DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 272 —


Osobne vijesti.


Umirovljenje i previšnje odlikovanje Kr. šumarski računarski nadsa
vjetnik Mirko Kl o koče vi ć, koji je bio sve od godine 1881.— 1913.
predstojnik kr. šum. računovodstva, dodijeljenog kr. šumarskom ravnateljstvu
u Zagrebu umirovljen je nedavno uz osobito priznanje preuzvišenog gospodina
kr. ug. ministra za poljodjelstvo Umirovljen je pako nakon skoro sveukupnog
57 godišnjeg službovanja probavljenog što kod vojničtvakao častnik,
što u državnoj računarskoj službi. U znak priznanja za njegovo mnogogodišnje
vijerno i koristno službovanje blagoizvolilo mu je Nj. c. i kr. Ap.
Veličanstvo previšnjim riješenjem od 4. svibnja tg. podijeliti častnički krst
reda Franje Josipa.


Prigodom ovogodišnje redovite skupštine drž. šumarskih činovnika,
zahvalili su mu se svi nazočni činovnici za njegovo vanredno točno i kolegijalno
uredovanje, te ga je naročito presvijetli gospodin kr. ministarski
savjetnik i predstojnik kr. šumar, ravnateljstva I. Havas tom zgodom
pozdravio kao muža čelik značaja i činovnika, koji je neumorno i sdušno
služio, daleko preko propisnog vremena, uz potpuno priznanje svojih predpostavljenih
i uz poštovanje i ljubav svojih drugova.


Ove iskrene iz dna srca presvjetlog gospodina ministarskog savjetnika


J. Havasa izviruće riječi, vrlo su se ugodno dojmile nazočnih, kôji su mu
zaželili, da čila zdravlja još dugo uživa zasluženu mirovinu. R.
Razno.


Proljetni šumarski državni izpit u Budimpešti je održan od 30.
travnja do 6. svibnja t. g, U ispitnom^ povjerenstvu je sudjelovao pod
predsjedanjem ministarskog savjetnika Sandora Horvâtha umirovljeni ministarski
savjetnik Julijo Tomcsânyi, min. savjetnik i profesor visoke škole
Eugen Vadas i tajnik šumarskog društva Dragutiu Bund.


Na pismenom ispitu imala su se riješiti slijedeća pitanja :


I.
Navedite svrhu udomljivanja inozemnih vrsti drveća, te opišite, kakova
šumouzgojna i gospodarska načela valja u obzir uzeti i kakove načine
pošumljivanja upotrebiti pri uzgoju istih.


Navedite one inozemne vrsti drveća, koje u našem šumskom gospodarstvu
veće sastojine već sačinjavaju, te izrazite svoje mnijenje o znamenovanju
istih.


II


U brdskoj šumi na sjevernoj, ne jako raztrganoj strani, koja obrubljuje
jednu dolinu valja šumsku prometnu uredbu osnovati. Dane su dvije
krajne točke, izmedju kojih se ima uredba izvesti : jedna u dolini uz neku
inu prometnu uredbu, druga na strani za 250 m, više. Strmina najkraće
crte, koja obe točke spaja iznaša popriječno 35°/0 (=19° 20´).


Ostvarit se imajućom prugom ima se kroz 4 godine svake godine


6 — 8000 m3. jelovog dugačkog drva u dolinu svesti.


Ustanovite 1. koje šumske transportne uredbe će se moći izmedju
ovih dvijuh krajnih točka uporabiti ; 2. koju bi izmedju upitnih uredba
bilo sa financijnlnog stajališta najprobitačnije osnovati obzirom na troškove