DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 5     <-- 5 -->        PDF

- 223


§. 12. Ako je posao sklopljen po posredniku, koji nije
propisano protokolirani mešetar, smatra se dotični naručilac
obvezanim ugovornikom samo onda, ako je izdao u odredjenom
roku redoviti ugovor, na kojem je po propisu podpisana njegova
tvrdka, ili ako priznaje ustmeno ili pismeno, da je posao
sklopljen na njegov račun. Ako se to nepotvrdi, ostaje rečeni
posrednik pravi obvezanik prama protivnoj stranki, s kojom je
uglavio posao.


U pogledu posredovanja u poslovih, koje izvršuju propisano
protokolirani mešetari, vrijede jedino odredbe trgovačkog zakona,
sadržane u §§. 534—548.


§. 13. Roba, koja je ugovorena uz zaporku „pregledana
i povoljnom pronadjena" (per visitata e piaciuta) bez ikakova
drugoga dodatka, smatra se prihvaćenom po kakvoći, izuzam
slučaj prevare.


§. 14. Kod prodaje po uzorku (mustri) može kupac zahtijevati,
da mu se predade uzorak zapečaćen pečatom prodavaoca.


Otvoreni uzorak može služiti, da se sravni roba, koja se
ima. predati samo onda, ako obadve stranke priznavaju taj uzorak
pravim.


§. 15. Nijedna se roba ne može odbiti uz pogodjenu cijenu
samo radi toga, što je bolje kakvoće, nego li je uglavljena,
ako se inače sudara s bitnima zahtjevima ugovora (na pr. o
porijeklu robe, o biljegi i sličnima).


§. 16. Ako je roba ugovorena uz zaporku »pregledana
i povoljnom pronadjena izim kvara« (per visitata i piaciuta salvo
avarea), može ju kupac odbiti, ako je sva roba pokvarena, kao
što može takodjer neprimiti one tovarke (colli), koji su tek ponješto
pokvareni ; ali one tovarke, koji se pronadju zdravi, mora primiti.
Radi li se o robi „ukrcanoj ili pohranjenoj u hrpi" (caricata ô
deposita alla rinfusa), mora se primiti ona količina, koja se nadje
zdrava, dočim se može odvrći onoliko, koliko se dokaže da je
pokvareno.


§.17. Zaporka »bez kvara« (escluso avareato) u ugovoru o putujućoj
robi (vidi §. 25.) razumijeva se samo u korist kupcu koji ima