DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 306 —


senska izložba, i jerbo je to doba podesnije za izlete šum. društvu, nego
li polovica mjeseca rujna, kada se obično šum. skupština drži, a kada je
vrieme jesenskih kiša.


Odbor zaključuje, da se skupština drži u Zagrebu za vrieme sokolskog
sleta, no da se glede izleta u inozemstvo svakako nastoji provesti
zaključak glavne skupštine. Istom ako se ne bi moglo ići u inozemstvo,
neka se načini izlet eventualno u Draganić, u šume istoimene z. z.


2. 11. potpredsjednik presv. gosp. Havas stavlja predlog, da se nabavi
za društvenu knjižnicu djelo o ,,prvoj internac. lovačkoj izložbi u
Beču god. 1910.
Prima se.


3. Odbornik g. Dojković predlaže, da hrv. slav. šum. društvo pristupi
kao član novinarskom društvu.
Odbor zaključuje, da še to pitanje do buduće sjednice odgodi, a
predlagać neka doprinese podatke, da li su i druga društva novinarskom
društvu pristupila.


4. Isti predlaže, neka bi se u buduće knjige, što se kane za knjižnicu
naručiti, popisale i izkaz predložio odboru na prihvat.
Zaključuje se, da se predlogu udovolji, no da predsjedništvo može
i nadalje pojedine knjige i samo naručiti i o tom po dosadanjem običaju
izviestiti.


5. Odbornik g. Kern predlaže, da se nabave novi chicheji za naslovni
list Šum. lista i Lug. vjesnika.
Dozvoljava se.
6 Isti predlaže, da se nabave slova za tiskanje adresa članova i


pretplatnika
lista.
Dozvoljava se.


7. Odbornik g. Trotzer predlaže, da bi se provadjao jedan prijašnji
zaključak, po kojem da bi Šum list kao prilog donašao naredbe kr. zem.
vlade i kr. drž šum uprave.
Usvaja se.


8. Odbornik g. Kern predlaže, da bi se za veće i teže nacrte u Šum.
listu, prema težini izradbe opredjejivao honorar po predsjedništvu društva
Prima se
Pošto daljnih predloga ne ima, to predsjedatelj zaključuje sjednicu
time. da će ovaj zapisnik potpisati dva odbornika, koja će biti izabrana
u tu svrhu u budućoj sjednici.


Fischbach v. r. Tolg v r Rukavina v. r B. Kosović v. r.
tajnik.


Predmet: ispitivanje vodjenja blagajničkih dnevnika
hrv. slav šumarskog društva za g. 1910.


Zapisnik od 20. sv bnja 19Li. spisan u društvenim prostorijama
Šumarskoga doma u Zagrebu
Prisutni pod,.isani: Izpitivanjem je vodjenja blagajničkih dnevnika
ustanovljen blagajnički ostatak koncem g i9 0:
A), za imovinu hrv. slav. šumarskog društva sa 6879 K 57 fil.
i to u gotovom 988 A 3>) fil. i 5891 K 27 fil u vriednostnim papirima;