DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1911 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 153 —


„Sandorovac naselbina" u daruvarskom kotaru, osnovana je prije
7—8 godina na zemljištu vlastelinstva Daruvar, sa 140 kućnih brojeva.
Uz oranice i livade dobili su kupci na svaki kuće broj 1 ral šume
1 ral llOOn" pašnjaka, ili ukupnu površinu od 376 rali 400[^*´; koja


površina ostala je u zajedničkom uživanju cijele naselbine.


Za čuvanje šuma postavili su ti naseljenici svojega lugara, a uprava
i gospodarenje vodi se kao kod uredjene zemljištne zajednice.


Kada su naseljenici od vlastelinstva kupili šumu i pašnjak, nisu tražili
fizičnu predaju kupljenih cestica, odnosno izmjeru tih površina, već su
jednostavno po kazivanju vlastelinskog osoblja u posjed šuma i pašnjaka
zašli.


Prošle godine odlučili su naseljenici da će djeliti kupljenu šumu i
pašnjak.
Prije diobe ali odlučili su omedjašiti posjed, te su si u tu svrhu
uzeli ovlaštenog mjernika
Ovlašteni mjernik omedjašio i izmjerio je cijeli posjed, pak je
ustanovio, da im na pašnjaku manjka površina od 71 rali IŠSSn".


Ovaj ogromni manjak ne mogu naseljenici pustiti, tim više, jer se
pašnjak ima razdjeliti na 140 kućnih brojeva sa 1 ral 1 IGOn" po jednom
djelu, kako je i kupljen.


Kako vlastelinstvo drži, da nije dužno dati taj manjak od 71 rali,
to naseljenici traže pomoć od sudbenih i političkih oblasti, te će doći do
velike i interesantne parnice. Gaš o Vac .


Šumarsko ravnateljstvo kod zemaljske vlade u Sarajevu Za upravu


državnih šuma u Bosni i Hercegovini ustrojeno je sa 1. siečnjem 1911.
šumarsko ravnateljstvo, koje je pripojeno bosansko-hercegovačkoj zem.
vladi u Sarajevu i podčinjeno otsječnom savjetniku IV. odjela. Na čelu
toga šumarskoga ravnateljstva stoji jedan šumarski ravnatelj, a samo
ravnateljstvo dijeli se u 6 odsjeka i to: 1. odsjek pretstojnički, 2. šumskoupravni
odsjek, 3. procjenbeni odsjek, 4. gradjevni odsjek, 5. pravnoadministrativni
odsjek i 6. računarski odsjek.


Bosansko društvo za eksploitaciju šuma. — Kod filiale zemaljske
banke u Banjaluci, obdržavala se je nedavno pod predsjedanjem Lazara
Milica konferencija, na kojoj je zaključeno, da se ustroji novo dioničarsko
društvo za eksploitaciju bosanskih Suma. Početna glavnica imala bi biti
K 500.000, koja bi se imala poslije povisiti na 2 milijuna kruna.


Nastrifikacija doktorata naših šumara po c. kr. visokoj školi za
kulturu tla u Beču. Prije par godina polučila su gg. Andrija Petračić,
šumar gradiške imov. općine u Banovojjarugi i Gjuro Nenadić, kr. šumar,
pristav I. raz. kod kr. zemalj. vlade u Zagrebu, čast doktora oecon. publ.
na kr bavarskom sveučilištu u Monakovu, kamo ih je kr. zemalj. vlada
svojedobno bila izaslala, i to g. Petričić iz šumsko-uzgojne, a g. Nenadić
iz šumsko-uredjajne skupine


Nakon 2 godišnjeg naukovanja na sveučilištu u Monakovu polučili
su tu najveću akadem čast. Nu pošto se kod nas još uvijek doktoratu,
polučenom u inozemstvu ne priznaje vrijednost, to su se rečena gg preko
kr. hrv. slav. dalm. zem. vlade obratila molbom na c. kr. visoku školu
za kulturu tla u Beču, da im nostrificira u Monakovu polučeni doktorat.


Rektorat te visoke škole priopćio im je svojim dopisom od 27. prosinca
1910. broj 1651., da je c. kr. ministar za bogoštovlje i nastavu


15