DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 345 ~
Šumarstvo županije požežke u godini 1909.


Napisao Gašo Vac, kr. kot. šumar.


Obćenito.


A) Šumska uprava i šumsko gospodarenje.
Ukupna površina šuma i drvom obrastlih pašnjaka z. i. u
županiji požežkoj je 50.«19 jutra 1382D°, a privatnih 116.432
jutara TeGL]", a sveukupna površina 171.325 jutara 323D".
Nadzor i upravu u šumama zemljištnih zajednica u upravnim
šumskim kotarima: Požega, Kaptol, Kutjevo, Pakrac i
Daruvar vodili su kr. kot. šumari, dodijeljeni dotičnim kr. kotarskim
oblastima kao šumarsko-tehnički izvjestitelji, dok je u
urb. zemljištnoj zajednici upravne općine Cernik vodio upravu
i nadzor kontrolni nadšumar gradiške imovne opčine u Novoj
Gradiški. Četiri kr. šumarije drž, šumske uprave stoje pod
nadzorom kr. nadšumarskog šumskog ureda u Vinkovcima, odnosno
kr. ug. ministarstva za poljodjelstvo. Osim toga nalaze
se u području županije požežke Novogradiska imovna opčina i
jedan dio Brodske imovne općine, koje stoje pod neposrednim
nadzorom kr. zem. vlade.
Vlastelinstvo Pleternica, vlastnost Brodske imovne općine,
ima svoju šumsku upravu u Pieternici, odnosno u Vinkovcima.
Drugih posjednika šuma, koji stoje pod javnim nadzorom,
imade takodjer, i to: manastir Pakrac i Slavonsko društvo za
industriju drva d. d. u Pakracu.
Privatni veči posjednici šuma (vlastela), osim rijetkih izuzetaka,
ne imaju za upravu svojih šuma osposobljeno šumarsko
osoblje, već kao upravitelje postavljaju strance s ispitom
za lugarsko, odnosno pomočno tehničko osoblje. U tom de se
pogledu morati po nadležnim oblastima svestrano poraditi na
osnovi § 22. šumskoga zakona.
Manji posjednici šuma gospodare sami sa svojim šumama.
Zemlj. zajednice u bivšem krajiškom području kotara Brod,
Nova Gradiška i Novska ne imaju za upravu i nadzor svojih
ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 346 šuma
sumsko-struČnog osoblja t. j . kr. kot. šumara, pa bi to
pitanje valjalo što prije riješiti i urediti; jer se ne može dopustiti,
da tako znatni narodni imutak bude bez upravestručnog nadzora. U tom je predmetu podnio žup. upr. odbor


11. prosinca 1908. pod br. 632. predstavku kr. zem. vladi u
smjeru, da bi se kod kr. kotarske oblasti u Novoj Gradiški
osnovalo mjesto šumarskog tehničara. Ta predstavka nije jošte
riješena.
Posebni dio.


I. Poslovan je kr. župan, šumarskog izvjestitelja.
Na vanjsko službovanje upotrijebio je on samo 36 dana
i to 8 toga, što je početkom listopada obolio, a 17. listopada
umro. Do konca god. 1909. vodio je te agende kr. kot. šumar
iz Požege. Vanjsko redovno službovanje ticalo se je u glavnom
preispitavanja drvosječnih i ogojnih prijedloga za šume područnih
zemlj. zajednica, pregledavanja uredskoga poslovanja
kr. kot. šumara, izviđa sječina, provedenih kulturnih radnja itd.


Upravni je odbor izaslao žup. šum. izvjestitelja, da učini
izvide poradi krčenja šuma, nadalje, da pregleda privatne vlastehnske
šume, koje podpadaju pod §§. 6. i 7. šum. zakona itd.


Tečajem godine dodijeljena su mu na riješenje 622 spisa,
koji su riješeni, nadalje različni spisi na mnijenje, kao i šum.
prijavnice na retaksaciju.


Kao predsjednik pribivao je ispitima za lugarsko, odnosno
šumskc-tehničko pomodno osoblje i za nadzirače lova.


II. Poslovanje kr. kot. šumara.
Kr. kot. šumari provodili su svoje poslovanje u područnim
kotarima prema propisima provedbene naredbe od 15. srpnja
1895. br. 35.633, k zakonu od 22. siječnja 1894., kojim se
uredjuje šumarsko-tehnička služba kod političke uprave, dok
je samo gospodarenje osnovano na zakonu od 26. ožujka 1894.,
kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumama,
koje stoje pod osobitim javnim nadzorom.
ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 347 —


Ponajglavniji vanjski poslovi bili su: nadzor šuma i kontrola
lugarskog osoblja zemlj zajednica; doznaka gorivoggradjevnog drva ovlaštenicima zem. zajednica na osnovi odobrenih
drvosječnih prijedloga; provodjenje kulturnih radnja na
osnovi odobrenih ogojnih prijedloga; radnje za sastav gospodarskih
programa ili osnova; procjena hrastovih i bukovih stabala
zemlj. zajednica za prodaju; izvidjenje privatnih šuma itd.


Poslovanje u uredovnici ticalo se je riješavanja dodijeljenih
spisa, davanja stručnih mnijenja, koja se tiču šumarstva
i lovstva, obračunavanja prijavnica, sastavljanja procjenbenih
elaborata za prodaju i t. d., vodjenja knjiga, zapisnika i očevidnika
koje su dužni voditi po § 35. gornje naredbe.


Djelovanje kr. kot. šumara po pojedinim šumsko-upravnim
kotarima bilo je sliedede:


1. ^ u m B k o-u p r a V n i kotar Požega.
Površina šuma zem. zajednica iznaša 11.370 jutara 1445n´´´
a privatnika 14.073 jutra 9000".
Ovlaštenicima zemlj. zajednica dano je u ime gorivne pripadnosti
3381 prostorni metar drva različne vrsti.
Izvršene su predradnje za sastav gospodarskog programa
za šumu »Vis« zemlj. zajednice Škenderovci.
Procjenjena su hrastova stabla na pašnjaku zemlj. zajednice
Novoselci—Trapari u krajevima »Piskanica« i »Zlokač«.
Dopuštena je bila dražbena prodaja hrastovih stabala i to:
u šumi zemlj. zajednice Jakuplije 1711 stabala, procijenjenih
na K 63.744, te zemlj. zajednice Ugarci 922 stabla, procijenjena
na K 21.269. Dva puta raspisana dražba ostala je bezuspješna.
Za nuzužitak u to vrieme postignut je utržak od K 96 i


K. 3740, ili ukupno K 3836.
Zemlj. zajednici bkenderovci nije dopuštena prodaja hrastovih
stabala iz šume »Vis« za nabavu orade zemlje od vlastelinstva Lučinci,
a to s razloga toga, što su stabla u najboljem prirastu,
a hrastovo drvo ne ima sada cijene.
ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 348 —
Kako spomenuto, na privatne šume otpada površina od


14.073 jutara, za kojih je upravu postavljen jedan propisno
osposobljeni šumar, 3 nadlugara i 33 lugara.
Većih sječa u područnim privatnim šumama bilo je kod
vlastelinstva Škenderovci i Brestovac, gdje postoje parne pilane
i tvornice tankih bukovih daščica t. zv. tavoleta.


Potrošak drva u spomenutim tvornicama iznono je oko
46,000 m´´ godišnje.


2. Š u m s k o-up r a V n i kotar Kaptol.
Površina šuma zem. zajednica iznaša 7.185 jutara 644[I1",
a privatnika 12.149 jutara 1362n".
Na riješenje dodijeljeno je šumaru 320 spisa.
Na vanjsko službovanje upotrijebljeno je 86 dana.
U ime gorivne pripadnosti ovlaštenika zemlj. zajednica doznačeno
je 2760 prostornih metara drva, a za gradjevoe potrebe
9-38 m^
Izvršene su predradnje za sastavak gospodarstvenoga programa
za šumu zemlj. zajednice Turnić, te za sastav gospodarske
osnove za šume zemlj. zajednice Mitrovac.
U branjevini zemlj. zajednice Treštanovei i Velika osnovani
su 4 metra široki prosjeci poradi eventualnog požara.
Na osnovi riješitbe kr. zem. vlade odobrena je dražba od
5385 komada hrastovih stabala u šumi i pašnjaku zemlj. zajednice
Toranj s dostalnom svotom od K 69.103. Dostalcem
je vlastelinstvo Stražeman, koje je zemlj. zajednici Toranj za
tu svotu odstupilo 88 jutara oranice, livada i drvljem obraštenog
pašnjaka.
Za prodanu žirovinu i bukvicu u šumama i pašnjacima
zemlj. zajednica unišlo je K 1650, a za pitomi kesten K 374,
ili ukupno K 2024.
Privatni vlastnici suma (vlastela) ne imaju za upravugospodarenje svojih šuma osposobljeno šumarsko osoblje. Kr.
kot. oblast u Požegi pozvala je odlukom vlastelinstvo Vetovo
i Kaptol, da namjeste osposobljeno šumarsko osoblje u roku
ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 349 od
dva mjeseca. Protiv toga je bio uložen utok, a žup. je
upravni odbor odobrio ovu odluku. Predmet se sada nalazi u
utočnom stadiju kod zem. vlade


Upravni je odbor odobrio radni program za sastavak gospodarskih
programa za šume zemlj. zajednica Šumanovac,
Cerovac, Rajsavac i Granje, te su predradnje provedene.


3. Š n m s k o-u pravni kotar Kut j evo.
Površina šuma zem. zajednica iznaša 8264 jutara 151 GLJ",
a privatnika 22.864 jutara.
Kr. kot. šumaru dodijeljeno je na riješenje 198 spisa. Za
vanjsko uredovanje upotrijebio je 52 dana.
Žiteljima područnih zem. zajednica doznačeno je 2338 m´
ogrievnog drva, a za gradnju 57 m^.
Velikih prodaja nije bilo. Na šumskim nuzužitcima unišlo
je 3148 K. Prodaju od ukupno 2300 hrastovih stabala zatražile
su zem. zajednice Gradište, Duboka i Latinovac.
Na sastavku gospodarstvenih osnova nije se ništa radilo.


4. Š um s k o-upr av n i kotar Pakrac,
Površina šuma zemljištnih zajednica iznaša 9149 jutara
9970", a privatnika 30.326 jutara 16800".
Na riješenje dodijeljena su kr, kot. šumaru 572 spisa, a
za vanjsko službovanje upotrijebljena su 102 dana.
Na osnovi odobrenoga drvosječnog prijedloga doznačena
su ovlaštenicima zemlj. zajednica 3902 prostorna metra gorivog
drva, a pored toga dobivali su ovlaštenici sa svojih pašnjaka
potriebni prut za ogradu i kolje, što se sjeklo na odredjeni
uredovni dan uz kontrolu lugara.
Na osnovi naredbe kr. zem. vlade, odjela za unut. poslove
učinjena je procjena od 2018 hrastovih stabala namjenjenih
prodaji u šumi zemlj. zajednice Španovica.
Temeljem naredbe iste kr. zem. vlade bila je po dvaputa
održana dražba 926 hrastovih stabala u šumi zemlj. zajednice
Španovica i 926 hrastovih stabala zemlj. zajednice Dereza, no
svagda bez uspjeha, jer nije stigla ni jedna ponuda.
ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 350 —


Na odobrenje predložena je gospodarstvena osnova za
šumu i pašnjak zemlj. zajednice Poljana.
Preduzete su predradnje za sastav gospodarstvene osnove
zemlj. zajednice Gaj.
Na zahtjev zemlj. zajednice Batinjani učinjena je reambulacija
medja njezine visoke sume.


Na šumsko gospodarstvo onih zem. zajednica, koje se nalaze
u području bivše vojne krajine u upravnoj opdini Caglič,
nije se moglo bitno utjecati, jer one nijesu ukotarene, pa im
gospodarstvo vode njihovi odbori.


Kod vlastelinstva Pakrac—Buč—Kamensko vodi upravu
jedan nadšumar s tri sreska šumara i još jednim šumarskim
činovnikom. Žup. upr. odbor, dotično kr. zem. vlada dopustila
je eksploataciju šuma vlastelinstva Pakrac—Buč—Kamensko
na površini od 2387 jutara u razdoblju od 10 godina na planini
,Psunj* siječom stare bukove sastojine po načelima „oprezne
oplodne sječe".


Podjedno bijaše odredjeno, da se gospodarska osnova predloži
do konca siječnja 1910., nu to nije učinjeno.
(Svršit će se).


Osobne vijesti.


Umro. Dne 4. kolovoza t. g. umro je u Bjelovaru nakon duge i
teške bolesti Marti n Španić , protustavnik gjurgjevačke imovne općine
u 64. godini života.


Pokojnik se je rodio 9. ožujka 1847. u Novigradu. Osim pučke
škole polazio je kroz 2 godine trogodišnji tečaj opstojale vojničke kadetske
škole u Bjelovaru, a godine 1869. položio je s odlikom niži šumarski
t. j . lugarski ispit. Počeo je kao lugar kod postojale c. kr. gjurgjevačke
pukovnije i to 28 veljače 1869. Na Novu godinu 1872. premješten
je u istom svojstvu k ces. kr. šumskom uredu u Bjelovaru,
gdje je na 15. studena 1873. postao nadlugarom, te gdje je mnogo
bio upotrebljavan kod računovodstva. Prigodom ustrojenja gjurgjevačke
imovne općine je uslied zaključka njezinoga zastupstva, po kr. zem.
vladi, odjelu za unut. poslove dekretom od 17 kolovoza 1874. broj


13.785 imenovan protustavnikom u X. činov. razrfedu, a dekretom iste
od 27. ožujka 1909. broj 4764. imenovan je protustavnikom u IX. činovnom
razredu.