DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1910 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 11. U ZAGREBU 1. STUDENA 1910. GOD. XXXIV.


ŠUMARSKI LIST


Pretplat a za nečianove K 12 na godinu. — Članovi šumar, društva dobivaju list bezplatno


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove I. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
»Šum. list« K 4 u ime preplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedničtvo društva.
Uvrstbina za oglase : za 1 stranicu 16 K; za ´/, stranice 9 K; za ´/s stranice 7 K
Vi stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Revizija pravoužitničkoga katastra kod
krajiških imovnih općina.


Piše Petar Manojlović.


Pitanje o reviziji pravoužitničkoga katastra petrovaradinske
´movne opdine potezalo se čitav jedan decenij na sjednicama
zastupstva [ove općine. Ved u sjednici od 4. XI. 1899. pao je
jedan predlog te vrsti. Poslije ovoga vremena sve se življe ovo
pitanje pretresalo, iznosile se tegobe pojedinih pravoužitnika,
udaralo se najviše po §. 14. naputka A. k zakonu od 1881.,
sastavljeni su projekti, po kojima bi se revizija katastra trebala
obaviti, te razlagalo, kojim bi se načinom iz dotadanjega
katastra uklonili razni nedostatci i time dosadanje zamršeno
stanje u katastru razČistilo.


Temelj prvoga staroga katastra položen je 1882.—1884.
godine, te se već kod njegova sastava pokazaše njeke mane i
pogrješke, koje su upravo neobjašnjivo u njega dospjele, a
poslije se opet provedbom ustanova §. 14. nap. A. zakonu od
1881. do danas, u koliko je ova bila moguća, a još više, koliko
je bila nemoguća, pošto gruntovne oblasti u smislu §. 12.
pomenutoga naputka A. ne imađahu kod sebe jedan primjerak
katastra, da bi u istom mogle voditi sve gruntovne promjene,
uslijed česa se nije mogla kontrolisati ni realna kvalifikacija
pravoužitnika, a nije bolje stajalo ni sa onim promjenama,
ŠUMARSKI LIST 11/1910 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— pokoje
su u djelokrugu izvješćivanja općinskih poglavarstava,


— stvorile posve nejasno i zamršeno stanje, koje je posve razumljivo,^
kod samih pravoužitnika pobudilo općenitu želju, poduprtu
i od strane same stručne uprave, da se ovo stanje nekim
načinom razčisti i kataster postavi na siguran i čvrst temelj.
Kada se znade, da je gruntovno stanje pravoužitničkih posjeda
za pravoužitnižki kataster uz personalnu kvalifikaciju
pravoužitnika, prvi i glavni kriterij za pravoužitničko pravo
na krajiške šume, pa kada je ovo stanje u neprestanoj
mijeni, što je baš naročiti slučaj u ovoj imovnoj općini, pri
Čemu su mnogi ovlaštenički posjedi pravoužitnika, od sastava
katastra do danas, prošli ruke raznih posjednika, a da o tom
često nismo bili obavješteni, jasno je, da i stanje pravoužitničkoga
katastra u takovim prilikama postaje sve nejasnije,
zamršenije i nepravilnije.


Nadalje, kada se uzme, da se je u pravoužitničkom katastru,
i ako na prvi pogled izgleda dosta jednostavan, kasnijim razvojem
socijalnih prilika pravoužitnika, stvorilo čitavo klupko
zamršenih pitanja, za čije razmršenje te pravilno riješenje, nije
u pojedinim slučajevima dovoljan jamac ni sam pomenuti naputak
A, to se vidi, da se je ukazala neodkloniva potreba, da
se na njeki način ovo stanje popravi. S toga bijaše odlučeno,
da se provede revizija pravožitničkoga katastra,
te je odnosni zaključak za ovu imovnu općinu odobren naredbom
kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove od


22.
IX. 1907. broj 42.487.
Kako je pako pravoužitniČki kataster za gospodarstvo
imovne općine stožer, oko koga se ovo treba kretati, te kako
se na njemu temelje hiljade i hiljade doživotnih i vječnih
renta, koje imovna općina izdaje godišnje svojim pravoužitnicima,
kako je ovo prva revizija poslije sastava katastra, te
kako nam ona daje i jasnu sliku razvoja socijalnih prilika
naših krajišnika, od razvojačenja vojne Krajine do danas, od
interesa je i u našem stručnom listu o tom tako važnom pitanju
što iznijeti.
ŠUMARSKI LIST 11/1910 str. 5     <-- 5 -->        PDF

- 411 -


Sto je zađada revizije pravoužitničkoga katastra, daje se
zaključiti iz naprijed navedenoga, naime uklonuti sve one
mane i pogrješke, koje su ušle u njega ved kod sastava, a
onda sve provedene promjene u istomu u smislu § 14. nap. A.
zakona od godine 1881., kojima je nastala nejednakost uživanja
pravoužitniČkih kompetencija prema gruntovnom posjedu,
naročito upudenje podijeljeni ka na zajedničko uživanje nedjeljive
V^ selišta, razČistiti tim, da se odmjeri pravožitnička
kompetencija svakom pojedinom pravoužitniku
na temelju današnjega faktičnoga
gruntovnoga stanja njegova posjeda t. j. temeljem
staroga katastra sastaviti novi kataster.


Revizija pravoužitničkoga katastra zadaje ogroman posao,
za koga treba stvoriti dobro smišljen plan, po kojem će se taj
posao moči izvršiti brzo, tačno i savjesno, a u smislu posiojedih
propisa naputka A. k zakonu ođ godine 1881.


Kako smo imali taj plan i po njemu izveli naše poduzeće,
te kako se u opde po dovršetku radnje najbolje vidi, da li je
plan, po kojem je izvadjana ta radnja odgovarao svojoj svrsi,
to i mi po obavljenoj reviziji možemo sigurno i temeljito prosuditi,
koliko je za to postavljeni nacrt dobro služio, gdje bi
ga trebalo izmijeniti ili nadopuniti u svrhu, da bismo dobili
što prije i što tačniji pravoužitnički kataster. U tom prosuđivanju
obratiti demo pažnju napose na sve one zaprijeke, koje
stoje na putu pribiranju točnih i sigurnih podataka o dvima
glavnim momentima u riješavanju pravoužitniČkih predmeta,
naime o realnoj i personalnoj kvalifikaciji za
stečen je toga prava, kako bi se ove zaprijeke praktički dale
najzgodnije ukloniti, a da se pravi cilj postigne, te osvrnuti se
u upde na sve nejasne i tamne strane pitanja ove vrsti, koje
smo imali lijepu priliku od revizije pravoužitničkoga katastra
sresti.


Nacrt za reviziju pravoužitničkoga katastra sadržan je u
glavnom u propisima naputka A. k zakonu od 11. VII. 1881.


t. j . isti oni propisi, koji su u glavnom vladali kod prvoga


ŠUMARSKI LIST 11/1910 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 412 —


sastava katastra, vrijede i kod revizije uz tu izmjenu, da prilikom
revizije sve pravoužitnieke predmete riješava s jedne strane
gospodarstveni ured — pravoužitništvo kategorije d) — a
8 druge strane kotarska oblast — pravoužitništvo kategorije e)
§. 1. pomenutoga naputka A, a gruntovne oblasti pri tom nemaju
nikakove ingerencije, što je bas kod sastava katastra bilo
obratno, naime, da su temeljem § 3. spomenutoga naputka A"
gruntovne oblasti odlučivale za pravoužitništvo kat. d-)´ ^ gO"
spodarstveni uredi mogli su tek pri tom dobiti sudjelovanje.


Razlikujući općenito dvije kategorije pravoužitnika po § 1.
naputka A. zakona od 11. VII. 1881., naime pravoužitnike
kategorije d) t. j. one, koji potiču iz bivših krajiških
zadruga , koje su do 8. VI. 1871. g. u zadružnoj vezi ži-
vile, te kategoriju e) t. j . one, koji ne potiču iz bivših krajiških
zadruga, nego iz krajiških obitelji, koje su do
ovoga vremena (8. VI. 1871.) vojnike davale ; imamo tako
razdijeljene u te dvije grupe i prigovore za pravoužitništvo.


Ta pod točkama d) i e) istaknuta svojstva, koja pojedinci
imaju, tvore njihovu personalna kvalifikaciju,
a onda preostaje još i realna kvalifikacija, koju za
prvu grupu tvori posjedovanje oranica i livada t. zv. ovlašteni
posjed, a kod druge grupe je tako rekudi i nema, nego se
traži u najmanju ruku posjed kude i kućnoga prostora.


Cijela revizija okreče se oko ova dva pitanja: personalnoj
i realnoj kvalifikaciji pravoužitnika jedne i
druge kategorije. Sve niti ovih radova etiču se na ovim dvama
pitanjima. Kad je sigurno i temeljito utvrđeno jedno i drugo
svojstvo, dokazano je i pravoužitničko pravo.


Pri tom služi za temelj stari kataster. Iz njega se sastavi
popis sviju pravoužitnika tekućim redom po kudebrojevima, a
gdje ovih nije, tekudim redom gruntovnih uložnih brojeva, pod
kojima su u gruntovnici upisani posjedi odnosnih pravoužitnika.
Kod tekudim redom uzetih kudebrojeva unesu se također
odgovarajući brojevi gruntovnih uložaka, a onda kod
svakoga pravoužitnika veličina njegove pravoužitničke kompe
ŠUMARSKI LIST 11/1910 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 413 —


tencije, pripadala ova jednom ili njih više na zajedničko uživanje
kao Y^, 74> Vi ili 7* selišta uz oznaku kategorije pravoužitništva,
naime slovo d) ili e) § 1. naputka A,


Sa ovakovim iskazom ide se u gruntovnicu. Za svakoga
pojedinca prema označenom kudebroju i gruntovnoga uloška
broju, ili gdje je ovaj sam, izvidi se gruntovno stanje, naime,
je li stoji pod tim oznakama i u gruntovnici odnosni pravoužitnik,
pa u jesnom slučaju izvadi se njegov gruntovni izvadak.
Tamo, gdje su nekretnine opteredene pravom služnosti
doživotnoga uživanja, ima se ovo naročito u izvađeni gruntovni
izvadak unijeti. Kod onih pravoužitnika, kod kojih se
ustanovi, da u gruntovnici nemaju na svom imenu nikakovih
nekretnina, unese se ta primjetba u stupac „opaska* našega
iskaza. Gruntovni izvadak ima se sastojati samo iz posjedovnice,
a teretovnica ne potrebuje, osim opteredenja sa pravom
služnosti doživotnoga uživanja u korist drugoga na cijele, ili
na stanoviti dio nekretnina,


Kada je ovo bilo učinjeno za svako pravoužitničko mjesto,
sastavljao se iz ovoga iskaza drugi iskaz, koji se sastavlja istim
načinom kao prvi, a u koga se unesu samo oni pravoužitnici,
kod kojih je izvađenim gruntovnim izvadcima točno ustanovljeno,
da imaju traženu realnu kvalifikaciju za dano im pravoužitnistvo.
Svi oni, kod kojih se ovo nije pronašlo, ispuste se iz
drugoga iskaza. U ovaj drugi iskaz ne unosi se pravoužitnička
kompetencija onako kao u prvom, naime, da se oni, koji uživaju
zajednički pojedina selišta, svaki zasebno unese prema njegovom
ovlaštenom posjedu sa odgovarajudim dijelom uživanja, do
17 jutara l´A, do 2b^U´^U, do 34 7* selišta, a preko ovoga sa
*U selišta.


Ovako sastavljen iskaz prepiše se za svako pravoužitničko
mjesto, te kao osnova pravoužitničkoga katastra
šalje se svaka uz otvorenje četiri nedeljnoga roka nadležnim
općinskim poglavarstvima na izloženje radi stavljanja prigovora
proti istoj.


Kada su osnove prispjele opdinskim poglavarstvima, uputi
se po koji činovnik, da dotičnim opdinskim organima objasni
ŠUMARSKI LIST 11/1910 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 414 cio
postupak za stavljanje prigovora proti izložene osnove, koliko
od strane samih stranaka, toliko i od strane samoga općinskoga
poglavarstva.


Naročito je potrebno objasniti uredujudem opdinskom organu,
u čemu se sastoji personalna, a u čemu realna kvalifikacija u
opće za pravoužitništvo jedne i druge kategorije, jer ovo je
naročito za to važno, da općinsko poglavarstvo uzmogne ovo
samostalno kontrolisati kod sviju, a naročito kod onih, koji
ulažu proti osnovi prigovor radi njihova ispuštanja iz osnove,
ili uvrštenja u istu. Vrlo je pogrešan postupak kod onih općinskih
poglavarstva, koja o ovom daju svjedočanstva jednostavno
na temelju izjave stranke, a bez da su se o tom i malo
uvjerila, Tako isto stoji potreba objašnjenja pojma vođenj a
samostalnoga kućanstva.


Pod pojmom vođenja samostalnoga kućanstva razumijeva
se, da dotični prigovaratelj osnovi ili u opće u osnovi imenovani
pravoužitnik ima svoju, na svojem imenu gruntovno upisanu
vlastitu kuću, da u njoj gtalno stanuje i vodi kućanstvo
na svojim nekretninama. U onom mjestu, gdje ima svoju kuću
i vodi samostalno kućanstvo, ako je ovo na teritoriju imovne
općine, tamo se unosi i u pravoužitnički kataster. Ako je kuća
n, pr. sagrađena na općinskom pašnjaku, a stranka posjeduje
gruntovno i drugih nekretnina (oranica i livada), ne može biti
uvrštena u kataster, pošto ne vodi samostalno kućanstvo u
svojoj, na svom imenu gruntovno upisanoj kući (vladina riješitba
l./VII. 1910. broj 28.496 ex 1910.) Oni pako, koji živu
pod kirijom, po gotovo ne mogn biti uvršteni u kataster. (Vladina
riješitba od 13./VII. 1910. br. 3.990 ex 1910).


Prigovori proti izloženoj osnovi mogu biti od strane stranaka
ili u svoje ime, ili protiv drugoga. Jedni i drugi prigovori
saslušaju se zapisnički u otvorenom roku kod odnosnoga općinskoga
poglavarstva. Prvi se mogu sastojati u tom, da se
traži povišenje pravoužitničke kompetencije, ili posve novo
uvrštenje i to, ili kao dotada nikada neuvršteni, ili kao podijeljenik;
a drugi, da se traži čije brisanje, pošto da mu manjka jedan
od navedenih kriterija za pravoužitničko pravo: personalna ili
ŠUMARSKI LIST 11/1910 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 415 —


realna kvalifikacija, ili da nema svoje vlastite kude, u kojoj
bi vodio samostalno kućanstvo.


Ovi zapisnički prigovori jedne i druge vrsti trebaju biti
posve precizno sastavljeni, da se iz njih može tačno viditi, što
stranka zahtjeva i na čemu svoje zahtjeve temelji. Za navod
personalne kvalifikacije kao pravoužitnik kategorije d) treba
tačno biti navedeno iz koje bivše krajiške zadrUge potiče diobom,
a za navod realne kvalifikacije, pod kojim gruntovnim
uložnim brojem nalaze se moliteljeve nekretnine.


Pravoužitnici kategorije e) trebaju za navod svoje personalne
kvalifikacije tačno imenovati svoju obitelj, koja je za
vrijeme vojne Krajine vojnike davala, te navesti u kakovom
srodstvu stoji odnosni vojnik sa reklamantom pravoužitničkoga
prava. Ovdje bi trebalo radi ubrzavanja i jednoličnosti
postupka, da dotična stranka tom prilikom odmah
navede godinu rođenja kao i godinu uvojačenja ili početka
vojnoga službovanja odnosnoga vojnika, da bi za istoga o tom
potrebni dokumenat raspravljajuda kotarska oblast nabaviti
mogla i to za sve prigovaratelje iz jednoga mjesta zajednički,
da u protivnom ne mora ovo naknadno ponovnim saslušavanjem
stranke kod općinskoga poglavarstva tražiti. U slučajevima,
gdje imenovani vojnik nije u vojsci aktivno služio, a bio samo
uvojačen prije 8./VI. 1871. godine, dovoljno je i ovo za dokaz
personalne kvalifikacije.


Za sve u osnovi unesene, kao i one, koji su uložili zapisnički
prigovore proti izložene osnove u svoju korist, izdaje
općinsko poglavarstvo uredovnu potvrdu o njegovoj
personalnoj kvalifikacije, te posjeduje li svoju vlastitu kuću
i vodi li u njoj samostalno kućanstvo.


Ovo je tako važan dokumenat pri riješavanju ovih prigovora,
kao što je i sam gruntovni izvadak, jer prvi osvjetljuje
personalnu, a drugi realnu kvalifikaciju reklamanta, pa ipak
se prvi u veoma čestim slučajevima izdaje sa toliko površnosti
i nevjerodostojnosti, da se gubi svaka imalo jača podloga za
tačno i savjesno riješenje ovakovih predmeta. U tome smo pri
ŠUMARSKI LIST 11/1910 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 416 —


likom revizije imali bogato iskustvo, pa 6emo i o tomu ovdje
jnešto iznijeti.


Dobiveno je n. pr. u jednom te istom predmetu, od
ednoga te istoga općinskoga poglavarstva po tri i više takovih
uredovnih potvrda i izvještaja, a da su svi međusobno bili
protuslovni. Drugi put tvrdilo je jedno te isto opdinsko poglavarstvo
za neku stvar dva i tri puta najodlučnije kako za
nju stanje stoji (na pr. samostalno kućanstvo), pa kada je
odluka od strane ureda izdana nepovoljna za stranku — izhodila
je ta stranka za okrijepljenje svoga utoka proti odnosnoj
odluci posve novu uredovnu potvrdu, kojom je odnosno poglavarstvo
opozvalo sve svoje prve potvrde, jer da ih je u
nepoznavanju prilika (! ?) izdalo, a sada ovom novom tvrdi
odlučno prvim posve protivno, a stanje je ipak po prvima!


Izdavane su uredovne potvrde, da neka stranka u svojoj
vlastitoj kući vodi samostalno kućanstvo i ako je ta stranka
umrla prije stanovitoga broja godina, ili tvrdilo se da ona u
stanovitom pravoužitničkom mjestu živi. da posjeduje vlastitu kuću
i da u njoj vodi samostalno kućanstvo, a kad tamo ^ta stranka
služi dulje vrijeme izvan imovne općine, a kuće u opće nije
nikada ni imala!


Ne samo pogledom na svjedočanstvo o posjedovanju vlastite
kuće i vođenja samostalnoga kućanstva, nego i pogledom
na utvrđenje personalne kvalifikacije, dobivane su prema naprijed
iznešenom uredovne potvrde iste valjanosti.


Uzrok izdavanja tako nevjerodostojnih isprava leži u posve
mehaničkom poslovanju u tom dotičnih organa, naime, bezsvjesuom
ispunjavanju odnosnih o tom formulara, a bez ikakova
ispitivanja i utvrđenja odnosnih okolnosti (povjereno često
običnim pisarčićima), na osnovu samih strankinih izjava, a
bez ikakova osvjedočenja o ovima. Najčudnije je pako u takovim
slučajevima to, da krivac ostaje nekažnjen, te da u opće ima
slobodu takvu ispravu izdati i potpisati. Što bi bilo sa gruntovnica
rom, koji bi izdao gruntovni izvadak, koji ne odgovara
stanju stvari! ?
ŠUMARSKI LIST 11/1910 str. 11     <-- 11 -->        PDF

_ 417 -


Nije bolje ni sa drugima ispravama, koje u ovu svrhu
izdaju opdinska poglavarstva. Tako su na pr. za utvrđenje
srodstva reklamanta pravoužitništva sa naslova e) sa imenovanim
vojnikom izdavani izvadci iz puko-popisnih
listina , koji su krivo navodili srodstvo i godinu rođenja
odnosnoga vojnika, ili je to bilo posve površno istaknuto, pa
se moralo pritedi u tu svrhu obiteljskim iz^vjesnicama,
kao tačnim i sigurnim ispravama — za to bi se u istaknuti cilj
trebalo samo ovim ispravama posluživati.


Iz ovoga biva jasno, da moramo što bolju pažnju obratiti
na sve one isprave i izvještaje, koje u pojedinim slučajevima
prilikom revizije dobivamo od pojedinih opdinskih poglavarstva,
te u iole sumnjivim slučajevima poduzeti svestrano ispitivanje
odnosnih okolnosti. Za to bi trebali činovnici za izložen ja pravoužitničkih
osnova, što više kontrohsati rad općinskih poglavarstva,
istražujući u sumnjivim slučajevima odnosne okoluosti
kroz starije, post ne i iskrene ljude — pravoužitnike. — Za
potkrijepu ovoga, navesti nam je, da je bila jedna općina, u
koju je otišao činovnik poslije uloženih i riješenih sviju prigovora
proti izložene osnove, te je samo tom zgodom kroz povjerljive
ljude našao promjena kod nekih trideset pravoužitnika,
od kojih je oko dvadesetorice bilo brisano, kao pomrli, ili bez
realne kvalificije. Naravno, da bi ova potreba kontrolisanja
posve odpala, kada bi dotični urediijući organi općinskih poglavarstva
bili na strogo i savjesno izvršivanje dužnosti u ovom
smjeru pritegnuti, te za svaki i najmanji prestupak uzeti na
odgovornost i kažnjeni, jer oni smatraju ovo poslom izvan svoga
službenoga djelokruga, te bez jdgovornosti.


Kada se je za izloženje osnove svršio otvoreni rok od
četiri nedelie, zaključe se klauzulom općinskoga poglavarstva,
da je od tada do tada bila izložena, te se sa svima zapisničkim
prigovorima i odnosećim se prilozima ođpošlje gospodarstvenom
Uredu, gdje se pristupi riješavanju prigovora


Prvo je pri tom, da se iz gruntovnice pribave gruntovni
izvadci za sve one, koji su uložili prigovore u svoju korist,
a kada su ovi pribavljeni, riješavaju se prigovori.
ŠUMARSKI LIST 11/1910 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 418 —


Pridošli prigovori razdijele se u dvoje i to one, koji


spadaju u kategoriju pravoužitništva kategorije slovo d), koje


riješava gospodarstveni ured, te one, koji spadaju u kategoriju


pravoužitništva slovo e) koji se odstupaju nadležnim kotarskim


oblastima sa svima odnosećima se spisima na postupak


Za donošenje odluka po tima prigovorima, a za pospješenje
posla, služi se formularima i to: za uvrštenje sa naslova
slova d) formular 2. o provedbi diobe te odmjeri kompetencije
svakoj grani zasebno, formular 3. za protivno riješenje
onom pod 2, formular 4. za povišenje kompetencije, formular


5. za protivno riješenje pod 4, te formular 6. kao obrazac
dopisa za odstup predmeta sa naslova slova e) kotarskoj oblasti.
Kod riješavanja predmeta pravoužitništva kategorije d)
igra glavnu ulogu rok , do koga je osnova bila izložena. Naime
sve gruntovne promjene, koje su u gruntovnici provedene, ili
postale pravomoćne do toga roka, uzimaju se u obzir kod revizije,
dočim sve druge promjene poslije ovoga roka, spadaju
u promjene prema § 14. spomenutoga naputka A zakona od
godine 1881. Da taj rok to značenje ima, a ne određenost, do
koje se mogu samo prigovori ulagati, zaključiti je otuda, što
i poslije ovoga roka podneseni prigovori proti izloženoj osnovi,
moraju se uzeti u postupak kod revizije, pa makar oni bili
podneseni mnogo vremena poslije roka, a takovi prigovori mogu
se samo onda uzeti u reviziju, ako je molitelj po pridonesenom
gruntovnom izvadku imao realnu kvalifikacijo prije istaknutoga
roka.


Ovaj rok sa početkom izloženja osnove nije bio fiksiran,
nego je to ovisilo o tomu, kada je osnova pojedinoga mjesta bila
otposlana općinskom poglavarstvu, te kada ju je ovo na izloženje
stavilo. Kada se uzme, koliku važnost taj rok ima prema
naprijed istaknutom, ukazuje se, da bi ovaj rok trebao biti za
cijelu imovnu opdinu isti, a ne za svaku opdinu drugi t, j . da
bi trebalo da sve osnove budu istodobno izložene i istodobno
zaključene.


N. pr. u jednoj je opdini osnova bila izložena 6—8 mjeseci
prije nego u drugoj. Mnogi predmeti iz ove druge opčine


ŠUMARSKI LIST 11/1910 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 419 —
mogu biti riješeni revizijom, doČim u onoj prvoj za toliko manje.
Ovim Be pokazuje ved kod same revizije neka nejednakost kod
pravoužitnika, što bi posve otpalo, kada bi taj rok jednako
započeo u čitavoj imovnoj opčini, a što bi se dalo izvesti bez
ikakovih tehničkih poteškoda.


Tko ]e prema pridonesenom gruntovnom izvadku postao
vlastnikom nekretnina, tko se pravomoćno izdijelio, ili tko je
prikupljenih nekretnina postao gruntovnim vlastnikom prije
naprijed navedenoga roka, stekao je uslove za uvrštenje u
kataster sa strane realne kvalifikacije.


Prema ovom je postupak za priznavanje realne kvalifikacije
prilično jednostavan i jednoličan, nu i pri tom dolaze slučajevi
sa opteredenjem služnosti doživotnoga uživanja stanovitih cijelih
nekretnina, gdje se pojave Često dva reklamanta: gruntovni
vlastnik i doživotni uživaoc, koji i postaje doživotnim pravoužitnikom,
dok postoji gruntovno provedeno pravo doživotnoga
uživanja u njegovu korist. Opteredenje sa pravom doživotnoga
uzdržavanja na nekim nekretninama ne igra nikakove uloge.


Kod svega riješavanja u opće, vodi se stroga evidencija o
svima predmetima, kuda se koji sprovodi radi upotpunjenja
potrebnih podataka prije izdanja naše odluke, a i poslije povodom
utoka stranaka proti naših odluka, te riješenja svakoga
utoka. Utoci su na županijski upravni odbor i kr. zemaljsku
vladu, a jedni i drugi podnose se preko gospodarstvenoga ureda.


Dok je pitanje realne kvalifikacije u opde lahko
i jednostavno riješiti, teže je ovo kod pitanja personaln e
kvalifikacije, te pitanja o vođenju samostalnoga kudanstva
. Istaknuto je naprijed, da isprave, po kojima se to
prosuđuje, naime uredovne potvrde opdinskih poglavarstva,
uslijed česte njihove neispravnosti, oteščavaju nam Često pospješno
riješenje ovih predmeta, te zahtjevaju u jednom te
istom predmetu po više odgovora opd. poglavarstva, dok se
dođe do pravoga stanja stvari. Kako bi se tomu donjekle predusrelo,
istaknuto je naprijed.


Pridružuje se tome često i prepredenost samih stranaka,
kao što je ovaj slučaj, u kojem se od strane stanovite stranke
ŠUMARSKI LIST 11/1910 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 420 —


htjelo izigrati pojam o vođenju samostalnoga kućanstva. Njih
dvoje živu u konkubinatu. Bili su suvlasnici i kao takovi uvršteni
u kataster, dok je međutim muž imao posjeda i na svom
imenu. Kada su saznali, da samostalno u kataster može biti
uvršten svaki pravoužitnik, koji ima svoju vlastitu kudu i u
njoj vodi samostalno kudanstvo, oni su za vrijeme izloženja
osnove podijelili kudni prostor i muž na svom dijelu sagradio
kolibicu, u kojoj je za vrijeme izloženja osnove stanovao, samo
da može dođi do uredovne potvrde o vođenju samostalnoga
kudanstva u njegovoj vlastitoj kudi, premda on dalje sa svojom
priležnicom zajednički živi i vodi zajedničko kudanstvo.


Ovim je do sada u glavnom prikazan postupak o predmetima
pravoužitništva sa naslova slova d), a preostaje još o
predmetima pravoužitništva sa naslova slova e), koji spadaju
u nadležnost kotarskih oblasti. Kod ovih je predmeta postupak
zamršeniji, čemu leži uzrok u neprovađanju pravoga postupka,
te u suštini samih tih predmeta.


Postupak, po kojem su ti predmeti riješavani, bio je kod
svake kotarske oblasti drukčiji, a malo gđe da bi bio vođen
u smislu postojećih o tom propisa spomenutoga naputka A.


Tako je na pr. jedna kotarska oblast priznavala pravoužitništvo
po slovu e) na temelju same uredovne potvrde općinskoga
poglavarstva, jer da je već tim, što stranka potiče
iz bivše krajiške zadruge, koja je do 8. juna 1871. godine u
zadružnoj vezi živila, dokazano, da potiče i iz obitelji, koja je
do toga vremena vojnike davala, ne ispitavajudi dalje, je li tko
zaista bio vojnik iz moliteljeve obitelji, te u kakovom je s njim
srodstvu.


Kod druge oblasti postupalo se opet tako, da je preko
opdinskoga poglavarstva zatraženo, da stranka sama pridonese
potrebne isprave za riješenje njezinoga predmeta (izvadak iz
vojno-matiČnoga lista, te iz puko-popisne listine), našto je
stranka jednostavno uložila utok proti takovoj odredbi kotarska
oblasti, jer da je dobava tih isprava sa troškom skopčana, te
da je pridonesenom uredovnom potvrdom opdinskoga pogla
ŠUMARSKI LIST 11/1910 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 421 —


varstva, da potiče iz bivše krajiške zadruge, dovoljno dokazala,
da ima za traženo pravoužitništvo potrebnu personalnu kvalifikaciju,
na što je kotarska oblast izdala odluku, kojom stranci
priznaje pravoužitništvo sa naslova slova e).


Drugdje se opet postupalo, da su kod općinskoga poglavarstva
bili zapisnički saslušani jedan ili dva svjedoka, koji bi
ustvrdili, da je po stranci navedeni vojnik služio u stanovitom
vremenu prije 8. juna 1871., na temelju kojih iskaza stranci
bi bilo priznato pravoužitništvo sa naslova slova e). Da ovi
iskazi često ne zaslužuju vjere, dokazuje ved to, da kada se
kod nadležnih vojnih oblasti zatraže izvadci iz vojno-matičnih
listova prema po tim svjedocima „pamtilcima* danim podatcima,
da se često takovi ne mogu ispostaviti, uslijed česa mora
svakako nastupiti sumnja, jesu li dotična lica zaista bili vojnici,
te u takovim slučajevima, ne mogu važiti iskazi tih
svjedoka.


Usporedimo li ovaj postupak priznavanja pravoužitnistva
sa naslova slova e) — podijele jedne doživotne rente iz prihoda
imovne opčine — sa podijelom doživotne rente iz zaklada
raznih vojskovođa vojnim nemodnicima, koji su pod njima ratovali,
poznatih u narodu pod imenom ,patentaša*, uočiti demo
tu golemu razliku, sa kolikom se povrsnošdu prema naprijed
iznešenom postupku, to odlučuje u prvim slučajevima — pravoužitništvu
sa naslova slova e) — a sa kolikom pako tačnošdu
i strogošdu zakona kod ovih drugih renta.


Da može postati uživaocem rente iz zaklade vojskovođa,
mora dotični aspirant privesti kotarskom sudu dvojicu svjedoka,
koji de pod prisego m utvrditi, da je dotičnik s njima u
stanovitoj vojni i stanovite godine pod dotičnim vojskovođom
ratovao, pa nakon ovakova svjedočanstva, donosi se odluka o
podijeli novčane rente. Pa i ovdje se događa, da su dotični
svjedoci znali krivu prisegu položiti, te radi zločina prevare
bili kažnjeni.


Važnost pako podijele pravoužitnistva sa naslova e) nije
za imovnu opdinu nipošto od manje važnosti, od podijele do
ŠUMARSKI LIST 11/1910 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 422 —


životne rente iz tih navedenih zaklada, a ipali ee kod prve ea
toliko površnosti postupa.


Dakako da se od strane druge instancije — županijskoga
upravnoga odbora — nastojalo ovaj postupak kod svih područnih
oblasti ujednoliČiti i svesti ga na postojeće propise naputka
A., naime da se pravoužitništvo sa naslova e) može
samo tada priznati, ako odnosni reklamant izvatko m iz
V 0 j n o-m atičnoga lista dokaže, da je koji član njegove
uže obitelji bio vojnikom prije 8, juna 1871. g. te
obiteljskom izvjesnicom, da dokaže srodstvo sa tim
vojnikom. Bez ovih dviju isprava ne mogu se potrebni o tom
dokazi provesti.


Takovo uputstvo o postupku dobije kotarska oblast istom
onda, kada je gospodarstveni ured uložio utoke proti odlukama
iste iz naprijed ocrtanoga postupka.


Na temelju tada dobivenoga uputstva počinje posve novi
postupak. Traže se preko općinskih poglavarstva potrebni podatci
za nabavu naprijed navedenih isprava, dobavljaju se pojedince
sad za ovoga, sad za onoga, u čemu prođu po dvij e
godine, dok se takovi predmeti riješe, što je s jedne strane
na štetu samih stranaka, a s druge strane je na smetnju, da
se ne može što prije doći do novoga katastra.


Prigovora za pravoužitništvo sa naslova d) ima deseterostruko
i više, pa ovi budu za jedno mjesto sasvim pravomoćno
riješeni, dok za prigovore sa naslova e) nije donesena još ni
jedna prvomolbena odluka, a još manje koja pravomoćna.


Taj bi se postupak ubrzao i ujednoliČio, kada bi sve kotarske
oblasti dobile odmah potrebne instrukcije za cio postupak,
posto se isti različito shvaća prema samom naputku
A, te kada bi stranke odmah kod izloženja osnove dale sve
potrebne podatke o tima vojnicima iz vojne Krajine, kako to
propisuje i sam §. 4. spomenutoga naputka A., prema kojima
bi podatcima prvostepena oblast za sve reklamante istodobno
ureda radi nabavila potrebne dokumente, kako je to već naprijed
istaknuto, a po ovom mogle od reda svoje odluke do
ŠUMARSKI LIST 11/1910 str. 17     <-- 17 -->        PDF

- 423


nositi, proti kojih ne bi gospodarstveni ured u glavnom
imao povoda utoke ulagati, čime bi se 5itavi postupak za sve
rekJamante svršio za par mjeseci.


Taj naprijed ocrtani postupak vladao je uz vrlo malene
iznimke kod sviju kotarskih oblasti, nu bilo je opdenito, o
čemu se nije bilo na čisto, a to je o pojmu uže obitelji.


Priznavano je pravoužitništvo sa naslova e), ako je žena


— moliteljica — dokazala, da je njezin sveka r ili muž bio
vojnikom prije 8. juna 1871, ili opet molite!j, ako mu je
uja k bio vojnikom. Kod takovih odluka služio je se gospodarstveni
ured uvijek utokom i uspio, jer je drugostepena oblast
— županijski upravni odbor — sve takove odluke uništio,
uzitnajudi stanovište, da se srodstvo može povlačiti samo rođenjem
po očevoj lozi, a nikako poslije rođenja — udajom ili
po materi.
Nadalje pojam už e obitelj i nije nikako jasno konstruisan,
odnosno nije jasno, koji su to članovi iz te uže obitelji, koga
su oni stepena srodstva, a da bi mogli vrijediti kao srodnici,
i na temelju čijega vojnoga službovanja imala bi biti priznata
personalna kvalifikacija za pravoužitništvo si. e).


U ono vrijeme, kada je naputak A. k zakonu od 11. VII.
1881. g. izdan t. j . kada je sastavljen prvi kataster, potpuno
je taj pojam uže obitelji još odgovarao, jer tadanji reklamanti
pravoužitničkoga prava, bili su ili sami vojnici za vrijeme
vojne Krajine, ili njihovi očevi, eventualno brada i nije im
bilo potrebno sezati u dalja koljena.


Danas, kada je od toga vremena prošlo ved skoro 30
godina, nadošle su druge a i skoro trede generacije, koje sada
prilikom revizije reklamiraju pravoužitničko pravo sa naslove e)
time, što je njihov djed, dapače pradjed, stric, brat
po stricu, djedov brat, stric njihova oca it. d.
bili vojnicima toga značajnoga vremena, dakle posegnuli su ovi
današnji molitelji u druge i trede generacije pred sobom, da
traže te vojnike-srodnike. A da li ^u takovi srodnici članovi
už e obitelji , brat od djeda, brat po stricu, ne računajudi
ŠUMARSKI LIST 11/1910 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 424 —


još one druge, pitanje je veoma rastezljivo, koje će u budućnosti
biti još neodređenije. Naime od danas za 30 godina, relilamirati
će se pravoužitničko pravo sa naslova e) na vojno službovanje
raznih pra-pra-srodnika, po čemu će se ukazati, da
to više nisu članovi užih obitelji tih molitelja i prema tome
izgubila bi se njihova personalna kvalifikacija za pravoužitnistvo
sa naslova e).


Kako već danas stojimo pred takovim slučajevima, te kako
se snjima možemo uvijek sretati, pošto ee pravoužitničko
pravo sa naslova e) uvijek može reklamirati, potrebno bi bilo
tačno konstruisati pojam uže obitelji, odrediv, koji srodnici
kao vojnici vrijede, je li samo djed, otac, stric i brat, oni kao
zajednica jedne obitelji sa pretstavnikom iste po djedu, ili
pako kao svaka samostalna grana sa svima svojima potomcima.


Dalja jedna nejasnoća, koja izbija kod pravoužitništva
ove vrsti, jest pitanje, tko danas može biti pravoužitnikom sa
naslova e),


§ 1. toč. e) naputka A. zakona od 11. VII. 1881. kaže,
da među pravoužitnike ove kategorije spadaju one krajiške
obitelji, koje doduše nisu sačinjavale krajišku zadrugu
, nu izpunjavale su ipak krajiške dužnosti i obveze u
pogledu davanja vojnika u svoje vrijeme, a naredba kr. zemaljske
vlade, odjela za unutarnje poslove od 21. IV. 1883.
broj 11.959, kojom se razjašnjuje ova točka slova e) izričito
kaže, da se među pravoužitnike ove kategorije mogu uvrstiti
samo one krajiške obitelji, koje ne spadaju u kategorije
krajiških zadruga.


Iz ovoga izlazi, da je ova kategorija pravoužitnika sastavljena
od takovih obitelji, koje za vrijeme vojne Krajine nisu
sačinjavale krajiške zadruge (Grenzkommunion), koje nisu primile
na sebe sve one obveze, koje su zadruge vršile, ali su ipak
davale vojnike, pa da se ni one ne liše prava na krajiške
šume, otvorena je za njih ova točka e).


Kako je naprijed istaknuto, sastoji se realna kvalifikacija
za ovo pravoužitaištvo, ako se o ovoj može govoriti, najmanje
ŠUMARSKI LIST 11/1910 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 425 —


u posjedovanju kude i kudaoga prostora, a može se posjedovati
oranica i livada u svakoj izmjeri, a pravoužitnička kompetencija
ne može biti ipak veda od V4 selišta.


Kod riješavanja prigovora proti izloženoj osnovi, bili su
odstupani kot. oblastima na postupak sa naslova slova e) svi
oni, koji nisu posjedovali oranica i livada, bez obzira na to,
jesu li oni potomci bivših krajiških zadruga ili krajiških obitelji,
a dapače ustupane su same krajiške zadruge, kada nisu
posjedovale ovlaštenoga posjeda.


Kotarske oblasti uz naprijed ocrtani njihov postupak, od
reda su sve uvrštavale pa i same krajiške zadruge, koja su
riješenja bila potvrđena po županijskom upravnom odboru,
samo ako je bilo dokazano, da je netko od moliteljeve uže
obitelji bio vojnike n u određeno vrijeme.


Interesantno je to pitanje kod samih krajiških zadruga,
naime, kako da jedan član zadruge — taj vojnik — daje personalnu
kvalifikaciju čitavoj zadruzi kod pravoužitništva sa
naslova slova e), a kod pravoužitništva sa naslova slova d) ne
može član zadruge, kao gruntovni vlastnik nekretnina na
svojem imenu, dati realnu kvalificiju čitavoj zadruzi. Ovo je
posljednje posve jasno, jer član zadruge i zadruga nisu identična
dva tijela, a kada to vrijedi kod realne kvalifikacije za
pravoužitništvo sa naslova slova d) moralo bi vrijediti i za
personalnu kvalifikaciju pravoužitništva s naslova slovo e) tim
prije, što su gore navedenom naredbom kr. zemaljske vlade,
krajiške zadruge izlučene od pravoužitništva s naslova slova e).


Ovim iznešenim postupkom 0 uvrštavanju krajiških zadruga
i onih, koji potiču iz krajiških zadruga, za pravoužitništvo
s naslova slova e), posve su omogudeni skokovi iz jedne
kategorije u drugu, jer vrlo je i´ijedak slučaj, da bi postojala
koja krajiška zadruga, u kojoj tko nije bio vojnikom, prema
čemu onda u glavnom prestaje i važnost podijele pravoužitnika
u ove dvije kategorije. Tko je bio uvršten sa naslova
slova d) pa rasprodao sav ovlašteni posjed, te ostao samo na
kudi i kudnom prostoru, prelazi kod revizije u kategoriju e),


32
ŠUMARSKI LIST 11/1910 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 426 —


sto je omogudeno i kod običnih promjeaa pravoužitaičkoga
katastra.


Prema ovom stoji, da se danas grupacija
pravoužitnika temelji na realnoj, a ne personalnoj
kvalifikaciji, što svakako ne odgovara duhu
naputka A. k zakonu od 11. VII. 1881., te provođenjem revizije
na ovom principu možemo često dospjeti u nezgodne
položaje.


Tako n. pr. netko ima personalnu kvalifikaciju za pravoužitništvo
sa naslova d), ali nema ovlaštenoga posjeda, te prilikom
revizije bude upuden na postupak sa naslova slova e),
kod koga ne može dokazati, da mu je tko od obitelji bio
vojnik, ili nije sa stanovitih razloga nitko ni bio, u kojem
slučaju ne može u opde postati pravoužitnikom. Ako pako
ima samo personalnu kvalifikaciju za slovo e), postaje pravoužitnikom
ove kategorije, iz česa proizlazi, da uz personalnu
kvalifikaciju sa naslova slova d) može nastati slučaj, da se ne
može u opće steći pravoužitničko pravo, dočim kod personalne
kvalifikacije sa naslova slova e) ovaj slučaj ne može nastupiti,
uzimajući naravno da je u obim slučajevima isto stanje
realne kvalifikacije.


Prema ovom može se tvrditi, da su pogodnosti pravo


užitnika kategorije e) za sticanje i održanje njihova pravo


užitničkoga prava bolje, od onih kategorije d), što naročito


stvara nezadovoljstvo kod pravoužitnika druge kategorije. Ovom


bi se moralo nekim načinom pomoći tako, da bude nemoguć


prelaz iz jedne grupe u drugu, čim bi se uz današnje propise


naputka A. nanijelo krivo pravoužitnicima kategorije d), pošto


bi prema prednjem mogli nastupiti još češći slučajevi, da ne


bi mogli postati u opće pravoužitnicima, kada bi se ostalo samo


kod personalne kvalifikacije za njihovu kategoriju d), čemu bi


se opet doskočilo, kada bi realna kvalifikacija za jednu i drugu


grupu bila ista.


Nema sumnje, da je sam naputak A. ovu današnju grupaciju
pravoužitnika proveo u duhu ondašnjega vremena, kada
ŠUMARSKI LIST 11/1910 str. 21     <-- 21 -->        PDF

- 427 —
je isti sastavljan, jer imao je tada pred sobom same krajiške
zadruge, koje su tada imale jake realne kvalifikacije, a s druge
strane vrlo mali broj tih obitelji, koje su reklamirale svoje
pravo na temelju davanju vojnika, te da i njima ne bude krivo
naneseno za ovu uslugu, stvorena je točka e) § 1. naputka A.


Svjedoči nam ovo i stari prvi kataster od 1882. godine.
Vidimo u njemu sa naslova slova d) uvrštene same krajiške
zadruge, a sa naslova e) samo po kojega samovlastnika-krajišku
obitelj. Danas su prilike posve drukčije.


Tako je na pr. u osnovu pravoužitničkoga katastra mjesta


N. Karlovci preneseno iz staroga katastra 8 pravoužitnika kategorije
e), a prilikom revizije je povodom uloženih prigovora
otpudeno kot. oblasti na postupak sa naslova točke e) 62,
od kojih je do polovice mjeseca kolovoza t. g. bilo uvršteno
27, za 25 još nije bio proveden postupak, a za 10 uloženi su
utoci od strane ureda proti uvrštenju.
Ovakovih primjera mogli bismo još dosta navesti, te općenito
ustvrditi, da se broj reklamanta kao i uvrštenih u kataster
sa naslova točke e) u svima mjestima znatno povećao, u
nekim dapače nerazmjerno u velikoj mjeri prema starom katastru,
što je poteklo povodom naprijed ocrtanoga postupka,
naime da je bez obzira na personalnu kvalifikaciju, bio upućen
na postupak sa naslova točke e) svaki, koji nije imao oranica
i livada. Vremenom će ovaj broj bivati sve veći, te ne će dugo
trebati, da ćemo prema današnjem postupku priznavanja pravoužitništva
sa naslova točke e) u pojedinim mjestima imati
veći broj pravoužitnika ove kategorije, od onih druge kategorije
8 naslova točke d), prema čemu se ukazuje potreba i u
ovom smjeru njeke izmjene naputka A. provesti.


(Svršit će se)


Medljika i uzroci sušenja hrašća po Hrvatskoj.


Pošto su u zadnje doba učestale po raznim javnim glasilima
članci, u kojima se upravo napadnim načinom najavljuje
»posvemašnja propast i uništenj e h rašća po med