DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 49     <-- 49 -->        PDF

- 367 —
Rok sječe, izradbe i izvoza ustanovljuje se: za zemlj, zajednicu Borojevci
do konca mjeseca svibnja 1912. a za zemlj. zajednicu Paučje do
konca mjeseca ožujka 1913.


Na brzojavne, kao i poslije 10 sati na dan dražbe stigle ponude,
neće se nikakov obzir uzeti.
Potanki dražbeni uvjeti mogu se svaki dan za vrijeme uredovnih
sati uviditi kod kr. kot. oblasti u Djakovu.


Kr. kotarski predstojnik: Kramarić v. r.


Broj 7670. — 1911. Kr. kotarska oblast u Slatini
dne 3. kolovoza 1.911.
Predmet : Popovac zem. zajednica
dražba hrastovih stabala.


Oglas dražbe.


Dne 15. rujna 1911. u 10 sati prije podne obdržavati će se u uredu
kr. kotarske oblasti u Slatini putem pismenih ponuda dražba vrhu 1.568
komada hrastovih stabala, stprocjenjenih na 67.313 kruna


Sva hrastova stabla jesu nad 50 cm. prsne debljine.


Ponude imadu biti obložene jamčevinom, koja iznaša lO´/o od isklične
cijene i to, ili u gotovom novcu, ili u vrijednostnim papirima prema
burzovnom tečaju.


Na kasnije prispjele, kao i na brzojavne ponude ne će se uzeti nikakav
obzir.
Pobliže dražbene uvjete moći je uviditi za vrijeme uredovnih sati u
uredu potpisate oblasti.
Kotarski upravitelj: Benak.


Orjiac Apamfie crafiajia.


y inyMH epu. upas. ManaoTupa FoMHpja 3BaHOJ Topai^a, KOJa Jieacu
na Bpjo noBoa.HOM MecTy a GA aceJbesHa^Ke CTanaite FoMHpje y;^aJBeHa
je jeflBa 2´5 KJIM. HMa 3a upoAajy KOHCHrHHpaHHX 111 jejiOBHx craOajia,
MHJa yKynHa eaflpjKHHa HHHH OKO 300 M´. CiaČJia cy BefeuHOM y npcHOJ
BHCHHH upeKO 60 UM- A^^ejia. Upoi];eHa H3Haiiia 3250 Kpyna.


3a upo;iiajy OBHX CTa6ajia OApe^yje ce na 12. cenTemCepa 1911.
HO HOBOM KajieHflapy o^epTaJina jiBu,HTai

0*epTH ca 10% jaMueBHHB HMajy najsa^i ^lana 12. cenieMOepa no
HOBOM ;^o 10 caxaTH npe noAne 6HTH ope^iana ynpaBH ManaoTupa Fo-
UHpja, Te fee ce HCTH ;naH nocJie saKasanora cazaia OTBOPHTH H pe3yaTaT
nporđacHTH.


Ji^OGTSui&n, uojiaace OAMax nojiOBHiIIo6jiBacH ycjiOBH Mory ce yBH^eTH Ko;^ yopaBe MaHHCTiipa FoMapja
H KOA noTuucaHor 3BaH>a.


y Kap;ioBi^HMa 21. aBrycTa 1911.


Cpn. Hap. i^pKB. .myMapcKo ssaibe.