DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 34     <-- 34 -->        PDF

- 252 -


Ako je najmljen sa samom i naročitom zaporkom »izčekivan
« (atteso), mora mu se dati teret kad bi i kasnije nadošao,,
nego se je nagadjalo, osim ako ima u ugovoru dokidni dan (la
data di cancellazione) ili će se dokazati, da je izvršio medjutim
vožnju, koja se u govoru nespominje.


Ako je u najamnom ugovoru naznačeno, da će brod doći
izmedju dva opredijeljena dana, a došao je prije prvoga dana,
obveza traje netaknuta, da će se nakrcati, samo što počima
tek na prvi ustanovljeni dan; ako je pako brod nadošao poslije
drugoga opredijeljenoga dana i to iza ponoći toga konačnoga
dana, prestaje ta obveza, da će se nakrcati, osim ako kapetan
nesumnjivo dokaže, da je zakasnio iz odlazišta ili putem uslijed
više sile. Za prvi slučaj mora dokazati, da bi bez zapreke od
više sile bio mogao otići na dobu, te stići u luku za krcanje
još prije đospjetka ili na dospjetak opredijeljenoga dana; u
drugom pako slučaju, da bi bio, pošto je otišao u sgodno
vrijeme, došao redovito, koliko se može predmnijevati, u luku
za krcanje prije ili na drugi opredijeljeni dan.


Ako je u najamnom ugovoru navedeno vrijeme dolazku
riječima: »izčekivan« ili »prispjet će oko ovoga ili onoga dana«,
to riječ »oko« znamenuje za jedrenjake 20 dana, za parobrode
10 dana prije ili poslije naznačenoga dana.


Obveza za krcanje traje kod ranijega dolazka od naznačenoga
dana, a kod kasnijega dolazka, dok mine 20, odnosno
10 dana, osim ako se dokaže viša sila, kao gore.


Slijedeća naznaka vremena za dolazak broda ili za krcanje
razumijeva se ovako:


Prvih dana mjeseca: od 1. do 10 dana uklopno.


U prvoj polovici mjeseca: od 1. do 15. dana uklopno.


Polovicom mjeseca: od 11. do 20. dana uklopno.


U drugoj polovici mjeseca: od 16. do konca mjeseca.


Koncem mjeseca: od 21. do posljednjega dana mjeseca
uklopno.


2. O dolazku (Dell´ arrivo).
§. 175. Drži se, daje brod na jedro ili paru došao u luku,
da izvrši najamni ugovor gledom na dan dolazka, čim je javio