DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 354 —


žumarskom akademijpm u Zagrebu, u novu visoku školu za gospodarstvo
i šumarstvo. -
Ovaj zaključak stvoren je:


1. jer se time udovoljuje potrebi zemlje za odgoj vrstnih i svojoj
zadaći doraslih gospodara;
2. jer je ovim načinom omogućena provedba ove potrebe u okviru
sadanjih zem. sredstava.
3. jer će se time premjestiti u Zagreb oni zavodi, t. j . postaja za
iztraživanje sjemenja, bakteorološki zavod i agrikulturno-kemijski zavod,
koji su po gospodarstvo veoma potrebni, ali radi toga, što su u Križevcima,
stoje gospodarskome društvu i zem. gospodarskoj upravi iz ruke.
4. jer će se time stvoriti jedna visoko-gospodarstvena i šumarska
škola, koja će biti dobro posjećena i uvažena ne samo u našoj zemlji,
već i u inozemstvu".
Kako je poznato šumarska je akademija u Zagrebu već dugi niz
godina „prislonjena* uz mudroslovni fakultet sveučilišta Franje Josipa I.
u Zagrebu. Sa svijuh strana se uvidja da je taj provizorij na štetu
akademije i njezinih apsolvenata, kojima se ne priznaje ravnopravnost sa
apsolventima šumar.-rudarske akademije u Ščavnici i onima visoke
škole za kulturu tla u Beču, i da se ona mora čim prije zakonom i to
definitivno urediti. Kako da se uredi, o tomu ima raznih predloga i
načina Jedan bi bio, da se šumarstvo utielovi mudroslovnom fakultetu
na sveučilištu, drugi da se za šumarstvo u zajednici sa tehnikom ili
gospodarstvom osnuje na sveučilištu posebni fakultet, treći da se
za šumarstvo i tehniku zajedno ustroji posebna samosfalna visoka škola,
a četvrti je sadržan u spomenutoj rezoluciji.


Prihvatio se kojigod od tih predloga, moći će šumare podpunoma
zadovoljiti i biti će to pitanje podpunoma riešeno samo onda, bude
li uredjenje definitivno i bude li ta buduća visoka škola imala sva
prava jedne visoke škole, medju koje spada i pravo podjeljivanja najviše
akademske časti „doktorata*.


Izjednačenje zagrebačke šumarske akademije sa onom u Ščavnici.


Na" 21. lipnja t. g. održali su slušači zagrebačke šumarske akademije
skupštinu, na kojoj je više govornika istaklo anomaliju, da apsolventi
zagrebačke akademije ne mogu poput apsolvenata drugih struka našega
sveučilišta, biti primljeni u zajedničku državnu službu. Obzirom na to,
je nakon kratke debate prihvaćen i na hrvatsku delegaciju na zajedničkom
državnom saboru u Budimpešti odaslan sliedeći brzojav:


„Predsjedničtvo hrvatske delegacije, Budimpešta. Šumarski akademičari
obraćaju se sa svoje skupštine na Vas sa molbom, da poradite
za izjednačenje zagrebačke šumarske akademije sa onom u Ščavnici i da
se apsolventima naše akademije osigura pristup u službu državne šumske
uprave u Hrvatskoj i Slavoniji. — Za šumarske akademičare P. Škrljac,
predsjednik."


Kako čujemo stupilo je pitanje o priznanju reciprociteta zagrebačke
šumar, akademije sa onom u Ščavnici, u odlučan i po našu akademiju
povoljan stadij — i to uslied živog zauzimanja vlade preuzvišenoga
gospodina bana Dr. Nikole pl Tomašića.