DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 224 —


pravo izlučiti sve one tovarke i svu količinu, što se pronadju
pokvareni, ali opet ne samo jedan dio takovih tovaraka ili tolike
količine.


§. 18. Kvarom se smatra svaka šteta na robi koja potiče
bilo od vlastite njezine mane, bilo s kakovog drugoga uzroka; ali
neizbježno naravno pogoršanje, kojemu je gdjekoja roba na svojoj
kakvoći putem podvržena, nerazumijeva se kvarom, ako se roba
odpremi s pažnjom, kao što to zahtijeva njezino svojstvo.


§. 19. Ako je roba ugovorena sa zaporkom »ako se
pregleda« (salvo la visita), i nalazi se u mjestu, mora se izuzev
višu silu pregledati i izjaviti, da li se prima ili neprima,
u djelatni dan iza dana ugovora.


Ako pako roba leži van mjesta, treba da se ugovori mjesto
i vrijeme za pregledanje, a izjavit će se o njoj odmah kako
se svrši pregledanje.


Ako se propusti robu pregledati u gori naznačenom roku
ili u vrijeme i na mjestu pogodjenu, izuzimajući uvijek višu
silu, smatra se ona po kakvoći primljenom.


§. 20. Roba putem (putujuća, § 25.) prodana bez naznačene
kakvoće, mora da bude dobre prolazne trgovačke kakvoće (buona
mercantile).


§. 21. Svaka roba, za koju se nenapominju iznimke u §§.
77—133, ugovara se po čistoj težini t. j . uz odbitak prave
tare. .Ako je roba u izvornih zamotih, odbija se za taru težina
označena na zamotu, nu kupac je ovlašten, kad je to neposredno
izjavio, izvidjeti za 48 sati pravu taru te ju mjesto one odbiti.


§. 22. Zaporka „od prilike — po prilici" (circa) tumači
se kao pripust (tolleranza) prodavaču do 5% iznad ili izpod
ugovorene količine; gdje se pako radi o punom teretu broda,
označuje se tom zaporkom pripust sve do 10°/0 više ili manje
od ugovorene količine.


§. 23. Ako se je ugovorila roba putujuća, a brod, označen
u ugovoru ili drugčije, neprispije na odredište radi više sile
(vis major), kupac je obvezan primiti robu, ako mu se preda na
odredištu pod utanačenim uvjetima i ako se dokaže, da potječe