DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 284 ~
jula 1909, broj 893, kojom je odlučeno, da se grčko-katoličko dušobrižničtvo
u P. imade uvrstiti u pravoužitni katastar imovne obćine K.
i to iz slieđećih razloga:


Grčko-katoličko dušobrižničtvo u P. po svom pravnom položaju
imade se smatrati filijalom grćko-katoličke katedralne župe K., a tamo
izaslani svećenik eksponiranim kapelanom K. župe s iznimnim pravom
vođjenja matičnih knjiga.


Dodaje se, da je grčko-katolički svećenik u P. stalno i trajno
eksponiran.


S obzirom na to, kao što i s razloga, što je za grčko-katoličkog
dušobrižnika u P. iz zemaljske vjerozakonske zaklade godine 1909. sistemizirana
kongrua godišnjih 800 K, ter tim stabilitet toga mjesta utvrdjen
tako, da se ono smatra dušobrižničtvom (kuracijom), koje će, netom mu
se dotacija poboljša, biti proglašena pravom župom, valjalo je grčkokatoličkom
dušobrižničtvu u P. priznati pravoužitničtvo u imovnoj
obćini K. iz razloga, što je namjera starih krajiških propisa, a doslieđno
tomu i namjera, na te propise oslanjajućeg se naputka A) k zakonu
od 11. jula 1881., kojim se razjašnjuju odnosno preinačuju neke ustanove
zakona od 15. juna 1873 o imovnim obćinama u hrv. slav. vojnoj
Krajini, da se iz krajiških šuma daje potrebno gradjevno i gorivo drvo
svakoj crkvi i svakom službeniku crkve na krajiškom području i to ne
samo od prije postojaloj, več i takovoj, koja je nastala poslie sastavka
katastara i koja danas nastaje. U M. p. d. priobćio Fr. Haladi.


Različite viesti.


Državni ispit osposobljujući za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva.
P. n. gg, kandidati za taj ispit upozoruju se, da se molbenice
za dozvolu polaganja toga ispita, u smislu alineje 1. § 2. odnosne
naredbe kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od


20. lipnja 1907. broj 17.010 imaju kr. zemaljskoj vladi podnieti do
konca mjeseca kolovoza svake godine, ne čekajuć na oglas,
kojim će se svojedobno opredieliti dan, kada će se ispit obdržavati.
Izkaz uplaćene članarine I. zazreda, upisnine, pretpiatnine te podupirajućiti
prinosa, u razdobju od I. svibnja do 30. lipnja 1910. — I. U


i m e d u ž n e i t e k u će članarine te upisnine uplatiše
gg. članovi: Grnadak Milan 10 K, Gieisberger Ernest 15 K, Čop Anrija
10 K, Dodig Stjepan 10 K, Demetrović Gjuro 10 K, Dmitrović Radiv oj
5 K, Brausil Miroslav 10 K, Bujan Josip 10 K, Bogoević Tomo 5 K,
Bilić Pavao 10 K, Bauer Vjekoslav 10 K, Bubanj Vjekoslav 10 K, Basara
Teodor 10 kruna, Frusić Andrija 10 kruna, Fusić Fran 5 kruna,
Georgijević Teodor 10 kruna, Grozdanić Milan 10 kruna, Gulin Josip
10 kruna 80 fil., Griinvvald Josip 10 kruna, Heide Josip 12 K, Hajek
Bogoslav 10 K, Hradil Dragutin 10 K, Ivić Franjo 10 K, Klemenčie
Košta 10 K, Kuzma Gyula 10 K, Kranjc Bozo 20 K, Lepušić Milan 20 K.
Lasman Dragutin 10 K, Langhofer dr. A 10 K, Markulin Ivan 5 K,
Matičević Makso 2 K 50 fll, Mirković Milan 10 K, Neferović Franjo
10 K, Nešković Borivoj 15 K, Odžić Ivan 10 K, Palčić pl. Viktor 10 K,
Prpić Stjepan 10 K, Petraeić dr. A. 10 K, Paradžiković Gjuro 10 K,
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 285 —


Plesa Nikola 3 K, Peheim Ivan 20 K, Polović Gjuro 10 K, Piršie Vilim
10 K, Prpić Petar 10 K, Perušić Andrija 10 K, Rukavina Josip 10 K,
Rukavina pl. Rudolf 10 K, Simić Stjepan 10 K, Sekulić Milorad 10 K,
Stanić Jovan 32 K 43 fil., Solarić Teodor 10 K, Stanisavljevie Krešimir
20 K, Turkalj Zlatko 10 K, Vac Gašo 1 K 50 fil., Vidmar Vilko 10 K,
Wiethe Dragutin 60 K i Žegarac Pavle 50 K. Ukupno 701 kruna 23 fil.


— II. Pretplatnine i podupirajućeg prinosa: Otočka
imovna obćina 100 K i M. Gecan 6 K. Ukupno 106 kruna. — Opazka
u izkazu uplaćenih članarina I. razreda otisnutom u „Šumarskom listu"
broj 6. — 1910. ispušten je pomutnjom g. Josip Šustić sa uplatom od
10 kruna.
Prolomi oblaka. Dne 7. lipnja 1910. nastao je usljed nevremena
prolom oblaka nad selom Laže (Prnjavor), te je voda počinila silnu
štetu kako u selu, tako i u obližnjim šumama grada Požege. — U jednoj
grabi gradske šume bilo je naslagano do 200 metrički hvati izradjenoga i
u hvatove složenoga bukova i grabova goriva drva (cijepanica). Drva su
bila opredijeljena za izvoz u Požegu.


Usljed proloma oblaka narasla je voda u toj grabi do 5 metara
visine, te je uslied svoje brzine i dubljine digla sva drva i odnesla
jarkom 4 kilometra daleko do sela Koprivnice blizu željezničke stanice
Ratkovice.


Voda je raznesla cijepanice po poljima i livadama iznad sela Koprivnice,
a dosta je drva ostalo i po šumama pleterničkog vlastelinstva.
Dakako da su se seljaci odma pobrinuli za „doplavljena im drva", jer
su odma počeli dovažati drva u svoja dvorišta.


Nu na zamolbu grad. poglavarstva, izdala je kr. kotar, oblast u
Požegi odma telefonski shodne odredbe, da se doplavljena drva neodvezu;
dočim su se odma uputili na lice mjesta gradski načelnik i gradski
nadšumar, te preduzeli sve mjere, da se drva sačuvaju i svezu na jedno
mjesto, što im je i uspjelo.


Grad trpi štetu, pošto se ta drva u Požegu dovesti ne mogu, jer
ih je voda na protivnu stranu grada odnesla do 10 kilometara daleko
od Požege.


Drva, koja svežena i pronadjena budu, morati će se na licu mjesta
prodavati i izvesti na željezničku postaju Ratkovica; dočim se već sada
znade, da se do 30 hvati drva pronaći neće, jer ih je voda odplavila.


Dok ovo pišem saznao sam da je 13. lipnja bio silan prolom izmedju
Pleternice i Ratkovice, kao i u Brestovcu udaljenom od Požege
6 kilometara. Voda je počinila silnu štetu po poljima i u šumama,
dapače je silno oštećena i željeznička pruga izmtdju Pleternice i Ratkovice.


U Daruvaru, Kamenskom i Pakracu bili su ovih dana takodjer
silni prolomi oblaka i poplave. Svagdje je silne štete u šumi i na polju.
U Orljavi našao je smrt jedan oružnik postajevodnik.


Svatko se pita za razloge učestalim prolomima oblaka i poplavama
u ovim krajevima. Jednostavni je tu odgovor: „Čuvajte, nekrčite
i neharačite šume"!


Gašo Vac, kr. kot. šumar.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Sja,3s:l j -u-čni


Prihod. (Pokriće.) hrv.-slav. šumar, društva i Koroskeniieve


Zag.1909, G. 1909.
bilo pre-zaista pri


Poimence


liminirano mljeno
kruna


A. Društvene imovine:
Novčani ostatak koncem g. 1908.
Stanarine:
šumarske akademije
lovačko ribarskoga društva
iztočnog prizemnog stana v
iztočnog stana u II. katu
zspadnog prizemnog stana
zapadnog stana u li. katu
ta stan zajedničkog bivšeg puiivornika
za stan pazikuće


Podpora zemlje šumarskom društvu
Podpora zemlje za. izdavanje „Lug. Vjestuika
članarina I. razreda tekuća
ClMnarina 1. razreda zaostala
članarina II. razreda tekuća
članarina II. razreda zaostala


Priiios podupirajućihUpisnina
Oglasi


9


Kamati (meujuumai;
10 Diplome
11 Vanredni pniiuti
12 Utemeljiteljni prinosi
13 Predbrojnina
14 Kamati utemeljiteljue


B) Pripomoćne zaklade:
Ostatak koncem g. 1908
Kamati na glavnicu posudjeuu šamarskom društvu-
Pristupnine
Darovi
Kamati ua hypotekarue založnice i dobit prigodom


nabave zadužnica)
Kamati na uloženu gotovinu
UKupno


Usporediv izdatak sa
Pokazuje se blag. ostatak


A. Rra^tvene imovine: Zbiljni prihod: 23660 82 K (nakon odbitka
razhod: 18339-12 ,
Višak; 5321-70 K.


članova


novo uiožcuc giavuice -


Ukupno
Usporediv izdatak sa
Pokazuje se blag. ostatak


4745-97


6123-60 9895-28
244-80 61-20
893-52 244´20
1200-— 240-1044-
48 641-20
1126-08 1120-90
26-10
78-120O--
ISOO —


400-— 400-—
26U0-— 1920-53
500-— 1613-51
2000-— 2127-50
200--326-80
800 — 1830-—
,00-— 111-150
— B05-28
100-— 287-22


637-


400-466 —
7--29-10
18939-48 28406-79
183391-2
10U67 67


1920-40 2165 74


400-—
400-15115540-101-60


40-U-36
2400-40 29^4-7! I
501-32


2183-38


B i


ostatka od


g. 1908.)
I.
Aktiva : Šumarski dom 228000-—
Društveni muzej 10890-—
Društvena knjižnicu 716´r —
Pokućtvo i ini invemai. pituuic.. - 1400-—
3kom.4Vj°´´„hip.zaduž. (3. lU.br Ibb. iba. mA.) 4000-—
Uložnica I. brv. šted. br. 139 342 sa 5290-40 K
Cheque-knjiŽica kooierc. banke sa 612-— K
Gotovina u blagajni 165-27 K
Lkupno - 257617-67 K
k tomu još izkazani ali ne likvidirani dug na članarini I. i II. raz. sa 7157 K.


Opazka. Zakladi utemeljena u spomen fokoj. kr. zemalj šum nadzornika i tajnika društva Andrije BorcSića


ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 49     <-- 49 -->        PDF

ra,c"a.x:i


pripomoćne zaklade koncem godine 1909. 11. Rashod (Potreba).


o
Za g 1909. G. 1909. c3 bilo pre-zaista
P 0


M
m e n c e liminirano izdano


A. Društvene imovine:
OJplata zajma brodskoj imovnoj obdini
Porez i namet
Plin
6
7
8
9
10
11
12
i3
ab
Vodovodna pristojba
Osjeguranje ku(;e
Plada pazikude
Uzdržavanje kuće _-_
_ _
Stan zajedničkog podvornika
Stan pazikuće
Uzdrživanje muzeja
Plaća zajedničkom podvorniku
Paašal tajniku
Paušal blagajniku
Paušal uredniku za »eium. List« i »Lug. Viestnik«
Nagrada suradnikom
Tisak „Šumarskog lista" i „Lugarakog viestnika´ -
Vez i odprema tih listova
Nabava strukovnih časopisa
TroSak knjižnice, nabava i vez knjiga
Pisade potreba uprave
Pošta i bilježi
Tiskanice
14
If)
16
17
Stipendij za šumarsku akademiju
Pođpore
Kamati pripom. zakladi za posudjenu gradj. glavnicu
Vanredni trošak
18
19
Trošak glavne skupštine
Povrat pred jj ma podignutog gmovne glavnice
1907. iz ostatka zaj-
Ukupno


B. Pripomodne zaklade
Potpore prema pravilima
Poštarina


Ukupno


a n c a


II. Pasiva : Dug brodskoj imovnoj obdini 88725-69 K
Dug pripomodnoj
zakladi 9815-12 K
Ukupno 98540-81 K


B Pripomoćne zaklade: Zbiljni prihod: 2984-70 K
razhod: 501-32 K
Ostatak; 2483-38 K


I.
Alciiva: Posuđjena glavnica hr.v-slav. šum. društvu —
3 kom. i%°/„ zadužnica hipotek. banke (Ser.
kruna


7808-36 7808 36
480-— 589-76
250--124 48
225-— 219-40
100-— 74-50
480-— 290-500--
717-04


200-
50-16


600-— 575-—
600-— 600-—
1060-— 1148-30
1000-— 862 55
2800-— 303193
750-— 628 06
120--120-84
100-— 93-44


4612 64 92
120 — 121-02
100--82-60


40O-— 400-—
loa--658-26
200-129-900-— —


18939-48 18339-12


400-500-—
1-32
400-501-32


9815-12 K


III. br. 147., 157. i 184. 2200— K
Uložnica I, hrv. štedioue br. 103.876 sa 283-38 K
Ukupno 12298 50 K


II. Pasiva : ne ima.
.iznosila jo koncim god, 1909. fi24-50 K, a uložena je n I. lirv. Sleiioni u Zagrebu, na uložnicu !,-. 154 580


ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 50     <-- 50 -->        PDF

288


Nacrt proračuna


Pokriće (Prihod): predložen XXXIV. redovitoj


o%-.
^


ce


ai


1)


H C/J


Predmet


A) Za družtvenii imovinu.


Šumarski đom :
Novčani ostatak koncem godine lOli^, -
Stanarina šumarske akademije


, za 2 stana u souterrainu
Podpora zemlje šumarskom društvu
, „za izdavanje ,Lugarskog vijestnika"
članarina I. razreda tekuda (od 300 člana)


„ I. „ zaostala
,
,
II.
II.
,
,
tekuča (od 800 članova)
zaostala

Prinos podupirajueihPredbrojnina
Upisnina
članova


Kamati od vrieđnostnih papira i uložene gotovine


-
Diplome -
Oglasi


Vanredni prihod
Ukupno
Usporediv sa rashodom od
Pokazuje se eventualni preostatak oa —


B) Za pripo modnu zakladu.


Kamati od vrieđnostnih papira i uložene glavnice
Prinosi i pristupnine
Ukupno
OC. Za zakladnu spomen po k. Andrije
Borošića.


Za tu zakladu nije još svrha određjena — a iznosi
15./VII. 1900. = 1933 K 40fil.te je uložena uz 47,,
ukamaćenje na uložnicu I. hrv. štedione u Zagrebu
br. 154580.


Q Zagrebu , koncem mjeseca srpnja 1910.


tfl

2S đ
05


S a


T3 flH


o


10067.67
9995-28
104-10
1200-—
400-—
1920-53
1613-51
2127-50
326-80
1830 —
466-—
111-—
316-32


805-28
637-—


512-96
306-—


o o


tH


a


Oi ci
T-* S-i


3 cJ


a


-a d_


Ml

[SJ


Kruna


5752
10774
600
1200´
400
3200
2000´
1800´


600´
1700
430


72´
250´
100
150
50´


500-


r-i


I—(
O J >ESI
1-H


T3
Đ


CD


P


bfi
cS
N


6300
12423
600
1200´
400´
3000
3500
1600


500
2000
400


80´
250
50´


300
97


32700-—


20100-12600-—


512-


512


Predsjednietvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 289 —


za godinu 1911.


glavnoj skupštini društva. Potreba (Razliod)


2
3
4


5
6
7
8
9


10
11
12
13


14


15


Predmet


A) Za družtv. imovinu:


„Šumarski dom":
ođplata zajma brodskoj imovnoj


obdini
porez i namet —
plin
vodovodna pristojba
osjegurnina za zgradu
uzdržavanje zgrade
placa pazikući


Paušal tajniku
Paušal blagajniku
Paušal uredniku za „Šumarski list´


i jLugarski viestnik´
Nagrade suradnikom
Tisak nŠum. lista" i.IiUg. Viestn."
Vez i odprema tih listova — -
Nabava strukovnih časopisa
Nabava i uvez knjiga za knjižnicu
Pisaće potrebe uprave
Tiskanice
Podpore
Pošta i bilježi
Trošak glavne skupštine
Vanredni tro.šak


Ukupno


B) Za pripom. zakladu:


Podpore prema razpoloživim kamalama
glavnice


Ukupno


1909.


zaista
izdano


7808.36
539-76


124.48
219-40
74-50
717-04
290-—
57B-—
600-—


1148-30
862-55
3031-93
628-06
120-34


93-44
61-92
82 60


121-02
129-—
658-16


500


Godine


1910.


bijaše preliminirano


Kruna


7808-500-
180-
223-—


74-50
500-—
240-—
600-—
600-—


1200-—
1500-—
2800-—
750-—
150-—
200-—


50-100-
400-—
200-—
200-—
160-—


500-


1911.


predlaže
se


7808-600-
50-22374-1000300-
600600


1200-1600-
S500-
700-


. 150-500-.
ICO1C0-
400-
300200-
195-20100-


500-500-—
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 290 —


Skupština „Društva gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske


i Slavonije". Kako smo već spomenuli u prošlom broju (strana 237.)
obdržavalo je rečeno društvo svoju redovitu glavnu skupštinu dne


22. svibnja t. g. u Zagrebu, o kojoj prema „Nar. Nov," donosimo u
izvadku najvažnije.
Nakon izvješća o društvenom djelovanju u godini 1910., iz kojega
se razabire, da društvo ima 23 utemeljitelja, 194 prava člana i 9 podupiratelja,
a čista imovina da iznosi K 10.769, izžriebani i izabrani su
odbornici, a zatim se je povela rasprava o temi:


„Koje korake da poduzme društvo, da se urede
pravni odnos aji izmedju gospodarskih i šumarskih
činovnika i njihovih poslodavac a?" Predsjednik
izjavljuje: Kraljevska je zemaljska vlada već prije izradila tu zakonsku
osnovu prema ugarskoj zakonskoj osnovi o istom predmetu,
pa je ta osnova već i dobila previšnju sankciju. Ali kako ugarska
zakonska osnova ne odgovara ni tamošnjim prilikama, odgovarala bi
još manje našima, zato je ovo društvo odmah iza svoga osnutka
(godine 1906.) poradilo oko toga, da se izradi nova zakonska osnova,
koja bi pođpuno odgovarala našim prilikama. Nakon velikoga truda
i posla izradilo je društvo takvu zakonsku osnovu, prošlogodišnja
ju je društvena skupština u načelu prihvatila, a odbor opet naknadno
još redigirao, kako je držao, da ee ona odgovarati ne samo interesima
činovnika, nego i gospodara, pa i same zemlje.


Ta je osnova bila početkom ove godine podnesena kr. zemaljskoj
vladi s molbom, da ju podastre saboru. Ah kako ta osnova može biti
podastrta saboru samo u onom obliku, u kojem je dobila već predsankciju,
t. j . onakva, kakva je prvobitno bila po kr. zemaljskoj vladi
sastavljena, valja da društvo zamoli kr. zemaljsku vladu, a naročito
preuzvišenoga gospodina bana, da se ova osnova što prije podnese saboru
na pretres i prihvat, a u drugom redu da bi se preporučila osnova,
kako ju je ovo društvo preradilo.


U tu svrhu predložio je predsjednik, da skupština izabere iz svoje
sredine izaslanstvo, koje će predati preuzvišenomu gospodinu banu
memorandum, koji je društveni odbor sastavio. Predsjednik daje čitati
taj memorandum, a skupština ga jednoglasno prihvaća.


Sliedeći dan poklonilo se je spomenuto izaslanstvo preuzv. gosp.
banu dru. Nikoh pl. T o m a š i ć u, te mu predalo spomenuti memorandum.
Izaslanstvo su priveli preuzv. g. banu gg. zastupnici M. grof
Kulmer, Š. Popović i dr. Fr. Poljak. Preuzvišeni ih je gospodin primio
vrlo Ijubezno i obećao, da će stvar proučiti i požuriti, da se što prije
donese pred zakonodavno tielo.


Skupštinar J, S c h 6 n razlaže, kako imade posjednika šuma, koji
nisu kadri, a ni po zakonu vezani, da drže gospodarskoga vještaka, pa
se utječu oblasti, da im ona od slučaja do slučaja, kad se ogrieše o
šumski zakon, ili kad zapanu u kakovu nepriliku, pošalje svoje javne
činovnike, koji su svojom službom obezbiedjeni, da im uz stanoviti
honorar ureduju Predlaže, da se zamoli kr. zemaljska vlada, neka ona
zabrani javnim činovnicima obavljanje ovakvih privatnih poslova, pa će
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 291 —


tako posjednici šuma bez ikakve druge naredbe ili pritiska biti prisiljeni


namještati privatne činovnike i s time bismo obezbiedili obstanak mno


gima, koji svrše šumarsku akademiju ili gospodarsko učilište, pa se


moraju u pomanjkanju posla posvetiti drugome zvanju. Predlog je


prihvaćen


U konferenci o pitanju „Kako mogu gospodarski i šumarski či


novnici sudjelovati u unapredjenju narodnog gospodarstva u Hrvatskoj


i Slavoniji?« prihvatio je prvi rieč sveučil. profesor g. dr. O. Frangeš,


koji JB medju inim istakao, da je medju inim važno mjesto, u kojem


spomenuti činovnici mogu veoma blagotvorno djelovati, a to „zadružne


organizacije".


Gospodarska društva, vjeresijske udruge i dr. vrlo su liepe institucije,
a njihovo je djelovanje tako plemenito, da nemamo polja, na
kojem bi se sve gradjanske kreposti u tako lieporo svjetlu mogle pokazati,
kao u tim zadružnim organizacijama. Nema institucije, koja bi
mogla odgojnije djelovati na svoje članove U nje imadu pristup samo
najbolji i najvredniji gospodari; tu nastaje natjecanje, da budu članovi
organizacije što bolji elemenat napredka. Nigdje ne može biti upliv
gospodarskog i šumarskog činovnika blagoslovniji, nego upravo u tim
organizacijama, jer im oni mogu biti najbolji savjetnici i učitelji. Ništa
ne bi pokrenulo intenzivnije naš gospodarski napredak, nego kad bi se
naša gospodarska inteligencija složila sa seljakom, koji tu inteligenciju
traži, jer je ona prva zvana, da ga pomogne i savjetuje.


Na koncu iztakao je g. predavač, da bi bio sretan, kad bi ova
skupština dopriniela tome, da se digne ugled toga staleža, da mu se
tako dade u radu oko promicanja gospodarstva dolično mjesto. Svršetak
je predavanja popraćen burnim odobravanjem.


K istoj temi govorili su još gg. V. Dečak, Gj. pl. Ilić, VI.
Gačinovid, M. Habianec, D. Ađžia, I. Zoričić i J. Schon.
Konačno je zaključeno, da se sliedeća skupština drži mjeseca
travnja 1911. u Našicama.


Ciklon u šumi gradišl(e imovne obćine, Dne 13. lipnja o. g. harao
je oko V24 sata posije podne ciklon u šumi gradiške imovne obćine
„Migalovci" kod Broda na Savi. Ciklon došao je pravcem istočno-sjeveroistočnim
iz okolice sela Bosanski Dubočac i unišao u šumu Migalovci,
gdje je oko 100 godina staru hrastovu šumu opustošio time, što
je dijelom izkorjenio, a dijelom prelomio oko 2000 hrastovih stabala.
Na ulazu svom u šumu, gdje mu je snaga neslomljena bila, opustošio
je površinu od približno 20 jutara posve, tako da ni jedno stablo na
toj površini nije netaknuto ostalo. Pojedina mlada stabla posve su prevršena
izpod krošnje, dočim su starija stabla izkorenjena.


Ostali dijelovi šume od po prilici 50 jutara, su po ciklonu manje
ili više intensivno proredjeni.
Kako u okolini šume ne ima tragova dalnjem haranju ciklona,
očevidno je, da mu je sila slomljena u toj šumi.


Ta okolnost vrlo je odlučan dokaz 0 koristi šuma, jer bi posljedice
ciklona, da mu šuma nije moć skrhala, bile neprocjenivo štetne
naročito po grad Brod, koji leži u pravcu, kojim je ciklon pošao. Žali