DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 4. U ZAGREBU 1. TRAVNJA 1910. GOD. XXXIV.


ŠUMARSKI LIST


Pretplat a za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar, družtva dobivaju list bezplatno


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove I. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
»Šum. list« K 4 u ime preplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjeđničtvo družtva.
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K; za ^/j stranice 9 K; za ´/» stranice 7 K
V4 stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Zakon o pošumljenju krasa.


Napisao Stevan Petrović, kr. zem. šum. nadzornik.


Lijepi nasadi, koji su u novije doba podignuti na krasu,
dokazuju u dovoljnoj mjeri, da je pošumljenje krasa u tehničkom
pravcu riješeno, i da je samo pitanje novca i vremena,
kad bi se cijeli kras mogao ponovno zazelenjeti.


Premda nam nije zadada, da pišemo o tehničkom radu
kod pošumljenja krasa, ipak držimo, da se ne udaljujemo od predmeta,
0 kojem raspravljamo, — jer je od važnosti za zakon o
pošumljenju krasa — ako istaknemo, da se taj rad krede u dva
smjera. U toplijim krajevima, u kojima se nalaze obršteni i zakržljali
ostaci nekadašnjih šuma (grmovi i šikare) mogu se
jednostavno strogom zabranom sječe i paše u takovim mjestima
u kratkom vremenu podidi dosta lijepe šume


Sasvim ogoljela zemljišta pošumljuju se pretežno dvogodišnjim
crnim borom, koji najbolje odolijeva najubitačnijim
elementima na krasu, a to su: žega i bura


Nu borove kulture imaju samo privremen značaj, da poprave
tlo, i da se pod njihovom zaštitom uzgoji bolja i vrednija
vrst drveća. Samo na glavicama i hrptima, uopde na
eksponiranim mjestima imaju borovi nasadi trajno značenje, jer
služe kao zaštitni plašt. Na takovim mjestima valja borova
stabla uzdržati do najviše dobi te onda naravnim načinom pomladiti
sastoji ne u oplodnom ili prijebornom sjeku, jer crni bor
podnosi stanoviti stepen zasjenjivanja.
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 122 —


Na ostalim mjestima imaju borovi nasadi samo svrhu, da
zaštite tlo, da poprave kemička i fizikalna svojstva tla, jer u
sklopljenoj borovoj kulturi obilno opadaju iglice, iz kojih se
humus stvara, i to opadanje biva to jače, što se jače krošnje
dotiču. S loga valja ved kod sadnje nastojati, da se gustoćom
brljaka omogudi brzi sklop.


Ekonomski obziri postavljaju u tom pogledu izvjesne granice,
preko kojih se ne smije prelaziti, nu kad se radi o nadopunjenju,
tad ovi obziri ne smiju biti odlučni. Prevelika štednja
bila bi štetna. Kasnijim nadopunjivanjem uzgajaju se
biljke, koje ne mogu utjecati na sklop, a osudjene su, da kao
zaostala stabla prije ili kasnije uginu.


Cim se je tlo popravilo, valja borove kulture postepeno i
oprezno prorjedjivati i podsadjivati boljim i vrednijim vrstama
drveda a zatim sve to više prorjedjivati, koliko je zaštita podsadjenim
biljkama manje potrebna.


Prema tome je rad oko pošumljenja krasa dovršen tek
onaj čas, kad se ova nova kultura podigne.


Da se rad oko pošumljenja krasa uzmogne sistematski i u
većem opsegu provoditi, nužno je, da se tom radu dade legalna
a time i materijalna podloga.


Prema sadašnjem stanju stvari mogu se pošumiti samo
ona zemljišta, koja vlasnici dobrovoljno prepuste za tu svrhu.
Kras se ne može silom pošuoaiti, ma koliko to bilo na opdi i
javni probitak, jer za to nema uporišta ni u jednom zakonu,
ukoliko ee ne radi o šumskom zemljištu i bujičnom području.


Pašnjaci čine najveći kontigenat krasa, a na njih se ne mogu
primjeniti ustanove šum. zakona o pošumljenju silom. Strogo
uzevši ustanove šum. zakona ne vrijede ni za zemljišta, koja
su pošumljena na osnovu dobrovoljnog pristanka vlasnika.
Dakle se ni izvedeni šum. nasadi ne mogu staviti pod zaštitu
šum. zakona. Da se uz takove prilike ne može ni pomisliti intenzivan
i sistematski rad oko pošumljenja krasa, više je nego
izvjesno.


Prva i glavna briga mora dakle biti, da se stvori zakon
0 pošumljenju krasa, kojim će se te prilike izmjeniti.
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 128 —


Moramo odmah redi, da mi ne kanimo donijeti gotov
nacrt zakona ved smatramo, da je važnije ako iznesemoukratko obrazložimo glavna načela, na kojima bi se takav zakon
morao — po našem mišljenju — osnivati, jer de po tome svako
modi prosuditi, da li su i koliko su ta načela dobra i praktično
provediva.


Pošto je za to prosudjivanje nužno svestrano poznavanje
objekta, o kojem raspravljamo, to demo se ponajprije osvrnuti
opdenito na kras i prilike na krasu.


Kras (Karst) je riječ romanskoga podrijetla. Dr. Cvijid*
napominje, da je keltijskog. i da je značila stjenovito, kršno
zemljište. Prema tome su Romani tu riječ od Kelta uzeli.
Kao ime kraja upotrebljena je ta riječ najprije za kraj izmedju
Trsta i Postojne, a onda uopće za onakve krajeve.


Pod krasom u užem smislu razumijevaju se krajevi, koji
su na površini goli, neobrasli i oskudni vodom.


Po znanstvenim pojmovima razumijevaju se pod krasom
svi oni krajevi (bez obzira na vrst kulture), koji se odlikuju
posebnim oblicima na površini i posebnim podzemnim vodotocima.


Naime površine mnogih vapnenastih područja karakterisane
su depresijama, koje nemaju kontinualnog nagiba, ved su
zatvorene i zovu se opdenito kotlinama. To su ili mnogobrojne
male uvale ili vrtače** (ponikve, vrtline,dolovi, dulibe. Slovenci
ih zovu doline kao i mi, i taj termin je prihvaden i u stranoj
književnosti), ili su pak dugačke, valovite, često vijugave depresije
zvane slijepe doline i široke dugačke kotline ili
polja (Karstbecken); osim toga po ogoljelim, kamenitim krajevima
takovih područja ima dubokih, uskih brazda, koje su
rastavljene kamenitim oštricama a zovu se škrap e (Karren),


* Dr. J. Cvijid: ,Karst, geograf, monografija". Ovaj priznati autor kani njemačko
izdanje ,Das Karsphonomen" doskora proširiti.
** Vrtače, koje su strme i duboke te se kanalom produžaju u pečine (ponore),
zovu se bezdani i zvekare. Pored pravih vrtača i zvekara ima u glino^itom
zemljištu krajiških kotlina (naročito u velikim vrtačama i slijepim dolinama) liievkastili
uvala, koje imaju oblik vrtača i nazivaju se aluvijalne vrtače. Takovih vrtača
ima po poljima jugozapadne Hrvatske. Naročito je takovo polje: Velika Popina,
koja se odliKuje stvaranjem novih aluvijalnih vrtača, kojih još pred nekoliko decenija
nije bilo.
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 124 —


U nutarnjoBti ovakvog vapnenca ima vertikalnih i horizontalnih,
često veoma razji,ranatih pećina (ponora), podzemnih
šupljina (Flus8chwinde), a kroz neke od ovih teku podzemne
vode (ponornice). Bezvodnoet na površini a obilje vode u dubinama
hidrografski su karakteri krasa.


Postanak karakterističnog oblika na površini kao što i
karakteristična cirkulacija podzemne vode ima se svesti na kemički
i mehanički utjecaj atmosferske vode. Ima kamenja, koje
je ispucalo i raskidano te zbog toga propušta voda, nu ipak
niti se kad pojavljuje ona osobena komplicirana podzemna cirkulacija
vode kako je nalazimo na vapnencu, a još manje se
razvijaju oni oblici na površini, koji su karakteristični na krasu.
Obje ove osobenosti uvjetovane su lakim mehaničkim i kemičkim
rastvaranjem vapnenca i dolomita, te se može redi,
da sve kraške pojave nastaju zajedničkim djelovanjem erozije
i disolucije. Rastapanje vapnenca u vodi bez istodobnog mehaničkog
odnašanja materijala ne može proizvesti kraške oblike.*


Stoga su samo na čistom i golom vapnencu (i dolomitu)
ovi oblici tipski razvijeni i oni jedini daju karakter zemljištu.
Što je pak vapnenac više laporovit i što manje biva odnošen
onaj nerastvorljivi materijal, koji iza rastvaranja vapnenca preostane,
to su slabiji pomenuti pojavi. Vapnenac može glinom
biti toliko pokriven, da se sasvim izgubi t. j . da se i nepokažu
oni karakteristični oblici na površini zemljišta. Ovi oblici
mogu biti zastrti eluvijalnim, aluvijalnim i diluvijalnim nasla
gama ili pak čitavim nizom mladjih slojeva, koji pokrasivanju
nijesu podvrženi. Pa i mnoga polja uijesu ništa drugo već pokriven
kras, koji je nekad bio gol.


Ima slučajeva, da su se vrtače tokom vremena toliko napunile
i niveau naplavljenog materijala toliko digao, da su vode
ili oborine, koje su tekle po vrtači našle puta izvan vrtače i
dalje nadzemno otjecale. Takav slučaj je i na Maloj Popini
(nad Zrmanjom).


Sve spomenute obHke, koji postaju na golom vapnencu
utjecajem vode, zovemo pojav.ima krasa ili kraškim fenome


* „Karst und Kar8thydrographie" von Dr. I. Katzer, Sarajevo 1909.


ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 126 —


nima; a ono područje vapnenasto, u kom su škrape, vrtače,
slijt´pe doline i kraška polja,, oblici površine zemljišta i koje


je u dubini karakterisano padinama i podzemnim vodotocima,
zovemo oblašdu ili područjem krasa. Cjelokupan utisak, koji
oblast krasa čini jeste fi/ionomija krasa.


U geološkom pogledu nije kras vezan ni na jednu formaciju,
a u geografskom ni na jednu zonu. Kras je dakle u svim
formacijama od najstarije do najmladje i na svim krajevima
svijeta: od ekvatora do hladnog pojasa. Dakle ne mogu niti
starost kamenja niti sadašnje klimatske prilike uzrokovati kras.


Općenito o krasu u Hrvatskoj.
U krasko područje spada cijeli kraj, što leži zapadno od
crte, koja počinje kod Brežca te ide Savom do Samobora,
odavle prema Karlovcu te dalje u smjeru prema Vranograču
u Bosni. Po Hollu* iznosi ova površina oko 12.000 km´-* (nešto
manje od cijele Dalmacije), a od te površine spada u krašku
formaciju oko 10.200 km´ (80´Vo cijele Hrvatske a 24´´/o cijele
Hrvatske i Slavonije skupa).
Veći dio kraškog područja spada krednoj formaciji i to
kraj izmeđju Karlovca i Ogulina, zatim izmedju Male Kapele
i Velebita, te Plješivice na bos. niedji i skoro cijeli primorski
kras. Zatim dolazi triaska formacija: Velebit i Kapela. Jarskoj
formaciji spada uska pruga sjeverno od Bakra, te mala
površina južno od Karlovca i omanje površine na bosanskoj
medji. Konačno je kamenougljena formacija: izmedju Delnica
i Ravne gore, te izmedju Karlovca i bosanske medje kao i
izmedju Zirovea i Bos. Novog. Ostale formacije su neznatne.
Tako primjerice eruptivno kamenje (portir, melafir) izbija na
površinu u Senjskoj dragi nad Sv. Križem i kod Neteke.
Samo tri prve fosmacije pokazuju kraški karakter.
Konfiguracija terena je pretežno valovita. Valovi teku u
smjeru od jugoistoka prema sjeverozapadu, dakle paralelno
s Jadranskim morem. U tom smjeru obronci najlakše ogole,
jer je žega i suša najjača.


* »Die Karat AufForstung´ von Dipl. for. prof. F. Holl, Sarajevo 1901.


ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 126 —


Glavnu vrst kamena saČinjiva vapnenac, koji cesto sadrži
više ili manje magnezijevog karbonata, te se u tom sastavu zove
dolomitnim vapnencem.


Prema spomenutim trima glavnim formacijama razlikujemo
kredni, trijaski i jurski vapnenac, a kao četvrta odlika je dolomitni
vapnenac.


Najlakše se rastvara a prema tome i za stvaranje kulturne
zemlje je najpovoljniji trijaski i jurski vapnenac, a najteže
se rastvara kredni vapnenac, z bogčega je na njem i vegetacija
najslabija. Dolomitni vapnenac se obično lako rastvara
i raspada, često u najfiniji pijesak, nu pošto se dolomitno tlo
lako isuši, to je i vegetacija na njem slaba.


Veliku važnost na krasu ima terra rossa ili crljenica t. j .
zemlja, koja sadrži dosta gline, vedinom je smedje crvenkaste
boje, a veoma je plodna, samo kad se osuši, jako ispuca te se
žilje u njoj prekida. Terra rossa je produkt raspadanja, koji je ostao
kao nerastvorljiva sastavina vapnenca. Stvaranje crljenice počinje
na svakom krasu čim kopnom postane i to se produžuje
sve do danas. Terra rossa je dakle terestrička tvorevina, koje
je starost različita prema tome, da li je kras ranije ili kasnije
kopnom postao.


Za razmjer pojedinih vrsta kultura na krasu upućeni smo
za sada na podatke Wes8ely-a i Malbohana, koji su dosta nepouzdani,
a tiču se samo krasa bivše vojne Krajine. Nadamo
se, da demo doskora sami pribrati tačnije podatke o tom, u
za sad demo se zadovoljiti s podacima We88ely-a, koji su
predočeni u ogledu na strani 127.


Pošto su u Primorju pašnjaci mahom goli, to se može
uzeti, da golog krasa ima skoro (57*3 -]- 18-6% =) 75´97o; šuma,
koje se nalaze na vrhovima obronaka 18%, a kulturaog zemljišta
ima samo 6.1%.


Kako se iz spomenutog ogleda vidi, daleko je povoljniji omjer
kulturnog zemljišta na krasu u nutarnjosti pa i onog u provincijalnom
dijelu Primorja nego li u Primorju bivše vojne
Krajine. Taj nerazmjer dolazi otu´la, što je u provincijalnom
Primorju plodni Vinodol, koji se proteže od Bikra do Novog,
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 127 —


a na krasu u nutarnjosti pak što ima znatno više i vedih
kraških polja i vrtača.


Od cjelokupne površine otpada na


a
Područje bivše > o ^ H.


(A
>>: ^^n Primjetbe


OJ t>


vojne Krajine


O


p< 1 1 11! 1


hiljada jutara


Primorski


U provincijalnom dijelu


kras . . 1 . 1100 3-8 3-35 19-7 62-87 ižO-78


Primorja iznosi površina
krrtSii, koja bi se imala po


(u postocima) 3´07„ S-I´VJ 18-01 57-37„ i8-e7o


šumiti .´ . . 26.487 rali


1 od toga otpada


Kras u nu


1 na šum. kotar


tarnjosti . . 1399-8 2159 283-8 263 2


92-9 529-0 1. Cirkvenieu . 9-772 rali


2. Sušak . . 15.531 rali
(H postoeima) 15-4»/„ 6-6»/„ 38-07„ ao-o"/« 1907„


3. Fužine . . 1.184 rali
Dok u krajiškom Primorju iznosi površina kraških polja
i vrtača samo 3"4´´/o. iznosi na unutarnjem krasu Si ^ cijele
površine.


Tako primjerice ličko polje oko Gospića ima površinu od
103, krbavsko polje 26, gacko polje 48*7 hiljada jutara. Osim
toga na unutarnjem krasu mnogo se naplovina zadrži na podnožju
brtgova, a u Primorju toga nema, jer naplovine utonu
u more, Zalivi i luke morske nijosu ništa drugo do okrajci
vrtača, zaronjenih u more.


Uzroci ogolećivanja i opustošen ja kraških formacij
a dvovrsne su naravi. Jedni su nepromjenljivi jer leže u
samom tlu, a drugi su promjenljivi, jer potječu od ljudskih
čina i propuštaja.


Jasnu i potpunu predstavu o opustošen ju krasa mogli bi
dobiti tek onda. kad bi u savezu razložili obje ove vrste uzroka.
Nu pošto uzroci prve kategorije imaju važnosti samo za
tehniku pošumljenja krasa, to bi nas predaleko odvelo, kad bi
potanko razlagali uzroke o postanku svih fenomena kraških,
koji utječu na ogolećivanje krasa. Za nas su znatni samo oni
promjenljivi uzroci, jer se prema njima moraju udesavati i administrativne
mjere.
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 128 -
Za naše svrhe nije od važnosti da istražujemo, lioji su
sve uzroci u davnoj prošlosti utjecali na uništavanje nekadašnjih
šuma kraških i na ogoledivanja, koja su stim u savezu
nastala. Nema sumnje, da se šumom može najbolje očuvati i
poboljšati tlo, ali se ipak ne može — kako Wes8ely ispravno
veli — tvrditi, da je samom sječom šume, koja je uz to bila
u prastarom obliku t. j . stabla od najmladje do prastare dobi,
mogla pustoš nastati, jer se je posječena šuma mogla reproduktivnom
snagom ponovno podidi, da -se nije činilo ono, što
se i danas čini, t. j . da se nije neograničenom pašom uništavao
ne samo svaki izbojak već i sama supstancija tla.


Kraški krajevi već po terenskim prilikama nijesu prikladni
ni za jednu drugu gospodarsku granu osim za stočarstvo Nestašica
zemljišta, prikladnog za intenzivno gospodarstvo, teško
obradjivanje, te konačno nestašica bilo kakve industrije i drugih
privrednih grana, sile kraškog seljaka, da se isključivo
stočarstvom bavi.


Dakle ved naravni uvjeti isključivo upućuju gospodarstvo
na stočarstvo. Naš krajišnik je osim toga na taj gospodarski
život bio upučen i kao vojnik, koji je uvjek stajao na mrtvoj
straži, te je morao svaki čas biti spreman da napusti svoje
ognjište.


Uz takove prilike nije mogao stediti i čuvati zajedničku
imovinu.


I kod najnaprednijih naroda nije razvijen smisao za čuvanje
zajedničke imovine, već svaki nastoji, da se što više okoristi
zajedničkom imovinom.


Pa kako bi se taj smisao mogao jače razviti kod Krajišnika,
koji do razvojačenja Krajine nije niti utjecao na zajedničke,
općinske poslove, već je stajao pod tutorstvom vojničke
oblasti.


Življi interes za poslove općina nije se mogao razviti niti
stoga, što su se općine, koje su bile sastavljene iz raštrkanih
sela i zaselaka, protezale na daleko i široko, dok su komunikacije
bile a i sada su dosta slabe.
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 11     <-- 11 -->        PDF

- 129 —
Da je u stočarstvu koza zauzela važno mjesto, samo je
naravna posljedica prilika, jer gdje se pašnjaci i šume kro^,
decenija i stolječa upropašduju, tu se koza pojavljuje kao neko
nužno zlo. Što su paši jaci kvalitativno više propadali, to jače
se pokazivala potreba umnožavanja blaga, da se kvantitativno
nadoknadi, sto se gubi na kvaliteti. Broj blaga nije se dnkle
ravnao prema izdašnosti pašnjaka, ved se kretao baš u protivnom
razmjeru.


To se povećanje broja blaga moglo opet postidi samo sitnim
blagom, koje je svakom lakše nabaviti i koje se i na slabim
pašnjacima lakše napase, zbog toga koza, koja jedina nadje
brsta i na zakršljalim grmovima i na nepristupačnim mjestima
morala se sve to više držati, teše u tolikom broju držala, da se
je vlada još godine 1764. našla pobudjena, da dade koze uništiti.


Nu prilike su bile jače od želje vladine i tu se najbolje
vidjelo, da naredbe, koje snagom državne moći nešto odredjuju
i zapovijedaju, a da pri tom ne vode računa o prilikama u
kojima narod živi, ne mogu imati nikakovog uspjeha, već se
najbolja intencija izvrgne u puko šikaniranje.


Propadanju zajedničkih pašnjaka najviše pridonosi neuredna
i prekomjerna paša. Svaki ugoni na pašu blaga koliko
hode i kada hoće. Blago, koje se jedva preko zime prehranilo,
ugoni se na pašu čim snijeg okopni Izgladnjelo blago izgrize
svaku biljku, iščupa svaku travčicu a pri tom izgazi još mokro
zemljište tako, da na njem dugo vremena ne može ništa proklijati.


Svakom je prepušteno, da po volji ugoni blaga, koliko
hode. U tom pogleda nema nikakove stege, osim dužnosti plaćanja
travarine. Obično se u općinski proračun (kod neuredjenih
zem. zajednica) unaprijed uvrsti stanovita svota prihoda,
koja odgovara dosadašnjem prosjeku travarine, te što više unidje
na tu stavku prihoda to bolje.


Tko bi htio na tom što mijenjati naišao bi na veliki otpor
znatne ali uplivne manjine, koja dobro stoji te drži velika stada
uz malu taksu a na veliku štetu svih ostalih žitelja.
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 180 —


Ova bolje stojeda manjina najviše se koristuje zajedničkim
pašnjacima i uništava ih, a najviše se protivi svakoj mjeri,
koja ide za poboljšanjem, jer se sasvim opravdano boji, da bi
se umanjilo područje koristovanja. Siromašniji pak žitelji nemaju
tu tolikog intertsa, jer drže malen broj blaga Šumarnik
Thal predlaže u svom jednom referatu, da bi se uživanje zajedničkih
pašnjaka imalo tako urediti, da svaki ovlaštenik ima
prava na zajednički pašnjak u?-oniti toliko blaga, koliko odgovara
8 jedne strane ovlašteništvu a s druge strane izdašnosti
pašnjaka, To pravo može svaki cijelo ili djelomice ustupiti
drugima. Na taj način mogu oni, koji drže mali broj blaga, ili
koji u opde blago ne drže, svoje pravo unovčivati. U tom slučaju
bi odšteta stojala u pravilnom omjeru prema vrijednosti
i izdašnosti pf šnjaka, te bi se pobudio interes siromašne klase,
dakle vec^ine na (čuvanje i melioriranje pašnjaka. Bogata manjina
ne bi više mogla S70je lične koristi pokrivati s intere
sima vedine i prikazivati ih kao identične s interesima opdine
ili zajednice.


Ostale uzroke propadanja zajedničkih pašnjaka i stvaranja
krasa, koliko potječu od ljudskih čina, napomenudemo kasnije.


Financijalni momenat. Pošumljenje krasa je poradi
tehničkih poteškoda 3—^4 puta skuplje od pošumljenja
običnog šum. areala.


Financijalni uspjeh se dakle ne može mjeriti po rtntabilitetu
ostahh postojećih šuma, nu ipak se s č sto financijalnog
i ekonomskog gledišta može preporučiti pošumljenje krasa, jer
je izvjesno, da se uložena glavnica ukamaduje s IV2—27o


Generacija, koja mora troškove podmiriti svakako prinosi
tom velike žrtve, jer se financijalni efekat tog pothvata pokazuje
tek za 80—100 godina. Nu od početka narodnogođpodargkog
života rukovodila je sva pokolenja kulturnih naroda
etička ideja, koja nam stavlja u dužnost, da u jednakoj mjeri
vodamo računa i 0 bududnosti.


Pridona sanje znatnijih žrta-´a za velike kulturne zadatke
je postulat narodne svijesti i ponosa našeg.
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 131 -
Pošumljenje krasa je svakako jedan od najvedili kulturnih
zadataka u Hrvatskoj, jer koliku bi narodnu imovinu privrijedili
bududim generacijama, kad bi kroz nekoliko decenija pošumili
cijelo Primorje i još prostraniji kras u unutarnjosti
Like. Kolika bi od toga bila posredna korist, koliki idealni
kamati, koji se ne mogu brojkama iskazati ?


Uzmimo jedan primjer iz Francuske, koja nam u
pogledu pošumljenja goleti može služiti kao najbolji primjer.
Landes de Gascogne je ploha od 800.000 ha. Do god. 1850,
bila je ova površina rijetko naseljena žiteljima, koji su se pastirstvom
bavili. Na toj površini podignuta je šuma, koja danas
vrijedi pol milijarde franaka, a vadjenjein smole odbacuje
ved sada veliki prihod.


Još je jedna okolnost, koja je od velike važnosti za pošumljenje
našeg krasa. U naseljenim krajevima ravne i plodne
Slavonije sve više nestaje suma; šuma se sve vise potiskuje u
svoje naravne granice: u brdske krajeve. Spriječiti ili usporiti
ovu evoluciju bila bi velika pogreška u narodnogospodaiskom
pogledu, a katastrofalno bi moglo u skoroj bududnosti djelovati,
ako se naporedo nebi podizala šuma u krajevima (brdskim),
koji su po naravi zato odredjeni, U te krajeve svakako
u prvom redu spada čitavo krasko područje.


Preostaje još pitan-´e, ko je dužan nositi troškove za pošumljenje
krasa. Pošumljenje krasa je svakako u prvom redu
u interesu vlasnika i posjednika zemljišta, a to su pretežno
zemljišne zajednice. Nu obzirom na tehničke poteškoće s kojima
je pošumljenje krasa skopčano, te obzirom na opseg što
ga zapremaju goleti, ne može se niti zahtijevati niti očekivati,
da taj rad provode pojedinci ni opdine, jer žrtve, koje su
stim spojene nadilaze snagu njihovu.


Uzme li se k tome, da taj rad donosi koristi tek kasnijim
generacijama i da pošumljenje krasa leži u jednakoj mjeri u
javnom interesu, to je sasvim opravdano, da veći dio troška
nosi država (zemlja), jer se tim radom podiže porezna snaga
kraških žitelja i jer je i sama državna uprava dosta pridonijela
današnjim prilikama na krasu.
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 1S2 —


Zakon o pošumljen ju krasa.
Prelazedi na zakon za pošumljenje krasa moramo se ponajprije
obazreti na slične zakone u drugim državama, te i^;
njih povaditi sve dobre ustanove, koje bi se mogle na naše
odnošaje primijeniti. Najbliža nam je u tom pogledu austrijska
pola monarhije Današnji zakon ove vrsti spada u Cislitaviji u
kompetenciju pokrajinskih sabora, pa stoga svaka provincija
ima svoj posebni zakon. Ponajprije je zakon stvoren za grad
Trst (g. 1881.), zatim za Goricu i Gradišku (1883. g.), za
Kranjsku (1885. g.), te za Istru (1886. g.). Potonji zakon protegnut
je g. ] 892. i na kvarnerska ostrva.
Svi ovi ?akoni sa istovjetni i skoro od riječi do riječi
jednaki, jedino u Dalmaciji je zakonodavstvo pošlo posebnim
putem.
Pošto kras Hrvatske i po geografskom položaju i po gospodarskim
prilikama čini prijelaz izmedju krasa prvospomenutih
pokrajina i krasa u Dalmaciji, to je nužno, da se
upoznamo s glavnim ustanovama obadvaju zakona.
Prema zakonima valjanim za grad Trst, Istru, Kranjsku,
Goricu i Gradišku pošumljenje krasa provadjaju posebna
kraška povjerenstva, u kojima je zastupana država, pokrajina
i kraške opčine. Predsjednike povjerenstva imenuje ministarstvo
poljodjelstva, jedino u Istri predsjedava presjednik zem
kulturnog viječa, ili njegov zakoniti zamjenik.
Samo povjerenstvo sastavljeno je — primjerice u Istri
iz slijededih članova: sve kot. oblasti na kojih se područje zakon
odnosi (a takove su četiri) biraju po jednog člana, zatim
sa 4 člana, koji se biraju izmedju opčinskih načelnika i to
tako, da je po jedna opdina zastupana iz svakog kotara. Zemalj.
odbor je zastupan jednim članom i konačno je zemalj. šum.
nadzornik.
Svakom članu odredjen je zamjenik. Sjedište povjerenstva
je u Poreču, Ljubljani, Trstu i Gorici.
Poslovanje povjerenstva uredjeno je pravilnicima, koja sama
povjerenstva sastavljaju.
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 133 —


Povjerenstvo riješava svoje poslove kolegijalno, a tako i
zaključke stvara.
Proti zaključcima povjerenstva slobodno je nezadovoljnoj
stranci poslužiti se pravom utoka na ministarstvo poljodjelstva.


Pravovaljanim postale zaključke povjerenstva provadja predsjednik
zajedno sa zem šum. nadzornikom; koliko je nužno,
mogu se u pomoć uzeti i područni šumarski tehnički organi.


Za pokriče svih troškova, skopčanih s posumljenjem krasa
uključiv ovamo i samoupravne troškove, osnovani su posebni
fondovi i to doprinosima zemlje, opdina i eventualno prinosima
privatnih interesenata. Stim fondovima upravljaju kraška
povjerenstva.


Najvažnija zakonska ustanova je svakako ona, koja se
odnosi na ustanovljenje površina, koje je nužno pošumiti. Pošumiti
se naime mogu ne samo ogoljela šumska zemljišta več i
pašnjaci i neplodna zemljišta, a ako osobite prilike zahtijevaju,
mogu se pošumiti i gospodarska zemljišta (euclave, zemljišta
na eksponiranom položaju i t. d.).


Izgleda na prvi pogled, da je ustanovljenje površina, koje
je nužno pošumiti, stvar jednostavna, nu obzirom na posjedovne
odiiošaje i razna ovlaštenja (imenito pravo paše) je to najteži
i najvažniji zadatak kraškog povjerenstva, jer predpostavlja potanko
poznavanje gospodarskih prilika i potreba kraških žitelja.
Ne može se dovoljno naglasiti, da je kod toga nužno postupati
najvećim obzirom i po mogučnosli sporazumno s interesentima.
Valja uvijek držati na umu, da pošumljenje krasa
nije samo o sebi svrha, već da se taj rad provodi u interesu
kraških žitelja i da će uspjeh to veći biti, što se više bude
vodilo računa o gospodarskim potrebama njihovim.


Uspjeh toga rada ne zavisi toliko od strogosti zakona,
koliko od svijesti i uvjerenja žitelja, da je taj rad u istinu
koristan i da se provodi nužnim obzirima prema gospodarskim
potrebama njihovim.


Držeći se tih principa valja za pošumljenje izlučiti samo
ona eksponirana mjesta, na kojima bi šuma povoljno djelovala,
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 134 da
se spriječe ili ublaže elementarne i za opdu dobrobit štetne
posljedice, zatim zemljišta, koja se ne mogu meliorirati i unosnijoj
i korisnijoj kulturi privesti.


Ovako ustanovljene čestice unašaju se nakon pravomoćnosti
odluke u poseban katastar, koji služi kao baza za dalnje
operacije kraškog povjerenstva. Zemljišta, koja su unesena u
katastar, moraju se pošumiti a Trstu u roku od 30 god. a u
ostalim krajevima odredjuje taj rok ministarstvo poljodjelstva,
saslušav o tom zem. odbor.


S pošumljenim površinama ima se dalje gospodariti po
šum. zakonu kao ea srednjom ili visokom šumom.


Krasko povjerenstvo valja da se u svim slučajevima sporazumije
s vlastnicima, posjednicima i ovlaštenicima koliko za
način pošumljenja, toliko i za buduči uzgoj t. j , čuvanje i uzdržavanje
šuma, za davanje besplatnih biljaka i novčane potpore.


S pošumljenjem ne smije se previše forsirati, jer bi bila
ne samo ogromna sredstva za to nužna, već bi i akomodiranje
prema novim prilikama bilo naglo i štetno.


Ako se unaprijed zna ili misli, da interesenti ne bi pošumljenje
dobro izveli, ili ako inače ne pružaju garancije, da
će s novopodignutom sumom onako gospodariti, kako je to
nužno, ili ako se s njima u tom pogledu nebi u opće moglo
sporazumjeti, valja nastojati da se zemljište, ili pravo ovlaste
ništva otkupi. Ne uspije li ni to, valja u ime i na korist kraškog
fonda provesti postupak eksproprijacije.


Nu kupovanje zemljišta, a po gotovu ekspropijaciju valja
smatrati izuzetnim sredstvom, kojim se treba poslužiti samo u
slučaju skrajnje potrebe, jtr bi se tim apsorbirao dobar dio
fonda, a osim toga bi se izazvala i opozicija proti radu oko
pošumljenja krasa.


Dodajemo još, da je zakonskom novelom od 1. lipnja
1890. odredjeno, da su svi ugovori i pogodbe i t. d. u poslu
pošumljenja krasa prosti od porez,a i pristojba.


Zakon o pošumljeuju krasa, koji smo dosad u glavnim
crtama prikazali, mogli bi u cijtlosti prihvati, jer je taj zakoa
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 17     <-- 17 -->        PDF

- 135


već u praksi oproban. Razumije se samo po sebi, da bi sa
nekoje ustanove morale dovesti u sklad s ustrojstvom naše
uprave. Jedna maaa toga zakona, koja se a literaturi ističe*
a odnosi se na kasnije čuvanje nasada jest u tome, što fondu
za pošuinljenje krasa nije pridržano nikakvo pravo na šume,
podignute sredstvima tog fonda. Kako smo ved istakli moraju
se zemljišta uvrštena u kraški katastar pošumiti u roku odredjenom
od ministarstva poljodjelstva (u gradu Trstu u roku
od 30 godina), a dalje se ima s njima postupati po ustanovama
šumskog zakona kao sa srednjom ili visokom šumom.


Pošto je po stručnim pojmovima svaka sklopljena kultura
visoka šuma, to po strogom tumačenju zakona o pošumljenju
krasa onaj čas, čim se kulture sklope prestaje uprava kraškog
povjerenstva.


Ta uprava prestaje dakle prije negoli je cilj postignut, jer
kako smo razložili prvi borovi nasadi imaju samo privremen
značaj da poprave zemljište i da se pod njihovom zaštitom uzgoji
vrijednija sastojina. Dok se to dvoje ne postigne, ne može
se smatriti rad oko pošumljenja krasa dovršenim.


U tom pogledu je dakle zakon nepotpun, jer valjanost i
djelovanje zakona ne traje tako dugo


Faktično se u praksi krasko povjerenstvo brine i za čuvanje
starijih borovih kultura; povjerenstvo plada i uzdržava
čuvarsko osoblje,a država opet po svojim šum. tehničkim organima
nadzire i upravlja tim šumama.


Nu to sve biva muče, bez uporišta u zakonu. Po strogom
tumačenju zakona imali bi vlasnici zemljišta, čim se ovo
pošumi, stupiti u posjed i pravo raspolaganja, koje je samo
šum. zakonom ograničeno. Šumski zakon pak nije dostatan,
da osigura šum. gospodarstvo ua krasu, koje je tečajem prve
ophodnje upravljeno više na njegu sastojina nego na uživanje
šuma.


Uvaži li se okolnost, da posjednici zemljišta teže, da se
što prije riješe tutorstva kraškog povjerenstva, ne može biti sumnje,


* »Zur Gesetzgebung tiber die Oedland-Aufforstung, den Walđ8chutz und die
Beforaterung in Oesterreich" von L. Hufnagel. Wien 19J7.


ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 136 —


da J8 poradi ovog nedostatka u zakonu omogudeio, da se u
svako doba uništi skupocjeni i teški rad od nekoliko godina i
decenija.


Po šum. zakonu, koji tu stupa na snagu, privatni vlasnik
nije dužan tražiti dozvolu za sječu i oblasti moraju biti stavljene
pred gotov čin, da uzmognu upotrebiti one ustanove šum.
zakona, koje se odnose na haračenje i uništavanje šuma, a
tad je ved prekasno, jer se po visini globa nemjeri uspjeli i
napredak šum. gospodarstva.


Pa i politički razlozi i obziri mogu pridonijeti mnogo, da
se ovaj nedostatak zakona upotrebi na štetu cjelokupnog rada.


Stoga, te pošto podizanje šuma na krasu ima poglavito da
služi opčim i javnim interesima, kojima se zlo svadeni interesi
pojedinaca to više moraju podrediti, jer država nosi pretežni
dio troška, opravdano je, da se u zakonu stvori garancija, da
posjednici nede modi uništavati skupocjeni i teški posao od nekoliko
godina i decenija. Zakonom se mora državi ili kraškom
fondu osigurati pravo, da trajno utječe na upravu i gospodarenje u
novopodignutim šumama na krasu.


U sličnom zakonu (od godine 1904 ) valjanom za Galiciju
(Gesetz betreffend Schutzaufforstungen) bar je donekle ublažen
taj nedostatak time, što je odredjeno, da se na temelju tog zakona
pošumljena zemljišta smatraju zaštitnim šumama, koje
su podvrgnute ustanovama §§. 6. i 7. šum. zakona.


U Dalmaciji, gdje kras zaprema površinu od 11,049 km´*
pošlo se — kako smo napomenuli — posebnim putem, pošto
se glavna pažnja upravila na kržljave šume i grmljem obrasle
pašnjake, iz kojih se jednostavnom zabranom i ostalim uzgojnim
sredstvima mogu u kratkom vremenu didi dosta lijepe
šume.


Da se očuvaju posljednji ostanci šuma, stvoren je još
godine 1873. zakon, kojim se imaju ,spriječiti čini, štetni po
šumu".


Po ovom zakonu je zabranjeno kopanje i čupanje panjeva
i korijenja; paša koza ograničena je, a sjeČa dozvoljena je radi
lakše kontrole samo od i. rujna do 31. ožujka.
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 187 —


Pošto su u Dalmaciji kao i u ostalim provincijama, naročito
u Istri i Kranjskoj, zajedničke šume i pašnjaci najveda zapreka
dobrog gospodarstva, to je državnim zakonom od 27.
svibnja 1876. i zemaljskim zakonom od istog dana omogućena
razdioba općinskog zemljišta, sposobnog za kulturu. Ova dioba
nije obligatna ved fakultativna, nu zemljišta, koja su u stabilnom
katastru označena kao šume i drvljem obrasli pašnjaci
moraju se i nakon diobe pošumiti.


Pa i ostala nekultivirana zemljišta moraju se pošumiti,
ako diobno povjerenstvo u općem interesu to pronadje nužnim.


Novi vlasnici ili podjeljeniei dužni su pripale im dijelove
zemljišta pošumiti u stanovitom roku i po stanovitoj
osnovi, koju političke oblasti odobravaju. U većini slučajeva
dovoljno je, da se čestice zabrane t. j . da se ograde i da se
na njima privremeno isključi svako uživanje. Samo u pojedinim
slučajevima nužno je umjetno posumljivati.


Posjednici šum. zemljišta, dobivenog za diobe, dužni su
svoja zemljišta podijeliti u najviše 10 sekcija te tako dugo posumljivati
i u strogoj zabrani držati, dok se potpuni obrast ne
postigne i dok biljke toliko ne odrastu, ,da im blago ne može
više naškoditi".


Osim toga su posjednici dužni po zakonu suhozidom ograditi
Bve one površine, na kojima se prema gojitbenoj osnovi
ima paša zabraniti. Ako to ne učine, mogu to oblasti ureda radi
provesti na njihov trošak,


U Dalmaciji, gdje je nisko šum. gospodarenje u toliko
povoljno, što se tim načinom najlakše mogu podmiriti potrebe
ogrjeva, brsta i trave, može se parceliranje šuma donekle dopustiti,
jer se i male Čestice mogu uzdržavati kao gospodarske
jedinice, ali toliko pogodovanje niskoj šumi, skopčano s parceliranjem
šum. zemljišta ne može se nikako smatrati povoljnim.
Druga mana zakona leži u tom, što mu djelovanje traje samo
tako dugo „dok se potpuni sklop ne podigne i biljke toliko
ne odrastu, da im blago ne može više škoditi." Nakon toga
vremena smatra se, da je dovršen rad oko pošumljenja tih


11
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 20     <-- 20 -->        PDF

-_ 138


površina, koje tada dalje potpadaju pod ustanove šum. zakona,
koji — kako smo ved rekli — ne pruža intenzivnu zaštitu.
Posljedica je toga, da brzo nastane prvašnje zapušteno stanje.
Da šestome predusretne, moralo bi se djelovanje zakona produžiti.


Ovim smo iscrpli glavne ustanove zakona o pošumljenju
krasa u Cislitaviji. Moramo još spomenuti, da zakoni u Istri,
Kranjskoj, Trstu, Gorici i Gradiškoj premda nose natpis zakona
0 pošumljenju krasa, ipak ne definiraju pojam krasa kao
što ni šum. zakon ne definira pojam šume.


Obzirom na stroge ustanove zakona, kojima se u tolikoj
mjeri može ograničiti pravo raspolaganja sa zemljištem, izgleda,
da bi se moralo u samom zakonu tacno odrediti, šta se ima
smatrati krasom, na koji se sva zakonska strogost može primjeniti.


Pa ipak niti bi bilo shodno a niti praktično provedivo,
da se u zakon unosi definicija, koja bi strogo znanstveno odredjivala
pojam krasa.


Po onom što smo govorili o pojavama i bitnosti krasa
jedva da se može praktično uzeto takova definicija uopde postaviti.
Osim toga nebi bilo niti pametno u zakon unositi ustanove,
koje bi imale vrijediti za sve slučajeve, jer ona organizacija
rada, koja nebi vodila računa o lokalnim prilikama,
značila bi jednostavno šabloniziranje, koje nigdje nije tako štetno
i neumjesno kao upravo na krasu.


Austrijski su zakoni baš u tom pogledu sretno riješili
zadaću, kad nijesu teoretski odredili pojam krasa, ved su prepustili
kraškom povjerenstvu kod kojeg se pred postavlja potpuno poznavanje
predmeta i mjesnih prilika, koje mora biti podloga
svakog rada i uredovanja na krasu, da ustanovi površine, koje
se obzirom na „sprečavanje i ublaženje elementarnih i opde
štetnih posljedica« moraju pošumiti, „a da pri tom ne budu
poremedeni gospodarski interesi posjednika ili ostalih :[osoba,
koje imaju ovlaštenička prava na tim´zemljištima".


Pošrmljenje krasa je kulturno pitanje u širem značenju
te samo pošumljivanje stanovitih površina nije dostatno za rje
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 139 —


šenje te zadade. Naprotiv rad oko pošumljenja krasa je satno
jedan dio iz kompleksa onih mjera, koje se moraju provesti,
da se kraške prilike saniraju i da se stvore povoljnije prilike
za život na krasu. Pored šumara moraju i drugi faktori paralelno
djelovati kod toga.


Uredjenje bujica i ponora, gradnja cesta i putova, obskrbljenje
krasa vodom, podizanje poljskog gospodarstva i stočarstva,
stvaranje novih vrela prihoda, spada medju te mjere.
Savezno s tim mjerama pokrenuto je i uredjenje gospodarstva
na zajedničkom posjedu, dioba i melioracija tog posjeda.


Baš ovo potonje je od najveće važnosti, jer zajednički posjed
sastoji pretežno od pašnjaka, koji čine najvedi kontigenat
krasa i može se redi, da su kras i zajednički pašnjaci identični
pojmovi.


Sve poteškode i zapreke, koje se stavljaju akciji oko pošumljenja
krasa, leže baš u tome, što se pošumljenje ima provesti
pretežno na pašnjacima, koji poradi lošeg stanja i tako
ne dotječu za prehranu blaga.


Stoga je razumljivo, da se oduzimanjem pašnjaka u kraškim
krajevima, koji su samo za stočarstvo prikladni, dira
upravo u živac narodnog gospodarskog života, pa je i pojmivo,
ako se kraški žitelji protive akciji oko pošumljenja krasa ma
koliko ta akcija inače bila korisna.


Šumari se dakle ne smiju uklanjati rješavanju problema,
koji ide za tim, da se podigne i unaprijedi vrijednost preostalog
dijela zajedničkog posjeda, jer samo u unutarnjem ojaČanju
zajednica leži garancija za uspješan rad oko pošumljenja krasa.
Ko to nebi htio uvažiti, taj bi svojim radom oko pošumljenja
krasa provodio skupocjene a bezuspješne eksperimente.


Stoga i ovdje ponavljamo, da težište pitanja ne postavljamo
u zakonske ustanove, koje bi prisilnim načinom imale
omoguditi, da se stanovite površine pošume, ved imajudi pred
očima, da de se pošumljivati skoro jedino zajednički pašnjaci,
držimo, da se glavna pažnja kod stvaranja zakona mora posvetiti
baš podizanju vrijednosti onih površina, koje će biti izu
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 22     <-- 22 -->        PDF

~ 140 —


zete od posumljenja, te de i nadalje ostati pašnjaci. Meliorira


r^jern i uredjeajem načina uživanja na tim pašnjacima ima se


.uz ostale mjere, namjenjene podizanju opdeg blagostanja, na


maknuti gubitak površine koja je izlucena za pošumljenje.


Zakon se dakle nebi imao ticati samo po


sumljenja krasa, ved i uredjenjakraskihpaš


n j a k a.


Prije nego prijedjemo na raspravljanje o tom, kako se


imaju pašnjaci urediti i podići u vrijednosti, moramo spome


nuti još jedno sredstvo, koje je kadro pripomoći akciju oko


saniranja prilika na krasu, a to je oporezovanje kraškog zem


ljišta. U vedini država je tacno fiksirano, koji katastralni čisti


prihod mora odbacivati zemljište, da se može smatrati produk


tivnim i porezu podvrženim, ili kod koje se najniže granice


prihoda smatra zemljište neplodnim.


Kod nas se kao pustoš i neplodno tlo smatraju samo ona


zemljišta, koja baš nikakav prihod ne odbacuju i koja se ni


kakvim mjerama ne mogu načiniti prikladnima za kulturu.


Za zemljišta, koja na godinu daju samo 4 fil. katastralnog


čistog prihoda po rali, plada se porez kod nas. Svi pašnjaci


najnižeg razreda u procjenbetum kotarima: Gračac, Gospid,


Korenica, Otočac (ovamo spada i polit, kotar Senj) i Rijeka


(ovamo spadaju polit, kotari Sušak i Cirkvenica). daju kata


stralni čisti prihod od 4 fil. ua goditi u, a šume najnižeg raz


reda 8 fil.; u riječkom procjenbenom kotaru i šume najnižeg


razreda daju katastr. čisti prihod od 4 fil.


U Njemačkoj iznosi minimum čistog prihoda 1 M 12 pf;


sva ostala zemljišta, koja daju manji Čisti prihod računaju se


u neplodna zemljišta, koja su prosta od poreza


Kad bi se kod nas uzelo isto mjerilo, tad bi u epomenu,
tim procjetibenim kotarima bili od poreza prosti svi pašnjaci,
: izuzev dva najviša razreda u riječkom procjenbenom kotaru.


Isto tako bi bile proste od poreza i sve šume posljednjih pet,


u nekim procjenbenim kotarima šest, a u nekim i stdam raz


reda.
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 141 -
Državni porezi doduše ne terete toliko kraška zemljišta,
ali razni nameti često ne stoje u nikakvom razmjeru prema
prihodu zemljišta.


Kraške goleti, koje se pošumljenjem ili drugim kojim načinom
moraju tek produktivnima načiniti, morale bi se privremeno
izuzeti od plakanja poreza, a time i nameta, pošto takova
zemljišta dugo ne daju nikakvog prihoda i pošto de se kasnijim
povećanjem prihoda dovoljno nadoknaditi gubitak, skopčan
s privremenim oprostom poreza.


Jednako se nebi smjela odmah u viši prihodni razred uvrstiti
zemljišta, koja su teškom mukom i velikim novčanim žrtvama
pretvorena u bolju vrst kulture.


Podizanje i unapredjenje zajedničkih pašnjak
a može se provesti na dva, u svojim konzekvencijama
sasvim protivna načina. Prvi način je individualna dioba, a
drugi je uredjenje zajedničkih pašnjaka odnosno paše, na principu
postojanog (potrajnog) uživanja.


Kod prvog načina uzima se, da je samovlasništvo najbolje
jamstvo, da če se zajedničkim uživanjem propali i iscrpljeni
pašnjaci oporaviti i u vrijednosti podiči. Drugi način smatra,
da su zem. zajednice korisne s više razloga, te da ih treba
očuvati; jedino valja odstraniti mane zajedničkog uživanja, odnosno
valja to uživanje urediti na principu najvećeg potrajnog
prihoda.


Prije negoli se upustimo u potanje razlaganje o tom, koji
način smatramo povoljnijim na krasu, moramo se obazrijeti
na primjedbe, koje nam se ovdje same namedu. Naime možda
če nam se redi, da pitanja, koja se tiču pašnjaka spadaju na
gospodarske stručnjake, te ih treba odijeliti od akcije, koja
strogo spada na šumare. Osim toga zakon o zemljišnim zajednicama
sadrži več norme i o diobi i o zajedničkom uživanju
svega zemljišta, dakle i pašnjaka, pak ne treba u zakon o pošumljenju
krasa unositi ustanove, koje ved postoje.


Ponajprije demo odgovoriti na potonju primjedbu.
Zakon o zemljišnim zajednicama sa.drži doduše ustanove0 diobi i o zajedničkom uživanju. Ali se njima za oba slučaja
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 142 ~
uređjaje samo pravni odnošaj ovlaštenika međjusobno i prema
zajednici; ukratko, uredjuje se samo ovlašteništvo, U gospodarskom
pogledu ne samo što zakon nije dosta pozitivan, ved
se može redi, da o gospodarstvu i ne govori ništa. Izuzetak
čine šume, za koje je odredjeno da se ima namjestiti potrebno
upravno i čuvarsko osoblje, a šum. gospodarstvo urediti
prema zakonu o uredjenju stručne uprave i gospodarstva sa
šumama, stojećim pod osobitim javnim nadzorom.


Da budemo jasniji, moramo pobliže razložiti u čemu je
nedostatak s kojega zakon o zemljišnim zajednicama nije gospodarski
pozitivan.


Za diobu odredjuje taj zakon: ko i kada je vlastan zatražiti
diobu, i način, kako se dioba provodi; ukratko normira
diobni postupak. Nakon diobe prepušta zakon svu brigu
novom vlasniku. Dioba se dakle provodi, a da se r^ mogu
postaviti nikakovi uvjeti za buduče gospodarenje s podijeljenim
zemljištem. Zakon daje novom vlasniku sasvim slobodne ruke,
jedino za šum. zemljišta vrijedi i dalje šum. zakon.


Redi de nam se; za ostale vrste kultura nije ni potrebno
propisivati izvjestan način gospodarenja, jer de novi vlasnik u
svom interesu nastojati, da s dobivenim zemljištem dobro gospodari
i da ga u vrijednosti podiže. Dopuštamo da to vrijedi
u pravilu, ali na kraškom pašnjaku nije dosta htjeti, ved treba
i modi dobro gospodariti. U tom je — kako demo kasnije vidjeti
— jedan od glavnih razloga, koji govori proti individualnoj
diobi na krasu.


Koliko je zakon o zemljišnim zajednicama u gospodarskom
pogledu manjkav još bolje se vidi iz ustanova, kojima se uredjuje
zajedničko uživanje. Zakon doduše odredjuje, da gospodarstvo
kod zem. zajednica mora biti udešeno prema trajnoj
koristi zajednica, ali kako se ima to provesti o tom ne daje
zakon nikakva normativa (niti ga može dati zakon, koji vrijedi
za sve zem. zajednice), ved prepušta pravilnicima, da uživanje
zajedničke imovine urede. Ako se s jedne strane uzme, da pravilnike
sastavljaju sami ovlaštenici pod rukovodjenjem ured
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 143 —


nika, koji nemaju nikakvog gospodarskog znanja, a nad provedbom
vrše neposredan nadzor oblasti, koje nemaju gospodarskih
stručnjaka, te ako se s druge strane uvaži, da uredjenje
zajedničkog uživanja suponira stanovite stege u opsegu,
a još više u načinu uživanja, dakle zahtijeva izvjesne žrtve, na
koje ovlaštenici neće nikad dobre volje pristati, to de i uredjenje
zajedničkog uživanja ostati na papiru sve dotle, dok državna
vlast ne bude mogla prisilnim načinom u tom smjeru
utjecati.


Za prisilna sredstva najmanje daje uporišta zakon o zem.
zajednicama, koji ovlaštenicima dopušta najširu autonomiju i
prepušta im da po svojoj volji upravljaju i gospodare svojom
imovinom.


Na prvu napomenu, da li stvarima, koje se tiču kraških
pašnjaka ima mjesta u zakonu o pošumljenju krasa, kojega
provode šumari, možemo odgovoriti, da sve odredbe (mjere) i
šumskotehničke i gospodarske naravi stoje u nerazdruživoj vezi.
One se stapaju jedna u drugu, te je več radi jedinstvenog provadjanja
tih odredaba potrebno, da budu u jednom zakonu.


S tih razloga je več Wes8ely predlagao, da se donese zakon
0 kultiviranju krasa, kojim če se urediti cijelo gospodarstvo
na krasu, a nede se ticati samo pošumljenja krasa.


Jedinstvo problema pak zahtijeva, da i provedba zakona
bude u jednim rukama, jer da se poslužimo riječima Briota:
, Uvijek se nalaze niti, koje pojedine odredbe (mjere) spajaju
u jednu cjelinu i mi osjedamo, da bi djelovanje tih odredba
bilo deseterostruko, kad bi ih jedna ruka provodila".


Krasko povjerenstvo, koje ima da ustanovi čestice, koje
je nužno pošumiti a da pri tom ne budu poremedeni gospodarski
interesi posjednika i ovlaštenika, dakle povjerenstvo, kod
kojeg se suponira potpuno poznavanje lokalnih i go^spodarskih
prilika, svakako je najpozvaniji faktor za prosudjivanje, kako
se ima postupati i gospodariti s kratkim pašnjacima. Pošto je
s druge strane rad oko kultiviranja krasa pretežno šum. tehničke
naravi i pošto šum. tehničari, koji su članovi kraškog
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 144 —


povjerenstva mogu sebi lako pribaviti gospodarsko znanje, koliko
je ono potrebno za kraške pašnjake, to bi i izvrši van je
zakonskih ustanova i nadzor nad kraškim pašnjacima imali
biti u rukama šumara. Na ovaj način bi se ujednostavnio cijeli
postupak a izvršivanje samog zakona bi bilo brže, bolje i cjenije.
Pri tom ne mislimo da u kraškom povjerenstvu ne bi
bilo mjesta gospodarskom stručnjaku, naprotiv bi poželjno bilo
da u povjerenstvo stupi i gospodar, stručnjak s jednakim pra-
Tom glasa. Jedino provedba zakona i nadzor imali bi ostati u
rukama šumara, jer bi namještanje dvovrsnih upravnih i 6uvarskih
organa bilo znatno skuplje, a moglo bi dovoditi i do
konflikta.


Rješavanje specijalnih gospodarskih zadataka na krasu
spadalo bi i dalje u djelokrug narodno-gospodarskog odsjeka


kr. zem. vlade, koji bi po potrebi mogao zatražiti mnijenje
kraškog povjerenstva.
(Nastavit će se.).


Koji su uzroci izčezavanju domaćih šumara
u privatnim službama i kako da se tomu
predusretne?


Pragmatika »činovnika biskupije djakovačke« objelodanjena
u našem Šumarskom listu u br. 12 od godine 1909.
dala mi je ponuku i poticaj, da kratak ali jezgrovit predgovor,
kojim je pisac postanak pragmatike popratio, u koliko su mi
odnošaji privatnih činovnika poznati, nastavim, nu ne u onom
pravcu, da na dugo i široko nabrajam sve naše materijalne i
životne, još uvjek na gdjekojim mjestima nesnosne i neodržive
odnošaje, — za koje ipak neki tračak davno željene pragmatike,
kroz uvjek još tmurno nebo proviruje i nešto obećava, — ved
ču zaci na ine naše nesredjene službene odnošaje, koji su za
opstanak i razvitak d o m a č e g našeg priv. šumarskog činovničtva
od ne male važnosti.