DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 6. U ZAGREBU, 1. LIPNJA 1913. GOD. XXXVII.


51IJYIHR5KI LIST


Pretplata za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar društva dobivaju list bezplatno.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove i. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
»Šum. list« K 4 u ime pretplate. — iLugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum listac stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedništvo društva.
Uvrstblna za oglase: za 1 stranicu 16 K; za pol stranice 9 K; za trećinu stranice 7 K|


četvrt stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Mjestni običaji* (usance)


u trgovačkom poslovanju i prometu u okružju
senjske trgovačko-obrtničke komore.


POGLAVJE I.


1. O ugovorima u obće.
§ 1. Trgovački se poslovi sklapaju po volji stranaka budi
ustmeno budi pismeno listom ili ugovorom, neposredno ili pako
posredno preko trećega.


§. 2. Ugovor o sklopljenu poslu treba da sadržava :


a) Mjesto i dan ugovora.


b) Ime i prezime ili tvrdku kupca i prodavača, a gdje je
bio posrednik, takodjer njegovo ime i prezime i prebivalište.


c) Naznaku količine, vrsti, kakvoće, lika (il tipo), biljege
(la marca) ugovorene robe i ako je bilo pogodjeno porijeklo
robe, takodjer naznaku toga porijekla


d) Cijena za svaku jedinku broja, objama (volume) ili težine
robi, kao i platežne uvjete.


e) Naznaku mjesta predaje ili primitka, kao i pogodjeno
vrijeme, u kojem se ima ugovor izvršiti.


* Prošle godine donjeli smo usance bečke burze za trg. drvom, a sada douašamo
naše senjske usance, koje vrijede za promet sa Italijom i dr. južnim zemljama
a ko,e su izdane u smislu §. 3. si. f. zak. Članka VI. od g. 1868. iz redovite skupne
sjednice trgovačko-obrtničke komore u Senju dne S. ožujka 1891. br. 195.


ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 222 f)
Ako se je dao zadavak (kapara), mora se potvrditi, da
je primljen
g) Podpis prodavačev ili kupčev i ako je bilo posrednika,
po volji takodjer njegov podpis.


§. 3. Svaki ugovornik može zahtijevati, da se sastavi i
izmijeni ugovor, makar da je posao sklopljen ustmeno, do 12
sati o podne djelatnoga dana, koji slijedi danu sklopljenoga
posla.


§. 4. Svaki ugovor mora se sastaviti i izmijeniti za 24
ure poslije stavljenoga zahtjeva, ako stranke stanuju u istom
mjestu. U protivnom slučaju i ako se posao ugovara listom,
treba da se izmjena izvrši za vrijeme, koje je potrebno u normalnim
okolnostima, da se odgovori na pitajući list.


§. 5. Ugovori se izmjenjuju predavajući prodavač kupcu
primjerak ugovora, što ga je prodavač podpisao, i predlažući
drugi istovjetni primjerak, da ga kupac podpiše i povrati.


§. 6. Ako se ugovori nisu izmijenili u roku odredjenom
u §. 4., ugovornik, koji redovito zadovoljuje svojim obvezama,
ima pravo podignuti prosvjed proti zakasniocu, što je propustio
sastaviti i izdati ugovor ili što je uzkratio primiti ga, te može
u tom slučaju zahtijevati, da mu se tim nastala šteta naknadi.


§. 7. Ugovor se može prenijeti na drugoga samo onda,
ako je prenos ugovoren medju strankama i navodi se izrično
u ugovoru riječima: »po naredbi« fali´ ordine) ili drugima sličnima
riječima


§. 8. Prenos se izvršuje ustupom ili naledjem.


Pravo prenosa ide samo kupca. Prodavač neima toga prava.


§. 9. Sva prava i obveze, koje idu kupca po ugovoru, napose
i pravo daljnjega ustupa, prelaze prenosom na ustupnika,
odnosno na prenosnika (naledjnika).


§ 10. Svaki ustupnik ili prenosilac odgovara slijedećim
ustupnicima ili prenosnicima za izvršenje ugovora, osim ako je
ustupio ili prenesao izpravu sa zaporkom »bez obveze« (senza
obbligo).


§. 11. Zadavak, (kapara), primljen i potvrdjen u ugovoru,
razumijeva se uvijek, da je primljen u gotovu.
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 5     <-- 5 -->        PDF

- 223


§. 12. Ako je posao sklopljen po posredniku, koji nije
propisano protokolirani mešetar, smatra se dotični naručilac
obvezanim ugovornikom samo onda, ako je izdao u odredjenom
roku redoviti ugovor, na kojem je po propisu podpisana njegova
tvrdka, ili ako priznaje ustmeno ili pismeno, da je posao
sklopljen na njegov račun. Ako se to nepotvrdi, ostaje rečeni
posrednik pravi obvezanik prama protivnoj stranki, s kojom je
uglavio posao.


U pogledu posredovanja u poslovih, koje izvršuju propisano
protokolirani mešetari, vrijede jedino odredbe trgovačkog zakona,
sadržane u §§. 534—548.


§. 13. Roba, koja je ugovorena uz zaporku „pregledana
i povoljnom pronadjena" (per visitata e piaciuta) bez ikakova
drugoga dodatka, smatra se prihvaćenom po kakvoći, izuzam
slučaj prevare.


§. 14. Kod prodaje po uzorku (mustri) može kupac zahtijevati,
da mu se predade uzorak zapečaćen pečatom prodavaoca.


Otvoreni uzorak može služiti, da se sravni roba, koja se
ima. predati samo onda, ako obadve stranke priznavaju taj uzorak
pravim.


§. 15. Nijedna se roba ne može odbiti uz pogodjenu cijenu
samo radi toga, što je bolje kakvoće, nego li je uglavljena,
ako se inače sudara s bitnima zahtjevima ugovora (na pr. o
porijeklu robe, o biljegi i sličnima).


§. 16. Ako je roba ugovorena uz zaporku »pregledana
i povoljnom pronadjena izim kvara« (per visitata i piaciuta salvo
avarea), može ju kupac odbiti, ako je sva roba pokvarena, kao
što može takodjer neprimiti one tovarke (colli), koji su tek ponješto
pokvareni ; ali one tovarke, koji se pronadju zdravi, mora primiti.
Radi li se o robi „ukrcanoj ili pohranjenoj u hrpi" (caricata ô
deposita alla rinfusa), mora se primiti ona količina, koja se nadje
zdrava, dočim se može odvrći onoliko, koliko se dokaže da je
pokvareno.


§.17. Zaporka »bez kvara« (escluso avareato) u ugovoru o putujućoj
robi (vidi §. 25.) razumijeva se samo u korist kupcu koji ima
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 224 —


pravo izlučiti sve one tovarke i svu količinu, što se pronadju
pokvareni, ali opet ne samo jedan dio takovih tovaraka ili tolike
količine.


§. 18. Kvarom se smatra svaka šteta na robi koja potiče
bilo od vlastite njezine mane, bilo s kakovog drugoga uzroka; ali
neizbježno naravno pogoršanje, kojemu je gdjekoja roba na svojoj
kakvoći putem podvržena, nerazumijeva se kvarom, ako se roba
odpremi s pažnjom, kao što to zahtijeva njezino svojstvo.


§. 19. Ako je roba ugovorena sa zaporkom »ako se
pregleda« (salvo la visita), i nalazi se u mjestu, mora se izuzev
višu silu pregledati i izjaviti, da li se prima ili neprima,
u djelatni dan iza dana ugovora.


Ako pako roba leži van mjesta, treba da se ugovori mjesto
i vrijeme za pregledanje, a izjavit će se o njoj odmah kako
se svrši pregledanje.


Ako se propusti robu pregledati u gori naznačenom roku
ili u vrijeme i na mjestu pogodjenu, izuzimajući uvijek višu
silu, smatra se ona po kakvoći primljenom.


§. 20. Roba putem (putujuća, § 25.) prodana bez naznačene
kakvoće, mora da bude dobre prolazne trgovačke kakvoće (buona
mercantile).


§. 21. Svaka roba, za koju se nenapominju iznimke u §§.
77—133, ugovara se po čistoj težini t. j . uz odbitak prave
tare. .Ako je roba u izvornih zamotih, odbija se za taru težina
označena na zamotu, nu kupac je ovlašten, kad je to neposredno
izjavio, izvidjeti za 48 sati pravu taru te ju mjesto one odbiti.


§. 22. Zaporka „od prilike — po prilici" (circa) tumači
se kao pripust (tolleranza) prodavaču do 5% iznad ili izpod
ugovorene količine; gdje se pako radi o punom teretu broda,
označuje se tom zaporkom pripust sve do 10°/0 više ili manje
od ugovorene količine.


§. 23. Ako se je ugovorila roba putujuća, a brod, označen
u ugovoru ili drugčije, neprispije na odredište radi više sile
(vis major), kupac je obvezan primiti robu, ako mu se preda na
odredištu pod utanačenim uvjetima i ako se dokaže, da potječe
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 225 —


s toga broda; ali roba mora biti svakako prekrcana i opet
odpremljena za predaju u tri mjeseca od dana nesreće. Ako bi
se pako takov brod bio posve izgubio ujedno sa svojim teretom,
prodavač prestaje biti obvezan da preda, kao i kupac da
primi drugu robu u naknadu, ma da je ova roba jednaka s izgubljenom
po kakvoći, kolikoći i porijeklu.


§. 24. Ako se roba ugovorena putujuća, slaže u kakvoći
samo djelomice s ugovorom, kupac je obvezan primiti taj dio,
koji se slaže s ugovorom; što se pako nesudara, može odbiti.


§. 25. Nazivom „putujuća roba" (merce viaggiante) razumijeva
se roba, koja je već predana kapetanu ili vozaču, da
se preveze na odredište.


§. 26. Odgovornost za štetu i pogibelj, kojoj bi roba bila
izvržena putem ili prevozom, odredjuje članak 344. trg. zakona.


Ako je roba prodana sa zaporkom »trošak, vozarina«
za mjesto ili izvan mjesta, takova zaporka neobvezuje prodavača
na odgovornost za navedenu štetu i pogibelj. Ako je
pako prodana ovdje ili van sa zaporkom „trošak, vozarina i
osjeguranje", to prodavač takodjer neodgovara za navedene
štete i pogibelji, ako je izručio kupcu osim ustupnice još osjegurnicu
(asekuracijonalnu policu) proti gori navedenim štetama
i pogiblima, kojima je roba putem podvržena.


§. 27. U cijeni robe, pogodjenoj sa zaporkom »bez troška
na kolodvoru« (franco la stazione), nerazumijeva se sadržana
carina ili potrošarina


Roba, koja se ima prodati na kolodvoru, smatra se skrcana
na kolodvoru i vozarina plaćena. Troškovi za preuzimanje
idu na teret primaoca.


§. 28. »Teret vagona« (carico di vagone) bez druge posebne
naznake razumijeva se, ako se radi o robi težkoj ili o takovoj,
koja uživa normalnu podpunu sposobnost vagona u težini,
količina do 105 met. centi ili 10500 kg, ali ne izpod 100
met. centi; ako se pako radi o robi laganoj, razumijeva se ona
količina, koja može napuniti normalni vagon do skrajnje granice,
dopuštene po željezničkih propisih.
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 226 »
Malim teretom vagona« (piccolo carico di vagone) ili polovicom
vagona (mezzo vagone), isto tako bez druge oznake,
razumijeva se polovica navedene količine.


§. 29. Ako jedan ili drugi ugovornik nebi mogao udovoljiti
ugovoru radi obustavljena plaćanja, smatra se rok za
predaju ili primitak i po tom dan izvršbi ugovora dospjelim na
dan obustave.


2. O predaji i primanju.
§. 30. Kod kupoprodaja gotove robe (compravendite di
merce pronta), koja se ima predati iz skladišta ili s obale,
prodavač daje sam propisano baždarenu tezulju (vagu) ili mjeru
ili pako podmiruje vagarinu ili mjeračinu.


Nosačinu (fachinaggio) i sve ostale troškove za preuzimanje
robe plaća kupac.
Kupac može zahtijevati, da se roba važe na javnoj tezulji
(vagi) koli na obali toli u skladištu, nu onda sam plaća vagarinu.


§. 31. Roba, koja se važe ili mjeri uz prisutnoga kupca
ili njegova opravnika, smatra se predana kupcu odmah poslije
vaganja ili mjerenja.


§. 32. Kod kupoprodaja robe, koja se ima predati s broda,
mora se roba postaviti bez troška (franko) na obalu.


Ako je roba u hrpi (alla rinfusa), dužan je kupac pribaviti
posude ili vreće, ali prodavač ih ima puniti o svojem trošku.
Roba, koja se je nasula ovako u posude ili vreće, mora se postaviti
na obalu na trošak kupca. Pomagala za skrcavanje kao
koševe, kable i drugo, mora pribaviti prodavač (Iznimke se navode
u §§. 77.—133.)


§. 33. Kod kupoprodaja robe s broda na brod, ima se
roba predati na onom brodu, na kojem se nalazi u vrijeme
prodaje.


§. 34. Ako je ugovorena roba pripravna za primanje iz
skladišta (pronta), nesmije se primanje započeti kasnije od dana
djelatnika, koji slijedi za ugovornim danom, kao ni prekinuti
izvan više sile.
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 227 ;—
§. 35. S obale ima se roba primiti isti dan, kad je
tamo postavljena. (Pogl. V. §§. 193 i 194.)


§. 36. Posude, zamatala i prekrivala nevraćaju se prodavaču,
izim da su predane slijedeće stvari maslinsko ulje iz
Puglie, Sicilije, Dalmacije i Levanta u bačvah, mjehovih itd.;
mendule svakoga porijekla, uljevito sjemenje svake vrsti ; žito i
sočivo u vrećah; lješnjaci; sućine (essenze); groždje; droždje (drop) ;
šišarica (vallonea) u vrećama ; solajka (soda) i sumpor u vrećama ili
u kakovom drugom sudju. (Vidi pojedine vrsti robe. §§. 77.—133).


§. 37. Za izvršivanje ugovora i za predajne rokove razumijeva
se naznačeno vrijeme po običaju ovako :
Prvog a tjedna ili prve nedjelje u mjesecu
— od 1. do 7. dana uključno.
Prve polovice mjeseca = od 1. do 15. dana
uključno
Drugoga tjedna ili druge nedjelje mjese
c a = od 8, do 15. dana uključno.


Polovicom m j e s e ca = od 13. do 17. dana uključno.


Trećega tjedna ili treće nedjelje mjesec
a = od 16. do 23. dana uključno.
Druge polovice mjeseca — vrijeme, koje počima
16., a svršuje posljednjim danom mjeseca.
Četvrtoga tjedna ili četvrte nedjelje mjeseca—
o d 24. do konca mjeseca.
Koncem mjeseca = počam od 27. sve do uključno
zadnjega dana mjeseca.


3. O platežu cijene.
§. 38. Ako je ugovoreno, da će se cijena za kupljenu
robu platiti u inozemnoj vrednoti (valuti), kupac je vlastan,
pošto je to i/javio kod primanja, platiti u dotičnoj pogodjenoj
inozemnoj vrednoti ili pako u austrijskoj vrednoti po tečaju na
dan predaje, osim, da je pokraj označene vrednote upotrebljen
izraz »u gotovom novcu« (in effettivo) ili drugi slični dodatak,
u kojem se siučaju uzima, da je ugovoreno platiti uprav u označenoj
inozemnoj vrednoti, a ne u drugoj.
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 228 —


Za temelj preračunavanja i plaćanja u austrijskoj vrednoti
treba da služi srednji tečaj medju novcem i robom dotične inozemne
vrednote na dan izvršene predaje robe.


§. 39. Ako je utanačeno platiti cijenu gotovinom (per cassa),
mora se platiti odmah kod predaje robe ili fakture.


Ako stranke nisu drugčije ugovorile ili nije drugčije odredjeno
u ovih običajih, cijena se za kupoprodaje u svih sklopljenih
poslovih razumijeva u čistoj gotovini bez odbitka (per
cassa netta senza sconto).


Osim iznimaka, navedenih u ovim običajima, iznos odbitka
ili popusta od cijene moraju ugovornici ustanoviti kod sklapanja
posla i mora se naznačiti u fakturi.


§. 40. Ako se roba predaje na dijelove, prodavač može
zahtijevati kod predaje svakoga pojedinoga dijela primjereni
tomu iznos po ugovorenoj cijeni na račun (a conto).


§.41 . Prodana roba treba da se plati bez svakoga troška
i poštarine u ruke prodavaču ili na prije ustanovljenu i naznačenu
mjestu.


Ako je ustanovljeno platiti na mjenbeni prihvat, koji dospijeva
za njeko vrijeme poslije dana izdatka, dospjetak se računa
od dana dovršenoga primanja, pa ako se je s primanjem
zakasnilo, od posljednjega dana, koji je bio ugovoren za primanje.


Biljegovina za mjenbene prihvate ide na teret prodavača.


4. O teži i mjeri.
§. 42. Cijena se ugovara redovito za robu po težini na
temelju 100 kilograma, a za robu po mjeri na temelju hektolitra
ili metra.


Iznimke ovomu pravilu navode se koliko u člancih, u kojih
je riječ o pojedinih vrsti robe, toliko u §. 170. pod nazivom
»0 drugoj robi«.


§. 43. Postojeći statuti za javne prisežne mjerače lijesa i


žita ustanovljuju pristojbe za mjerenje, izuzam dalje slijedećih


preinaka.
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 229 —


5. O pristojbi (Délia provvigione).
§. 44. Pristojba za sklopljenu i izvršenu prodaju iznosi
kod vina i lijesa 2%, a kod sve ostale robe 1% prodajne
cijene. Ako sklopljena prodaja nije izvršena, pristojba se
smanjuje na polovicu.


§. 45. Pristojba, koja pripada komisionaru za prodaju robe
u komisiji, računa se od prodajne cijene, smanjene dogodičnim
odbitkom.


6. Mešetarina (la senseria).
§. 46. Mešetarina se zaračunava, ako neima posebne pogodbe,
po slijedećem cijeniku:
Od vozarine brodova bez razlike 4°/0, koju plaća kapetan
ili gospodar broda.
Od prodaje brodova, kuća i zemljišta 2°/0, koju plaća svaka
stranka na polovicu.
Od prodaje dragocijenosti, dragulja, zlatnih i srebrenih
stvari 2%, koju plaća prodavač.


Od prodaje slika i kipova 4%, koju plaća prodavač.


Od prodaje pozlaćenih stvari, pokućtva, sprava i raznih


potrebština 3%, koju plaća prodavač.


Od prodaje lijesa, drva i svake vrsti gradiva 2°/0, koju


plaća prodavač.


Od prodaje vina lV%» koju plaća prodavač.


Od prodaje bilo koje mu drago ine stvari, robe i proiz


voda l°/0, koju plaća prodavač.


Od kupnje ili prodaje dionica, zadužnica, založnica i dru


gih javnih vrijednostnih papira l°/00 od efektivne vrijednosti, koju


plaća naručitelj.


Od skontiranja mjenica l°/00 na mjesec plaća naručitelj.


Od svake ine stvari, ovdje nenabrojene, l°/0, koju plaća


prodavač, a kod osjeguranja osjeguravatelj.


§. 47. Ako ugovor glasi na stanovitu količinu robe, koja


se ima predati u odredjeno vrijeme, mešetarina se podmiruje


odmah, kako je posao sklopljen.
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 12     <-- 12 -->        PDF

- 230 —
Ako se pako ima ugovor izvršiti odmah ili količina robe
nije opredijeljena ili se roba prodala putem sa zaporkom »ako
prispije« (salvo arrivo), mešetarina se ima platiti odmah poslije
predaje.


Mešetarina od vozarine neplaća se, dok nije krcanje dovršeno.


7. O pristojbi za vještake.
§. 48. Pristojbe za vještake, koje za izvansudbene poslove
imenuje predsjednik trgovačko-obrtničke komore, ustanovit će
komorsko predsjedničtvo.


8. Predaja mjere i teže (La resa).
§. 49. Kod predaje preračunava se težina ili mjera inostranih
zemalja na temelju jednakih ustanova, po kojima se
preračunava na riječkom tržištu.


9. Tara.
§. 50. Tara, ako nije u ovim običajima naznačena, računa
se po istim običajima, koji su mjerodavni za riječko tržište.


*
* *


Poglavje IL, III. i IV. i z p u š t e n o, jer se neodnosi
na šumske proizvode.


*
* *


(1 — 4 izpušteno).
POGLAVJE V.


5. Kože i kožice.
§. 102. Kože se ugovaraju po obćenitom pravilu na težinu
osim kožica janjećih i jarećih, kožica od divljači i zečjih, koje
se pogadjaju na broj.


§. 103. Sirove kože domaće ugovaraju se po čistom kilogramu
s naznakom vrsti i porijekla.


Kože moraju biti bez rogova, lubanje, papaka, kosti u repu
i dronjaka (cacole), s manje od 3 grčice (gospi) i očišćene prije
nego se potegnu. Treba da su dobro ostrugane, bez rezotina
i škulja.


Kupac ima pravo neprimiti koža, koje nezadovoljavaju
ovim zahtjevom, ili potražiti odštetu.
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 231 —


§. 104. Ako se ugovaraju kože putem za predaju na obali
ili u skladištu bez drugih posebnih ustanova, kupac je vlastan
da iztrijebi sve kože mokre, kao i kože manjičave i pokvarene ;
nadalje je vlastan iztrijebiti od suhih koža sirove, osoljene i
poškropljene solju (a fior di sale).


Kože, ugovorene putem, primaju se iz skladišta, ako nije


o
tom drugo pogodjeno.
§. 105. Za kože se manjičave drže:
a) kod telećih koža: parnule, prorezane, plešave, starene
i pokvarene;


b) kod soranella, kravljih, volovskih i bikovskih suhih i
soljenih sve, koje imaju više od dvije grčice, plešave, gnjile,
pokvarene, starene, parnule, prorezane i škuljave;


c) kod janjećih, jarećih, kozjih i bravljih suhih i soljenih
sve parnule, prorezane, boginjave, šugave, starene i pokvarene ;
d) kod inozemnih koža volovskih i kravskih suhih i soljenih sve
plešave, porezane, pokvarene, grčićave i s drugimi vidnimi manami.


§. 106. Ako je kupac sporazuman primiti takodjer maničave
kože, mjestni običaj daje mu odštetu, najme: kod soranella,
kravskih i govedskih, ako imaju 3 ili više grčica ili su
plešave, 20°/0 ; ako su plešave i pokvarene, povrh odštete od
20% još nadodštetu, koja se utanači. Kod drugih koža, kao
telećih, janjećih, jarećih, kozjih i bravljih, suhih i osoljenih, daje
se odšteta po pogodbi.


6. Šišarice i šiške (Vallonee e gallone).
§. 107. Šišarice i šiške ugovaraju se po ogledku na 100 kg
.s naznakom vrsti, porijekla i ljetine i to u hrpi ili vrećama.


*
* *


7., 8., 9. i 10. izpušteno, jer se neodnosi na šumske proizvode.


11. Lijes.
Obćenite ustanove o lijesu.


§. 134. Hrastovin u sačinjavaju proizvodi od gorskoga
hrasta ili kitnjaka (Quercus rober s. Quercus sessilinora, Traubeneiche,
quercia di montagna, rovere) od hrasta lužnjaka
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 232 —


(Quercus pedunculata, Stieleiche), od maljava hrasta (Quercus
pubescens) i od istarskog hrasta.
Ce r (Quercus cerris, Zerreiche) se uzima samo za ogrjevna
drva, dočim su sve vrsti lijesa od cera uzete.


U jelovin u spadaju svi proizvodi od jele (Abies pectinata,
die Tanne), od omorike ili smreke (Abies excelsa, die
Fichte) i od bijeloga bora (Pinus silvestris, die Weissfôhre).


Piljeni lijes jelovi i smrekovi običaje se kadšto kupovati
in monte, pa se onda prima svç osim polomina i gnjilih komada.


Mjerenje . Osim piljenica jelovih, smrekovih, ariševih i
bukovih na odredjenu mjeru, koje pregledava primalac, mjeri
lijes prodavač i kupac, kako se pogode; ako se pako zahtijeva
javni mjerač, to ga plaća stranka, koja ga zahtijeva.


Predaja . Lijes u obće predaje prodavač na lučkoj obali
krcališta ili u vlastitim skladištima.
Mjere . Kockovi ili kubični metar sjednačuje se s mjerami,
koje su običajne u našem drvotržtvu, kako slijedi:


1 m3 = 31-66 kubičnih stopa bečkih.


1 m3 = 23-75 „ „ mletačkih.*


1 m 3 = 29-17 „ „ parižkih,


Kockovni ili kubični račun za sve klade i grede splohom
provadja se kod kupoprodaja sve do tisućina; 5 i više desetitisućima
uzima se za cijelu tisućinu.


Kockovna mjera izražava se najviše sa tri desetinke, naime
ovako : 0-000 m3.


A. Hrastovina.
Lijes o b a o.


§. 135. Trupci hrastovi obli za piljenice naravni su
komadi s korom (ako nije pogodjena roba bez kore) i posječeni
u sgodno doba godine, ponajviše od 3 do 6 m dugački
s promjerom od 0-5 m i više. Izvan posebne pogodbe srednja
dužina treba da ima barem 4 m.


* Mletačka mjera: 1 metar = 2-87 ml. nogu = 34-5 ml. coli. 1 ml. noga
= 12 ml. coli = 34-8 cm. 1 ml. col = 29 cm. 1 kubična ml. noga = O042 m*.
1 m´ = 23-75 kub. ml. nogu. Pod 1 ml. kubikom razumijeva se 1 kub. ml. noga.


ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 233
Kakvoća . U prvu vrst idu komadi podpuno zdravi, bez
kvrga i drugih mana, lijepo izrasli, najme valjkastoga oblika,
upravni i upravne žice.


U drugu vrst spadaju komadi podpuno zdravi ili koji imaju
najviše po jednu zdravu kvrgu na svakom metru u dužini, koji
imaju eliptički oblik, koji nisu sasvim upravni i žica im teče
ponešto koso, kao i komadi ponešto manjičavi, koji se mogu
naknaditi odštetom na mjeri; ali crvotočni se posve izuzimaju.


Obli hrastovi komadi razumijevaju se bez odviše čunjastoga
dijela na podanku stabla. Nedrže se primjereni tomu komadi,
kod kojih je razlika izmedju tanjega i debljega kraja
veća od 12 mm po svakom metru dužine.


Mjerenje. Trupci se mjere po dužini od 25 do 25 centimetara,
a promjer od centimetra do punoga centimetra u sredini
dužine, služeći se konjićem, pošto je kora do bijeli oguljena.
Ako ima na ovom mjestu kvrga, mjeri se malo dalje
od kvrge.


Ako se traži promjer na temelju obsega, izmjerena vrpcom,
obseg se mjeri od dva do dva centimetra.


Kockovna ili kub. mjera razumijeva se uvijek pravim geometrijskim
kubičnim metrom na temelju formule .. D ili r2X
314159 .. . kojoj r% znači umnožak od polumjera, a D dužinu.


Cijen a pogadja se po kubičnom metru.


§. 136. Stupovi (pilotti) su komadi u prirodnom stanju
s korom i svakako posječeni u zgodno doba godine. Omjere
im se mijenjaju od 5 do 20 metara u dužinu i od 20 do 40 cm
u promjeru.


Kakvoća . U otrebak (scarto) se odvrgavaju komadi
s gnjilom strženi (testa marcia), truhli, crvotočni i oguljeni;
komadi krivi, kojima se oba kraja ne mogu spojiti upravnim potezom,
idućim kroz drvo; pa napokon proizvodi od obumrlih
na podanku stabala.


Mjerenje. Mjeri se dužina od 25 do 25 cm dužine.
Promjer pravi ili obseg uzima se od centimetra u sredini dužine,
odbiv koru, te se izvede geometrijski kubični račun.
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 234 —


Cijen a se utanačuje po kubičnom metru.
Lijes uglas t.
§. 137. Lijes uglast dijeli se:


I. u komade za brodogradnju.
II. u komade za gradjevine i raznu porabu.
Komadi za brodogradnju razredjuju se opet u: 1. obične
komade upravne i krive, 2. rebra (corbame) i 3. komade likovite
(pezzi figurati).


I.
1. Obični komadi upravni i krivi. To su proizvodi
četverouglasto otesani od 22 za 22 cm* sve do 40 za 40 cm,
a dugi od 6—10 m i više.
Ovi komadi (ako neima posebne naredbe) otesani su na
trgovački rub (a spigolo mercantile) t. j . pripušta se okrnjen
srh (obli brid lo smusso) do Vio širine na svakom rubu kusa.


2. Rebra (corbame) su otesani komadi poput prijašnjih
od 14 cm debljine i 1*5 m dužine.
Kod rebara neodbija se okrnjen srh, samo ako nije prekomjeran,
najme ako se neproteže. predaleko


3. Likoviti komadi (pezzi figurati) jesu komadi izrasli
na oblik, kakov treba za brodogradnju. Nemoraju biti otesani.
II.
Komadi za gradjevine i raznu potrebu (gradja) izdjelavaju
se uvijek na živi rub, (a spigolo vivo) te su posve
upravni, 3 m i više dugi i 2%o** cm i više debeli.


Kakvoća . U otrebak (scarto) izlučuju se komadi s ovim
manama: s gnjilimi smogori, natruhli, okružljivi (la cipolla),
crvotočni i mušičavi, uvrnuti (le tressature), pukli od zime (le
sventrature), sa crnim smogorom (il grigio), a napose za brodogradnju
komadi sa šupljim smogorom (occhio di pernice) ; nasuprot
imaju se uz odštetu primiti komadi, koji na dvije trećine
neimaju navedenih grešaka te se mogu upotrebiti za
opredijeljenu svrhu.


* Odgovara diagonali od 31 cm bez kore i bjelike.
** Odgovara diagonali od 28 cm mjerenoj bez kore i bjelike.


ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 235 —


Pripuštaju se ove pogrješke: napuklina od dozrijevanja
drva, ako neprelazi pol metra dužine, ponješto rujavine (vena
rossa), bijel (. alburno), gdjekoji gnjili smogor (novo marcio),
ako neprodire dublje do u jednu šestinu čitave debljine, pa crvotočne
škulje u ograničenom broju.


Mjerenje. Komadi I. i II. mjere se po dužini, pa onda
usred dužine debljina obiju strana, a za okrnjeni srh odbija se
Vri širine po svakom tupom uglu. Ako se ugovara lijes na živ
rub, nepripušta se nikakov okrajak.


Komadi, otesani na zubove (con denti), mjere se od zuba
do zuba.


Cijen a se razumijeva po kubičnom metru osim kod
likovitih komada, za koje se može ustanoviti po svakom pojedinom
kusu, kako je već njegov lik manje ili više porijedak.


§. 138. Prečnice ili podkladci (traversine). Omjere i
oblik ustanovljuju se prama svrhi i sustavu, za koji ih treba.
Kakvoć a se ugovara napose, te se mora sudarati s pogodbom
kao i omjere.


Cijena ide po komadu


§. 139. Daske i brvna pile se na živ rub i samo po
naručbi.
Omjere (dimensije) su navadno : u dužini 3 m i više, u
debljini 4 cm i više, a u širini 20 cm i više.
Kakvoća . Za otrebak odlaze komadi s grješkami, izbrojenimi
kod ostalog hrastovog lijesa.


M j e r e n j e. Mjeri se dužina, uzimajući po 10 do 1.0 cm,
širina posred dužine, pa tako i debljina, kod koje se računaju
ulomci do 2 mm.


Cijena se ustanovljuje po kubičnom metru.


§. 140. Hrastove duge. U nazivu »merce vergine«
razumijeva se bačvarska gradja kako dolazi ravno iz šume, ali
ipak uvijek omjerena (dimensionata), t. j . duge su razredjene
po svojih omjerah u dužini, širini i debljini.


U nazivu »monte vergine« razumijeva se bačvarska gradja,
kako dolazi ravno iz šume, ali uvijek omjereno t. j . duge po
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 236 —


zabačenom t. zv. lošem otrebku ili otrebku za vatru (scartone
dafuoco); a »merce in monte« zove se bačvarska gradja neobradjena
(utaslačena), iz koje je izuzet takodje srednji otrebak.


O t r e b a k (scarto) je trovrstan : loš ili za vatru, srednji
i dobar otrebak.
U loš otrebak ili otrebak za vatru (scartone da
fuoco) idu duge:
a) koje imaju kroz svu debljinu više od 5 škulja od mušice
ili više od jedne škulje od crvotoča;
b) rujave ili mokričave naskroz debljine i preko polovice
površine ;
c) gnjile i truhle;
d) cijepane poprijeko (contro filo), najme okomito Da srčnice
drva mjesto uporedo, kako je običaj.
Za srednji otrebak (scartone) drže se duge:
a) sa dva ili više sagiba (grbe) po dužini;
b) jako zavite (vitopere = imberlate), kojima najme zavoj
prelazi debljinu duge;
c) koje su ujedno sagnute i zavite, onda duge crvljive,
(najme koje neimaju više od pet škulja od mušice ili više od
jedne škulje od crvotoča), dalje duge rujave, mokričave ili košćate
(affette de vena rossa, nera o bianca), sa smolenicom (uz uraslu
ili neuraslu koru) (gelatura), kljuhtave (pukle, con fenditura),
čvorave ili kvrgave i to ako ove mane prolaze svu debljinu
duge od jedne strane na drugu ili se takodjer pokazuju nasuprot
na obje strane, te se od takove duge, razcijepane ili razpiljene
po debljini u dvoje, nemože napraviti niti jedna poluduga
bez mane.


U nazivu dobar otrebak (buono scarto), kakov se
mora primiti s robom u gori (merce in monte), pošto spada u
nju, razumijevaju se ovakove duge :


a) slabo izradjene t. j . koje,, izmjerivši ih na raznim mjestima,
pokazuju razliku preko četvrtine svoje debljine ili širine
ili preko desetine svoje dubljine;
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 237 b)
duge s jednim samo pravilnim sagibom (grbom), koji


prelazi 6 mm (3 linije) oblučne visine na 3 dm (1 nogu) tetive ;
c) lako zavite (con leggera imberlatura) ;
d) takozvane krivulje ili sablje (sciabolate), naime kojim


su strane krive mjesto upravne;


e) rujave i mokričave (affette da vena rossa o nera), čvorave
i kvrgave (con nodi e groppi), sa smolenicom (con gelatura),
ako ove grješke neprodiru naskroz duge ili se nesastaju
na obje strane, da se od takove razcijepane ili razpiljene duge
po debljini može napraviti barem jedna poluduga bez mane.


§ 141. Duge se mjere na kraju najkraćem, najužem i
najtanjem.
Ako neima druge pogodbe, razumijevaju se duge ovako :


U dužini:
od punih sve do kao ili


parižkih parižkih pariž. pariž.
m palaca m palaca m palaca stopa
0-49 = 18 0-60 = 22 0-49 = 18 = lVi -Vi duge
0-60 = 22 0-76 = 28 0-65 = 24 = 2 = 2/
0-76 = 28 0-92 = 34 0-81 = 30 = 17» =
´
/.. »
»
.-92 = 34 1-08 = 40 0-97 = 36 = 3 = 1 duga cijela
1 08 = 40 1-25 = 46 1-14 = 42 = 3 = I1/, duge
1-25 = 46 1-41 = 52 1-30 = 48 = 4 =


: 1% »
1-41 =52 1*62 = 60 1-46 = 54 = 47, =: IV. »
1-62 — 60 1-79 = 66 1.62 = 60 = 5 =; IV, »


U širini:


od punih 0-081 m = 3 palca sve do 01108 m = 4 palca
kao dvije trećine duge od 0.108 m do 0162 = 4 do 6 palaca;
od punih 0-108 m = 4 palca sve do 0´162 m — 6 palaca


i više kao cijela duga (ili jedinka).


Za veće širine treba sporazumka od slučaja do slučaja, kao
što prigodice za duge izpod 0*081 m = 3 palca široke, ali je
stavno, da treba mjeriti širinu bez svake prigodične bijeli, a
duge krivulje računati samo toliko široke, koliko bi bile uz
upravne strane.
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 238 —


U dbljini:
od punih do
m = p. linija m = p. i. linija m palaca
0-011 : = 5 7 0-0135 =


0-016 -V*
0016 == 7 9 0-018 = il


0-020 = /3
0020 : -9 11 0-0225 =


0-025 = ´6
0-025 : = 11 0 032 = 14 0-027 = 1 (jedinka)
0032 = 14 17 0-034 =


0-038 =
0-038 = 17 22 0-04 =


0-050 = IV»
0-050 : == 22 26 0-054 = 2


0.059 =
Iz navedenoga slijedi, da ako nisu ugovor ene posebne
omj ere, dolaze duge, koje nestižu najmanju omjeru dužine,
širine i debljine stanovite vrste (kategorije), uvijek u bližu nižu
vrstu, kao primjerice duge, koje neimaju uprav 0-92 m = 34
palca u dužini, vrstaju se u razred duga od 0-81 m = 30
palaca dužine, a koje nisu 0-025 m = 11 crta debele, idu u
vrstu sa 0-020—0-025 m = 9—11 crta debljine itd.
Kada se mjeri širina dugam, da se dozna prosjek, može
se takovo mjerenje izvršiti po sporazumku stranaka učestnica
na temelju dostatnoga izkušavanja ili pako na najužem kraju
svake duge, ili u sredini komada, ili napokon na glavama kako
proviru iz slogova, u t. zv. snopovima ili vitlima (gabbie, chebe)
redom i bez prebiranja.
Ako se nije prihvatio unapred nijedan ovaj način mjerenja,
ima se mjeriti na glavama po gornjoj uputi.
§. 142. Cijena hrastovim dugam ustanovljuje se po stotini
ili tisući duga; uzima se za temelj duga, zvana »monte 87, i Ve«,
najme 0-92 m (=34") do 1-08 m (=40") dugačka, 0-108 m
(=4") do 0-162 m (= 6") široka i 0-025 m (= 11´") do
0-032 m ( = 14´") debela.
Druge se omjere svedu na 36., kako je gore razloženo.
Nu cijene se mogu ustanoviti takodjer za svaku omjeru
napose.
Gdje nije izrično drugo ugovoreno, cijena se razumjeva u
gotovini bez odbitka (per cassa pronta senza sconto).
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 21     <-- 21 -->        PDF

- ^39 —
§. 143. Velike su duge (dogoni) one, koje imaju
164 cm (5 stopa) i veću duijinu, po žici su cijepane ili piljene,
pa poslije oblanjate.


Ugovaraju se na kubičuu mjeru, po komadu ili na tekuću
uzduljnu (linearnu) mjeru.


Za ovu robu valja isto, što je rečeno za obične hrastove
duge.


§. 144. Kada bi se prodavalac obvezao predati količinu
(partiju) duga u opredijeljenom roku, a ne bi je predao, to
može kupac:


a) neprimiti pravodobno nepredanu robu, odustati od ugovora
i zahtijevati, da mu se odmah povrati preplata (antecipazione)
ili kapara, ako je preostala kod prodavača; ili


b) javiv prodavaču, kupiti na njegov račun izostalu robu
na tržištu predaje; ili takodjer


c) tražiti odštetu na temelju vrijednosti nepredane robe,
koju će vrijednost ustanoviti predsjedničtvo trg. obrt. komore,
§. 145. Kada se je kupac obvezao primiti stanovitu koli


činu u opredijeljenom roku, a nebi primio, prodavač može:
a) uzkratiti predaju robe, neprimljene na dobu, i od ugovora
odustati, ili
b) javiv kupcu, prodati za njegov račun neprimljenu robu
na dobu na tržištu predaje, ili takodjer
c) tražiti odštetu na temelju vrijednosti neprimljene robe,
koju će vrijednost ustanoviti predsjedničtvo trg. obrt. komore.


§. 146. Ako se je prodavač obvezao predati duge s opredijeljenom
prosječnom širinom tako, da 100 duga daje stano«
vitu ukupnu širinu, to se razumijeva bez svakoga pripusta
(tolleranza) ili bez svake odštete, te prodavač mora bezuvjetno
predati duge, koje imaju ugovorenu prosječnu širinu, niti se
neprepušta odšteta za razliku bilo u novcu bilo u većem broju
duga, isto tako ne može prodavač naknaditi nedostatnu prosječnu
širinu duga jedne vrste (ili jedne omjere) drugom vrstom,
koja bi imala veću širinu, kao što neima prava povisiti cijenu,
ako bi predao veću prosječnu (srednju) širinu od ugovorene.
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 240 -
Ako je pako bila cijena uglavljena po njekoj jedinki prosječne
širine bez uvjeta, da roba mora u istinu dati uprav taj prosjek
širine, prodavalac može onda predati ugovorenu prosječnu širinu
u primjerno većem broju duga ili cijenu obaliti u razmjeru, u
kojem stoji predana širina pram širini, uzetoj za temelj cijene.


Kada je ugovorena predaja na više puta (u partijama), to
se ima širina urediti za svaku pojedinu dionu predaju i za svaku
pojedinu vrstu.


§. 147. Kupac ima pravo neprimiti plavljenih duga (doghe
flottate), ako prodavač nije ugovorio predati takove duge.


Kupac nije dužan u »monte-dugama« (in monte) primiti duge
predjelane ili popravljene poslije dovršene šumske izradnje. Isto
tako neima prodavač prava iz srednjega otrebka, prodanog napose
ili istodobno uz monte, obrati duge prikladne za popravak, da
ih poslije popravljene preda kupcu za monte ili zadrži za sebe.


Ako se je ugovorilo, da nesmije biti dobra otrebka od
opredijeljenoga postotka kod robe in monte ili kod pojedinih
omjera, sadržanih u robi in monte, kupac nije obvezan primiti
višak dobra otrebka, niti odštetu u novcu. Isto tako nemože
se jedna omjera naknaditi drugom, već se svaka omjera ima
predati u razmjeru, koliko je pogodjeno za cijelu količinu (partiju)
robe »monte buono« ili s dobrim otrebkom.


Ako se opet nije ugovorio opredijeljeni postotak dobra
otrebka, razumijeva se, da roba in monte nesmije imati preko
35% dobra otrebka, a u ovom nesmije biti preko trećine žilovitih
duga (venate).


Ako su pogodjenoj količini dodane u ugovoru riječi »po
prilici« (circa), mora se pripustiti predaja za 5% veća ili manja;
gdje neima tih riječi, prodane se količine imaju predati tačno
po ugovoru.


Ako se je povodom nedostatnoga prebiranja prodavačeva
u robi, prodanoj za monte, pronašlo srednjega otrebka ili nedomjernih
duga (mancanti in misura) izpod 5%, kupac ih nemože
ne primiti, ali ima pravo na primjerenu odštetu.
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 241 —


§. 148. Ako bi došla na ovo tržište bačvarska gradja
od hrastovine po običaju njemačkom, mjerodavni su ovdje običaji
riječkog tržišta.


§. 149. Isto tako valjaju riječki običaji za hrastove
parkete, ako bi prigodice došli ovamo na tržište.


§. 150. Drva za gorivo. Cjepanice ili razcijepana u
šumi hrastova drva, premda nedolaze na ovo tržište, ugovaraju
se po ustanovama, valjanima za bukova drva.


Oblici, kakovi se prodavaju na barkama s kvarnerskih
otoka, dugi su od prilike 40 cm, a debeli 5 cm i više.
Ova se drva prodavaju na četvorni metar t. j . na kup (catasta)
metar dug i metar širok.


B. Jelovina.
Lijes o b a o.
§. 151. Stupovi ili kolovi jelovi, smrekovi i borovi
jesu komadi u prirodnom stanju s korom ili oguljeni.
Omjer e opredjeljuju ugovornici
Kakvoća . Kao otrebak se izlučuju komadi nagnjili,
loši, crvljivi, s gnjilimi kvrgami, krivi i proizvedeni od stabala,
obumrlih na podanku.
Mjera . Mjere se po dužini mjerilom na vrpcu, a promjer
šestilom.
Cijena. Pogadjaju se po komadu ili takodjer po kubičnom
metru.
§. 152. Kolovi ili stupovi jelovi za brzojav izradjuju
se od mladih i oguljenih stabala ili u prirodnom stanju
ili zasićeni (impregnirani). Oba kraja treba da su pravilno
odpiljena.
Omjere su od 7 do 8 m u dužini i od 10 do 14 cm
u promjeru na vrhu.
Kakvoća . Bez drugoga propisa razumijevaju se jelovi
komadi, koji moraju biti zdravi. Za otrebak se izuzimaju nagnjili,
crvljivi, razpucani i jako kvrgavi, kao i krivi.
Mjera. Mjeri se samo, da se prigleda pogodjena dužina
i promjer.
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 24a —


U potrebi traži se kockovna mjera geometrijskim načinom,


za koji se uzima obseg ili pravi promjer usred dužine.
Cijena. Pogadjaju se po komadu.
§. 153. Jedrila ili jarboli jelovi nazivaju se komadi


u prirodnom stanju s korom ili oguljeni i otesani samo na dolnjem
kraju na 2-25 do 2*55 m u dužinu u osmokutnom obliku.
Omjer e se propisuju za dužinu i debljinu i to debljina
na grlu, usred dužine i na vrhu.


Kakvoća . Izlučuju se kao otrebak komadi od stabala
na podanku obumrlih, nagnjili, loši, sa črnimi smogori, s kvrgami
gnjilimi i vezanimi na okolo (a corona), rakavi ili koravi, kao
i krivi i oštećeni od posjeka ili od prevoza.


Mjera . Mjeri se vrpcom dužina od dolnjega do gornjega
kraja i onda razni obseg na tri gore naznačena mjesta a debljina
se kore odbije.


Cijena se ustanovljuje po komadu ili po kubičnom metru.


§ 154. Križiće (antenne) jesu takodjer komadi za potrebu
brodova, koji se proizvode isto na način jedrilja, samo
nijesu nigdje otesani.


Omjer e se naredjuju za dužinu i debljinu nasred dužine.
Kakvoća, mjera i cijena pogadja se kao za
jedrilje.
§ 155. Za jedrilje i križiće smrekove kao i borove
služe jednaka pravila kao za jelove.


Lijes uglas t.
§. 156. Klade (bordonali). Jesu četverouglasto otesani


komadi, duži od 8 m i deblji od 26/26 cm u četvorini.* Komadi
izpod ovih omjera smatraju se kladicama (bordonalići).
Kod ugovora na živ rub (aspigolo vivo) dopušta se okrnjak


(lo srnusso) na srhu od 2 do 3 cm prema veličini komada sve
do na Vio dužine, postao od bradvilja ili trenjem od prevoza.
Ali u sredini treba da su srhovi svakako oštri.


* U mletačkoj mjeri izraženo glasi : dugačko najmanje 24 noge a debelo
9/9 coli. Gradja počam od 15 ml. nogu duljine (5*20 met.) otesana 6/6, 6 7, 7/7,
7/8, 8/8 ili 8/9 coli, kao i komadi, koji imadu debljinu bordonala ali nemaju njihove
duljine, zovu se „Skala-drvo".


ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 243 —


... se ugovore točne omjere, izuzima se svaka razlika
na manje, ali prodavač može ipak bezplatno ustupiti višak kod
20 do 30 cm u dužini i 1 cm u četvorini.


Mjera . Klade, prodane po kub. metru, mjere se po dužini
sve od 10 do 10 centimetara, a debljina nasred komada
od centimetra do punoga centimetra.


Kod prodaja na mletačku mjeru uzima se u dužini, što
prelazi 9 palaca, za cijelu nogu, a u debljini, što prelazi 9 crta,
za cijeli palac.


Kakvoća . U otrebak se meću klade nagnjile i loše, jako
okružljive, mušičave i crvotočne, s gnjilima kvrgama, klade krive
ili slabo otesane, jako razpukle, prekoredno oštećene prevozom
i proizvedene od obumrlih stabala na podanku.


Cijena . Po kubičnom metru ili po 0-042 m3 = kubičnoj
nogi mletačkoj.


Kladice se pogadjaju po istih pravilih.


Grede. Dolaze slijedeće vrsti, koje imaju svoja pučka
imena i naznačene omjere i to :


DupljaciŠestari
12-5 m dužine i 17
9-4 » » 17
sa
»
23
23
cm
»
debljine
»
Petaci 7-7 » » 17 » 23 » »
Četrtaci 6-3 » » 17 » 23 » »
Sestakinje 9-4» » 12 > 17 » >
Petakinje 7-7 » 12 » 15 » »
Gredice 6-4 » » 15 » 17 » »
Mernice 5*5 » » 9 » 12 » »
Trećaci 4-2 » » 9 » 12 » »
Kakvoć a i mjera. Kao za klade.


Cijena . Za grede pogadja se kod prodaje cijena ili po kubičnom
metru ili po kubičnoj nogi mletačkoj = 0*042 m3; a prodavaju
se takodjer i na kar (carro),* te broji:


dupljak . . za 3 kara
šestak . . > 27* »
petak ...» 2 »


* Stoga se grede običajno i zovu caro-gradja.


ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 26     <-- 26 -->        PDF

- 244 —
četrtak za l12 kara
šestakinja . » Vit »
petakinja . . » 1 kar
gredica . . » 1 »
mernica . . » 7» kara
trećak . . » ´/„ ´ »


Kod prodaje na kar pripušta se nepodpuna debljina.
§. 157. Prečnice ili pokladci. Za pogodbe valjaju
ista pravila kao kod hrastovih prečnica (§. 138.)


§. 158. Piljenice jelove i smrekove. Brvna su piljenice
4 m. dugačke, 24—35 cm široke i 86 mm, 58 mm,
43 mm i 36 mm debele.


Iste piljenice dolaze takodjer jednako široke i debele, ali


3-75—3-85 cm dugačke.
Dask e (trenice) su :
Dužina Širina Debljina
obične 4 m 23—35 cm 27—30 mm
široke 4 » 36—60 » 27—30 »
od 3/4 palca .. . 4 » 20-3 5 » 20—22 »
škurete(poludaske) . 4 » 20—35 » 13 — 15 »


Pod imenom pajo l smatraju se daske 4-1 do 4-2 m
dugačke.


Na ime 1 a t i ž a n a pile se daske iste širine kao gori,
ali samo 3´75—3*85 m dugačke, a debele po vrsti 24-2 5 mm
(poput daske obične), 20—22 mm (poput daske 3U) i 13—15 mm
(poput škurete).


Mjera . Dužina se mjeri vrpcom ili metričnjakom, širina
i debljina pako metričnjakom ili ravnalom na mjestu, dok čovjek
stoječ doseže.


U dužini treba da su piljenice punomjerne.


Ako je debljina naznačena omjerom od toliko do toliko, u
tom se razmaku sadržava takodjer pristup za robu dobru; nu
ako se debljina naznačuje samo jednim omjerom (jednim brojem),
može biti za milimetar veća ili manja.


Za širinu se napominje, da se stara mletačka mjera sravnjiva
s metričkom mjerom ovako:
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 245 —
6 unača mletačkih = 17 cm
7 » » = 20 »
8 » » = 23 »
9 » » = 26 »


10 » » = 29 »
11 » = 32 »
12 » » = 35 »


13 » » = 38 »


14 » » = 40 »
15 » » = 43 >
16 ´ » » = 46 »
17 » » = 49 »
18 » » — 52 »
19 » » = 55 »
20 » » = 58 >
21 » » = 60 »


Ako se predaju daske po izboru običajne širine od 23/35 cm8/12" mletačkih, to se uzimaju
22 cm ( 7" 7´" mlet.) do 24Vi cm ( 87»" mlet.) za 23 cm
25 » ( 8"7´" » > 27*/ ( 97." » ) » 26
28 » ( 9"7´" » » 307i (107," » ) » 29
31 » (10"7´" » > 33 (HV » ) » 32
34 » (11 "7" » » 367, (121/;´ » ) » 35
i tako dalje dalje za najniže i najviše omjere širine dotičnoga
običajnog izbora.


Kakvoća . Piljenice se vrstaju u 3 razreda: u prvom
su razredu piljenice izborite, u drugom s dobrim, u trećem sa
srednjim otrebkom.


U prvi razred idu piljenice posve zdrave s propisanimi
omjerami, lijepo piljene, na kojima ima samo njekoliko zdravih
čvorova (kvrga), da komad negubi na svojoj čvrstoći, i koje
nijesu na glavi pukle više od širine daske; a kod oblih glava
nesmije da bude razlika veća od 5 cm od zakladnice krivulje do vrha.


U drugi razred spadaju piljenice, koje, potječući od zdrava
drva, po gdjedje su ipak trule ili loše, koje imaju njekoliko
crnih ili bijelih kvrga, koje se pokazuju malo crvotočne ili mu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 246 —


šičave, koje su gdješto razpucane i pocrnjele, koje nijesu dobro
piljene i napokon koje imaju na glavama razpukline preko 6 cm
(2" mlet.) od širine komada ili ako je kod oble glave obluk
viši nego je prije naznačeno.


U treći se razred (srednji otrebak) meću piljenice obćenito
s većim pogreškami nego li su navedene za dobar otrebak, pa
osobito koje neimaju mjere, koje su crne od vlage, koje proizlaze
od suharaka, zatim jako crvotočne ili mušičave, veoma korave i
razpucane, nadalje koje imaju pukline na glavama veće nego u
drugom razredu, koje imaju crnih i mrtvih smogora ili takodjer
vrlo mnogo makar i zdravih smogora ili kvrga.


Kod prodaja in monte prestaje razredjivanje i mjesto toga
pogadja se budi s izuzetim srednjim otrebkom (III. razred) ili
naprosto izuzam gnjilih i polomljenih komada.


Kod predaje piljenica nečini se navodno razlika medju jelovima
i smrekovima, ali se može ustanoviti, neka su piljenice
sve smrekove ili neka ima po njeki postotak takove vrsti.


Ako se kod prodaje piljenica nije ustanovilo, kakve da
budu glave, razumijevaju se uvijek piljenice upravnih (ravnih)
glava. Predaja piljenica na kraju oblih treba da je ugovorena,
pa prodavač neima prava davati drugu vrst.


Kod navadnih prodaja, gdje je izbor širine naznačen na pr.
23/35 cm ili 8/12" mlet, razumijeva se, da ima svaki 100 predanih
komada donijeti prosječnu širinu od naznačenih skrajnih
omjera, najme 29 cm, pa isto pravilo valja i za druge izbore
po širini.


Cijena . Po 100 komada ili takodjer toliko po širini t. j .
po 29 mm = 1 mlet. unči ili takodjer po 28.98 m = 1000
mlet. unača širine.


§. 159. Letve jelove ili smrekove (moralame) jesu piljeni
komadi u četvorini sa slijedećim omjerama:
Letv e od 4 m dužine i 110/110 do "7,15 mm
> 4 » > 80/80 » % »
Letvic e (mezzi morali) imaju istu dužinu, ali debele su
samo polovicu naznačene debljine za cijele letve.
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 247 —


Kakvoća . Letve i letvice bez najmanje mjere, zavite,
(vitopere) gnjile, trule, razpucane, jako korave i crne od vlage,
odbijaju se u otrebak.


Cijena, po 100 komada.
§. 160. Duge jelove proizvode se po slijedećim omjerama
i nazivima:


Koliko snopova Dužina Debljina Koliko ima Širna snopa Koliko ima
ima u tovaru m mm podova u snopi i u srijedi duga u tocm
varu
Stukanice 4 0-60—0-55 20-25 20—22 20-23 140-160
Rebice 2 0-85 15-20 20—22 22—25 68— 74
Uljenjaci 2 0-65-0 68 15-20 23-25 24 76— 74
Pintarice 4 0-55 15 28-31 20-25 oko 100
Stotinjaci ili bijele 2 1-10—1 15 15—20 25—27 25-2 8 92—100
Šimle (Daščice) 2 1-20 15—20 26 35—40 100
Trećaci 2 0-73 25 18—21 23—25 72— 80
Velike duge
od 4 pednja 2 1—1-15 25 19-22 34-40 70— 80
» 5 » 2 1.28 25 16—18 28—34 62— 70
» 6 » 2 1-40 30 13—16 26—32 50— 56
» 7 > 2 1-50 30 11 — 13 26—30 48— 54


Cijena i k a k v o ć a. Prodavaju se <)bično po tovaru
od 2 i 4 snopa pregledane i povoljne.


B. Borovina.
Lijes u g 1 a s t.
§. 161. Klade borove proizvode se debele 20 cm i više
i dugačke od 5 metara dalje.
Debljina može se pram kraju smanjivati, ali razmjerice ne
preko 5 mm na svaki tekući metar.
Kakvoća, mjerenje i cijena kao za jelove i smrekove
klade.
§. 162. Prečnice borove imaju omjere i oblik, kako se
svaki put ustanovi prema sustavu, za koji se upotrebljavaju.
Kakvoć a treba da se sudara s pogodbom kao i omjere,
pošto se to ustanovljuje posebno.
Cijena ide po komadu.
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 248 —


D. Bukovina.
Lijes uglas t.
§. 163. Klade bukove prave se debele 25 cm i deblje, a
dugačke 6 metara i duže.
Kakvoća, mjerenje i cijena kao kod klada jelovih
i smrekovih.
§. 164. Prečnice bukove imaju ustanovljene omjere i
oblike prema svrhi, za koju će se upotrebiti.
Kakvoća . Kao što omjere i oblici, ugovara se posebice
i kakvoća, te se mora sudarati s pogodbom.
C i j e n a je po komadu.
§. 165. Bukove su piljenice brvna, daske, testoni
(glavine, zaglavci) i daščice.
Brvna i daske proizvode i donose se na prodaju s
omjerami i uz uvjete kao i jelove daske.


Testoni (glavine) su daščice od 2-23 do 2-28 m dugačke,
od 21 do 24 mm debele i od 248 do 230 mm široke.
Kakvoća . Izmeću se u otrebak komadi gnjili i loši,


razpucani i škuljavi, s gnjilima čvorovima, sa cjepotinama većimi
od širine komada i komadi neokruženi (neokrajčeni).
Cijena za 100 komada.


Daščice po genovskom običaju (uso Genova) kupuju
i prodaju se navadno sa 10 desetinaka, sadržanih u 100
komada. Koliko desetinke, toliko jednostavne daščice dugačke
su 2-23 do 2-28 m, a široke ili od 170 do 246 mm ili
od 248 do 300 mm. Debljina je daščicam od 7 do 8 mm, a
desetinkam od 14 do 15 mm.


Kakvoća kao kod testonâ.


Cijen a se pogadja za 100 komada, od kojih barem polovica
mora imati najveću širinu, označenu za dvije vrsti širine.


Daščice po messinskom običaju (uso Messina) dugačke
su 2-23 do 2-28 m, široke 248 do 300 mm, debele
4*/2 do 5 mm.


Kakvoća . U prihvatan otrebak vrstaju se zdrave daščice
od 246 sve do 220 mm široke, ali se ovakovih nemora primiti
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 249 preko
20%; onda daščice punomjerne. koje imaju slijedeće pogreške:
neznatno gnjile ili oštećene, sa pukotinami, koje na
nijednoj strani komada nepresežu 80 cm; kojim cjepotine, veće
od širine komada sežu sve do trećega dijela dužine; koje imaju
gnjilih čvorova; daščice sa njekoliko škulja od preko 3 do 5 cm
u promjeru; neokrajčene daščice i splohom svaka takova daščica od
pravilnih omjera, od koje se mogu izvaditi barem % dobre daščice.


U neprihvatan se otrebak izvrgavaju sve, koje imaju veće
pogreške od navedenih.


Cijen a za 100 komada, od kojih se 7. sastavljaju od
300 mm i 7. od 248 mm. Po običaju plaća se za prihvatan
otrebak dvije trećine cijene, pogodjene za bezpogrješne daščice.


§. 166. Vratila (subbie) nazivaju se bukovi komadi,
izcijepani od trupaca i otesani bradviljem na živ rub u slijedećim
omjerama:


Dužina Četvorina


115/115


5-15 do 5-25 m ,06/.o5 do ili 15´ V ml.
4-10 , 4-20 „ „ „ , , 12´ „ „
2-05 „ 1-10 „ , „ . „ 6´ „ .
5-15 „ 5-25 , ´/,, , % „ 15´ »/," .
4-10 „ 4-20 „ , „ , , 12´ „ „
2-05 , 2-10 . , , . „ 6´ „ „


Kakvoća . Neprimaju se komadi nedomjerni, sa srcem,
krivi, zavinuti, pukli, oštećeni i gnjili, kvrgavi, mokričavi i rujavi
(con vene nere e rosse) kao ni crvljivi i s bjelikom (. alburno).


Cijena po 100 komada.
§. 167. Vesla neuradjena bukovi su komadi izcjepani i
izradjeni na oblik vesla te dolaze u slijedićim omjerama:
Dužina Pero Ručica
8´ ral. = 275 do 3-— m 13 do 14 7s cm 6 do 9 cm
10´ » = 3-45 » 3-70 » 14V, » 16 » 6 Vi » 9 » O


>


12´ » = 415 » 4-40 » 14V, » 16 » 67s » 10 > "S
14´ » = 4-85 » 5-10 » 16 » 17 Vi > 7 » 10 » ´
fm
c
-*


16´ » = 5-60 » 5-80 » 17 V, » 19 » 9 » 11 »
18´ .> == 6-25 * 6-50 » 19 » 20 » 9 » 11 » Mes


>


20´ > = 6-90 .» 7-20 » 22 » 24 » lOVi » 12 » Cfl
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 32     <-- 32 -->        PDF

- 250 —
Kakvoća . Za otrebak se drže komadi s pogrješkama
kao kod vratila, pa osim toga još komadi neprimjerenih omjera.


Cijena po 100 komada.


§. 168. Bukove duge prodavaju se od 3, 4, 41/« i 5
pedanja t. j . 78, 104, 119 i 135 cm dugačke, od 10 do 15 cm
široke, koje sačinjavaju in monte prosječnu širinu od 12 cm, i
debele na začelju 9 do 12 mm po grčkom i od 12 do 15 mm
po francuzkom običaju.


Još su duge uljenice s dužinom od 0-80, 1, 1-30 i
160 m, a pripušta se 5 cm više ili manje; širina im je 10 cm
i više uz najmanji prosjek od 12 cm ; debljina se pako ugovara
od 16 do 20 mm s prosjekom od 10 ili od 18 do 24 mm
s prosjekom od*21 mm.


Duge se mjere na najtanjem kraju.


Kakvoća . Za otrebak se priznavaju duge nedomjerne
i nesložnih omjera, oštećene i gnjile, čvorave i mušičave, sa
cjepotinami većimi od širine i jako pocrnjele od vlage.


Ugovorene in monte razumijeva se samo bez gnjilih i polomljenih.


Cijen a po 100 komada ili takodjer po tovaru, u kojem
ima od 3 pednja 300 komada, od 4 pednja 200 komada, od
4´/2 pednja 150 komada i od 5 pedanja 126 komada.


§. 169. Bukova drva I. razreda (cjeplje) cjepaju se
od trupaca na 1 m dugačko.


Kakvoća . Ugovorene „in monte" moraju se primiti, kako
stoje i leže. osim nedomjernih komada, ali se pripušta za 2 do
3 cm manja dužina.


Ako se ugovore bez otrebka, neprimaju se komadi truli,
obli od ogranaka i jako kvrgavi i nedomjerni.


Cijen a po prostornom metru ili takodjer na mjeru u
obliku četvorine, koja ima 2 metra u dužinu i 2 metra u visinu,
te daje po tom 4 prostorna metra ili jedan metrički hvat.


Oblici ili ogranci, koji spadaju u drugu i treću
vrstu bukovih drva, razumijevaju se drva od grana i cjepalja
na pô, ali grane nesmiju biti tanje od 5 cm u promjeru. Kod
duljine se pripušta razlika do 10 cm.
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 251 —


Neprimaju se komadi posve truli i izpod najmanje mjere
Cijen a po prostornom metru i po metričkom hvatu.
§. 170, Obruči su proizvodi od ljeskovine i grabovine.
Ljeskovi su obruči:


1. mali ljeskovci ili bižice, dugački 1 do .5 m
kojih ima u svakom svezku 16, ako su jednostavni, ili 24 komada,
ako su dvostruki.
2. srednji ljeskovci ili stotinjaci od 1-5 do 2 m
dužine, 100 komada u svezku.


3. batišnjači od 2*5 do 3 m dužine, 32 komada u svezku.
4. š e s t a c i, koji se proizvode takodjer od grabovine,
3 5
do 4 m dugački, 18 komada u svezku.
Grabovi su obruči:


1. B a d e n j a c i, 5 do 7 m dugački, 16 komada u svezku.
2 Maže i to: šestaci 4-5 do 5 m. dugački, kojih
ima u svezku 30 komada, i batišnjači, dugački 4 do 4-5 m,
kojih se broji u svezku 50 komada.


Kakvoća . Obruč treba da je čist bez čvora ili kvrge i
neprekršen kod smatanja.
Cijen a se pogadja po svezku, koji treba da broji naznačeni
broj obruča dotične vrsti, ili takodjer po tovaru, u koji idu po 2 svezka.


Drveni ugalj.


§. 171. Drveni se ugalj dijeli na ugalj od bukovine ili od drugoga
posebno naznačenog drva ili takodjer od mješovitog drva.
Kakvoća. Ugalj treba da je posve gotov suh i bez


praha osim onoga, koji postaje po sebi od naravi stvari.


Cijen a se ustanovljuje po 100 kg, po cijelom vagonu ili na
korbe od 6-34 hektolitra, na koje ide još naravni vrh, dolazeći od
napunjivanja korbe lopatom. Na vrh se meće, dok ugalj nepada.


§. 172. i 173. izpušten.
POGLAVJE III.


Pomorski poslovi.


1. O najmu broda (Del noleggio).
§. 174. Brod na jedro ili paru, koji je najmljen »spreman
da krca« (pronto a caricare), mora bili sasvim spreman i pripravan
primiti teret.
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 34     <-- 34 -->        PDF

- 252 -


Ako je najmljen sa samom i naročitom zaporkom »izčekivan
« (atteso), mora mu se dati teret kad bi i kasnije nadošao,,
nego se je nagadjalo, osim ako ima u ugovoru dokidni dan (la
data di cancellazione) ili će se dokazati, da je izvršio medjutim
vožnju, koja se u govoru nespominje.


Ako je u najamnom ugovoru naznačeno, da će brod doći
izmedju dva opredijeljena dana, a došao je prije prvoga dana,
obveza traje netaknuta, da će se nakrcati, samo što počima
tek na prvi ustanovljeni dan; ako je pako brod nadošao poslije
drugoga opredijeljenoga dana i to iza ponoći toga konačnoga
dana, prestaje ta obveza, da će se nakrcati, osim ako kapetan
nesumnjivo dokaže, da je zakasnio iz odlazišta ili putem uslijed
više sile. Za prvi slučaj mora dokazati, da bi bez zapreke od
više sile bio mogao otići na dobu, te stići u luku za krcanje
još prije đospjetka ili na dospjetak opredijeljenoga dana; u
drugom pako slučaju, da bi bio, pošto je otišao u sgodno
vrijeme, došao redovito, koliko se može predmnijevati, u luku
za krcanje prije ili na drugi opredijeljeni dan.


Ako je u najamnom ugovoru navedeno vrijeme dolazku
riječima: »izčekivan« ili »prispjet će oko ovoga ili onoga dana«,
to riječ »oko« znamenuje za jedrenjake 20 dana, za parobrode
10 dana prije ili poslije naznačenoga dana.


Obveza za krcanje traje kod ranijega dolazka od naznačenoga
dana, a kod kasnijega dolazka, dok mine 20, odnosno
10 dana, osim ako se dokaže viša sila, kao gore.


Slijedeća naznaka vremena za dolazak broda ili za krcanje
razumijeva se ovako:


Prvih dana mjeseca: od 1. do 10 dana uklopno.


U prvoj polovici mjeseca: od 1. do 15. dana uklopno.


Polovicom mjeseca: od 11. do 20. dana uklopno.


U drugoj polovici mjeseca: od 16. do konca mjeseca.


Koncem mjeseca: od 21. do posljednjega dana mjeseca
uklopno.


2. O dolazku (Dell´ arrivo).
§. 175. Drži se, daje brod na jedro ili paru došao u luku,
da izvrši najamni ugovor gledom na dan dolazka, čim je javio
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 253 svoj
dolazak lučkim organima te mu ovi naredili, gdje da se
privremeno ili stalno veže.


Dok se neizvrše ovi propisi, nedrži se, da je brod došao,
osim ako se računa dospjetak ugovorenih dana, gdje se onda
mora i može inače utvrditi, da je brod stigao u noć i to uprav
pred noć ili o ponoći.


3. O vezanju na obali (Dell´ ormeggio aile rive).
§. 176. Brod se mora vezati uz obalu, koju mu lučki ured
unapred odredi po želji krcača ili primaoca ili po svojoj misli.
Ovo se netiče parobroda, koji imaju stalni red vožnjam te


pristaju uvijek na svojem opredijeljenom mjestu.


Ako primalac ili krcač zahtijeva, da se koji brod premjesti,
a lučki ured privoli na takov premještaj, nemože se kapetan
dotičnoga broda tomu protiviti, ali primalac ili krcač mora
naknaditi brodu prave troškove za odvezanje i novo vezanje, a
vrijeme, koje se je zato moralo izgubiti, uračuna se u tovarne
dane.


Ako se je brodu označilo privremeno mjesto, s kojega će
preći poslije na drugo stalno mjesto ili sa sidra, da se konačno
priveže, troškovi ovoga premještanja idu prvi put na teret broda.


4. O tovarnim danima (Dclle stallie).
§. 177. Tovarni dani počimaju teći obćenito, kako slijedi:


1. Kod jedrenjaka na dan poslije onoga dana, kad je kapetan
izjavio pismeno primaocu ili krcaču, da je spreman predati
ili primiti teret. Ovakova se izjava mora učiniti do 4 sata poslije
podne, ako će vrijediti za slijedeći dan, inače se računa istom
za treći dan.
Kod podpunih tereta u hrpi (alla rinfusa) moraju se svakako
istodobno, kad počinju tovarni dani, takodjer pripraviti lijes
za oblaganje, pretinci i potrebna branila, jer se inače drži i
pored izjave kapetanove, da tovarni dani nepočinju sve dotle,
dok spomenute pripravne radnje od drva nisu izvršene.


2. Kod parobroda na isti dan, u koji kapetan pismeno izjavi
primaocu ili krcaču, da je spreman predati ili primiti teret.


ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 254 —


Ako je ta izjava učinjena do 10 sati prije podne istoga dana,
onda počinju tovarni dani teći od 2 sata poslije podne.
Izjava, učinjena poslije podne, vrijedi za drugi dan, ako je
stigla do 7 sati u večer.
Za terete u hrpi vrijede u pogledu početka tovarnih dana
i za potrebne pripravne radnje ista pravila, kao i za jedrenjake.


§. 178. Parobrodarska poduzeća, koja podržavaju redovite
vožnje po stalnom voznom redu, riješena su svake izjave o počimanju
tovarnih dana, ako je poznat dolazak i odlazak njihovih
parobroda, ako su najme svaki vozni red i preinake u njem oglasila
8 dana prije započete vožnje, te jedan primjerak oglasa
predložila trg. obrt. komori.


Nu roba, koja dolazi prekrcana s drugih pruga, mora se
ipak dojaviti primaocem.


§. 179. Ako se u najamnom ugovoru navodi naprosto njekoliko
tovarnih dana »tekućih« za krcanje ili skrcanje, razumijevaju
se ovo dani, kako idu redom po kolendaru.


Kapetan nemože se onda uztezati, da radi u nedjelju ili
blagdan, osim ako bi to oblast zabranila. Ako se je ova zabrana
mogla predvidjeti, ubraja se taj dan u tovarne dane kao
slijedeći; nu ako se nije mogla predvidjeti, nebroji se taj dan
makar je bio uvršten u tekuće tovarne dane.


§. 180. Ako krcač ili primalac nebi htio da se radi u ne


djelju ili blagdan, ubraja se taj dan jednako tekućim tovarnim


danima.


Ako se u najamnom ugovoru napominje njekoliko tovarnih


dana »tekućih osim nedjelja i blagdana«, razumijevaju se izuzeti


samo nedjeljni i svetačni dani, koji su u ugovoru izrično na


vedeni ili koji su u mjestu zapovijedani.


§. 181. Ako isti ugovor napominje njekoliko tovarnih dana


»djelatnih«, razumijeva se, da se izuzimaju nedjelje i zapovije


dani blagdani, kao i dani, u koje se nemože raditi radi više sile.


Uzima se, da je radnja zapriječena višom silom, ako ju


zabrani oblast ili ju elementarne nesgode zaustavljaju na mjestu


krčanja ili skrcavanja t. j . takovo nevrijeme, koje nedopušta
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 255 —


brodu da se krca ili skrcava, a primaocu ili krcaču može kod
prevažanja pokvariti ili oštetiti robu.


§. 182. Ako najamni ugovor neustanovljuje potanko tovarne
dane ili sadržava zaporku »ima se krcati (skrcavati) po
mjestnom običaju« ili takodjer drugu: »odmah na zahtijev kapetana
«, to se ima krcanje ili skrcanje izvršiti u toliko djelatnih
dana, koliko ih po §. 181. treba za predaju ili primitak tereta
uz neprekidnu radnju u navadno vrijeme.


Ako neima najamnoga ugovora, pa se tovarni dani za primanje
robe mogu razjasniti po teretnici (polizza di carico),
treba se držati navoda teretnice; nu ako neima ni u teretnici
napomene o tovarnih danih, to se onda mora postupati po odredbah,
koje navodi predjašnji §. 181.


5. O nuztovarnim danima (Delle contrastallie).
§ 183. Nuztovarni su dani, koji počimaju teći nakon poslijednjega
tovarnoga dana, te se broje redom, kako idu po
koledaru.


Za nuztovarne se dane zahtijeva, ako nije protivno uglavljeno,
da se naplate brodu u novcu unapred dan po dan.
Ako najamni ugovor ili teretnica opredjeljuje nuztovarne
dane, ali ne koliko će trajati, traju oni obćenito 14 dana.


Ako pako nisu ustanovljeni nuztovarni dani, kapetan je
broda na jedro obvezan dopustiti ih sve do 10 dana, a kapetan
parobroda sve do 5 uz primjerenu novčanu odštetu, koja se
plaća po ustanovama slijedećega §. 184.


§. 184. Odšteta za nuztovarne dane iznosi po svakom danu,
ako nije drugo utanačeno, kako slijedi:


Domaćim jedrenjakom, počev od 200 bačava registra, po
20 nč. za svaku bačvu registra; jedrenjakom izpod 200 do 50
bačava registra 25 nč. po bačvi registra, a za jedrenjake izpod
50 bačava registra 30 nč. po svakoj bačvi registra.


Inozemnim jedrenjakom iznosi ta odšteta postepenice prama
gore naznačenoj bremenarini 0´16, 0-21 i 0-25 for. u zlatu,
koja se možo platiti u papiru s pridometnutim pridom na zlato
po dnevnom tečaju.
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 2.. —


Parobrodima, počev od 400 bačava registra, plaća se 0 25 for.
u zlatu po bačvi registra; izpod 400 bač. 029 for. u zlatu po
bačvi registra, a može se platiti u papiru s pridometnutim
pridom po dnevnom tečaju.


Kod preračunavanja zlata u papir treba držati 8 for. a. vr.
u zlatu = 20 franaka.
§ 185. Parobrodi, koji uzimaju samo dijelove tereta ili koji
su na redovitim vožnjama, nisu dužni privoliti na nuztovarne dane.


6. O krcanju i skrcavanju (Della caricazione e scaricazione).
§. 186. Brod je gotov da krca ili skrca, pošto se je usidrio
ili vezao privremenice ili stalno na mjestu, odredjenu mu za te
radnje lučkim uredom (§. 176.), nu mora, ako krca, imati dno
pometeno, pribaviti si potrebnu pritegu (zavorra), kao i pripraviti
oblagala (il pajuolo), što ga spada, a parobrod još stajati
s parom za svoje klube (verricolli) i posve pripravan na radnju ;
ako pako skrcava, treba da su mu otvorene na odredjenom mjestu
luknje ili vidjelice (beccaporte), a parobrod biti posve pripravan
sa svojim klubama.


Osim toga, gdje se to zahtijeva, kapetan je dužsn prije
izjaviti, da je gotov (§§. 177. i 178.).


Ako je brod pristao uz lučki kraj, mora imati za potrebu
mostnice na obali, bilo da krca ili skrca.


§. 187. Brod nosi troškove za oblaganje, za pretince i
obrane, za potrebne čavle, za slaganje u obće (lo stivaggio), za
iztrganje lopatom (la paleggiature), za mostnice ili upotrebu
mostnica, za ukrcaj (. imbarco), kad je roba predana; za skrcaj,
dokle se je roba po običaju postavila na obalu, primila kod
ruba broda ili pod klubama (sotto paranco sulla chiatta).


Iznimice daje primalac o svojem trošku mostnice za skrcaj
ugljena 1 kamenja na kola.
§. 188. Šture, koje treba za očuvanje tereta, daje krcač


o svojem trošku i one su njegove, a kapetan potvrdjuje, da ih
je primio.
§. 189. Mjeračinu (troškove za mjerenje) kod žita plaća
krcač ili primalac, brod nikad.
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 257 —


§. 190. Ako je brodarina pogodjena po ukrcanoj težini,


vagarinu plaćaju krcač i brod na polovicu.


Isto tako plaćaju primalac i brod na polovicu brodarinu,


koja je pogodja po skrcanoj težini.


§. 191. Mjeračinu za sve vrsti lijesa, ako i koliko se bro


darina plaća na temelju takove izmjere, nosi brod, dok je od


redjen za luke izvan gibraltarskog tijesna; inače, ako je od


premljen put luka sredozemnoga mora, podmiruju mjeračinu


brod i krcač, svaki polovicu.


§. 192. Za predaju i primanje robe kod krčanja odredjuje


se slijedeće:


Roba u obće, koja se ima krcati, postavlja i predaje se
na trošak krcača na lučkoj obali, gdje je brod pristao ili vezan,
pa ako stoji dalje od obale, roba se postavlja i predaje na najbližem
mjestu na lučkoj obali.


Iznimke su od ovog pravila ove:
Duge, koje se krcaju na jedrenjake, broje i predavaju se u
skladištu, ali prevozne troškove na obalu nosi krcač.
Klade i grede može krcač predati plivajuće u luki. Dotegljenje
k brodu plaća brod.


Žito, koje se ima ukrcati u hrpi, donosi se k rubu broda
nastojanjem i o trošku krcača. Vreće se razrešuju i izpražnjuju
na teret broda, te njegovi ljudi moraju paziti, da konopci veza
nepadaju u brod medju žito.


§. 193. Ako se krca žito u hrpi i puni teret, kapntan može
zahtijevati, da prepriječi nagibanje broda (ingallonamenti), neka
mu se dade iste robe takodjer u vrećah, ali ne više od 15%,
nu mora to zahtijevati pravodobno, te daje ili plaća potrebne
vreće, kao što i naknadjuje prigodični pravi višak troška za
sipanje u vreće.


§. 194. Ako se krcaju sabirani (a colletta) ili dioni tereti
(carichi parziali), red, kako će pojedini krcači predavati robu
jedan za drugim, ustanovljuje kapetan ili opravnik (agente).


§. 195. Za krcanje valjaju ove odredbe:
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— . —


Ako je brod pristao tik lučke obale, roba se prima na
obali, a inače izpod kluba. U ovom posljednjem slučaju trošak
za barku, nije li protivno ugovoreno, nosi primalac


Parobrodi na redovitih vožnjah, koji imaju odredjeno mjesto
kod lučke obale, moraju predati robu na lučkoj obali, ma da
su i dalje vezani.


Roba postavljena na obalu, nora se isti dan, ako nije
primalac prisutan, čuvati od nevremena, pa ako se nebi primila
i odnesla toga dana, može ju kapetan ili opravnik dati pohraniti
u skladište na trošak i račun primaoca.


Ako bi roba ostala postavljena na obali kroz noć, te trebala
čuvara, platit će ga primalac.
Gdje parobrodarska poduzeća imaju posebnih pravila za
pohranu robe, to su ta pravila valjana.


Primalac kakvagod tereta nije dužan primiti oblagala.


Za skrcavanje voća i druge robe u hrpi, gdje treba vreća i
ljudi, da ih napunjivaju, mora to sve priskrbiti primalac o svojem
trošku; ali ljudi broda moraju pune vreće skrcavati i postavljati
na obalu.


§. 196. U jedan djelatni dan, ako vrijeme dopušta te se
radi u zimsko doba, najme od 1. listopada do konca veljače,
od 7 sati u jutro sve do mraka s prekidom na pol ure u jutro
i na jednu uru o podne, a u ljetnje doba, najme od 1. ožujka do
konca rujna, od 6 sati u jutro sve do večera s prekidom na
pol ure u jutro i na jednu uru i pol o podne, ima se ukrcati ili
skrcati slijedeća količina:


a) Duga bukovih srednjih omjera, a od ostali omjera u
razmjeru, u zimsko doba 20,000, u ljetno doba 25.000.


b) Gradje, klada i greda oko 30 kub. metara na jedrenjacima
izpod 200 bačava, a na većima 45 m3 u svako
doba godine.


c) Dasaka, brvana i ostalih piljenica od 40 m3 na jedrenjacima
izpod 200 bačava oko 70 m3 iznad 200 bačava registra
u svako doba godine.


d) Bačava s tekućinami oko 50 s pomoću barke ili oko


80 na obali.
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 259 —


e) Vreća i koševa oko 600 barkom, 800 na obali.


f) Žita i sjemenja oko 800 hektolitara na jedrenjacima izpod
200 bačava, oko 1200 hektolitara na jedrenjacima iznad 200
bačava.


g) Eoba u bačvama (barilima) osim tekućina oko 250.


Naznaka »oko« znamenuje 10°/0 više ili manje.


Na ove količine obvezani su zamjenito koliko krcač ili
primalac, toliko brod.


7. O brodarini (Del nolo).
Ako je brodarina ugovoreva po 100 kilograma, po hektolitru,
po tisući, po bačvi ili inače ovako, mora se platiti na temelju
težine, mjere ili broja predane robe. Brodarina se plaća
odmah poslije predaje, a kapetan ima pravo pitati u svako doba
predplatu na račun razmjerno i shodno dijelu predanoga tereta.


Brodarina, naznačena »po dužnosti « (a dovere), razumijeva
se najmanja, koja se je posljednji put ugovorila iz istoga
mjesta za isto odredište ili za isto porijeklo i za istu robu.


Izim protivne pogodbe plaća se brodarina za bukove daščice,
ustanovljena po komadu, za omjere širine izpod normalnih
u razmjeru. Testoni se navadno sjednačuju svaki sa 3´. daščice
uso Messina.


Preporučnik (il raccomadatario) tereta kojega god porijekla,
osim tereta za mali okrajni plov (piccolo cabotaggio), ovlašten
je primiti pristojbu od 2% od cijele brodarine uvijek, gdje najamni
ugovor nesadržava izričnu zaporku »teret se ima predati
bez pristojbe« ili drugu jednaku zaporku.


§. 198. Brodarina, koja je ugovorena u inozemnoj vrijednoti,
a plaća se u austrijskoj vrijednoti, izračuna se na temelju
prosjeka srednjih tečaja za pogodjenu vrijednotu, kako ju bilježe
burze bečke peštanska i tršćanska i to na dan dovršena skrcanja
punoga tereta ili na predhodni dan, ako na dan dovršena skrcanja
nisu izašli burzovni listki.


§. 199. Ako u najamnom ugovoru ili u teretnici ima radi


brodarine zaporka, da će se platiti u gotovu i bez odbitka ili
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— ?60 —


u kovanom novcu (ili jednakima riječima), brodarina se ima
podmiriti po volji platca budi u odnosnoj inozemnoj efektivnoj
vrijednoti ili u austrijskoj vrijednoti po burzovnom tečaju.


§. 200. Predplate brodarine kod jedrenjaka na odlazku temelje
se u pogledu burzovnih listaka (§. 198.) na tečaju dana,
kad je brod dovršio krcati, te se odbija odbitak (sconto) dotičnoga
tržišta za rok od tri mjeseca.


8. 0 teretnicah (Delle polizze di carico).
§. 201. Ako kapetan ili gospodar broda podpiše teretnicu
sa zaporkom »kaže se, da ima« (diče essere), ova ga zaporka
oslobadja od odgovornosti samo za sadržinu, težinu i mjeru tovaraka,
ukrcanih na njegovu brodu i navedenih u teretnici.
§. 202. Ako kapetan ili gospodar broda podpiše teretnicu
bez svake zaporke, odgovoran je sasvim za stvari ukrcane i
navedene u teretnici, samo se pripušta naravni manjak u težini
i mjeri.


9. O manjku u teži i mjeri (Del calo).
§. 203. Trgovački običaj na ovom tržištu pripušta gubitak
na robi, koja dolazi morem, te ga zove naravnim manjkom.
Za takov manjak pripušta se kod slijedećih stvari, kako je
naznačeno :
kod riže do l°/0 ;
» rogača svježih 2—30/o, stari 1—2%;
» ruja u hrpi 1—2%, u vrećama V do 1%;
» ugljena do 2°/0;
» ulja u bačvama do 2°/0;
> vina u bačvaama do 2°/0;
» žita ´´.,, ali iz crnoga mora 2% ;
» željeza staroga do 2´/2%


Konačna ustanova.
Običaji protivni ovim ustanovama, prestaju vrijediti od dana
proglašenja ovih mjestnih običaja.