DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 281 —


Osobne vijesti.


Imenovanja. Njegovo cesarsko i kraljevsko Apostolsko Veličanstvo
blagoizvoljelo je previšnjim riešenjeni od 28. svibnja t. g. premilostivo
imenovati kr. šumarskog savjetnika Vilima Tolga kr. šumarskim nadsavj
etnikom.


Njegovo ces. i kr. Apostolsko Veličanstvo blagoizvolilo je premilostivo
pođieliti kr. šumarskom savjetniku Robertu Bokoru, predstojniku
kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima, — naslov i značaj šumarskog
nadsavjetnika; a kr. šumarskom inžiniru Juliju Pfeifferu naslov
i značaj šumarskog nadinžinira.


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je u statusu šumarskih
činovnika namještenih kod uprave erarskih šuma u Hrvat-^koj i Slavoniji,
kr. šum. nadinžinira providjenog sa naslovom i značajem kr. šumarskog
savjetnika Alberta Rosmanitha , kr. šumarskim savjetnikom
u VII. plaćevnom razredu, a kr. šum. inžinirske pristave Amadeusa
Munteanua i Augusta Sztripszky-a kr. šumarskim inžinirima u


IX. plaćevnom razredu.
Kr. ug. ministar za poljodjelstvo blagoizvolio je u području kr.
nadšumarskog ureda u Vinkovcima, u statusu šumarskih činovnika namještenih
kod uprave erarskih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji, imenovati
kr. šumarskog inžinira i šumskog reditelja Krstu Peteny-a kr. šumarskim
nadinžinirom u VIII. plaćevnom razredu.
Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je kod kr. šumarskog
ureda na Sušaku kr. šumarsko-inžinirskog pristava Mihajla Vassanyia
kr. šumarskim inžinirom u IX. plaćevnom razredu, te kr. šumarskoinžinirske
kandidate Daniela Kak6dya i Todora Budisavljevića,
kr. šumarsko-inžinirskim pristavima u X. plaćevnom razredu.
Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je šumarskog
pristava Radivoja Dmitrović a šumarom u X. činovnom razredu,
sa sustavnim berivima kod I. banske imovne obćine.
Premještenja. Kr. ug. ministar za poljodjelstvo obnašao je u interesu
službe premjestiti i to: naslovom i značajem kr. šumarskog nad
savjetnika providjenog kr. šumarskog savjetnika Ivana Marianyi a iz
Budimpešte na Sušak, te mu povjeriti upravu kr. šumarskog ureda na
Sušaku; nadalje kr. šumarskog nadinžinira Krstu Petenyi-a iz Vinkovaca
u Budimpeštu, te naslovom i značajem kr. šumarkog nadinžinira
providjenog kr. šumarskog inžinira Julija Pfeiffer a iz područja kr.
nadšumarskog ureda u Vinkovcima, takodjer u Budimpeštu, i to obojicu
kr. ug. ministarstvu za poljodjelstvo u Budimpešti.


Iz upravne prakse.


Privatno-pravni sporovi izmedju zemljištne zajednice i trećili
osoba (neovlaštenika), dakle i sporovi izmedju dvih ili više zemljištnih
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 282 —


II


zajednica spadaju pod nadležnost sudbenu, a ne pod nadležnost upravni


oblasti. Prinos k t u tn a č e n j u §§ 50. d o 53. z a k o n a o d 25.
aprila 1894. o uredjenju zemljištniii zajednica;
zak. članku 7. od 28. februara 1874. o sudačko vlasti
1 § 14. si. d) zakona od 23. februara 1893-o unutarnjem
uredjenju kr. stola sedmorice. (Rješitba kr. hrv.
slav. dalm. stola sedmorice u parnici od 28, januara 1910. br 183.


U parnici: I. zem. zajednice Z. zastupane po glavaru Franji K.,
tužiteljke, proti zemljištnoj zajednici K., zastupanoj po glavaru Mati M.,
tuženoj, na priznanje prava vlaslnosti diela kat. čest. broj 1149/1. u
grunt. ul. broj 155. obćii.e K spp, u kojoj je kr. kot. sud u B. odlukom
od 2. juna 1908. broj 8893. gr. ukinuo čitavi postupak u parnici radi
nenadležnosti, jer da spor spada pred upravne oblasti i naložio tuži
teljici, da naknadi tuženoj troškove parbene sa 262 K 90 fil. ;


II zemljištne zajednice K. po glavaru Antunu V., tužiteljke, proti
zemljištnoj zajednici S., po glavaru Juri Š,, tuženoj na priznanje prava
vlastnosti diela kat. čest. broj 2806 iz grunt. ul. broj 228. obćine S. spp.,
u kojoj je kr. kotarski sud u B. osudom od 6. oktobra 1907. broj 11.675
gr. tužiteljicu sa tužbom za sada odbio, a parbene troškove medju
strankama prebio, a kr. banski stol rješitbom od 21. maja 1908. broj


10.756 uslied priziva tužiteljice prvosudnu osudu ukinuo i naložio mu
dalnji postupak, jer da nije razpravljeno o tom, da li je posjed parbećih
se zemljištnih zajednica ustanovljen bez razgodbe ili uz ovu, jer samo
u potonjem slučaju, naime u slučaju riešena prepora po razgodnom
povjerenstvu, je otvoren nezadovoljnoj stranci put pravde pred sudom,
docira u slučaju uredjenja dobrovoljnoga bez razgodbe ne može sud
konačno riešiti prepora;
usljed predloga kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove
od 24. decembra 1909. broj 68 063 i pravosudja od 10. januara 1910
broj 24.183 iz god. 1909.:


vidiv, da zakon od 25. aprila 1904 sbor. broj 36 o uredjenju
zemljištnih zajednica normira odnose pojedine zemljištne
zajednico i njezinih ovlaštenika, a ne privatno pravne odnose izmedju
dvih ili više zemljištnih zajednica, te po tom spada u nadležnos t
upravni h oblast i riješavanje samo takovih zahtjeva, koji se temelje
na rečenom zakonu, te se tiču odnosa ovlaštenika zemljištne zajednice
prema potonjoj, a ne sporovi izmedju zajednice i
trećih osoba, dakle niti sporovi medju pojedinim zem-
Ijištnim zajednicama (§§ 50.—53)


po§ 14 si. d) zakona od 23. februara 1893. izrekao je
kr. stol sedmorice: da je gornjim odlukama kotarskoga suda u


B. i gori citovanom riešitbom kr. banskoga stola povriede n zako n
u tom, što istim riešitbama nije priznana izključiva nadležnost
sudska u sporovima, odnosećim se na priznanje vlastničtvai
istupa u posjed te smetanja posjeda nekretnina
izmedju dvih ili više zemljištnih zajednica.
Ujedno odlučuje kr. stol sedmorice počl . 7. zakon a od 28.
februar a 1874. sbor. broj 15 sporazumno sa kr. hrv. slav. dalm.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 283 —


zemaljskom vladom, odjelom za unutarnje poslove, da je u gori navedenim
sporovima nadležan za daljni sudbeni postupak kr. kotarski sud
u B., kojemu se nalaže, da dalje u rečenim parnicama uredjuje.


U. M. pr. d. priobćio : Fr. Haladi
Postupak kada zemljišina zajednica traži, da joj se povrate nekretnine,
usurpirane po ovlaštenicima. (Prinos tumačenju § 50.
zakonaod 25. aprila 1894. o uredjenju zem. zajednica.)


Odlukom kr. kotarske oblasti uM. od5. februara 1908.
br. 321 odlučeno je, da su I. S. i dr. dužni usurpirane površine zemlj.
zajednice I. napustiti u roku od 14 dana pod pretnjom globe od 100 K.


Odlukom k r. ž u p. oblasti u V. od 22. januara 1909.
br. 218 ukinuta je prvostepena odluka s razloga, jer nisu na licu mjesta
po vještaku ustanovljene usurpacije. te se ne zna, o kojem se zemljištu
radi.


Rješitbom kr. zem. vlade odjela za unut. poslove
od 11. decembra br. 6784 potvrdjena je drugostepena odluka time, da
u stvari valja povesti slijedeći postupak:


Ponajprije treba ustanoviti, da li su I. S. i dr. ovlaštenici zera.
zajednice I. i da li oni jošte uvjek posjeduju usurpirano zemljište zemlj.
zajednice.


Ako se ustanovi, da su ovlaštenici zemlj. zajednice i da nisu napustili
usurpacije, tada valja izazvati zaključak glavne skupštine ovlaštenika
zemlj. zajednice 1. o tom, da li zemlj. zajednica traži, da se usurpirane
površine njoj natrag ustupe.


U jestnom slučaju valja odrediti očevi d na licu mjesta uz prisustvovanje
mjernićkog vještaka, te na tom očevidu valja točno uz
gruntovne oznake ustanoviti, koji je komad zemljišta zemlj. zajednice
pojedini prijavljenik usurpirao, koliku površinu taj komad imade i
koliko isti vriedi prema mjestnim okolnostima.


0 tom valja sastaviti nacrt; a kod samog očevida imadu se sa


slušati prijavljenici i po strankama eventualno ponudjeni svjedoci.


Odnosnom zapisniku valja priložiti ureda radi pribavljeni izvadak


iz onog gruntovnog napisnika, u kojem su upisane nekretnine, o kojima


se u ovoj stvari radi.


Na temelju tako provedene rasprave imade kr. kot. oblast sulvo


recurou izreci prvomolbenu odluku.


Upozoruje se, da u ovakovim slučajevima zapriečenju globe ne


ima mjesta, nego postupajuća oblast, kad je dokazana usurpacija, treba


da u odluci odredi, da je usurpant dužan usurpirano zemljište napustiti


i zemlj. zajednici u posjed predati u roku od 14 dana pod prietnjom


inakog prisilnog ovršnog uvedenja zemlj. zajednice u posjed usurpiranog


zemljišta na trošak usurpanta.


U iVI. p. d. priobćio: Dr. A. Goglia.


Uvrštenje grčko-katoličkog dušobrižničtva u pravoužitni katastar


krajiške imovne obćine. (Rješitba kr. hrv. slav. dalm. zem. vlade, odjela


za unutarnje poslove, od 16. oktobra 1909. br. 58214).


Utok gospodarstvenog ureda imovne olćine K. odpućuje se, te se


potvrdjuje drugostepena odluka županijskog upravnog odbora od 13.