DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 40     <-- 40 -->        PDF

\


— 450 —


ime samo po sebi svjedoči, da je staro, jer su tise nekad uspijevale i u


ono vrijeme je tisje moglo postojati; dočim se nova imena poznaju kao:


brezik, jasenik, topolik, bukvar, kestenar.


Dalje mnogi šumski predjeli nose imena ljudi, bilo po vlasniku, koji


ga uživa; bilo po junaku, koji je tu poginuo ili se čim istaknuo, bilo po


selu, koje u blizini toga predjela obitava. Takova su imena: Rendulić


biljež, Sučević bilo, Marinić steljnik, Cirin Laz. Vrnića vrh, Cindrićev


Kal, Kodrovića žljebe, Baraćeva Brina, Padjenovi Krči, Zrnić Poljana,


Karlovića Korita, Čorkova Uvala, Matić Bukovača, Vidina Loza itd.


Onda su nazivi po životinjama odnosno divljači, koja se u tim šum.
predjelima nalazi. Tako imademo : Srneća Glavica, Srnećak, Zvirnjak (po
zvjeradi) Vučijak, Medjedjak Vučje glave, Petešjak (divji peteh t. j . tetr.
jeb), Rišnjak, Risovac, Sokolovac itd Držim, da ovamo spada i naziv
Jelenkina Kosa, a taj mi se naziv baš dopada, jedno jer kazuje, da
je u Kapeli bilo nekada jelena, a drugo jer je tu naš narod baš onako
nježno imenovao ženku od jelena, ne sa „košuta", već „jelenka", a tako
je onda i ostala Jelenkina Kosa. Od domaćih životinja dobili su imena
predjeli : Kozarska Kosa, Kozarice, Rtove drage.


Po samome pako obliku i konfiguraciji terena nastala su imena :
Bilo, Uvala, Pieće, Stožer, Vrh, Kosa, Rt, koja sa mjesnom (lokalnom)
oznakom sačinjavaju ime odnosnoga šumskoga predjela; kao Stajničko
Bilo, Makovnik Uvala, Ljubča Pleće, Veliki Stožer, Visoki Vrh, Crna
Kosa, Bijela Kosa, Dugi Rt. Bit će, da je tako nastao i naziv Kršljansko
Osovje (šumarija drežnička), jer se osovilo iznad sela Kršlja.


Kako spomenuh imade tu jako starih naziva, a imade i mlađih, novijih,
koja se vremenom sve jednako stvaraju u živom narodnom jeziku.
Uzrok je tome promjena, što nastane u šumi, uslijed kakove elementarne
nepogode, požara itd. Tako su nastala imena : Opaljeni Vršci, Opaljenac,
Paljevina, Pepelarka. Dakako, da uza to imade mnogo imena i naziva
šum. predjela, za koja neznam, kako su nastala, niti što znače, a kako
rekoh ne bavim se komparativnom filologijom. Takova su imena : Alilovica
Skamnica, Trtor, Žnjidovac, Makovnik, Titra, Konjak, Ljubča, Bitoraj,
Rasova. Imena Kneja, Doluš, zvuče sasvim staroslovjenski, a Japage
(biljevište u šumariji plaščanskoj) na grčki, svakako mora biti stara
osnova u toj riječi. Na bivšu Vojnu Krajinu iii možebit još prije, dok se
s Turcima vojevalo, potsjećaju nas imena šum. predjela Stražište, Stražbenica,
Serežište, Kalun, Lubarda itd.


Imade medju tima nazivima i sasvim prosto narodnih i smiješnih
izraza, na priliku Treskovac, Opleteno, Marino Duboko.


Sve su to, kako je istaknuto, pravi narodni nazivi, iz svih tih naziva
otsjeva duša našega naroda, koja znade biti i ozbiljna i vesela, ali
koja znade i visoko i pjesnički osjećati. Nema sumnje, da su nazivi :
S op a č a (jer iz nje sopti t. j . diže se magla, isparuje), Samar i
(prema konfiguraciji terena), Sladivojka. Krasnica, Sivnik,
M r k o v i n e (tamna jelova četina), Vučije glave, Kolovratske
Stijene. Gromovine, Bijel jevine pravi
pjesnički nazivi, a takovih u našega naroda dosta imade.


Završujem i kažem, da su ovo prave hrvatske riječi, pa ih moramo
kao takove čuvati i cijeniti, dapače što više se njima služiti i na svijetlo