DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1912 str. 6     <-- 6 -->        PDF

^-^ 84 —


Naravnom pomladku uz iznajmljenu pašu nije bilo ni traga
ni glasa, baš kao ni u izrabljenim hrasticima. Utržak tih, lih za
palenje ugljena prikladnih preostataka bukovine nemože nadoknaditi
ni troškove pošumljenja. Sumu, u pravom smislu te riječi, posjedovalo
je ovo vlastelinstvo samo u svojima teže pristupnima
krasnom bukvom obrašćenim sastojinama. Pojedini predjeli imali
su i po 2oOm^ po rali, te im se je i stariji šumar morao diviti.
Krasni uzpravni uzrast sa visinom od 30 — 35 m. i sa 6073
drva za tvorivo, bijaše zadnja zaliha skrahirani šuma, u koje
je nepovoljna configuracija terraina grabežnoj sjekiri pristup
branil^. Pa i tu smo morali naći tragove ljudske nezasitnosti.
Ogromne bukve sa 10—;16 m. sadržaja nalazili smo oborene,
a od istih jedva 10—207o bilo je izradjeno cijepanjem za lopate.
Za takvog bukovog gorostasa, kojeg si je kupac još ii po volji
izabrao, plaćao je on mrvicu od 10 K. kupovnine po komadu.


U jednom obziru bila je uprava ovog vlastelinstva ipak napredna,
jer je posjedovala 10 kilometara dugu prugu industrijalne
željeznice u do inače nepristupne i sačuvane bukove sastojine.
Nu kako u gospodarstvu, koje je strmoglavce pošlo, mora
se redati pogrješka na p:Ogrješku, prodavalo je vlastelinstvo
bukove trupce, postavljene na pilanu, uz cijenu od 1 K po
kubičnom metru jednoj domaćoj pilani, tako, da si se pitati
raorap? je li sa ovom pristojbom plaćena izradba i dovoz ili pako
šumsk,a pristojba za kub. m. tehničkog drva odnosno, što je badava:
da li kupovnina, ili troškovi izradbe i dopreme.


Preostatci stabala, izradjenih na trupce, upotrebljeni su za
paljenja ugljena. Za tehničku izradbu nesposobna stabla imala
su opet preostati kao tobožnji „sjemenjaci". Pa kako je za
vrijeme- naše procjene upravo bukvica urodila, žirile su se svinje
u ovih sječinah, crpilo se dakle iz siromašne šume sve, što se
iscrpsti moglo, bez brige za budućnost i za pomladjenje iste.
Da šumarsko osoblje nije ni obilježilo stabla, koja će se posjeći
kao ni ona, koja će kao sjemenjaci ostati, razumije se uz ovakovo
»uzorno « šumsko gospodarstvo samo po sebi. Tu je sjeko
radnik po miloj volji, pa bez razlike na strminu ili visinu dotičnog