DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1911 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 429 —


nicima vazda seljakati sa jednoga mjesta na drugo, čitiie bi
veći dio vremena u sumo hodanje potratio.


Pošto z, zajednica Draganić ne ima na razpoložbu 12, već
samo 4 lugara, to će se posao sadnje moći obavljati samo na
četiri strane i to na svakoj samo sa 7, ili ukupno 28 radnika,
a time će se provedba takove sadnje neobično zategnuti naprama
onakovoj sadnji (kod čistog sjeka\ pri kojoj jedan lugar
može u jednoj partiji nadzirati 20—21 radnika.


Pretpostavljajuć, da svaka čistina od onih 1.440 čistinica,
koje će sječom hrastova u prebirnoj šumi nastati, zaprema popriječno
površinu od BO^" ili .50X 3´6 = 180n m. iznositi će
ukupna zasaditi se imajuća površina 1440 X 60 = 72.000n"
ili 180 X 1440 = 259.200 Dm.


Bude li se sadilo u udaljenosti od 1 metra, ili na svakom
nmetru po jedna biljka, trebati će se na 259.200um. 259.200
biljka, a predpostavi li se nadalje, da će dnevno po jedan
radnik zasaditi 200 biljka, to će za gore spomenutu površinu
trebati 259.200:200 = 1.296 radnika ili radnih dana.


Pošto z. z. Draganić ima na razpoložbu kako već
rečeno — samo 4 lugara, to će se dnevno moći raditi samo
u 4 partije, svaka sa 7 radnika, ili ukupno sa 28 radnika. Tih
28 radnika pako trebati će za gore opisani posao, koji sadrži
1,296 radnih dana, 1296 : 28 = 463 dana, i ne računajući pri tomu
na gubitak vremena, koji seljakanjem radnika sa jedne čistinice na
drugu nastaje. Pri čistom i oplodnom sjeku ne ima te razcjep
kanosti i razštrkanosti zasaditi se imajućih čistina, tu je sva
površina u 1, 2 ili 3 komada, dakle u velikoj površini, gdje će
po 1 lugar moći nadzirati 21 radnika, a prema tome 4 lugara
84 radnika, a tih 84 radnika poraditi će gornji posao za
ciglih 15*4 dana.


Iz toga se vidi, sa kakovim zakašnjenjem će se u prebirnoj
šumi obavljati redoviti godišnji kulturni poslovi.
Kroz puna poldrug mjeseca nadzirati će 4 lugara samo
kulturne radnje!
Strašno je to, kad se promisli, da se taj posao pri čistom
i oplodnom sijeku, sa 84 radnika dnevno, dade izvesti u 1.5-4