DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 156 —


sačinjavati više od 207o sveukupnog materijala, koji se imade
dobaviti. — Piljena roba kod koje je zašla mušica u zdravo
drvo isključena je od dobave.


Hrastove daske (piljenice) su komadi do 50 mm.
debljine, a moraju se dobavljati bez jezgre.


Hrastovabrvna (platnice) su komadi deblji od 50 mm.,
a 107o od dobavljene množine robe, može imati tragove jezgre.


Zarubljen a rob a nesmije imati bijelike. Zarubljene
daske dobavljaju se u širinama počam od 16 cm. dalje a zarubljena
brvna počam od 20 cm. gore.


Nezarubljena roba mjeri se i obračunava zajedno
sa bijelikom. Ako li pako dolaze komadi sa debelom bijelikom,
od kojih na obje strane zajedno bijel iznaša više od 107o širine
komada, to se onda bijel mjeri samo na jednoj strani. Nezarubljena
piljena roba slavonskog porjekla, koja je deblja od
70 mm., mjeri se u sredini duljine sa polovicom oblog brida.


(Nastavit će se).


Osobne vijesti.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je kr. žup.
šumarskog nadzornika II. razreda -kod kr, županijske oblasti u Požegi
Aleksandra H a v 1 i č k a kr. županijskim šumarskim nadzornikom I. razreda
u Vili. činovnom razredu sa sustavnima berivima, ostaviv ga i nadalje na
dosadanjem mjestu službovanja, zatim nadšumara Velimira Stank o vic a
šumarnikom u VIII. činovnom razredu kod gospodarstvenog ureda.petrovaradinske
imovne obćine, nadšumara Dionisa S e v e r a šumarnikom u


VIII. činovnom razredu kod gospodarstvenog ureda križevačke imovne
obćine, kotarskog šumara Josipa B i o n d i ć a nadšumarom u IX čin.
razredu kod otočke imovne obćine. protu^tavnika Franju Neferović a
i šum. pristava Andriju P e r u š i ć a kotar, šumarima u X. činovnom
razredu kod gradiške imovne obćine, šumarske vježbenike Vilka V i dm
a r a; Stevana D o d i g a i Andriju F r u s i ć a šumarskim pristavima
u XI. činovnom razredu kod gradiške imovne obćine, šumarske vježbenike
Svetozara Drenovc a i Dragutina B r n j a s a šumarskim pristavima
u XI. činovnom razredu kod ogulinske imovne obćine, šumanskog vježbenika
Savu Belanović a šumarskim pristavom u XI činovnom razredu
kod petrovaradinske imovne obćine, šumarnika i upravitelja 2 bansice