DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 124 —


U nutarnjoBti ovakvog vapnenca ima vertikalnih i horizontalnih,
često veoma razji,ranatih pećina (ponora), podzemnih
šupljina (Flus8chwinde), a kroz neke od ovih teku podzemne
vode (ponornice). Bezvodnoet na površini a obilje vode u dubinama
hidrografski su karakteri krasa.


Postanak karakterističnog oblika na površini kao što i
karakteristična cirkulacija podzemne vode ima se svesti na kemički
i mehanički utjecaj atmosferske vode. Ima kamenja, koje
je ispucalo i raskidano te zbog toga propušta voda, nu ipak
niti se kad pojavljuje ona osobena komplicirana podzemna cirkulacija
vode kako je nalazimo na vapnencu, a još manje se
razvijaju oni oblici na površini, koji su karakteristični na krasu.
Obje ove osobenosti uvjetovane su lakim mehaničkim i kemičkim
rastvaranjem vapnenca i dolomita, te se može redi,
da sve kraške pojave nastaju zajedničkim djelovanjem erozije
i disolucije. Rastapanje vapnenca u vodi bez istodobnog mehaničkog
odnašanja materijala ne može proizvesti kraške oblike.*


Stoga su samo na čistom i golom vapnencu (i dolomitu)
ovi oblici tipski razvijeni i oni jedini daju karakter zemljištu.
Što je pak vapnenac više laporovit i što manje biva odnošen
onaj nerastvorljivi materijal, koji iza rastvaranja vapnenca preostane,
to su slabiji pomenuti pojavi. Vapnenac može glinom
biti toliko pokriven, da se sasvim izgubi t. j . da se i nepokažu
oni karakteristični oblici na površini zemljišta. Ovi oblici
mogu biti zastrti eluvijalnim, aluvijalnim i diluvijalnim nasla
gama ili pak čitavim nizom mladjih slojeva, koji pokrasivanju
nijesu podvrženi. Pa i mnoga polja uijesu ništa drugo već pokriven
kras, koji je nekad bio gol.


Ima slučajeva, da su se vrtače tokom vremena toliko napunile
i niveau naplavljenog materijala toliko digao, da su vode
ili oborine, koje su tekle po vrtači našle puta izvan vrtače i
dalje nadzemno otjecale. Takav slučaj je i na Maloj Popini
(nad Zrmanjom).


Sve spomenute obHke, koji postaju na golom vapnencu
utjecajem vode, zovemo pojav.ima krasa ili kraškim fenome


* „Karst und Kar8thydrographie" von Dr. I. Katzer, Sarajevo 1909.