DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 255 —


brodu da se krca ili skrcava, a primaocu ili krcaču može kod
prevažanja pokvariti ili oštetiti robu.


§. 182. Ako najamni ugovor neustanovljuje potanko tovarne
dane ili sadržava zaporku »ima se krcati (skrcavati) po
mjestnom običaju« ili takodjer drugu: »odmah na zahtijev kapetana
«, to se ima krcanje ili skrcanje izvršiti u toliko djelatnih
dana, koliko ih po §. 181. treba za predaju ili primitak tereta
uz neprekidnu radnju u navadno vrijeme.


Ako neima najamnoga ugovora, pa se tovarni dani za primanje
robe mogu razjasniti po teretnici (polizza di carico),
treba se držati navoda teretnice; nu ako neima ni u teretnici
napomene o tovarnih danih, to se onda mora postupati po odredbah,
koje navodi predjašnji §. 181.


5. O nuztovarnim danima (Delle contrastallie).
§ 183. Nuztovarni su dani, koji počimaju teći nakon poslijednjega
tovarnoga dana, te se broje redom, kako idu po
koledaru.


Za nuztovarne se dane zahtijeva, ako nije protivno uglavljeno,
da se naplate brodu u novcu unapred dan po dan.
Ako najamni ugovor ili teretnica opredjeljuje nuztovarne
dane, ali ne koliko će trajati, traju oni obćenito 14 dana.


Ako pako nisu ustanovljeni nuztovarni dani, kapetan je
broda na jedro obvezan dopustiti ih sve do 10 dana, a kapetan
parobroda sve do 5 uz primjerenu novčanu odštetu, koja se
plaća po ustanovama slijedećega §. 184.


§. 184. Odšteta za nuztovarne dane iznosi po svakom danu,
ako nije drugo utanačeno, kako slijedi:


Domaćim jedrenjakom, počev od 200 bačava registra, po
20 nč. za svaku bačvu registra; jedrenjakom izpod 200 do 50
bačava registra 25 nč. po bačvi registra, a za jedrenjake izpod
50 bačava registra 30 nč. po svakoj bačvi registra.


Inozemnim jedrenjakom iznosi ta odšteta postepenice prama
gore naznačenoj bremenarini 0´16, 0-21 i 0-25 for. u zlatu,
koja se možo platiti u papiru s pridometnutim pridom na zlato
po dnevnom tečaju.