DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 244 —


povedava opasnost, da de se taj nesretni grib kod nas udomiti,
što bi od nedoglednih i kobnih posljedica po naše šumsko
gospodarstvo bilo !


Da li se obzirom na predistaknuto, kao i na samu okolnost,
da su od stabala medljikom napadnutih samo hrastova
stabla sušenju podlegla, grib vrstom: »Mikropfera Alni« nazvati
može, te koja je vrst i naziv gribu ispravna, to de naši
stručnjaci lakše ustanoviti modi. Naša je pako namjera bila,
da upravo porazne posljedice te opake bolesti u šumama petrovaradinske
imovne obdine javnosti predočimo, i da o samoj
bolesti na sličan način što pobliže doznati uzmognemo.


Štetu pak samu gornjim oštećenjem šumama nanesenu, nije
modi sada ved ustanoviti, nego de to usliediti tek kada de se
pristupiti sasjecanju mladih stabala po branjevinama, u svrhu
eventualno novih izboja iz žilja i panjeva, kao i samoj prodaji
sasušenih stabala po starim sastojinama, da im se bar sadanja
vriednost spasi, — što de se svakako što prije učiniti
morati, pa de se tom prilikom i prava šteta ustanoviti modi.


Gornji redci jesu rezultat našeg posmatranja do konca
svibnja, a eventualne promjene kao i nove pojave, koje se kao
posljedice ovogodišnje medljike ukazu, promatrati demo i nadalje,
te naše opažaje o tom pravovremeno objaviti.


Promaknuće po službenoj dobi.


u XX. ovogodišnjem zasjedanju carevinskog vijeda u Beču
podnijela je c. i k. austrijska vlada istomu na raspravljanje
zakonsku osnovu, tičudu se službenog odnošaja činovnika i
službenika*. O toj zakonskoj osnovi, kako je ista od osobitog
zam.ašaja po državno-činovničke odnošaje u austrijskoj poli
monarhije, bilo je živahnog raspravljanja u tamošnjim dnevnicima.
— Po plenumu zastupničke kude prihvadena, odpudena


* Begierungsvorlage. Gesetz vom... betrefiend daa DienatverhilltnisB der Staatsbeamten
und der Staatsdienerschaft. — Wien. Hofbuehhandlung W. Frick 3 K 20 f.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 245 je
ta osnova zasebnom odboru na vijećanje, odakle će 8 eventualnim
promjenama natrag u zastupničku kuću — da postane
zakonom.


Pošto su načela, na kojima jest gornja zakonska osnova
izradjena, donekle nova, liberalna, položaju državnog činovnika
i sadanjim životnim prilikama odgovarajuća, to želim da o
njima čitatelje izvjestim tim vise, što držim, da će mnoge od
tih odredaba biti prikladne, da se i kod nas u život privedu,
a naročito vrlo potrebne da se uprave na one kategorije zemaljskih
činovnika, koji tvore malene statuse.


Gledom na obsežnost same zakonske osnove i njezinog
obrazloženja (218 str.) naravno je, da du se na nju modi
samo obdenito obazrieti, ter iz iste izvaditi samo ona poglavlja,
koja su po nas od zasebne važnosti. Usuprot toga ali navesti
du njezino razvrstanje.


Ista se sastoji iz sliededih dijelova: I. Poglavlje. Obdenit
e ustanove . Namještanje (§§. 1 — 8). Početak službovnog
vremena (9 i 10). Službena prisega (11—13). Privremena služba
(14). Vježbenička služba (15). Zavjerenje (16). Iskaz o osobnom
stališu (17). Opis sposobnosti činovnika (18 — 26). — II. Poglavlje.
Dužnosti . Obcenite dužnosti (27). Poslušnost u službi
(28—29). Uredovna tajna (30). Ponašanje (31—35). Polazak
ureda (30—38). Vojna služba (39—41). Boravište (42). Ženitba
(43). Nuzgredno zanimanje (44—45). Primanje darova
(46). —III . Poglavlje. Prava . Činovno-razredni položaj (47).
Službeni čin (48—52). Uredski naslov (53). Službeno odielo
(54). Dopust (55—59). Beriva (69—61). Unapredjenje u više
pladevne razrede (62—64). Unapredjenje u više činovne razrede
(65—72). Uzgredna beriva i pristojbe (73—74). Predujam
na pladu (75). Mirovine i obskrbnifae (76—81). — IV. Poglavje.
Promjene u službovnom odnošaju i razrješenje
istoga. Premjestenje (82—84). Službovanje kod središnjih
mjesta (85). Izmjena službe (86). Postavak u izvanslužbeno
stanje (87—89). Dopust uz pričekninu (90—91). Privremeno
umirovljenje (92—96). Trajno umirovljenje (97—99). Postupak
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 246 —


pri umirovljenju (100—102). Razriješenje službovnog ođnošaja
(103—107). V. Poglavlje. Kažnjenje dužnostnih povrjed
a (108—109;. Redne kazni (110—112). Karnostne
kazni (113—121). Karnostna povjerenstva i branitelji (122 —
138). Osobiti propisi glede umirovljenih i izlucenih činovnika
(139—143). Karnostni postupak. Zavedenje postupka (144—
148). Istraga (149 — 176). Dignuće od službe (177 182). Odnošaj
discipl. postupka prema postupku kazn. suda (183 — 18fi).
Utjecaj karnostn. postupka na službovni odnošaj činovnika
(187—181;´). Obdeniti propisi. Uvid u spise (190). Dostava
(191). Rokovi (191 — 193). Prelazne ustanove (194).


Odmah u početku obrazloženja navodi se, da si je vlada
svjestna kako je dosadanji način unapredjeuja, po kojemu su
se visi činovni razred i s istim spojena beriva načelno mogli
samo onda postidi, nakon što bje sistemizovano mjesto izpražnjeno,
zato bio nepovoljan i nepodesan, što je koli unapriedjenje
činovnikovo, toli i imenovanje vježbenikovo bilo vazda
ovisno od pukog slučaja, koj nije stajao u nikakovom savezu
bud sa osobom bud sa službovanjem dotičnikovim. Držala ei
je stoga vlada za dužnost, da usuprot toga, sto de se time obteretiti
državni prihodi, u tom pogledu zavede one poboljšice,
koje pravedni obziri na položaj činovnika neodklonivo iziskuje.


Izvan svake je dvojbe bilo, da de se ta namjera samo
tada postidi, ako se sada postojedi nepovoljni način unapriedjenja
tako izgradi, da postignude viših beriva postane
mogudim usljed dobnoga promaknuda (u berivima i dnevnim
razredima) bez obzira na to, da li je ili nije izpražnjeno koje
mjesto višeg dnevnog razreda. Usuprot toga valjati de ali pridržati
dosadanji način imenovanja i dnevnorazrednog razvrštenja.


Takvom izgradnjom dobnoga promaknuda (Zeitavancement),
gdje de se isto učiniti neodvisnim od podieljenja izpražnjenog
mjesta, želi vlada da udovolji zahtjevima pravednosti. Obziri
koji de pri tome biti mjerodavni, biti de osim državnog proračuna,
joste i osebine dotične službe, prednaobrazba koja ]e
u interesu službe za namještenje propisana, te položaj dotičnoga
činovnika u ustroju državne službe.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 247 —


Svoga prava, — veli obrazloženje — da vlada činovnike
po slobodnoj uvidjavnosti unapredjuje, ne može vlada nikada
napustiti. Leži bo u životnom interesu države, da si vlada pridrži
slobodne ruke u tom pogledu, da odlično sposobne i upotriebljive
činovnike postavi na odgovarajuća i prava mjesta i
da im tako omoguči, da u tu svrhu niže činovne razrede sto
brže i prije prodju. Svakako valja uvažiti da nebi bilo shodno
kada bi se pri podieljenju viših sltsžbovnih mjesta -a da se
i ne govori o onima, s kojima jest skopčana osobita odgovornost
— pazilo izključivo i samo na trajanje službenog vremena,
jer bi takova uredba mogla izazvati u najširim činovničkim
krugovima znatno popuštanje u poštenom pregnudu i
službenoj požrtvovnosti, prouzročiti razklimanje zapta, kao i
znatno sniženje vlastite djelatnosti. Očuvanje zapta i pobudjivanje
zdravog i oplodjujudeg častoljeplja jesu najodličniii razlozi,
koji vladu nukaju, da i za buduće razvrsta Činovnike u činovne
razrede, pošto se je takovo razdieljenje dosele pokazalo
uspješnim za postignude gornjih ciljeva, pak i stoga, što takovo
razvrstanje najjasnije izražava medjusobni odnošaj predpostavljenog
i podčinjenog, na zajednički rad pozvanog zvaničnika.


Da se dakle za budude predusretne svima onima neshoduostima,
koje su činovnikovo unapredjenje činile ovisnim od
izpražnjenja mjesta i od slučaja; da se odstrani ona zaprieka,
koja je dosele onemogudivala i najsavjesnijem činovniku, osobito
u nižim dnevnim razredima, da pri nepovoljnim odnošajima
tečajem dugog niza godina nije mogao biti promaknut
u viša beriva, i da u obde nije nikada mogao znati, sa kojom
uajvedom pladom de se modi dovinuti svoje mirovine, to je izradjena
dotična zakonska osnova, »o promaknudu na rokove«
pomoću koje bi se dale sve označene mane za budude odstraniti.


U tu svrhu predvidja osnova, da činovniku, koji posjeduje
barem »odgovarajuće« osposobljenje, i koji je s uspjehom položio
možda propisane stručne izpite, bude u točno opredie
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 248 —


Ijenim rokovima zajamčeno automatsko unapredjenje iz jednog


dnevnog razreda u drugi, pri čemu je odnosno vrieme kao i


gornja granica (dnevnorazrednog) promaknuća učinjena ovisnom


od školske naobrazbe, koja se zahtjeva za dotičnu službovnu


granu. Uz to je usvojeno načelo, da činovnik mora unutar 21


do 24 godine svoje ukupne službe postići najvišji dnevni razred


dotične upravne hrpe tako, da u ostalim jošto godinama služ


bovanja uzmogne postidi do svojeg umirovljenja, jošte i naj


viši pladevni stupanj (dotičnog dnevnog razreda).


Ovakovo dobno promaknuće ističe se po činovnika osobito
povoljnim stoga, što se dogodično promaknuće odnosi na
povišenje u plaći, u stanarini i na unapriedjenja u dnevnim
razredima.


Pokraj ovoga promaknuća na rokove, pridržati će se i
sistem podielivanja mjesta zato, jer mora popunjenja viših
mjesta sredstvom dobnog promaknuća u načelu biti izključeno,
i jer se ne želi spriečiti, da se može podieliti više mjesto u
nižim dnevnim razredima i prije izminuća roka, koj je opredieljen
za redovito promicanje. Iz tog proizlazi, da se unapriedjenje
na rokove imade smatrati osjeguranjem »najnepovoljnijeg
promaknuća« za onaj slučaj, ako se takovo već prije putem
imenovanja ma iz kog razloga postići dalo nebi.


Sasma je razumljivo, da se obzirom na službovne odnošaje,
ne može pravo na dobno promaknuće priznati sasma
bezuslovno. Uzkratit će se isto onim činovnicima, koji su
»manje odgovarajućimi« ocjenjeni, koji možda propisanih stručnih
ispita jošte položili nisu i koji su karnostnim putem od unapriedjenja
izključeni. Iz toga ali sijedi, da je svakom činovniku
osjegurano dobno promaknuće, koj je shodno oejenjen (»odlično,
vrlo dobro, odgovarajuće upotriebljiv«), čije sposobnosti i dielovanje
dostignu barem zadovoljevajuću mjeru, koji je položio
možda propisani strukovni ispit, i ako se nije o kornostne propise
grubo povrjedio.


Da se osjegara što nepristraniji opis sposobnostih, to je u
osnovi od nova uredjen postupak ocjenivanja i to tako, da sa
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 249 —


u tu svrhu ustrojena posebna povjerenstva. Istodobno je učinjena
odredba, da je činovniku dozvoljen uvid u njegov osobnik,
kao i priznato pravo, da se može predstavkom proti ocjeni
pritužiti onda, ako mu je na temelju iste oduzeto pravo na
dobni promak.


Pri ustanovljenju načela za dobno promaknude ne može
se, što leži saema u naravi stvari, odustati od toga, da se ne
bi razlikovale pojedine kategorije činovnika ved i zato, sto se
za postignude raznih mjesta traži i razna prednaobrazba, razni
strukovni izpiti, kao što su i različite obave redovitog službovanja.
Stoga je vlada gledom na školsku naobrazbu, propisanu
za pojedine službovne grane, razvrstala sve činovničtvo u četiri
hrpe. U prvoj hrpi, za koju se zahtjeva podpuna visokoškolska
naobrazba, odpočinje prvo namještenje (iza odsluženih trih
vježbeniČRih godina) u X,, a svršava sa sedmim činovnim razredom
; u drugu hrpu svrstani su oni srednjoškolci, koji su
svršili koj visokoškolski tečaj i položili državni izpit na kojoj
visokoj školi (cislajt. geometri). Tredu hrpu tvore srednjoškolci
a četvrtu oni činovnici, koji posjeduju naobrazbu, koja nadmašuje
pučkoškolsku. Prvo namještenje u drugoj, tredoj i četvrtoj
hrpi odpočimlje u XI. činovnom razredu (nakon trogodišnjeg
adjutiranog vježbenikovanja), ter svršava u drugoj i
tredoj hrpi sa VIII., a u četvrtoj sa IX. činovnim razredom.


U koju od gornjih hrpa de se svrstati Činovničtvo pojedinih
grana, to de se ustanoviti naredbenim putem.


Kako dugo se imade proboraviti u jednom činovnom
razredu pojedine hrpe, to de se dati najbolje razabrati iz sljedede
pregledne skrižaljke:


Nas hrvatske šumare zanimati de obzirom na naukovne
prilike, koje su za našu stručnu naobrazbu u zemlji počam od
godine 1860. vladale, naročito I. i II. hrpa; dočim sam tredu
hrpu izkazao samo zato, da se prema istoj uzmogne sravnjivati
današnje naše stanje, a naročito materialno stanje šumarskih
stručnjaka srednjoškolaca, stojedih u zemaljskoj službi. Hvala
brizi koli naših stručnih predstavnika i zauzeću prijatelja naše
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 250 —


I. hrpa: II. hrpa: IV. hrpa:
3 = podpnna visoka aređnja škola, prednaobrazba vi^a od
§kola: državni ispit: pučke škole:


0 3 Čin. čin. Čin.


Beriva Bsriva Beriva


razred razred razred


1 1000 600 600
2 vježb. 1100 vježb 700 vježb. 700
8 1200 800 800
4 2680 1960 1960
5 2680 1960 1960
6 ) X. 2680 IX 1960 1960
7 2880 2160 2160
8 2880 26S0 ( XI. 2160
9 3400 2680 2160
10 3400 2680 2360


X.


11 3400 2880 2360
12 [ IX. 3600 2880 2;i60
13 3600 2880 2680
14 3600 3400 2680
16 3800 3400 2680
16 4-290 3400 2880
17 4290 3600 X. 2880
18 4290 IX. 3600 2880
19 4290 3600 8080


VIII.


20 4290 3800 3080
21 4690 3800 8080
22 4690 4290 3400
23 4690 4290 3400
24 5fi05 4290 3400
25 5605 4290 3600
26 5605 4290 3600
27 5605 4690 3600
28 5605 4690 3800


IX


29 6205 VIII. 4690 3800
30 VII. 6205 4690 3800
31 6205 4690 4000
32 6205 5090 4000
33 6205 5090 4000
34 6805 5090 4200
35 6805 5490 4i00


struke, toli i naklonosti najmjerodavnijih Čimbenika, nade je, da
će se već u narednom saborskom zasjedanju modi na ustavno
pretresanje predložiti zakonska osnova, koja je ved prije dulje
vremena dobila previšuju predsankciju, te kojom bi se sada
postojede nepovoljno rasvrstanje u einovne razrede imalo na
bolje promjeniti, naročito po kr. kot. šumare i žup. šumarske
nadzornike.*


* U proračunskoj raspravi, vodjenoj u car. viječu, stavio je zastupnik vit,
Pantz prigodom onom, kada je govorio o potrebi preustrojstva državne šumske
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 251 —


Izpale te promjene kako mu drago bilo, ipak sam uvjeren
da će to biti samo prelazne odredbe, koje de se morati nadopuniti
i — proširiti onda, kada de se raditi o obdenoj organizaciji
zemaljske slažbe, odnosno o zavedenju nove činovničke
pragmatike, o čemu se ved do sada udruga zemaljskih činovnika
ozbiljno trsi. Bude li tom prilikom obdenito zavedeno
dobno promaknude po uzoru austrijskomu, tada de biti naravno,
da de i nas šumare stojede u sklon organizacije zemaljskih činovnika,
zapasti isto i jednaka mjera, ter da se za nas ništa zasebna
niti postidi dalo nebi, a niti bi se smjelo za čim takovim
težiti. No u ovom slučaju, kada bi se za autonomno
upravno činovničtvo namjeravalo organizaciju provesti ma po
kojem god inom načinu, držim, da bi zemaljski strukovni činovnici:
Iječnici, inžlniri, veterinari ter šumari, kao činovnici,
koji tvore zasebne, malene stat u se, punim pravom
smjeli svoje budude djelovanje uperiti za ciljem: da se na njih
uporabi isključivo dobno promaknude, a tako zasnovano, da se
time niti najmanje nebi povrjedjivali interesi ostalih drugova
zemaljskih činovnika.


Zavesti dobno promaknuće u nas zemaljskih šumara, usljed
koga jest svakoj pojedinoj hrpi stručnjaka unapried jasna i odbodena
bududnost, a pod najlošijim uvjetima i pri najnepovoljnijim
prilikama, osjeguran minimum dostojne existencije i
mirovine, pa razriešiti one zakonske spone, koje priječe, da za
unapriedjenje postanu u prvom redu mjerodavnima: strukovne
odlike, osobne vrline i čestitost značaja; značilo bi po mom
mnjenju stališ zemaljskih šumarskih urednika pridići u one visine,
u koje se dolazi samo putem znanja, ambicije, marljivosti
i plemenitog natjecanja. Na taj naČin oplemenjivala bi se samosvijest
pojedinca, a da se ne bi smjela izobliČiti u precienjivanje
sama sebe, dočim bi se s druge strane onemogudilo da
se ista potlačenjem i predsudom povriedjuje i omalovaži.


uprave u Austriji predlog, da se c. k. šumari (pomodno osoblje državne uprave)


i c. k. kot. šumari (pomodno osoblje šum. tehn. polit, uprave jednako našim
zem. nadi ugarima) uvrste u XI. i X. dnevni razred! Gratz Volksb. br. 279. str. 2.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 252 —


U takovim pako prilikama izvan svake je dvojbe, da bi
poslovanje takvih zvanicnika. u najkradem vremenu donjelo
zrelih plodova i zamjernih uspjeha na polju njihovog javnog
djelovanja.


Ovo saobdenje i razvoj mojih nazora o tom predmetu držao
sam tim potrebitijim, što mislim da se pri našim prilikama sada
ved mora stvoriti cilj i temelji, na kojima de zemaljski šumarski
zvanicnici za budude modi da jednodušno i skladno poradjuju
oko izgradnje i poboljšanja svog bududeg
položaja , jer de samo takovo nastojanje modi biti okrunjeno
i uspjehom.


Ovom se nastojanju nede modi trajno oteti niti oni čimbenici,
kojima jest na brizi vrhovna zemaljska šumarska uprava.
Držim to stoga, što se u zemaljskoj šumarskoj službi sada ved
čuti znatno pomanjkanje potrebnih sila, a naročito podmladka,
koji´nakon svršenih nauka trkom bježi u službu imovnih opdina,
pošto su ondje sada prilike unapriedjenja, jer manje vise od
raspoložbe šamovlasnikove odvisne, puno povoljnije, no je to
slučaj u službi zemaljskoj, naročito u nižim činovnim razredima.
Omogudili se pako abituirentima lahki pristup u državnu
šumarsku službu — što je u svakom pogledu samo za željeti,
tada je izvan svake dvojbe, da bi se na zemaljsku šumarsku
upravu obazirali samo oni molitelji, koji namještenja kod nijednog
od gornjih, a eventualno i kod velikih naših šumoposjednika
postidi mogli nebi. Na te grane ne smije se pustiti
spasti zemaljska šumarska uprava, ved nam valja nasuprot nastojati
0 tome, da se za ta namještenja, za koja je propisana
najobsežnija stručna naobrazba, kod budućih organizacija osjeguraju
i odgovarajuća beriva, koja de ved zato morati biti povoljnija
od pristojba ostalih šumsko-upravnih grana, da preko
istih zem. šum. služba postane odlučno privlačivom.


Konačno držim da je nama šumarima nastojati oko dobnog
promaknuća po opisanom uzoru i zato, što bi se tim načinom


— ako se to ved nebi dalo i inače postidi — prema zemaljskim
šumarima srednjoškolcima u poglede njihovog unapriedjenja


ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 15     <-- 15 -->        PDF

253


mogli bezzaprječno i bez povrjede ičijih intersa, ovršavati oni
obziri pravednosti, koje spram njih iziskuju koli propisane im
dužnosti, toli niz službenih godina pa i nuždni obziri napram
njihovim obiteljima i starim danima.


Da ne postanem preobširan, progovoriti du o ostalim
novim, vrlo zanimivim i važnim poglavljima osnove (povjerenstveni
opis sposobnosti, dopust uz pričekninu, privremeno
umirovljenje, kazne, karnostna povjerenstva i branitelji, osobiti
propisi glede umirovljenih činovnika itd.) — na koliko mi to
vrijeme dozvoli, drugom zgodom. No prije nego li završim, rado
bih da sudrugove obavijestim o nastojanju činovnika i vlade
u Francezkoj o načinu, kako da se ondje uredi činovnička pragmatika.
Iz »Austrijske Rundschau«* razabirem, da sn se u Franceskoj
koli činovnici, toli i vlada u tom složili, da se izgradnjom
pragmatike predusretne onom ogromnom po državne interese
toli nezdravom pretekcionizmu, koga su u pitanjima Činovničkih
interesa i njihova unapriedjenja, na vladu izvršavali narodni
zastupnici. Bezobzirnim ovršenjem protekcije bila
je ondje legislativa skučila upravu. Bez preporuke
senatorove ili zastupnikove, nije mogao biti promaknut nijedan
upravnik, nijedan sudac. Zato su ali tada unapriedjeni činovnici
preuzimali dužnost, da se pri izborima u sabor i senat
bore za svoje zagovornike. Činovnike, svjestne si svojih sposobnostih
i vrlina, odklanjajudi zagovor, — progonilo se, jer
se držalo da su ili protivnici parlamenta, ili slobodoumnici
(maovais esprit).


Ti odnošaji raspravljani su javno i u franceskom novinstvu.
U jednom članku, u kojem bje govora o uzrocima
propadanju parlamentarizma, rekao je bivši ministar Poincare:
»narodni zastupnici zapovjedaju u vladinim uredima, u sv
urede uturuju oni svoje kreature«.


*) Oestereihische Rundschau. Band XXIII. Heft 5. Preia 1 K. Str. 343.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 254 -
Pojedine skupine činovnika obvezivale su se medjusobno,
da se protekcijom služiti nede; pak su njeke javnim zaključcima
i putem novina pozivale političare svog okružja — da ih ne
zagovaraju 1 Taj protekcionizam bio je i predmetom komada
pisanih za pozornicu. I tamo ga se izvrgavalo ruglu. Jedan od
takvih komada nosi naslov: „La robe rouge" (Crvena oprava)


Da su ti odnosaji prouzročivali i izazivali u velikom dielu
samosvjestnog činovnictva ogorčenje i odpor — sasma je razumljivo.
Gledom na okolnost ali, da je u slobodoumnoj Franceskoj,
gdje je donesen posebni zakon »u zaštitu čovjeka i
gradjana«, Činovničtvu slobodno udruživanje — što je u nas
priznato državno-gradjanskim pravom — zabranjeno, bilo je
teško nadi sredstava za ovršenje označenog odpora. Stali su
se stoga činovnici utjecati pod okrilje zakona o radničkim sindikatima.
Na temelju toga zakona bio je prije koje godine zasnovano
i provedeno krzmanje poštanskih činovnik (njih preko
60.000). Nu takovo udruživanje izazvalo je protivštinu vlade,
koja činovnicima tog prava priznati nije htjela. Iza toga pokušalo
je činovničtvo da se organizuje preko »Fdderation«, a
na temelju zakona od god. 1901. donesenoga o obdem udruženju
državljana. — Ta sva nastojanja prinukala su konačno
vladu, da je narodnom predstavničtvu predložila zakonsku
osnovu: „Loi sur le statut et le droit d´ association des fonctionaires"
(Zakon o statutima i pravu činovničkih udruženja).
List »le Temps« pisao je tada: »nuždno je, da raspravljanje
te osnove u predstavničtvu čim prije ođpoČne, jer ne ima prešaije
i važnije stvari od nje«. U samom svom obrazloženju
k toj zakonskoj osnovi kaže vlada: »leži u interesu javne službe
da se činovničtvu pruže stanovita zakonska jamstva, preko kojih
de isto biti očuvano od samovolje i protežiranja«. Osnova koja
sadržaje propise glede primanja u državnu službu, glede unapriedjenja
i o karnostnom postupku, postavlja načelom, da se
naslov na državnu službu temelji lih na zasluzi. Primljen može
biti u istu samo onaj, koji se izkaže, da je medju natjecateljima
najbolji. I unapriedjenje uzsliedjuje samo na temelju povje
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 255 —


renstvenih predloga Karnostne kazni izriču posebna povjerenstva.
Krzmajudem činovniku odgovara država odpustom. — Sporne
nuti ću samo jošte, da se je ministar Briand u svom kandidacionom
govoru u Saint-Chamondu o predmetu ovako izjavio:
>nova službovna pragmatika, koja ima da tvori najvažniji raspravni
predmet novog zasjedanja, mora činovničtvo osloboditi
od utjecaja narodnih predstavnika, a ove oteti molbam činovnikovim
«. I tako vidimo, da se u Franceskoj nastoji o tome,
kako bi se ondje zaštitila uprava od narodnog predstavničtva,
a činovnik od utjecaja narodnog zastupnika. U glavnom se
pako zrcali nastojanje, da se za budude predusretne nedostojnim
i razstrojnim pojavima, da se činovnici, koji su pozvani na zaštitu
državnih probitaka, proti državi podižu. — Svakako su
gornja načela vrlo poučna a i toliko važna, da de se iz njih
modi crpiti nauka i izvan zemlje u kojoj su se rodila.


Šum. nadzor. Dojkovid.


Koji su uzroci izčezavanju domaćih šumara
u privatnim službama i kako da se tomu
predusretne?


Odziv na članak u „Šumarskom listu" od tranja t. g.


Pročitav taj liepi članak osjetio sam se upravo povučen
za jezik, te odlučih se da i ja koju o tomu napišem.


Tenor toga članka jest, da je vlada kriva, da je nas šumara
Hrvata tako malo po spahilucima. Da, istina je, i »ona«
je kriva, nu najkrivlji smo mi sami, jer sve očekujemo odozgora
polak one graničarske »Alles Gute kommt von Oben«.


Reci de mi se: »Dokaži!« Hodu nu polahko. Biti de i
gorkih, nu »na ljutu ranu ljutu travu«,


1. Naši »hrvatski« velevlastelini velikim dielom, da ne
reknem svi, nisu žalibože Hrvati, pak kako de oni onda nas
namješta vati? Ta čudo je, da nas kraj te okolnosti u obde i
ima kod vlastelinstava.