DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 7. i 8. U ZAGREBU 1. KOLOVOZA 1910. GOD. XXXIV.


ŠUMARSKI LIST


Pretplata za nečianove K 12 na godinu. — Članovi šumar, đružtva dobivaju list bezplatno


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove I. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
»Šum. list« K 4 u ime preplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedničtvo družtva.
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K; za ´/, stranice 9 K; za ´/» stranice 7 K
V^ stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Posljedice hrastove medljike (Eichenmehltau)*


Napisao nadšumar Jovan Matić.


Godine 1902./3. u jednom od brojeva društvenog organa,
pokušali smo pitanjem: »kako postaju naši suharevi« zainteresovati
naše stručnjake«, nebi li proučavanjem toga pitanja ako
ne propadanje posve odklonili, a ono bar život našim prestarim
hrastovim sastojinama donekle produžili i time povisili
bogatstvo, u prvom reda naših imovnih občina, koje imajudi
vriednost naših hrastovih šuma vazda pred oČima, uštediše još
veliki broj liepih slavonskih hrastova, koje će u kratkom vremenu,
jer su tako redi bez konkurencije, ogromnih dohodaka
donositi.


Tražedi tada odgonetku gornjem pitanju u fizioložkim odnošajima
naših prestarih sastojina, te imajudi pred očima okolnost,
jesu li, te u koliko su takove sastojine kulminaciju svoga bitisanja
prošle; nismo mogli nasludivati da de nas u kratkom
vremenu neka vrsta epidemičke bolesti naših šuma u istaknutom
pravcu još više zabrinuti, te da de nam tako redi preko
nodi naše račune pomrsiti.


Uz obdenito poznatu okolnost, da su gusjenice zadnjih
dviju godina slavonske šume upravo opustošile, usljed čega


* Ova raapravica napisana je u prvoj polovici lipnja, nu kako list nije izdan
početkom srpnja, to smo ju mogli istom sada donjeti. Uredništvo


ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 242 —


izgUDismo ne samo više godišnji prirast naših šuma, ved dodjosmo
u vrlo neugodan položaj, da na red dospjele sječine
pravovremeno pošumiti ne mogosmo, pojavila se prošle godine
mjeseca juna nesretna »hrastova medljika«, koja nam,
kako istom ove godine opaziemo, upravo ogromne štete nanaša.


Početkom ovogodišnje vegetacije, mogao se opaziti veliki
broj hrastovih stabala koli u prastarim sastojinama, toli i po
branjevinama, i to od najmladjih pa do srednjedobnih da se
suše, pa dok smo se na prvi mah tješili pojavom; „ranijih i
kasnijih vrsti", kao i razlogom zaostalog bolovanja od oštedenja
po gusjenicama, uvjerismo se ali nabrzo, da su ta suva stabla
žrtva hrastove medljike.


Da je i oštedenje po gusjenicama možda posljedicama
hrastove medljike nješto doprinjelo, mogli bi u njekoj mjeri
dopustiti, akoprem ovogodišnje pojave protiv tome govore, —
ali da je ogromno sušenje hrastovih stabala u glavnom posljedicom
baš hrastove medljike, o tomu ne može biti dvojbe.
Zadnjih godina, naročito 1908. ne bijaše ni jedna naša sastojina
od gusjenica poštedjena, no sušenje stabala opaža se u
pravilu samo u pojedinim djelovima, akoprem po prestarim
sastojinama pojedina stabla više ili manje, dakle djelomično,
pa i posve osušena, nisu riedki pojavi, dok s druge strane
opet čitavih sastojina imade, u kojima ma da su u istoj mjeri
po gusjenicama oštedene bile, nije opaziti sušenje hrastova.


Promatrajud pobliže nadane pojave, opaziti je posljedicu
sušenja kao pravilo: da su sve naše sastojine od istoka prema
jugu stradale, a samo sušenje da je sa istočne strane najjače.


Dok u prestarim sastojinama ima sa istočne strane po
koja stotina osušenih stabala, dotle u osamljenim branjevinama
uzkog oblika vidimo s iste strane čitave odjele osušene.


Sastojine gušdega sklopa stradale su manje, dočim one
riedkog sklopa stradale su najjače, pa de to jedinim razlogom
biti da suvisle šume kr. šumskog erara nisu skoro ništa, dok
na protiv sastojine petrovaradinske imovne obdine, koje su ponajviše
izolirane, najjače stradaše.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 243 —


Samo tako modi je protumačiti i pojavu, da najmladje,
prirodnim putem pomladjene branjevine takorekudi ništa od
medljike ostedene nisu, jer podpuni sklop prirodnog pomladka
dovoljno jaki štit bijaše, da naročito postrane grančice od
medljike sačuva, pak je samo po gdje koja nadvišena vršika
mladog hrastida od nje spaljena.


Zato ali umjetno podignute, kao i u opde srednjodobne
dosta riedke branjevine najjače stradaše.


Čudnovata je takodjer pojava, da skoro nijedna druga
vrsta šumskog drveda sušenju podlegla nije, a naročito briest
i grab baš nikako, dok po koje jasenovo stablo po branjevinaina
ipak suho vidjamo.


Pepeljasti, bielo-žutom hrdjom osušeni, krpasto-truli listidi,
koji od prošlogodišnje medljike tako oštedeni na stablu još
ostaše, vidljivi su znaci, da je uzrokom sušenja baš hrastova
medljika, jer takova stabla za ovogodišnje vegetacije novih listida
nepotjeraše.


Kada stabla prošle godine gusjenicama opustošena, skoro
pred konac vegetacije nov list potjeraše, tada ga je medljika
u razvoju sprečila i ponovo uništila; usljed čega prestaše svi
fiziološki procesi, pa tako stabla tečajem čitave godine života
lišena, izumrieše.


Pojave odista žalostne, koje naše lumoposjednike vrlo zabrinuti
moraju, a to tim vedma, što je bolest nova i nama
još nepoznata, te koje u prijašnja vremena u našim krajevima
ne bijaše, o čemu nam naše krasne prestare hrastove sastojine
najbolje svjedoče ; jer da su one od nje oštedavane bile,
bilo bi 0 tomu danas vidljivih posljedica (praznina) po sastojinama.


Okolnost, da je ta bolest ved u broju 1. »Šum. lista« od
ove godine na strani 23, pobliže najavljena, te da su naše
šume i ove godine, doduše u mnogo manjoj mjeri* napadnute;


* Na žalost nije to slučaj u hrastovim šumama oko Zagreba, Velike Gorice i
Siska, gd;ie su ove godine šume napadnute u silnoj mjeri. Uredništvo.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 244 —


povedava opasnost, da de se taj nesretni grib kod nas udomiti,
što bi od nedoglednih i kobnih posljedica po naše šumsko
gospodarstvo bilo !


Da li se obzirom na predistaknuto, kao i na samu okolnost,
da su od stabala medljikom napadnutih samo hrastova
stabla sušenju podlegla, grib vrstom: »Mikropfera Alni« nazvati
može, te koja je vrst i naziv gribu ispravna, to de naši
stručnjaci lakše ustanoviti modi. Naša je pako namjera bila,
da upravo porazne posljedice te opake bolesti u šumama petrovaradinske
imovne obdine javnosti predočimo, i da o samoj
bolesti na sličan način što pobliže doznati uzmognemo.


Štetu pak samu gornjim oštećenjem šumama nanesenu, nije
modi sada ved ustanoviti, nego de to usliediti tek kada de se
pristupiti sasjecanju mladih stabala po branjevinama, u svrhu
eventualno novih izboja iz žilja i panjeva, kao i samoj prodaji
sasušenih stabala po starim sastojinama, da im se bar sadanja
vriednost spasi, — što de se svakako što prije učiniti
morati, pa de se tom prilikom i prava šteta ustanoviti modi.


Gornji redci jesu rezultat našeg posmatranja do konca
svibnja, a eventualne promjene kao i nove pojave, koje se kao
posljedice ovogodišnje medljike ukazu, promatrati demo i nadalje,
te naše opažaje o tom pravovremeno objaviti.


Promaknuće po službenoj dobi.


u XX. ovogodišnjem zasjedanju carevinskog vijeda u Beču
podnijela je c. i k. austrijska vlada istomu na raspravljanje
zakonsku osnovu, tičudu se službenog odnošaja činovnika i
službenika*. O toj zakonskoj osnovi, kako je ista od osobitog
zam.ašaja po državno-činovničke odnošaje u austrijskoj poli
monarhije, bilo je živahnog raspravljanja u tamošnjim dnevnicima.
— Po plenumu zastupničke kude prihvadena, odpudena


* Begierungsvorlage. Gesetz vom... betrefiend daa DienatverhilltnisB der Staatsbeamten
und der Staatsdienerschaft. — Wien. Hofbuehhandlung W. Frick 3 K 20 f.