DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 358 —


Pošto dalnjih predloga ne ima, to predsjedatelj zaključuje sjednicu
time, da će ovaj zapisnik ovjeroviti dva u tu svrhu u sliedećoj odborskoj
sjednici naročito izabrana odbornika


Tolgv. r. Fischbachv. r. Kosovićv. r.


Drag. Lasman v. r.


Zapisnik XXXV redovite glavne skupštine iirv.-slav. šumarskog
društva, obdržavane u Šum. domu, dne 10. kolovoza 1911.


Prisutni potpisani.


Nakon što je potpredsjednik društva velem. gospodin odsječ. savjetnik
Robert Fischbach otvorio skupštinu i pozdravio zastupnika ugar.
zemalj. šumar, društva presv. gosp. kr. minister. savjetnika Josipa Havasa,
te ostale društvene članove, prešlo se na raspravu predmeta stojećih na
dnevnom redu.


Tajnik društva g. žup. šum. nadzornik B. Kosović čita izvješće o
djelovanju upravnog odbora za godinu 1910./11., koje skupština prima na
znanje.


Prelazi se na ustanovljenje proračuna za g. 1912. Kod točke 1. proračuna
»Stanarina za Šum. dom«, velem. gosp. predsjednik predlaže, neka
se ovlasti uprav, odbor šum. društva glede pregovora sa kr. zem. vladom,
glede kupa »Šum. doma«.


Skupština gornji predlog prihvaća time, da se stvar opet iznese pred
glavnu skupštinu na pretresivanje i prihvat.
Čita se proračun pripomoćne zaklade i prikazuje stanje zaklade A.
Borošića.
Prelazi se na čitanje bilance za godinu 1910. Gosp. skupštinar V.
Bohnel predlaže, da se i paušal društv tajnika povisi sa 600 na 900 K.


Skupština prihvaća proračun za g. 1912. uz rectifikaciju prema predlogu
gosp. V. Bohnela time, da se manjak od 300 K namakne iz stavke
»Nepredvidljivi troškovi«, koja se time snizuje na 528 K.


Prelazi se na izvješće odbora za ispitanje društvenih računa za g.


1910. koji su u redu pronadjeni. Skupština prima izvješće na znanje.


Predsjednik velem. gosp. odsječ. savjetnik Robert Fischbach moli
gospodina Kolomana Boelleina, nadšumara, da preuzme vodstvo skupštine
za vrieme izbora predsjedništva i odbora za trogodište 1912.—1914.


Skrutatorima budu imenovani gg Šandor Kayser i Ante Mark, nadšumarnik.
Odredjuje se odmor od 5 časaka.


Prelazi se nakon odmora na izbor predsjedništva. Nakon obavljenog
skrutinija proglašuje se rezultat izbora predsjedništva. Izabrani su: Predsjednikom
: preuzv. gosp. Marko grof Bombelles sa 61 glasom, potpredsjednikom
I. velem. gosp. savjetnik Robert Fischbach sa 60 glasova, potpredsjednikom
II. presvjetli gosp. minist. savjetnik Josip Havas sa 60 glasova,
tajnikom: Josip Jakopec sa 54 glasa, blagajnikom Ljudevit Szentgy6rgy
sa 61 glasom.


Prelazi se na izbor odbora.


Povremeni predsjednik gosp. Koloman Boellein predaje predsjedničku
stolicu vel. gosp. Robertu Fischbachu, koji zahvaljujuč se na povjerenju
predlaže, da se brzojavno pozdravi preuzv. gospodina kao izabranog
predsjednika.