DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 338 —


Koji su uzroci izčezavanju domaćih šumara
u privatnim službama i kako da se tome
predusretne? Jedan predlog.


(Odziv na članak u „Šumarskom listu od kolovoza t. g.).


ProCitav u prošlom „Šumarskom listu" jezgroviti i stvarni
odgovor na moj članak, objelodanjen u „Šumarskom listu" od
travnja o. g. ne mogu na ino, a da se ponovno u istom predmetu
ne javim, nastojed, da ga donjekle nadopunim i time g.
piscu na njekoja pitanja dadem dužan odgovor.


G. me pisac pita, kako si ja predstavljam, da vlada naše
vlasteline prisili, da namještaju Hrvate ? Po mom shvadanju
nastojati du to pitanje raztumaČiti sljededim:
Kao što je svaki, pa i najmanji šumovlastnik u stanovitim
granicama stegnut u posve slobodnom uživanju svojih
šuma, tako su i velevlastelini, koji na hiljade i hiljade jutara šume
posjeduju, primorani u uživanju svojih šuma, obazirati se na obde
narodno-gospodarstvene zahtjeve, koji su u zakonima sadržani, i koji
takovim pojedincima posvemašnju slobodu u uživanju, odnosno
gospodarenju šuma, ograničavaju. Obveze pako, što ih vlastelini
naprama šumskom zakonu vršiti moraju, jasno su zakonom
ustanovljene, a medju njima nalazi se i čuveni onaj § 22. koji
glasi: ,Za da se zakonite ustanove, propisane glede nastojanja
oko šuma i lugova, u svakom obziru točno izvršuju,
imadu vlastnici za šume od dovoljne veličine koju de zemaljska
vlast ustanoviti po osobitih razmjerih, naredit vještih gospodara,
koji su po vladi priznati kao sposobni
z a t 0«.


U svrhu nadopunbe ovog paragrafa zakona izdala je naša
tadanja vlada, naime c. kr. hrv.-slav, namjestništvo naredbu
00 30 prosinca 1858., koja u § 4. ođredjuje površinu u pojedinim
županijama (tako za osiečku i požešku za više od


10.000 rali, zagrebačku više od 4000, a varaždinsku za više


ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 21     <-- 21 -->        PDF

- 339 —
od 2000 rali), na kojoj imadu vlastnici šuma po jednoga vještoga,
od vlade sposobnim priznatoga šumara držati.


Tko je pako ovlašten, da sa šumom gospodari, govori
§ 5. iste naredbe, koji glasi: Koga vlada prizna sposobnim za
gospodarenje šume, vlastan je služiti se naslovom ovlaštenog
šumara, ili drugim riječima za gospodarenje sa šumama bio
bi sposoban onaj, koji je položio državni ispit za samostalno
vođjenje šumskoga gospodarstva, ili koji se izkaže takovima
ispravama, koje bi naša vlada priznala ravnopravnima sa našim
državnim izpitom.


Prema tomu bila bi naša vlada jedan od
glavnih faktora, koji bi pri namještanju osposobljenihšumaraodlucivao.


Na vršenje § 22. šum. zakona, kr, je naša zem. vlada
ved više puta područne oblasti upozorivala i to:


1. Naredbom od 31. sječnja 1883. br. 4438, o sastavu i
predlogu izvještaja žup, nadšumara, i o dužnosti privatnih
šumovlastnika držati vješte šumare za upravu šuma.
2. Provedbenom naredbom k zakonu od 22. sječnja 1894.
kojim se uredjuje šumarsko-tehnička služba kod političke
uprave u kraljeviaama Hrvatskoj i Slavoniji i to u §§. 27. i 45.
Prema svemu navedenomu može svakome jasno biti, da
je naša vlada izdav toHke u tom pogledu naredbe, svakako
imala na umu, da vlastelinske šumarske službe domaćem šumarskom
pomladku osjegura, ma da i ne stoji nigdje, da vlastelinski
šumari moraju biti zavičajnici Hrvatske i Slavonije
ili ug.-hrvatski državljani, jer analogno po gore navedenom
može vlada u prosudjivanju sposobnosti pojedinog tudjinca šumara,
koji kako to zgodno g. pisac kaže nisu uvjek »prima«,
u velike pogodovati domadim sinovima, a da se pri tom na
ništa drugo, već samo na postojede zakonske propise obazirati
treba.


Ovo dakako vriedi samo za one velevlasteline, koji u pogledu
veličine svojih šuma spadaju pod udar § 4. naredbe od
ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 22     <-- 22 -->        PDF

- 340 —
30. prosinca 1858., te bi prema tomu kr. zem. vlada utjecati
mogla samo na manji broj šumara (obično nadšumara i nadzornika),
dok za veliku vedinu i to šumara manje kategorije,
njezin utjecaj prestaje, i to samo za to, jer gornja naredba,
pošto je zastarjela, duhu vremena nikako već ne odgovara. U
današnje vrieme racionalnog šumskog gospodarstva ne ima više
vlastelinskih šumarija sa 10.000 jutara, već na toj površini
kod svih vedih naših vlastelinstva imade obično 2—3 šumara.
Nadopunba ove naredbe u duhu vremena, mislim da bi veoma
dobro utjecala na nesredjene naše odnošaje u opde, a domadih
sinova napose. Trebalo bi samo umanjiti površinu,
koja obvezuje vlastnika šume, da postavi izučenog
šumara, u koliko to odnosaji obdenitog stanja
šuma, kao i racionalnog šumskog gospodarenja u
pojedinim županijama zahtjevaju.
Mislim, da se uvidjavnost, a donjekle i patriotizam naših
hrvatskih vlastelina ne bi tomu protivio iz mnogih razloga, ta
u susjednim krunovinama su topogledne naredbe i zakoni još
kud i kamo strožiji, A da se takovi zakoni, kada se strogo
provadjaju, u istinu od svakog vlastelina pa i inozemca poštivaju,
neka nam služi za primjer susjedna Ugarska.


Nepobitna je činjenica, da je vedina ugarskih vlastelina
narodna i svjeetnim patriotizmom zadojena, nu opet se dozvoliti
mora, da tamo imade i veoma velik broj inozemnih vlastelina,
nadvojvoda, knezova vladajudih kuda, prinčeva i t. d.,
koji za stalno uživaju u vedoj mjeri mod i ugled, nego li
naši njekoji vlastelini, pa se ipak te vrsti zakonu u strogo
ugarskom duhu protivili nisu, ved mu se dapače u svakoj
zgodi pokoravaju, kako to mnogobrojni i česti primjeri dokazuju.


Uzev pako u obzir činjenicu, da je velika Ugarska, koja
ima vedinu domadeg narodnog plemstva, zakonom zaštitila svoj
domadi šumarski pomladak u vlastelinskim službama, kako da
na to ne misli naša malena Hrvatska, koja na domadem
plemstvu dosta oskudjeva, a poplava stranaca hode, da nam
otme sva bolja mjesta.
ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 341 —


Uredjenjem materijalnih naših službenih odnošaja a bez zaštite
domadeg šumarskog pomladka, naš bi se položaj u velike
dapače pogoršao, jer bi se onda porodila još veda navala tudjinaca.
Mi smo malen narod, na početku svog kulturnog razvoja, obkoljeni
kulturnijima narodima Niemcima, Česima, Madjarima
i t. d., koji svi uživaju kod nas opde poznatu našu gostoljubivost,
pa po onoj narodnoj ,dodjoše tudjinci, istjeraše kudane",
istiskuju domade šumare. Sami po sebi veoma se teško možemo
toj tudjinačkoj invaziji suprotstaviti, te nam s toga u
prvom redu treba, da nam sama država dodje u pomod i da
naš stališ zaštiti. Pa da svladamo i sve one vlastite mane i nedostatke,
koje cjenjeni pisac tako vjerno u svom članku razlaže, mi
ipak prepušteni sami sebi, tudjincima se odhrvati ne bi mogli.


Nisam ovdje pozvan, da iznosim političko, odnosno narodnosno
uvjerenje naših hrvatskih vlastelina i njihovu vedu ili
manju sklonost nama Hrvatima kao šumarima, jer je to gosp.
pisac dosta jasno u svom članku obradio, nu istine radi
moram ipak da ga ispravim u njegovoj tvrdnji
glede direktora Hrvata i našeg uvaženog patriote,
jer je on prvi od sviju direktora suglasno
sa svojim vlastelinom, sustavno u povjerenom
mu vlastelinstvu namještao samo
Hrvate, te još uvjek samo nje namješta, a da
su zadnjih godina namještena i dva stranca
Ceha, uzrok je jedino tadanje pomanjkanje
domadih šumara, kojih se manjak tih godina u svima
šumarskim službovnim kategorijama evidentno opažao, a i sada
opaža i osjeda.


Nazor g. pisca glede potrebe srednje šumarske škole za
vlastelinska šumar*?ka mjesta, posvema odobravam, nu pošto u
Hrvatskoj nije mogude uzdržavati uz akademiju još i srednju
školu, mnijem, da de i naša akademija potrebi na šumarskom
pomladku posvema udovoljavati modi, osobito dok se privatni
i pravni odnošaji privatnih šumara zakonom uredili budu. Ta
eto šumarska akademija u Ščavnici u Ugarskoj ne samo da
ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 342 —


podmiruje potrebu na šumarskom pomladku u svim službovnim
kategorijama velike i prostrane Ugarske, ved podmiruje
svu potrebu u tom pogledu i u hrvatskoj državnoj službi, a
da do sada srednje šum. škole još ne imade. (Uz našu šum.
akademiju bi jedna dobro uredjena lugarnica zadovoljavala potrebi
koli za upravno, toli za čuvarsko šumarsko osoblje).


Odgovoriv u glavnom na njekoja pitanja poštovanog g.
pisca, neka mi bude ovdje dozvoljeno, da o našoj staleškoj
organizaciji podrobnije još koju reknem.


Osim onih ljutih rana, što ih je g. pisac onako zgodno
prikazao u svom članku od kolovoza t. g., mislim da imade
još jedna, koja teško krvari i poput »Oidiuma« u našim redovima
hara, a to je „naše posvemašnje mrtvilo".


Ono malo volje, koja nas je iz naše prirodjene letargije
malko prenula, pa se evo složismo sa našom bradom gospodarima
i organizirasmo se u »Društvo gospodarskih i šumarskih
činovnika«, koje de štititi naše interese, kao da je ved
počela jenjati. Dok smo gdje sami na okupu, vodimo dugačke
debate, koje p")pradene kadkada Vinkovom kapljicom znadu
zadobiti i burniji značaj, koje se ali dakako obično bez rezultata
svršavaju, na mjestima pako gdje bi govoriti morali, tu obično
šutimo, a kod kude slobodi Bože!.....


Ako itko drugi, a to sigurno mi Hrvati imademo u domovini
dosta žalostnih primjera našeg nehajstva i naše nemoći.
U mnogim granama i strukama ne ima naših domadih
ljudi, te de trebati mnogo promišljenog i ustrajnog rada, dok
se bude na bolje promjenilo, nu u šumarstvu ne bi to prema
razloženom tako teško bilo, te bi tu mogli mnogo mjesto osvojiti
i osjegurati.


Nemojmo s toga dozvoliti, da nam mladji kolege pravom
prigovarati budu mogli, da za dobrobit našeg staleša i naše
šumarske struke ništa uradili nismo.


Organizirasmo se eto u »Društvu gosp. i šum. činovnika«,
pa treba da tu u istinu i radimo i to svaki prema svojoj modi
ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 343 —
i sposobnosti. Uprava tog društva pravom poziva svakog člana
na rad riječju i perom, u svakoj zgodi i na svim mjerodavnim
mjestima, te ne bi smio cio rad samo na upravu društva pasti.
Ja ali mislim, da zadnji naš cilj, u kojem bi se sav naš rad
usredotočio, ne bi smjelo biti samo gore navedeno naše društvo,
ved treba da poradimo za dobrobit našeg stališa
i u nama najbližem našem „Šumarskom
d r u š t v u«.


Šumarsko je društvo najstarija i prva organizacija sviju
šumara bez obzira na službovne naše kategorije, ono je bvalevrjedno
u svom društvenom organu u svako doba iznašalo sve
naše zajedničke tegobe, sve naše patnje i nedade. Razprave u
našem »Šumarskom listu« bile one namjenjene poboljšici šum.
stališa, ili strogo šumarsko-znanstvene naravi, uz razna skupštini?
ka predavanja, predstavke i t. d., ne samo da su puno
pridonesle podignudu naše zaostale Šumarske literature, ved su
mnogo doprinjele i za dolično uredjenje zastarjelih naših službovnih
odnošaja kod šumara u zemaljskoj službi, kao i onih
kod imovnih obdina, njihov je rad tu u svakom pogledu jasan
i evidentan, a možemo li se mi privatni šumari,
osobito u novije vrijeme, pohvaliti budi
kakvim radom? Možemo li pokazati naš vlastiti
ma i najmanji uspjeh?


Naše je šumarsko društvo u šumarskim pitanjima savjetnik
kr. zem. vlade, a uzev u obzir jošte da su svi skoro viši vladini
šumarski činovnici, kao i dični naši profesori odbornici
toga našega društva, to mora svakome jasno biti, da mi privatni
šumari u našem šumarskom društvu imademo čvrsto i
jako zaledje, pa stoga morala bi biti naša dužnost^ da svi bez
razlike budemo revni članovi toga društva, te da svojim radom
i djelovanjem u njemu zauzmemo takav položaj, koji de nam
donjeti i kod naših sudrugova inih kategorija priznanjebratsku podporu.


Mi možemo osim stručnih radnja i razpravljanja o našim
službenim odnošajima u Šumarskom listu iznašati naše tegobe
ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 26     <-- 26 -->        PDF

- 344 —
i zahtjeve, možemo to Činiti i na šumarskim skupštinama, a
putem šumarskog družtva možemo podnašati na vladu takodjer
razne predstavke molbe i t. d. U obde treba, da se ved jednom
iz našeg mrtvila trgnemo, pa da sustavnim radom za procvat
naše zelene struke, kao i za uredjenje naših nesredjenih službenih
prilika objeručke poradimo.


Nu pošto smo mi privatni šumari razštrkani širom domovine,
te pošto je za svaki sustavni rad od potrebe i njeka
mala organizacija, to bi moje skromno mnijenje bilo, da se mi
privatni šumari, koji smo sinovi ove zemlje, u okviru šumarskoga
društva posebno organizujemo, u jedan privremeni
klub, koji bi mogao nositi ime ,Klub
privatnih šumara" — promjeni pravila šumarskoga
društva u tom smjeru, držim da ne bi bilo zaprieke.


Zadada toga kluba bila bi u glavnom, raditi
za naše zajedničke, naime svih privatnih činovnika
interese; u »društvu gosp. i šum, čino v nika«
čim agilnije, a u šumarskom društvu pako uz uz;
rajan strukovni rad, poraditi uz pomoć šumarskog
društva, a po njem i kr. zem. vlade za one
svoje posebne službovne probitke, koji prema
naravi šumarske službe i posebnog šumarskog
zakonarstva u obde, nama se sami od sebe
na mi d u.


Složan i sustavan ovaj naš rad ne bi nitko odsuditi mogao,
jer mi ustrojenjem kluba ne bi ni smjeli, ni mogli težiti
za kakvim separatizmom, ved bi sve svoje djelovanje posvetili
lih strukovnom radu i budjenju naše staleške svjosti.


Umoljavam s toga gg. sudrugove ovim putem, da se o tom
mom predlogu, odnosno o potrebi našeg posebnog kluba, što
skorije izjave. Prihvatimo li u načelu potrebu »kluba", ne de biti
nikakovih potežkoda ostvariti ga. Ne bude li ovaj predlog podesan,
neka se daljnjim razpravljanjem pronadje koji ini zgodniji
način, kako, da naše nastojanje prema današnjim odnošajima
vremena, te po pravdi Boga i Ijudih do žudjeuog dodje cilja.


Jedan vlast, šumar.