DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 156 —
Premještenja Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije premjestio
je iz služenih obzira kr. kotarske šumare I. razreda Petra Georgijević
a od kr. kotarske oblasti u Jaski (sa sjedištem u Kostanjevcu
u Zumberku), kr. kotarskoj oblasti u Čabru ; te Rudolfa Erny-a
kod kr. kotarske oblasti u Jaski i Josipa Griinvvalda kod kr. kotarske
oblasti u Zagrebu, medjusobno.


Umro. Dne 26. veljače t. g. umro je u Petrinji Dane Despot,
kr. šumar, inžinirski pristav, nakon dugotrajnog bolovanja u mladjahnoj
dobi od 34 godine. Sahranjen je u Petrinji dne 28. veljače t. g. uz
brojno saučešće mjestnog činovničtva i gradjanstva, činovničtva II. banske
imovne obćine, te mjestnih i okolnih drugova državne šumske uprave.
Pretpostavljeno mu kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu izaslalo je k
ukopu posebno izaslanstvo, koje je na odar pokojnika položilo krasan
vienac. Vječni mu pokoj i slava!


Iz upravne prakse.


Zaključci zemljištnih zajednica glede odpisa (oprosta) zem. zajednicama
pravomoćno dosudjenih šumsko-odštetnih iznosa, podpadaju
odobrenju kr. zem vlade. Kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove
izdala je dne 20. ožujka 1909. pod brojem 13.899, na sve županijske
upravne odbore, sliedeću naredbu :


Kr hrv -slav. dalmatinska zem. vlada, odjel za unutarnje poslove,
primjetila je, da neke kr kotarske oblasti i županijski upravni odbori
izriču odluke u redovitom molbenom tečaju glede zaključaka zemljištnih
zajednica, da se ovlaštenicima odpišu, odnosno oproste šumsko-ođštetni
iznosi, koji su zemljištnim zajednicama pravomoćno dosudjeni


Županijski upravni odbor upućuje se radi obavjeSćenja područnih
kr. kotarskih oblasti, da se o takovim zaključcima ne ima odlučivati u
molbenom tečaju, već se isti imadu putem nadzornih kr. kotarskih
oblasti i župan upravnih odbora — uz obrazloženo mnienje tih oblasti —
predlagati kr. hrv. slav. dalm. zem. vladi, odjelu za unutarnje poslove,
radi odobrenja prema § 43. zakona od 25. IV 1894. o uredjenju zem.
zajednica. Priopćuje A. K.


Za rješavanje sporova radi navodno psvredjenoga prava prekupa
ovlašteničtva samog za sebe po § 22 zakona od 25 travnja 1894. o
uredjenju zemljištnih zajednica, nadležne su sudbene a ne upravne oblasti.
Prinos k tumačenju §§ 1. I 1388. o g. z. Kr. hrv. slav dalm. zemaljska
vlada, odjel za unutarnje poslove, izdala je dne 20. novembra 1909. pod
brojem 35 586 sliedeću vrhovnu rješitbu:


Povodom utoka Ane J. rodj ene R. iz M., obna´azi k r. zemaljska
vlada ukinuti rješitbu županijskoga upravnoga odbora u V.
od 16. aprila 1909. broj 1126 u. o. i njome potvrdjenu odluku kr. kotarske
oblasti u I. od 8. februara 1909. broj 9758/1908. te Anu J. rođjenu
R. odputiti pred nadležni sud s njezinim zahtjevom glede


^uztvrdjene povrede njezinoga prava prijekupa ovlašteničtva samog za
sebe. Sve to iz ovih razloga:
U nazočnom se predmetu ne radi o preponi ovlašteničtva u zemlj.
zajednici M., o kojem bi u smislu §§ 5.´. i 53. zakona od 25. aprila