DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 34     <-- 34 -->        PDF

352 —


zasadio ga. Radi toga bio je pozvan po višem mjestu na odgovornost
ali je tu sjajno dokazao, da se stvar nije dala odlagati jer bi narod ponovno
sve usurpirao, i da se za ovakovu pravednu i za imovnu općinu
korisnu investiciju mora naći novaca. I zaista bila mu je iz krajiške investicionalne
zaklade doznačena svota, potrebna za isplatu sjemena, troškova
sadnje i za podmirenje inih priekih potreba imov. općine. Koliki je bio
posao oko tih kultura, predstaviti će si svaki, kad vidi, da je tih krčevina
bilo oko 4 500 rali u raznim srazovima, a k tomu u jednom te istom
srezu posvuda razbacanih.


Danas narod blagoslivlje pokojnika i veli: kamo sreće, da je to sve
odavna zagajeno i zasadjeno, danas bi imali već za pašu otvorene šume,
a bi!o bi i ponešto sitnih drva! Osim toga zasadjeno je drvljem takvo
zemljište, koje u pretežnoj svojoj površini nije niti prikladno za poljsko
gospodarstvo i koje je narod krčeći sve dalje postepeno napuštao, tražeći
boljeg i dubljeg tla. Žalostne posljedice takvog krčenja vide se sada,
kod mnogih zemlj. zajednica, gdje su već nastale goljeti, opuzine i vododerine,
za koje će biti potrebno mnogo fizičnog rada, a još više materijalnih
žrtava.


Tko se proveze željeznicom iz Capraga prema Karlovcu i baci pogled
na okolinu u području I. banske imov. općine, moći će vidjeti razne kulture,
taj trajni spomenik pok. Basare. Neprolaznih je zasluga stekao pokojnik
i za lugarstvo, komu je bio neumorni učitelj, otac a ujedno i pravedan
pretpostavljeni.


Nadalje uložio je pokojnik veliki mar u pomladjenje starih ke
stenovih sastojina time, što je u starim kestenicima zaveo štaparenje
koje je dalo ne samo znatnog prihoda, nego su se na taj način i stare
kestenove sastojine pomladile bez ikakvog troška. Površina takovih mladih
kestenika iznosi već za sada preko 1000 rali, te se još sveudilj povećaje
od godine do godine.


Skrbeći i štedeći na svim stranama, pošlo je pokojniku samo njegovim
neumornim zauzimanjem za rukom, da je imovna općina 1909 g.
sagradila prikladnu kuću za urede i stan upraviteljev i time jednu prieku
potrebu s vrata «i skinula.


U odboru i zastupstvu imovne općine bila je njegova riječ uvijek
uvažena, jer su svi bili uvjereni, da govori muž, koji stvar poznaje i
koji nada sve ljubi istinu, te koji je imovnu općinu podigao, da se danas
sama iz svojih prihoda uzdržaje.


Basara je službovao kao nadšumar do pred pet godina, kada je
imenovan šumarnikom, a u proljeću ove godine nadšumarnikom. No nije
na zasluženom mjestu dugo djelovao, jer ga malo kašnje 26. svibnja t. g
snadje smrt.


Tkogod je Basaru poznavao, svako ga je štovao, a osobito je bio
štovan od svojih sučinovnika Na sprovodu se tek vidilo, kakovo je štovanje
uživao; svi staleži, sva inteligencija iz Gline i okoline, došla je da
mu iskaže posljednju poštu. Došli su mu i drugovi stručnjaci iz okoline,
a vidjeli smo i seljaka ratara, koji su došli, da se posljednji put oproste
sa mužem, koji je za narod živio i za njegovo dobro radio.


Basara je bio čovjek načitan, a nepokolebiv, kada je o kojoj stvari
razmislio i uvjerenje stekao.