DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 352 —


mjere i obranbena sredstva za uništenje i dalnje širenje »hrastove
medljike". VII. Još jedna vrst daleko manje štetne „medljike", prouzročene
po zareznicima „ušencima-aphidae". — Zaključak članka i opaska.


Cijena brošure bez poštarine je 40 filira, a naručuje se kod
,Hrvatskog katoličkog tiskovnog društva" u Zagrebu, Kaptol broj 27.
Polovica čistoga prihoda odredjena je kao prinos „Zakladi za uzgoj
djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji".


Obzirom na tu humanitarnu svrhu, te osobitu šumogojstvenu
važnost same rasprave, preporueamo ju najtoplije osobitoj pažnji gg. šumara.


Različite viestl.


Ovogodišnja glavna skupština hrv. slav. šumar, društva odgodjena
je na 25. rujna t. g. — vidi o tomu Lug. viestnik.


Sa kr. šumarske akademije. U prošlom (ovogodišnjem) ljetnom
semestru bilo je upisano na kr. šum. akademiji 47 slušača. Od ovih bilo
ih je iz kraljevine Hrvatske i Slavonije 37, iz Ugarske 1, iz Poljske 1,
iz Srbije 1 i iz carevine Bugarske 7.


Prema godištima bilo ih je upisano u II. semestru 12, n IV. semestru
15, u VI. semestru 8 i u VIII. semestru 12. Na koncu semestra
se je od ovih poslijednjih podvrglo ispitu u ljetnom roku njih deset, te
su svi na ispitu uspjeli i absolutorije podigli.


Izlet slušača kr. šumarske akademije u Beč. Pod vodstvom gprof: Fr. L. Kesterčaneka i kr. šumar, pristac Dr. Gjure Nenadića, kojije
u prošlom ljetnom semestru zamjenjivao oboljelog profesora Ivana
Partaša, odputilo se je u prvoj polovici mjeseca srpnja o. g. oko 13
slušača VI. i VIII. semestra u Beč, da vide i prouče tamošnju prvu
svjetsku lovačku izložbu U svemu je vrijeme boravka u Beču trajalo
4 dana. te su kroz to vrijeme izletnici imali priliku, gledajući sa sviju
strana svijeta sabrane izloške, dobiti mnogo pobuda, kako da se i kod
nas prilike lova poprave i usavrše, medju inim i u smjeru, da on u
nas bude što veći izvor materijalnog dobra za naš narod, što je posve
moguće, jer su prilike naše domovine zato veoma podesne. Mi za to
gojimo živu nadu, da će budući naši mladi šumari, kad stupe u praksu,
okoristiti se sa vidjenim i primjeniv vidjeno na veoma povoljne prilike
svoje otačbine, živo poraditi na tomu kod nas još uvjek dovoljno neobradjenom
polju tako, te će lov uz zabavu za bogataša, donjeti i siromaku,
obrtniku, industrijalcu i dr. onu narodno-gospodarstvenu korist,
koju danas donaša u mnogim naprednim zemljama.


Na većinu izletnika nije carska i kraljevska prijestolnica Beč ovoga
puta djelovala onako udivljujuće, kako ona djeluje na čovjeka, koji prvi
puta stupa nogom na tlo toga ponosnoga grada, a to zato ne, jer su
s malom iznimkom svi slušači bih nekadanji „emigranti", koji su za još
nedavne emigracije sa zagrebačke univerze bili upisani na ces. i kr. visokoj
školi za kulturu tla u Beču i upoznali se s prilikama grada Beča.


Dr. N


Izvršivanje šumske paše može pod okolnostima biti šumsko-uzgojna
mjera. Ravnatelj dobara Karlo Hanaberger raspravljajući o troškovima
čišćenja u kulturama i pročišćivanja u mladićima na domenama Waid
ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 253 hofen
na Y, piše u „Blatter aus đem Walde´´ medju inim sliedeće: „U
svrhu smanjenja ovih troškova, koji šumsko kućanstvo dosta znatno terete,
jest u njekim slučajevima shodno, u takove šumske predjele i kulture,
u kojima se prema iskustvu u većoj ´mjeri pojavljuje bielo drveće,
kroz njekoliko godina utjeravati umjereni broj manjega blaga. Time će
se prepriečiti porast trave, a pošto blago osobito rado bbgrizava mladice
bieloga drveća, to ovo ne može prerasti i zagušiti crnogorični
mladik. Šteta, koju blago, ako je utjeravano samo U primjerenom broju,
gaženjem i obgrizavanjera nanaša crnogorici, je u pravilu veoma neznatna,
te se u velikoj mjeri nadoknadjuje prištednjom na troškovima
za izsjecanje bieloga drveća i tiplatom pašarije, koja se plaća po komadu
utjeranoga blaga. Prema mnogostranom iskustvu iz prakse u planinama,
nije umjereni ugon po broju, vrsti i starosti ustanovljenoga
blaga, u stalno odredjeno doba godine u za to prikladne sastojine,
sasvim i bezuvjetno za zabaciti, kako se je to u šumarskom svietu do sada
rado činilo. Takav naime ugon u pravo doba i u prav a mjesta,


dopustiv
i osnovan je sa šumarskoga i lovskoga, a ne manje i sa financijalnoga
te narodno gospodarskoga gledišta".
Ovo dakako može vriediti samo za čiste četinjave kulture i mladike,
kojih mi ali u Hrvatskoj malo imamo, nu i u tim rietkim slučajevima
neće biti na odmet učiniti u spomenutom smjeru pokus. Pri
tomu stečeno iskustvo trebalo bi dakako objelodaniti u ovom našem
listu, da za njega uzmognu saznati i širi šumarski krugovi.


Geološka karfa. Troškom kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade,
odjela za unutarnje poslove, izašla je od dvorskog savjetnika i kr.
javnog i redovitog sveučilištnog profesora dra. D. Gorjan o v ić-Kramberger
a izradjena i tumačećim tekstom providjena geološka karta predjela
Medak—Sv. Rok.


Ova, kao i već prije izašle karte dobivaju se zajedno sa tekstom


uz cienu od K 6 po komadu kod ravnateljstva pomoćnih ureda spome


nutoga vladinoga odjela.


Stručno-naučnu ekskurziju poduzeli su uz podporu kr. zem. vlade, na


6. lipnja i sliedećih dana t. g. slušatelji VI. i VIII. tečaja kr. šumarske
akademije u Zagrebu, pod vodstvom kr. profesora g. Franje X. Kesterčaneka.
Svrha ove ekskurzije je bila, vidjeti uzorne šume povjerbinskoga
dobra obitelji preuzv. g. dra. Teodora grofa Pejačevich a u Našicama
i njekih obližnjih većih šumsko-industrijaluih poduzeća.


Visoka škola za šumarstvo i gospodarstvo. Hrvatsko-slavonsko
gospodarsko društvo, kao središnja zadruga prihvatila je na svojoj dne


30. lipnja t. g. u Zagrebu obdržavanoj glavnoj skupštini, sliedeću rezoluciju
:
Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo, kao središnja zadruga zaključuje
u svojoj glavnoj skupštini od 30. lipnja 1910. kao pozvano
predstavništvo gospodarskih interesa u zemlji i savjetujući organ kr.
zem. vlade, da se zamoli visoki sabor i kr. zem. vlada, da kao jedan
od najnužnijih preduvjeta za razvitak gospodarstva, ustroji jednu visoku
školu za gospodarstvo, te da u tu svrhu ukine sadanje više gospodarsko
učilište u Križevcima i da uredi gospodarski studij, spojen sa


26
ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 354 —


žumarskom akademijpm u Zagrebu, u novu visoku školu za gospodarstvo
i šumarstvo. -
Ovaj zaključak stvoren je:


1. jer se time udovoljuje potrebi zemlje za odgoj vrstnih i svojoj
zadaći doraslih gospodara;
2. jer je ovim načinom omogućena provedba ove potrebe u okviru
sadanjih zem. sredstava.
3. jer će se time premjestiti u Zagreb oni zavodi, t. j . postaja za
iztraživanje sjemenja, bakteorološki zavod i agrikulturno-kemijski zavod,
koji su po gospodarstvo veoma potrebni, ali radi toga, što su u Križevcima,
stoje gospodarskome društvu i zem. gospodarskoj upravi iz ruke.
4. jer će se time stvoriti jedna visoko-gospodarstvena i šumarska
škola, koja će biti dobro posjećena i uvažena ne samo u našoj zemlji,
već i u inozemstvu".
Kako je poznato šumarska je akademija u Zagrebu već dugi niz
godina „prislonjena* uz mudroslovni fakultet sveučilišta Franje Josipa I.
u Zagrebu. Sa svijuh strana se uvidja da je taj provizorij na štetu
akademije i njezinih apsolvenata, kojima se ne priznaje ravnopravnost sa
apsolventima šumar.-rudarske akademije u Ščavnici i onima visoke
škole za kulturu tla u Beču, i da se ona mora čim prije zakonom i to
definitivno urediti. Kako da se uredi, o tomu ima raznih predloga i
načina Jedan bi bio, da se šumarstvo utielovi mudroslovnom fakultetu
na sveučilištu, drugi da se za šumarstvo u zajednici sa tehnikom ili
gospodarstvom osnuje na sveučilištu posebni fakultet, treći da se
za šumarstvo i tehniku zajedno ustroji posebna samosfalna visoka škola,
a četvrti je sadržan u spomenutoj rezoluciji.


Prihvatio se kojigod od tih predloga, moći će šumare podpunoma
zadovoljiti i biti će to pitanje podpunoma riešeno samo onda, bude
li uredjenje definitivno i bude li ta buduća visoka škola imala sva
prava jedne visoke škole, medju koje spada i pravo podjeljivanja najviše
akademske časti „doktorata*.


Izjednačenje zagrebačke šumarske akademije sa onom u Ščavnici.


Na" 21. lipnja t. g. održali su slušači zagrebačke šumarske akademije
skupštinu, na kojoj je više govornika istaklo anomaliju, da apsolventi
zagrebačke akademije ne mogu poput apsolvenata drugih struka našega
sveučilišta, biti primljeni u zajedničku državnu službu. Obzirom na to,
je nakon kratke debate prihvaćen i na hrvatsku delegaciju na zajedničkom
državnom saboru u Budimpešti odaslan sliedeći brzojav:


„Predsjedničtvo hrvatske delegacije, Budimpešta. Šumarski akademičari
obraćaju se sa svoje skupštine na Vas sa molbom, da poradite
za izjednačenje zagrebačke šumarske akademije sa onom u Ščavnici i da
se apsolventima naše akademije osigura pristup u službu državne šumske
uprave u Hrvatskoj i Slavoniji. — Za šumarske akademičare P. Škrljac,
predsjednik."


Kako čujemo stupilo je pitanje o priznanju reciprociteta zagrebačke
šumar, akademije sa onom u Ščavnici, u odlučan i po našu akademiju
povoljan stadij — i to uslied živog zauzimanja vlade preuzvišenoga
gospodina bana Dr. Nikole pl Tomašića.
ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 355 -
Kr. hrv.-siav. zem. agrikulturno-kemijski zavod. — Iz izvještaja
kr, višeg gospodarskog učilišta u Križevcima vadimo slijedeće: U zavodu
se je kao i prijašnjih godina radilo u dva smijera: obavljanjem analiza
dijelom u javne, a dijelom u privatne svrhe, vršio je zavod kontrolni
posao agrikultu rno-kemij ske postaje, a specijalnim
istraživanjima nastojalo se postepeno objašnjivati pojedina znanstvena:
pitanja, koja zasijecaju u gospodarski život i napredak Hrvatske i
Slavonije.


Kontrolni rad zavoda protezao se je u prošloj školskoj godini najvećim
dijelom na dobavu umjetnih gnojiva, te se u tom pogledu opaža
hvalevrijedan, makar još jako polagani napredak u toliko, da ne samo
veća gospodarstva i gospodarska udruženja, već i privatnici uvidjaju
korist kontrolnih analiza i te analize traže.


Znanstveni rad sastojao se je poglavito u proučavanju domaćih
gospodarskih produkata kao: V i n a, mlijeka, kruha, šljivov
i c e i t. d.


Zavod je prošle jeseni po nalogu kr. zem. vlade i sa njenom pot-,
porom pokupio i istražio uzorke notorno naravnih vina iz ovih vino-.,
gorja: Pakrac, Ludbreg, Virovitica, Varaždin, Slatina i Kalnik. Resultati
tih istraživanja čine jedan odsjek vinske statistike, kojom se ovaj
zavod do sada specijalno bavio.


Kako medjutim radi ustrojenja kr. zem. oenološkog zavoda u Zagrebu
ovaj rad nije više jedino na brizi kr. zem. agr.-kem. zavoda, započeta
su znanstvena istraživanja i na drugim poljima. ?


Tako je zavod počeo proljetos provoditi statistiku mlijeka na gospodarstvu
kr. viš. gosp. učilišta, kako je to uobičajeno u inozemstvu
na mnogim gospodarstvima spojenim sa gosp. školama. Svako četrnaest .
dana obavljaju se t. zv. pokusna dojenja. Kod toga se ne opredjeljuje
samo količina produciranog mlijeka kod svake pojedine krave u 24satay >
već i sadržaj njegov na masti. Poznato je, da se u najnovije doba
cijeni mlijeko ne samo s obzirom na kvantitet već i na sadržaj masti,
kao najskupocijenijoj sastavini njegovoj. Ta statistika mlijeka biti će od
interesa i s toga, što će se moći na taj način usporediti kvalitet mlijeka
importiranih pasmina sa mlijekom njihovih rodjaka u domovini im:..
Zavod kani tu statistiku s vremenom proširiti i na druga gospodarstva.


Nadalje se u zavodu proučava kemijski sastav i hraniva vrijednost
kruha, kakovim se hrani seljak u Hrvatskoj i Slavoniji. Rezultati ovih
radnja biti će interesantni s obzirom na blagostanje našega seljaka, a.
biti će doskora publicirani.


Zatim se je u najnovije doba započelo istraživanjem hrvatske
šljivovice u svrhu, da se odredi njen posebni značaj i da se nadje
način, kako bi se njeno patvaranje moglo konstatirati. Predhodni pokusi
biti će nadopunjeni, dok se uzmogne nabaviti potrebni materijal,
koji bi omogućio istraživanje ovoga važnog pitanja, važnoga tim više,
šio je karakterizacija prave hrvatske šljivovice u znanstvenoj literaturi
gotovo sasvim neobradjena.


U zavodu obavljaju se još i neka istraživanja čisto teoretske naravi
iz biljne kemije.
Zavod za sad još nema vlastitih pokusnih polja; medjutim on
suradjuje sa bilinogojstvenim pokušalištem na kr, višem gospodarskom
ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 356 —


učilištu, te se u njemu obavljaju sve analize, koje su za te pokuse
potrebne.


U razdoblju od 1. kolovoza 1909. do 31. srpnja 1910. izradjene
su 384 analize, od toga 208 znanstvenih, a ostale na zahtjev vlade,
oblasti i privatnika.


Novi način dobivanja drvne žeste (alkohola). U stručnom listu:
»Oesterreichische Forst- und Jagd-Zeitung" od 17. prosinca pr. g. br.
1407. izašao je od pisca S. pod gornjim naslovom članak, koji je u pre
vodu izašao u jednom našem političkom dnevnom listu, pak jer sam
uvjeren, da de zanimati čitaoce ovoga lista, napose industrijalce, to ga
obzirom na to i jer ga držim vrlo važnim i za našu domaću gospodarsku
i drvnu industriju, dozvolom uredništva toga lista u izvadku
donašam.


Njeki amerikanski inžinir John M. Even, upravitelj jednoga
društva za visoke gradnje, pronašao je novi način dobivanja drvne
žeste iz raznih drvnih otpadaka kao: pilotine, strugotine iza blanje,
okrajaka i slično, a ta je žesta čišča, nego li ona, što se dobiva iz žita
i t. d. — I sami proizvodni troškovi su za 40 postotaka manji, nego
li kod dosadanjega dobivanja žeste.


Društvo .Standard Alcohol Gompany", koje na ime „Malcolm F.
Ewen i George H. Tomlinson" glaseći patent tu novu drvnu žestu unovčuje,
pretvara u drvu nalazeće se škrobne sastojine u šečer, poslije
čega se dobiveni proizvod dalje priredjuje.


Pilotina, strugotine blanjom, okrajci, u kratko razpoloživi drvni
otpadci svake vrsti i oblika, stave se u veliki kovni cilinder t. zv. digester,
od kojega je nutarnja strana obložena sa ciglama, da ga štite
proti izjedanju kiselina, koje se pri priredbi rabe. Dok se taj šuplji, ali
dobro zatvoreni valjak neprestano vrti, dovode se u isti posebnim načinom
sumporna kiselina i para. Dok sada sumporna kiselina kemički
djeluje na škrobne sastojine drva, to vodena para prouzročuje, da se
sastavine terpentina i smole pretvaraju u paru.


Na koncu se kiseline i pare odvedu u vodu, koja suvišne kiseline
upije, dočim terpentin predje u rastopivo stanje. Iz digestera prevede
se tako dobiveni i priredjeni proizvod u posebna odje´jenja (stanice),


t. zv. difuzne baterije, gdje bude čistom vodom opran, pa se tim izpiranjem
dobije rastopina, koja sve više šečera imade, te koja se sa vapnenim
pridodatkom neutralizira radi toga, da se predbježno vrijenje
zapriječi, te najzad se izsisa (prelije) u velike bačve, u kojima se pusti
sleći. Kada se je ta tekućina slegla, tada se prelije (sa sisaljkama) u
bačve za vrijenje, pomješa sa kvascem, sličnim sa pivnim, i tako vrijenje
otpočne.
Dalnji postupak ili priredba iza toga vrijenja tekućine isti je kao
što su i poznate metode dobivanja žeste.


Obistini li se ta vijest o dobroti i jeftinoći na spomenuti način
dobivene drvene žeste, to onda znači golemi napredak na mnogim područjima.


Prije svega bi se mnoge tisuće hektolitara žita, koje se za proizvodnju
žeste potroše, za prehranu upotriebile, pošto bi jeftina drvna
žesta svakoga takmaca iz polja nadjačala. Dalje bi mnoge industrije ta