DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 78     <-- 78 -->        PDF

— 316 —


straže. Proti toj odluci uložio je lovozakupnik utok na kr. žup. oblast u


Z. koja je odlukom od 4. IV. 1911, br. 3166. utok uvažila pozivom
na okružnicu upr. odbora županije Z. od 4. studena 1893. br. 2.432. i
odobrenja žup. oblasti od 3. listopada 1895. i zaključka župan, skupštine
od 22. lipnja 1896, toč. XV. ter okrnžnice kr. žup. oblasti u Z. od 17.
kolovoza 1896. br. 1702., — na znanje primljene u župan, skupštini od
21.
prosinca 1896. toč. I.
Tomu dosliedno bi lugari u službi kao javna straža, imali nositi
samokres i lovački nož.
Usuprot gornjih odredaba lugari ovoga područja svih šumoposjednika
rabe u službi kao javna straža pušku, kao navadno oružje propisano ustanovom
§. 53. 0 š. z., koji uporabu samokresa ne poznaje.
Nastaje pitanje, koje ustanove, da li one gornje, ili potonja ustanova
§. 53. 0. š. z. u krieposti stoji i važi, i koje bi se imale držati općenito,
a ne da se iznimke čine neopravdano za pojedinog šumoposjednika.
Proti gornjoj drugomolbenoj riešitbi, kojom je uvažen utok zakupnika
lovišta, podastrt je po grad. poglavarstvu u P. dne 12. IV. t. g. pod
br. 1901 utok na vis kr. hrv. si. dalm. zem. vladu.
Primjetiti mi je još, da je u uvodno spomenutom utoku zakupnik
lovišta ustvrdio, da šumari uporno traže oboružanje lugara sa lovačkom
puškom lih osobne koristi radi, koju sam osvadu od sebe najodlučnije
odbio.
Da li će lugari u službi kao javna straža nositi pušku sa metcima,
sa sačmom, ili sa zrnom, nadležna je odlučiti na to zvana vlast, no tvrdim,
da je lugarskom osoblju u službi kao javnoj straži, puška — ne samo
zato, što je zakonom priznana kao navadno oružje, — neobhodno nuždna,
nego i zato, što samokres u tu svrhu ne odgovara, što izkustvo iz lugarske
službe i svrha javne straže dokazuje i sveudilj uči.
Molim stoga gg. sudrugove, ako im je u tom predmetu poznata koja
vrhovna riješitba, da ju u ovomu listu izvole priopćiti.


Vinko Benak, nadšumarnik u. m.


Broj 8225 ex 1911.


Oglas dražbe.


Dana 29. srpnja t. g. u 9 sati prije podne obdržavati će se u uredu
kr. kotarske oblasti u Kutini, javna pismena dražba »Jasenove šume Gredice
z. z Kutina«.


Procjenbena vriednost i ujedno isklična cijena je 39.949 K 40 fil.
Pobliži dražbeni uvjeti mogu se uviditi za vrijeme uredovnih sati
u uredu kr. kotarske oblasti u Kutini.


U Kutini, 10. lipnja 1911.


Kr. kot. predstojnik: Vrkljan v. r.