DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1912 str. 11     <-- 11 -->        PDF

- 89 —
stitoj volji mješavinu jelova i smrekova drva. Pod „borom" razumijeva
se samo obični bijeli bor. Kod dobave crnog bora, borovca
ili limbe, mora se dotična vrst izričito ugovoriti.


Pod „topolom", ako nije vrst pobliže označena, razumijeva
se samo crna topola. Bijela topola, kanadska topola, siva
topola, jasika, moraju;s& kod dobave*izrično zahtijevati. ;:;


´ i Pod općom oznakom „hrastovine", razumjeva se kitnjak
ili lužnjak evropskog porijekla (Kavkazko područje isključeno.)
Cerovinaneubraja se uhrastovinu. Pod »brijestom« razumijeva se
samo brijest, podnipošto vezika, pod „javorom*, samo obični brdski
javor, nipošto mlječ ili klen, a pod „bukvom* samo obična bukva.


§ 4, Porijeklo. -, . . -: . ;


Ako se pod porijeklom označi onako posve općenito samo
koji kraj, to se imade dobaviti drvo iz dotičnoga kraja. Ali ako
se kod sklapanja pogodbe pod porijeklom potanje označi proizvod
stanovitog kojega šumskoga posjeda ili industrialnog poduzeća,
tada se mora dobaviti drvo upravo iz dotičnog šumskog
posjeda ili industrialnog poduzeća. ji . ji; i .: L v ;


Ako je dobava ugovorena prema izabranim uzorcima, tada
i dobavljena roba mora biti onakova, kakov je i uzorak. Dobava
bolje kakvoće samo je onda dopustiva, ako je drvo istog porijekla.
.;:/´´.: \


§ 5. „C i r c a". . " ; = J .


Kod zaključaka, kod kojih je ugovorena količina drva označena
sa »circa" (od prilike) imade prodavaoc pravo, da pod
istim uvjetima, pod kojima je dobava zaključena, dobavi za 57o
robe više ili manje. Ako li je prodavaoc drva seljak šumo-posjednik,
tada se to pravo proširuje na lOVo na više ili na manje.
Od—do. Ako je prodana količina općenito označena sa »od—
do«, to je prodavaoc obvezan da dobavi samo najmanju ozna-.
čenu količinu u onom slučaju, ako od dotične vrsti, neima više
raspoložive zalihe. Naprotiv obvezan je kupac, da za utanačenu
cijenu preuzme svu ugovorom označenu maksimalnu množinu robe.


Ako je ugovoreno, da prodavaoc ili kupac može odlučivati,
da li će dati, odnosno primiti najmanju ili najveću Ugovorenu