skopčana posla (diobu drva medju ovlaštenike
i prodaju trgovcu) da se u obće sve gradjevno drvo
proda, a od utrška da se ovlašteniku dade u novcu ouo, što
mu do aequivaleata gorivog drva pripada. Preostatak pako da
se za Izvjestnu cielj, bilo prama zaključku skupštine oviaštenika,
ili prema ustanovama pravilnika, u korist ciele zemlj.
zajednice upotriebi.


U ovom drugom slučaju radi se o imućnoj zemlj. zajednici,
a tih imade u Gorskom kotaru i Primorju mnogo, te kod
kojih je svakogodišnji novčani suficit gotova činjenica, a ipak
na žalost u njihovim pravilnicima nije niti iz daleka niti natuknuto,
a kamo li odredjeno, kako treba tu blagodat što
shodnije izcrpiti i kako koristno za zemljištnu zajednicu upotriebiti.


Evo širokog polja zahvalnom radu za šumara i narodnog
ekonoma u obće, nu na žalost je to kod sastavka pravilnika
pregledano i mimoidjeno, dakako samo opet s toga, što se je
šumare mimoišlo, odnosno od suradnje izključilo.


U § 19. postojećeg pravilnika odredjuje se glede doznake
gradjevnog drva sliedeće:
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 102 —


„Građjevno drvo — u koliko takovog imade, pripada
ovlašteniku, ako to stanje šume i razborito šumsko gospodarstvo
u obde dopušta, te ako je ovlašteniku uslied prirodne nepogode
prijašnja zgrada propala, ili mu je potrebno podignuće
nove zgrade".


„O tom odlučuje odbor".


„Gradjevno drvo dopitano ovlašteniku za vlastitu porabu
ne smije se prodati. Proda li ga ovlaštenik ipak, to je odbor
zemlj. zajednice vlastan preostalu gradju posredovanjeoa obdinskog
poglavarstva zapljeniti i prodati javnom dražbom, ili inako
na korist zemljištne zajednice s njom razpoložiti".


,,Takav ovlaštenik gubi pravo na potraživanje gradjeynog
drva na 5 godina.«


Dočim je sastavljač pravilnika u § 18. glede doznake
ovlašteničkog ogrieva izrično naveo, da mu se tog ogrieva
imade doznačiti toliko, koliko ga po obsegu alikvotnog ovlašteničkog
diela pripada — dopušta, dapače po § 19. doznačuje
gradjevni lies bez obzira na taj alikvotni ovlašteni dio t j .
svagda toliko, koliko mu treba, samo kad to prirodni vis
major zahtjeva i kada mu se prohtije novu zgradu graditi.


Kada bi upravnik kao sastavljač pravilnika bio znao, da
ovdje gradjevno drvo o kojem govori, vriedi za 1000°/^ (slovi
jednu tisudu "/o) vise nego li ogrievno drvo, onda bi izvan
svake dvojbe, makar je i radio bez šumara, posve drugačije
pravilnikom normirao doznaku ovlašteničke gradjevne drvarije.


— Ovo izrično naglašujem radi ove stvari same, a kamo to
dovodi kad se još alikvotni dielovi ovlaštenja potegnu u račun,
vidi se iz sliededega:
Ovlaštenik A ima jednako toliki alikvotni dio, odnosno ovlaštenje
kao i ovlaštenik B, nu kuda ovlaštenika A je duga 12, a
široka 9 mt., dočim je kuda ovlaštenika B duga 7 a široka 5
mt. Makar da dakle obojica tih ovlaštenika i de facto i de
jure imadu pravo na jednake koristi, ipak vidimo da de kod
dane zgode ovlaštenik A za njekih 100% više dobiti;na gradjevnom
liesu od ovlaštenika B i to samo zato jer ima vedu
kudu!
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 103 —


Makar je ovo očita nepravda, to ju postojedi pravilnik ne
samo trpi, već dapače uzakonjuje! Ta nepravda još se njekako
dade pretrpiti, nu Čujte sada drugo:


Ovlaštenik C sa * ig ovlaštenja ima kudu 10 mt. dugu i
7 mt. široku, a ovlaštenik D sa \ — dakle s četiri puta
jačim ovlaštenjem nego li C, ima kuču dugu 8 mt. a široku
5 mt. te će stoga unatoč svojem četirikratno vedem ovlaštenju
na gradjevnom kudnom liesu u danoj prigodi dobiti za njekih
7007o (sedamsto 7o) manje, nego li bi ga u razmjerju prema
ovlašteniku C po pravu i zakonu i zdravom razboru išlo.


Velika je nadalje manjkavost u postojedem pravilniku, što
nije odredjeno za koje razdoblje jednoč doznačeni gradjevni lies
vriedi.


Prije nego li je pravilnik na snagu stupio bio je ovdje
običaj, da se je kudni lies svakih 30 godina jedanput davao


— dakle za ono razdoblje, kroz koje predvidno gradjevni lies
trajati može. — U postojedem pravilniku takove ustanove na
prosto ne ima, te se zadovoljava time, da se lies mora doznačiti
svagda tada, kada to uslied prirodne nepogode ustreba*.
Prema tomu u gornjem slučaju, gdje je ovlaštenik C i
onako primjerice godine 1907. protupravno i proti svakoj pravici
i logici ,uslied prirodne nepogode" dobio za TOG^/o više
nego li ovlaštenik D, dobiti de opet godine 1915. (jer de mu
tada primjerice rečena kuća izgoriti) za daljnih 700% više od ovlaštenika
D! Ako sada uzmemo da ovlaštenik D do godine 1927.
ne dobije gradjevnog drva (|er unatoč svog velikog ovlaštenja
neima na to po pravilniku pravo, jer ga nije vis major na to
ovlastio), onda vidimo da je C sa manjim ovlasteničtvom u
vriemenu od 20 godina, te raČunav efektivnu vriednost liesa
sa kamatima na kamate, dobio za punih 20007o (dvje tisuće
7o) više, nego li bi ga prama ovlašteniku D pripadalo.
Uzimajući sada da ovlaštenika D. na njegove ^jg normalno
u 30 godina jedanput pripada 100 m´ gradjevnog kudnog


* Moglo bi se iz zadnje alineje § 19. đeducirati, da bi se lies imao doznači-,
vati svakih 5 godina jedanput, nu to je i za laika evideatno prekratka perioda. Da
se ona uzme opet kao kazna za onoga, koli je lies prodao, takodjer nije vjerojatno
jer svakih B godina dobiti gradjevni lies, to nije kazna, nego je — nagrada !


ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 104 liesa,
koji vriedi 120" kruna, smio bi ovlaštenik C a
jednakom (30 godišnjem) razdoblju na svoju *[ie dobiti 25 m´
vriednih 300 kruna, a kad tamo on je koristeći se postojedora
nepravednom ustanovom § 19. pravilnika, te zato jer je dvaput
pogorio i napokon jer mu je kuda pukim slučajem veda,
nadaren po dvaputa sa 60 m^ vriednih 720 kruna — do6im
je četiri pata jači ovlaštenik D jer mu je kuda manja i jer
je samo jedanput pogorio, dobio lies samo jeđanputa i to 18
m° vriednih 336 kruna, gdje je evidentno, da bi prama ovlašteniku
C morao dobiti 4X720^2880 kruna, dakle da je za
2880—336= okruglo za 2500 kruna prikraden! Et hoc — u
novom pravilniku — meminisse jubavit!


Prije nego li nam je upravnik poslao svoj na snagu stupivši,
bez sporazuma sa šumarom sastavljeni pravilnik, običavalo
se je ovlašteniku u ime kudaog liesa doznačivati samo
gornju (krovnu) gradju, — sada ali po pravilniku moramo doznačivati
svukoliku kudnu gradju bez obzira na to, da li u
šumi dotične zemlj. zajednice ima dovoljnoga pokrida i za samu
gornju — a kamo li još i za doljnju gradju?


Očevidno dakle iz svega toga sliedi, da je sastavljač pravilnika,
prije nego li je išao ma isto radi gradjevnog liesa
normirati, prije svega trebao saslušati šumara (ili još bolje
njemu predati sav taj posao), a zatim ustanoviti:


a) koliko šuma godimice u obde producira gradjevne drvarije;
b) kolika potreba na stanoviti alikvotni dio ovlašteničtva
i za stanovit o razdoblje u istinu postoji; i
c) koliko se prema faktičnom dohodku šume
m 0 ž e udovoljiti faktičnoj potrebi.


Iz ovih podataka reproducirana, te tada što točnije precizirana,
te u pravilnik uvrštena ustanova, bila bi ne samo
pravedna, ved i jedina svrsishodna, te se nebi kao do sada
(prije pravilnika i nakon njega) zbivale kojekakve nepravilnosti
i prikradivanja.


Prema svemu tomu trebalo bi primjerice zemljištnu zajednicu
N. obzirom na gradjevnu drvariju urediti ovako:
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 105 —


Ustanovljeno je, da ova z. z. ima u svemu 25 selišta,
koja prama temeljnoj knjizi sačinjavaju :
3
a.) 16 ovlaštenika svaki po -^ selišta


A
fl.) oO „ „ ,, Yg „


6.) 128


dakle ukup 284 ovlaštenika sa 25 selišta.


Sad bi obzirom na to, što sve ovlašteničke kuće niša
jednako velike, potražio aritmetički srednje veliku kudu, te
ustanovio koliko za takovu svakih 30 godina treba liesa u ime
podpunog obnovljenja sveukupne gradje, pak uzmimo da u to
ime treba svaki puta 50 m´, a za krovnu gradju u istom raz
dobiju 25 m^ -—U prvom br dakle slučaju — za sveukupni potrebni
gradjevni liea trebao u gradjevnoj periodi od 30 godina
284X5 0 14.200 m", a za ssmi krovni lies u istoj periodi
284 X. 25 = 7.100 m". Gospodarstvena osnova ali neka nam
medjutim pokazuje, da se u ime ovlašteničkog gradjevnog liesa
smije u šumi godišnje posjeći samo 350 m" ili u cieloj periodi
od 30 godina 350X30 = 10.500 m´.


Iz ovoga računa vidimo, da za podpuno podnairenje sveukupnog
gradjevnog liesa od 14.200 m´ ne ima u toj periodi
pokrida, jer šuma u to vrieme daje samo 10.500 m^ Iz ovoga
pako logično sliedi, da se u pravilnik nikako ne smije uvrstiti
odredba, po kojoj bi zemljištne zajednice bile obvezane pojedinom
ovlašteniku dati sav mu potrebni kudni lies, ved da se
prema faktičnim računskim rezultatima mora odrediti, da
svatko može u gradjevnoj periodi od 30 godina dobiti po jedanput
samo podpuni krovni lies, dočim dolnje gradje samo


50%, te da u to ime pripada na jednu kudu —904^" 37 tn\
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 106 —


Nu obzirom na to, što sve kude nisu jednako ovlaštene,
modi de se tih 37 m* doznačiti ovako:
Onim, koji posjeduju:
3
a.) po "^- ovlasteničtva — bezplatno;


2
b.) „ -^ „ uz popust od 66"/o.
1


^) » ^ " » » n ^^ ´0.


1


´ » ao » r> n 1) O " ´( 032


od ustanovljene vriednosti toga liesa.


Kada bi takova, očito pravedna i svrsishodna ustanova
postojala, tada bi sasvim suvišna bila ona ustanova § 19. sadanjega
pravilnika, koja propisuje ;


,Građjevno drvo dopitano ovlašteniku za vlastitu porabu
ne smije se prodati. Proda li ga ovlaštenik ipak, to je odbor
zemljištne zajednice vlastan preostalu gradju posredovanjem
obc´iiiskog poglavarstva zapljeniti i prodati javnom dražbom,
ili inako na korist zrmlj. zajednice s njom razpoložiti. Takov
ovlaštenik gubi pravo na potraživanje gradjevnog drva na 5.
godina".


Za mene bi tada — bio ja šumar, ovlaštenik, upravnik
ili zemljištna zajednica, bilo svejtdno, što de i kamo će dotičnik
8 doznačenim mu gradjevnim liesom — on je najme u
mojoj evidenciji ubilježen, da od godine 1910. kada sam mu
gradjevni lies doznačio, pa do godine 1940. ne ima na isti
dalje nikakovog prava. Njegova je stvar, a ne šumara, upravnika
ili zemlj zajednice, što de se dalje zbiti i kamo de dotičnik
s tim liesom.


Za dotičnu najme kudu, za koju je podignut lies, ima
skrbiti njezin u zem. zajednici ovlašteni vlastnik, a ne mi.
On može taj lies ako hode i prodati i kade ne popraviti, te
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 107 —


mu´ 6na kroz to može i propasti i srušiti se, na to je sve njegova
stvar; mi pako, a niti zem. zajednica nismo nikakovi
skrbnici, koji bi imali voditi skrb o tomu, da pojedinac bolje
ili gorje s doznačenim mu liesom razpolaže i gospodari, ved
nam je jedino dužnost, da mu damo, što ga pravedno u jednom
razdoblju pripada. U protivnom i po analogiji morali bi
mi, dotično i zem. zajednica skrbiti se i za kudu tog ovlaštenika
potrebnu opeku, vapno, pješak i t. d. —r a to bi bio
očiti absurdum.


Samo se po sebi razumije, da bi za takovu doznaku gradjevnog
ovlašteničkog drva valjalo u pravilniku ustanoviti i
njeki red, po kojem bi se ovlaštenicima doznačivao lies, a to
bi trebalo da obavi i uredi posebno povjerenstvo, sastoječe se
od šumarskog tehničara i ad hoc izaslanih zastupnika zemljištne
zajednice, te bi se onomu, koji misli, da po tom povjerenstvu
nije na pravo mjesto ubilježen, imalo dati pravo priziva na za
to kompetentnu nadzornu oblast. -— Red, kojim bi se imao
gradjevni lies doznačivati, trebalo bi u pravilniku uzakoniti
primjerice ovakvim ustanovama:


1.) Na prvom mjestu (najnižjem) kažimo dakle več god,
1910. i 1911. imade se gradjevni lies doznačiti svim pogorelcima
i ovlaštenim ruševinama;


2.) iza toga svima onima, kojih je gradja več sada vrlo
trošna;


3.) zitim onima, kojih je takova manje trošna ;


4.) napokon onima, kojih se gradja sada još nalazi u dobrom
stanju.


Ako su za njeke kude u kojoj gore pod 1., 2., 3 i 4,
navedenih grupa uvjeti za red doznake jednaki, — pripada
prćdnost onom, koji imade veče ovlaštenje, a ako su i ovkšteničtva
jednaka, — onda imade o prednosti odlučiti žrleb.


Napokon valjalo bi u pravilniku ustanoviti, da bez obzira
na ovaj poredak i u budude pripada prvenstvo onomu, kojem
ovlaštena zgrada medjatim prije njegovog dospjelog reda bilo
bud 8 gojeg »vis majora« postrada. — N. pr, ovlašteniku x.
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 108 kbr
17 imade se gradjevni liei* po gornjim račelima dozna


čiti istom godine 1915. nu on je posve pogorio godine 1912.


Njemu de se dakle lies doznačiti godine 1912. odmah, a usljed


toga brisati iz ocevidaosti za godinu 1915.


Moglo bi se nadalje sporazumom svih ovlaštenika u pravilniku
odrediti, da se ovlaštenicima s manjim alikvotnim djelovima
ovlašteničtva, obzirom na to, što im na gradju pripada
nerazmjerno maleni popust, isti ponješto povisi — primjerice
u gore navedenom slučaju, da se lies doznači onima, koji posjeduju
po :


1.) 3/8 ovlašteničtva — bezplatno;


2.) 2/8 „ uz 707.


3.) 1/8 „ „ 50%.


4.) 1/16 „ „ 40%


5.) 1/32 „ ,, 30%-popusta od šumske podpune
pristojbe za gradjevno drvo.


Napokon moglo bi se iz humanitarnih obzira i obzirom
na njeku osobitu susretljivost prema članovima zem. zajednice,
dodati konfcčno ustanovu, da se svima onima, koji u jednoj
gradjevnoj periodi (30 godina) bez svoje krivnje (usljed požara
ili inog kojeg vis majora), na ovlaštenim zgradama postradaju,
pa bilo to i opetovano nakon toga, što su svoju gradjevnu
pripadnost za dotičnu periodu podigli, ponovno gradjevni lies
doznačiti može uz izvjestni % popusta na šumskoj podpunoj
pristojbi, uu to na raČun ukupne gradjevne pripadnosti svih
ovlaštenika za drugu gradjevnu periodu (da se time najme
ravnovjesje za ostale sljednike u prvoj periodi neporemeti i
protupropisno preko ustanovljenog redovitog i potrajnog šumskog
dohodka u šumi nesječe).


Shodnim redigiranjem svih glede ovlašteničkog gradjevnog
liesa ovdje izraženih načela, pomoženo bi bilo pojedinom ovlašteniku,
a šumskoj upravi i zemlj. zajednici pružio bi se poželjcni
i točni pregled doznake gradjevne drvarije, jer bi primjerice
u z. z. N. u evidenciji zabilježeno i u napred odredjeno
bilo, da se gradjevni lies ima doznačivati sliedečim redom :
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 109 —


Godine 1910.
1.) kude broj 3. uz 50% popust;
2.) ,, „ 17. — bezplatno;


>>


4.) >> „ 97. „ 30% „


Godine 1911.
6.) ,, 100. — besplatno;


i>


6.) )> „ 63. uz 50°/o popust ;
7.) >) ,f 2. „ 70 /fl „
8.) >> „ 1. , 30% „ i t. d


V.
u obatoje^Jim pravilnicima manjkaju nadalje po3vema još
njeke, doduše manje važne, ali ipak svaki čas po gospodarstvo
i upravu inače potrebne ustanove.
Naravno da kod ovakovih praznina u sadanjim pravilnicima
gotovo svaki čas treba sazivati izvanredne skupštine ovlaštenika,
a to zadaje svu silu nepotrebnog posla i nerazmjerno.{
gubitka vremena i troška, što bi sve odpalo, kad bi pravilnik
takove slučajeve predvidio i glede istib shodna ustanovio.
Tako primjerice nisu obradjeni sliededi, često dolazeći
slučajevi:


1. Glede postupka u slučaju nepredvidjene
momentane potrebe gradjevnoga drva. N. pr. trgovac
A. silno i mimo dražbe nudja nad svaku moguču najvišu
cjenu 25% za drvo, koje mu je radi ugovora s tvrdkom N.
neobhodno potrebno, ili ovlaštenik B. neodoljivo odmah treba
20 m´ kamena za gradnju kude, ili ovlaštenici sela C, jer je
zadnja poplava most odnjela, trebaju drvenu gradju za isti itd.
2. Glede uporabe nepredvidjenih vanrednili
šumskih prihoda. N. pr. bura je izvalila 10 jelovili
stabala, koja leže na putu te smetaju prometu, a osim toga je
pogibelj u odvlaci, naime da ih tkogod ne ukrade prije, nego
li skupština ovlaštenika dospije da odluči, što se ima s njiine
učiniti.


ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— lio —
3. Glede sticanja, ulaganja i trošenja potrosivih
i nepotrošivih glavnica, N. pr. kuda da se ulože
razpoložive gotovine, možda da se uz hipotekarnu sjegurnost i
na račun rente, koju ovlaštenik u zem zajednici uživa, istomu uz
izvjestni 7n uzajme, zatim principi u što da se ulože
potrošive, odnosno nepptrošive glavnice n.
pr u gradnju vodovoda, šumske ceste itd.
4. Kod pasivnih zemljištnih zajednica
nisu izražena načela, kako da se manjci pokrij
u (pašarinski, drvarinski namet; prodaja diela redovitog
dohodka na drvu, stelji itd.) ´ ; ,
5. Isto tako manjkaju razložena, po dotičnu
zemlj. zajednicu vrlo važna načela o
razdiobi i diobi te promjeni vrsti težatbe
stanovitih djelova posjeda (osobitim obzirom primjerice
na okupacije, enklave, poluenklave, isolirane čestice,
sve to primjenjeno na stanoviti osnov bilo promjene težatbe,
reviudikacije, komasacije, razgodbu, diobu itd.).
6. Naro dno-gospodarstveno izučavanje u obče,
a šumarsko napose o tomu, na koje bi ee zemlj.
zajednice imale primjeniti ustanove § 94. zakona,
da se naime zemlj zajednice, koje su veoma malene, i kojih
potrebe i gospodarstvene prilike su veoma jednostavne, ne
urede po zakonu od 25, travnja 1894, o uredjenju zemalj.
zajednica.
Tako primjerice im ade sva sila zemalj. zajednica, koje su
mimo tog § 94. i po spomenutom zakonu uredjene, a kuda
srede, da tog u obde bilo nije, jer kroz to nam se je nagomilala
sva sila pisarije, dangube i troska, pak u mjesto da se
svrsi primičemo, mi se od nje udaljujemo, ,;


7. Bilo bi vrlo shodno, osobito kod manjih zemljištnih
zajednica, pravilnikom propisati periodički valjane proračune,
te periodičke drvosjeČne i ogojne osnove
n. pr. za svakih 5 godina, jer tako, kako je sada, svake godine
ponovno skupštinarimo o istoj renti i načinu užitka naših
400 m´ bukovog ogrievnog i 50 m° jelovog gradjevnog drva.


ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 111 —
0 vječno jednakom porezu godišnjih 100 kruna, o istoj lugarskoj
pladi, te o istom doprinosu za šumsku upravu i za
sastavak gospodarstvene osnove tako 1910. kako je to bilo i
1909. dapače i 1907. i 1006. godine.


O tom bi se naročito moglo, kada bi se bilo šumara za
savjet i uputu pitalo, mnogo koristna, te šteded vrieme i trošak,
u pravilniku propisati.


* *
*


U ovoj sam se razpravici dotaknuo tek najvažnijih momenata,
pa i ove u kratko porazpravio i scjenim obdenito uzeto
za mnoge lokalne i faktične prilike, gdje je šumarstvo interesirano,
naveo izvore za dalnje svrsishodne dedukcije.


Gdje dakle već postoje pravilnici u kojima nisu sve potrebštine
zemljistne zajednice uredjene kako treba, biti 6e briga
za to pozvsnib dotičnika, da eventualne manjkavosti u pravilniku
upodpune, a nedostatke i pogrieške isprave ako ne prije,
a to bar onom zgcdom, kada šumari gospodarstvene osnove
budu dovršili.


Možda — a mislim da nede biti riedki slučajevi, da de
gospodarstvena osnova izazvati potrebu posvemašne promjene
pravilnika. — Na sve to neka suđruzi u hatar svog lagljeg i
i preglednijeg poslovanja, te za korist zemljistnih zajednica i
šumogojstva dobro pripaze.


Ondje pako, gdje pravilnika još u obde ne ima, te ondje
gdje zemljistne zajednice još u obde uredjene nisu, treba nastojati,
da se bez štete po stvar samu pravilnici ne stvaraju
samo po upravniku, ved nastojati da i šumar bude pri tomu,
te da se k tomu poslu, ako je ikako mogf de, pristupi s gospodarskom
osnovom u rukama.


U svakom pak slučaju scjenim,
da bi bila dužnost našeg


Šumarskog društva, da odlučno
na nadležnom mjestu poradi i


posreduje, koli u ime koristi po stvar samu, toli i u ime ugleda


naše struke, da se niti tuj ne vodi račun o nama, a bez nas


— kako se to na žalost neriedko zbiva.

O tomu drugi puta više.
J o s i p M a j n a r i d,
kr. kot. dumar.