DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 30     <-- 30 -->        PDF

348


u vrtidima, nebi ih satrlo ni obgrizlo ni da su u jednom komadu na


okupu, ali zato bi na okupu odgojena dala daleko vriedniju i skupo


cjeniju gradju.


Način pako življenja draganičkih ovlaštenika, koliko smo vidjeli,


zahtjeva slobodu u kretanju po cijeloj šumi, ili tako zvani komoditet.


Izgubi li se koji komad blaga, ili legne li čoporić svinja iza koje


Ograde vrtića, tko će ga naći, a tko će tek neposlušno blažće ili


svinjče izmedju mnogobrojnih vrtića (bit će ih nakon 20 godina


32.800 komada.) biti kadar k toru pritjerati, a kohko će muke imati
lugar dok u svaki vrtić zaviri da vidi, ne ima li u njemu blaga? Zar
po svemu tomu ne bi za draganićke ovlaštenike bilo udobnije i koristuije,
a za lugara lakše, da je branjevina u jednom komadu.
Sadanja rietka šuma, a takova će biti i kasnija prieborna, sa


svojim vlažnim i snažnim tlom dopušta, da kojekakova travurina


raste, jer ta trava ima za svoj rast potrebnoga svietla u izobilju. U


gustoj šumi, kakova bi nastala odgajanjem stabala u skupu, iznikla


bi samo fina, za hranu blaga pogodna trava.


Sravnimo li izvode g, predavača sa našim naputkom za sastav
gospod. osnova naići ćemo opet na same protivštine izmedju temeljnih
principa istoga i izmedju principa g. Dojkovića. Pogotovo se po
njemu istaknuti principi ne dadu dovesti u sklad sa zakonima i propisima
0 uredjenju zem. zajednica


Glavni postulat zakona o u. z. z. jest, da zemljištna zajednica
mora sa svojim imetkom gospodariti prema trajnoj koristi zajednice,
a nadzorne oblasti dužne su bditi nad tim, da se te zakonske ustanove
takodjer i vrše. Kako će dakle nadzorne oblasti moći dozvoliti,
da z. z. Draganić u roku od jedne ophodnje izda 58 milijuna kruna
za same ograde, kada bi ona to mogla obaviti sa najviše poldrug milijuna
kruna; kako će ona nadalje moći dozvoliti, da se za sadnju hrastovih
biljka izdadu milijuni, kada bi opadajući žir mogao sječine tako
rekuć bezplatno nasijati; a kako ee tek dozvoliti, da se u mjesto
liepih i vriednib stalšala, uzgajaju granata stabla od razmjerno neznatne
vriednosti; te koja će oblast uzeti na sebe odgovornost za
silni gubitak, koji će nastati kršenjem mladika i plotova po posječenom
hrašćuV


Prema naputku za sastav gosp. osnova, a i prema temeljnojzamisli o uživanju dohodaka z zajednica, moraju se šume zemljišnih
zajednica uživati potrajno i to u koliko je moguće, strogo godišnje
potrajno, a ovdje sastavljač osnove ne pazi na potrajnost užitaka ni
po broju stabala, ni po kvantiteti, ni kvaliteti drva. Kad već nije iztraživano
koliko ovlaštenici z. z. Draganić trebaju gradje i ogrieva
za svoje kućne potrebe, te kad nije prema tomu jedan dio šume
izlučen i za njega odabran u tu svrhu najprikladniji način uredjenja,
a za ostali dio prema načelima moderne šumske nauke, koji se ne
protive ni smislu zakona i propisa valjanih za gospodarenje sa
imetkom z. z., uvedena odgovarajuća financijalna ophodnja, te kada
je već izabran najprimitivniji način uredjenja (koji se inače rabi
samo za šume, kod kojih se na dohodak računa samo onda, ako ga
ima), tada se je Ijroj na godišnju sječu za potrajnu podmirbu ovla