DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 298 —


Ser. III. br. 155. glaseća na 1000 kruna.
„ III. br. 156. „ „ 1000 „
„ III. br. 192. „ „ 2000 „


b) uložnice I. hrv. štedionice u Zagrebu br. 139342.


glaseća na 4580 „
c) cheque knjižice kornere, banke sa 527 ,,
d) gotovine u blagajni sa 91K33f.
B). Blagajnički dnevnik Pripomočne zaklade sa ostatkom od 12657 K


30 fil. koji se sastoji a) iz 3 kom. 478"/o zadužnica hrv. slav. zem. hip.
banke u Zagrebu i to:
Ser. III. broi 147. glaseća na 1000 „
„ III. „´ 157. „ „ 1000 ,.


„ m. „ 184. „ , 200 „
bj 5 kom. 478*´/n komunal. založnica iste banke i to:


Ser. III. broj 205. glaseća„ m . „ 206. „
na

1000
1000


„ III. „ 207. „ „ 1000 ,
„ III. „22 9 „ , 1000 ,.
„ III. „ 230. „ , 1000 „
c) 5 kom. 4V2´´/o založnica I. hrv. štedioneSer. VII. br. 5114. glaseća na„ VII. br. 5115. „ „
u Zagrebu i to:
1000
1000


„ VII. br 5116. „ „ 1000 „
„ VII br. 5117. „ „ 1000 „
„ VII. br. 5118. „ „ 1000 „


d) uložnice I. hrv. štedionice b. 103876. sa .. . . 457 K 30 f.


C) Blagajnički dnevnik zaklade u spomenu pok A Borošića sa gotovinom
od 2497. kruna 16 fil, koja je uložena u I. hrv. štedionici na uložnicu
br. 154580.


Odbor uzima scontraciju do znanja.


Zatim priopćuje predsjedatelj, da se radi bolesti g. Partaša ne može
pristupiti k razpravi zakladnice zaklade Andrije Borošića, što ju je sastavio
odbornik Ante Kern, te predlaže, da se izabare u dotični pododbor
mjesto g. Partaša drugi koji odbornik.


Odbor izabire u taj pododbor prisutnog odbornika g. Dragutina
Trotzera.
Nadalje priopćuje predsjedatelj, da su se prijavili za članove I. i II.
razreda, te kao predplatnik sliedeći:


Novi članovi I. razreda: Hankonyi pl. Stjepan, vlast, šurnar. nadzornik
Valpovo; Pećina Mihovil, šum. vježb. otočke imov. općine; Zivnustka
Franjo, vlast, nadšumar; Kopp Dragutin, šumar; Sauer Ladislav, šumar;
Strnad Vaclav podšumari Janal Franjo podšumar, svi kod vlastelinstva
Daruvar pl Tuk6ry-a.


Kao novi članovi II. razreda prijavljeno je po: vlastelinstvu pl. Tiikorv
u Siraču 18 lugara, kr. drž. šumariji u Raiću 8 lugara, kr. šumar, uredu
na Sušaku 2 lugara, gosp. uredu otoč. imov. općine 6 lugara, kot. šumariji
gjurg. im. op. Novigrad 1 lugar, a zatim su pristupili: Leskovac
Milan lugar z. z. Bršadin, Blažutić Antun vlast. lugar Luka lieva (Martins-
kaves-Sisak), Krčelić Luka vlast, lugar Topolje (Bregi kod Ivanića), Dunhović
Franjo lugar z. z. u kotaru Slatina.