DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 22     <-- 22 -->        PDF

„ 340 —


Nadalje je zaključeno, da mjesto buduće skupštinu pO đosadanjem
običaju ustanovi uprav, odbor društva, te napokon bude raspravljena
i prihvaćena pretstavka hrv-slav. šum. društva glede uredjenja
putnih naklada i paušala kr. šumarskog i nađlugarskog osoblja
kod kr. polit, oblastih, kao i nacrt zakladnice o literarnoj zakladi,
osnovanoj na uspomenu pok. društvenog tajnika A. Borošića. Prva
je bila priložena k broju 7. i 8. Šum. lista t. g. a potonja će se objelodaniti
onda, kada bude po kr. hrv. slav. dalm. zera. vladi odobrena.


Pretstavku o poboljšanju statusa kr. šum. tehničara nije glavna
skupština raspravila, jer ju je, kako je već u tajničkom izvješću spomenuto,
uprav, odbor skinuo sa dnevnoga reda glavne skupštine
Predsjedatelj je stavio predlog, neka se ponovno pozovu svi članovi
društva, da podnesu svoje pismene, temeljito obrazložene primjetbe i
želje glede eventualnih preinaka, odnosno glede nadopune te pretstavke,
a na temelju podnesenih opravdanih želja, da predsjedništvo društva
pretstavku ispravi, odnosno nadopuni i na nadležno mjesto najdulje u
roku od mjesec dana podnese, što je glavna skupština i usvojila. Ko
načno je glavna skupština prema zadnjoj točki dnevnog x reda usvojila
predlog I. potpredsjednika R. Fischbacha, koji ide zatiir, da se u budnće
u pravilu nebi išlo na skupne izlete, jer se na takove puno
potroši i novaca i vremena, a malo se nauči, nego da bi skupštinari
išli u manjim odjelima 4—8 njih u one krajeve, gdje će naći za nj i b
zanimive objekte. Predsjedništvo šum. društva imalo bi voditi brigu
0 tome, da ustanovi objekte i izletnike razdieli, te da naročito mladjim
članovima ishodi primjerenu potporu za podmirenje pntnih troškova.


Skupštinar, kr. žup. šum nadz. g. Matizović je na to predložio,
da se prigodom ustanovljenja krajeva za izlete, uzme na godinu osobiti
obzir na susjednu nam Bosnu i Hercegovinu, gdje se zadnjih godina
šume u veliko eksploatiraju i uredjuju, te gdje bi mnogi i mnogi
što šta vrlo vriednoga i poučnoga vidjeti mogao.


Konačno isti skupštinar oredlaže, da skupština požrtvovnom odborniku
i marnom uredniku Šum. lista g. A Kernu, koji se je radi
slaboga zdravlja odrekao i ođborništva i uredništva, te radi toga na
njegovu vlastitu želju nije ponovno ni izabran u drnštveni odbor, izrazi
priznanje za njegov dosadanji mar i trud, što skupštinari per aclamacionem
prihvaćaju uz želju, da bi se g. Kern doskora potpunoma
opet oporavio i svoje vrstne sile j nadalje na boljak i procvat hrv.
slav. šum. društva posvetiti mogao!


Pošto je time bio dnevni red iscrpljen zaključio je predsjedatelj
skupštinu, na što je pročitan o tečaju skupštine sastavljeni zapisnik
i ovjerovljen po gg. Kolomanu BoUeinu i A. Rennaru.


Pripominjemo konačno da su : „Društvo gospodarskih i šumarskih
činovnika Hrvatske i Slavonije u Osijeku", te „Hrv.-slav. gospodarsko
društvo, kao središnja zadruga u Osijeku", umolili p. n. g. Roberta
Fischbaeha, da ta društva na skupštini zastupa; a „Hrvatsko gosp.
društvo, kao središnja zadruga u Zagrebu", delegiralo je u tu svrhu


g. kr. profesora I. Metelku Brzojavno pako pozdraviU su skupštinu
društveni članovi: Fran Althaller, šumarnik i Milan Zobundjija, rač.
pristav, oba iz Otočca.