DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1913 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 387 —


Izvještaj o redovitoj XXXVII. glavnoj skupštini
hrv. slav. šumarskog družtva,


obdržavanoj dne 4. kolovoza 1913. u »Šumarskom domu« u Zagrebu.


U predvečerje glavne skupštine došao je veći broj učestnika u Zagreb,
te se na večer sastao u posebnim prostorijama restauracije »Varoška
pivnica« na prijateljski sastanak.


U 9 sati u jutro otvorio je I. društveni podpredsjednik velem. g.
kr. odsječni savjetnik Robert Fischbach skupštinu, te je srdačnim riječima
pozdravio skupštinare, moleći ih, da uznastoje i budu u pomoći, da bi
današnji rad skupštine bio od što veće koristi i na procvat društva. Nadalje
srdačno pozdravlja zastupnike stranih društava i to kr. zem. šumar,
nadzornika Vilima Dojkovića, koji zastupa hrv. zem. društvo gospodarskih
i šumarskih činovnika u Osijeku, zatim g. Josipa Kollenca, koji zastupa
hrv. slav. gospodarsko društvo u Zagrebu, a ujedno saopćuje, da je njega
zapala čast, da na današnoj skupštini zastupa hrv. slav. gospodarsko društvo
u Osijeku i kranjsko-primorsko društvo u Ljubljani, što skupština uzimlje
do znanja uz poklik : Živio !


Na predlog predsjedatelja izabran je perovodjom skupštinskog zapisnika
šumarski povjerenik dr Vaso Vučković.


Po tom je društveni tajnik na poziv predsjedatelja pročitao slijedeći
izvješta j o radu i djelovanju društvene uprave tečajem minule prošle
godine 1912.—13.


Slavna skupštino!
O djelovanju upravljajućeg odbora u minuloj poslovnoj godini čast
mi je slavnoj skupštini podnijeti slijedeći izvještaj :
Od posljednje glavne skupštine sastao se je upravljajući odbor 5
puta u svrhu rješenja redovitih tekućih posala, te je održao 3 redovite
sjednice i to 16. prosinca 1912. te 14. travnja i 3. kolovoza 1913., zatim
1 izvanrednu sjednicu na dan 9. rujna 1912, i 1 konferencijalnu sjednicu
na dne 5. srpnja 1913.
Potanji rad društvene uprave na tim sjednicama vidljiv je iz odnosnih
u stručnom organu u cijelosti objelodanjenih sjedničkih zapisnika, dočim
od važnijih predmeta i zaključaka, koji su na tim sjednicama raspravljeni
i stvoreni, navesti mi je slijedeće:
Pošto je dosadašnjim povjerenicima i zamjenicima povjereuika zaklade
za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
iztekao trogodišnji mandat, to su na poziv zemalj. vlade označena
dva člana uprave hrv. slav. šumarskoga društva, od kojih će jedan funkcionirati
u upravi rečene zaklade kao povjerenik, a drugi kao njegov
zamjenik za buduće školsko trogodište 1913.-14. do uključivo 1915.-16.
te će imati društvo kod razdjeljivanja potpora zastupati.
U sjednici od 14. travnja o. g. izabran je posebni pododbor sa zadatkom,
da izradi i društvenoj upravi na daljnu raspoložbu podnese obrazac
predstavke, upravljene na kr. zemalj. vladu glede ispravnog provadjanja
al. 2 § 42. zak. o vodnom pravu; zatim da se ishodi općenita dozvola,
da šumske uprave mogu same izvadjati ona odvodnjivanja, koja se kreću
ŠUMARSKI LIST 9/1913 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 388 —


unutar vlastitog šumskog posjeJa. Isto tako, da se izradi predstavka, da
imade i oblastni šumarski stručnjak sudjelovati kod izradbe elaborata za
odmjerenje doprinosa kod svih obsežnijih odvodnja, kod kojih su na doprinos
potegnuta i okolišna šumska zemljišta, da se tako doprinos za šumska
zemljišta može odmjeriti u onom razmjeru, u kojem je za odnosno šumsko
tlo odvodnjom doista nastala korist, a jednako da se postupa i kod odmjerenja
doprinosa za podignuće nasipa.


Povodom zaključka upravnog odbora obratilo se uredničtvo na ovopodručne
trgovačko-obrtničke komore za podavanje honoriranih mjesečnih
izvještaja o cijenama šumskih proizvoda na tržištima, u svrhu, da bi se
ti izvještaji objelodanjivali u Šumarskog listu za porabu društvenih članova
kod analiza cijena i podataka za sastav novčane procjene stabala.


Nu željena se svrha nije mogla postići, te su rečene komore ocrtale
razloge i zaprijeke, s kojih se redoviti ovakovi izvještaji ne mogu dobavljati.
Tako je trgovačko-obrtnička komora u Zagrebu već prije i sama pokušala,
kako bi za porabu drvotržaca došla u posjed redovitih izvještaja o
položaju i cijenama drva na tržištima naše interesne sfere, ali je pri tom
naišla na takove poteškoće i zaprijeke, da se to koristno nastojanje nije
moglo ostvariti.


Kr. zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje poslove predložena su po
prošlogodišnjoj glavnoj skupštini prihvaćena pravila društvene zaklade pod
imenom „Literarna zaklada na uspomenu kr zemalj. šumarskoga nadzornika
I. razr. Andrije Borošića«, te je tu zakladnicu hrv. zem vlada naredbom
od 18. veljače 1913 broj 81282 .. 1912. obnašla u cijelosti
odobriti.


Ta je zakladnica objelodanjena u broju 7. Šum. lista od ove godine,
a da bi njeno koristno djelovanje moglo stupiti što prije u život, to je
društvena uprava putem Šumarskog lista pokrenula akciju za povećanje
zakladne imovine, a ujedno je u obrazac proračuna za god. 19[4., koji
se slavnoj skupštini danas predlaže na prihvat, uvrstila prinos od 100 K.


Kr. zem. vladi odjelu za bogoštovje i nastavu iznajmljen je za namještenog
pravog podvornika šumarske akademije stan u souterrainu sa
istočne strane doma uz jednomjesečni odkaz i uz mjesečnu najamninu od
30 K, dočim je taj stan do sele bio iznajmljen privatnoj stranci uz mjesečnu
najamninu od 25 K.


Ujedno je na poziv kr zemaljske vlade u sporazumu sa profesorima
kr. šumarske akademije sastavljen i prihvaćen kućni red, te zapisnički točno
odredjen djelokrug izmedju podvornika i ostalih sluga pomagača šumarske
akademije, te našeg društvenog pazikuće, u svrhu, da se izmedju rečenog
osoblja i pazikuće osujete trvenja i razmirice, koje su se dosad često pojavljivale
Taj je zapisnik odnosno kućni red predložen kr. zemalj. vladi
odjelu za bogoštovje i nastavu na odobrenje.


Pošto su sada sve prostorije «Šumarskog doma« predane u najam
kr. zemaljskom eraru u nastavne svrhe, te pazikuća nema više ni izdaleka
onih dužnosti i kućnih posa´a, koji bijahu prije vezani sa mjestom pazikuće,
to je dosadanjemu pazikući otkazano mjesto, a s tim u savezu i
stan, kojeg je kao nagradu za obavljanje posala besplatno u »Domu« uživao,
dočim su poslovi pazikuće povjereni jednom u domu nastanjenom po-noćnom
podvorniku šumarske akademije uz mjesečnu nagradu od 20 K.
ŠUMARSKI LIST 9/1913 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 389 Stan
pako dosadanfeg pazikuće preudešen je tako, da je jedna soba
od tog stana oduzeta i zajedno sa bivšom praonicom priredjena u društvene
svrhe za pohranu šumarskih listova i ostalih nevezanih Časopisa te
inih u porabi nestojećih inventarnih predmeta, koji su do sad smješteni
na tavanu i teško pristupačni. Preostali dio rečenoga stana, sastojeći se
iz dviju soba i kuhinje, iznajmljen je jednom pomoćnom podvorniku akademije
uz mjesečnu najamninu od 30 K.


Tako učinjenom raspoložbom tih stanova posve su zaštićeni materijalni
interesi društva, jer se je na najamnini po odbitku za sadanjeg
pazikuću navedene nagrade polučilo više za 180 K godišnje, a osim toga
došlo do vrlo nužnih prostorija od dviju sobica za pohranu časopisa, a
sama izvedba adaptacije stajala nas samo 40 K.


Na društvenoj zgradi obavljeni su samo manji neodgodivi popravci,
a pošto je upravni odbor zaključio, da se na godinu svakako pristupi
vanjskom poljepšanju društvene zgrade, najme obnovljenju fasade, što
iziskuje veći izdatak, to je u obrazac proračuna za g. 1914. uvrštena i
odnosna potrebna svota.


Poradi tehničkih poteškoća nije se mnoglo stvarno kazalo za Šumarski
list do sada dogotoviti nu ove godine biti će dovršeno. Prvobitno bilo je
odredjeno, da se rečeno kazalo imade sastaviti do uključivo godine 1910.
Pošto je upravni odbor u sjednici od 16 prosinca 1912. zaključio, da se
rečeno kazalo imade sastaviti i za godinu 1911. i 1912. te će prema tome
i trošak za sastav kazala biti veći, to je u obrascu proračuna za g, 1914.
odnosna stavka povišena od 600 na 700 K.


Izdavačima internacionalne šumarske bibliografije ni do sada nije
jošte isplaćena proračunom osjegurann svota od 150 K, pošto sve do danas
nije definitivno odgovoreno o stavljenim uvjetima, o kojima je vezana
isplata rečenog doprinosa, pače nije ni poznato, da li je izdanje rečene
bibliografije u obće osjegurano.


Slavna skupštino!


1 ove godine poduprla je kr. zemalj. vlada odio za unutar poslove


naše društvo doznačivši mu za promicanje društvenih svrha iz zemaljskih


sredstava podporu od 1200 K, a poseb za izdavanje lugarskog vijesnika


iznos od 400 K, na čem neka joj bude i ovim izražena najtoplija hvala.


U ime potpora na račun proračuna za g. 1912 razdijeljene su u


oči Božića udovicama i siročadi društvenih članova slijedeće potpore :


I. Iz pripomoćne društvene zaklade, utemeljene u spomen nadšumara
V. Koroskeny-a :
Tonki pl. Rukavina, udovi šumara ; Milki Giirtler, udovi šumara ;
Ljudmili Heinz, siroti iza nadšumara ; Mariji Antoš, udovi šumara ; Evici
Murgić, udovi lugara; Dragojli Škorić, udovi lugara; Staki Bobić, udovi
lugara; Petri Simić, udovi lugara; Julijani Kordić, udovi lugara i Milki
Mladjenovićc udovi lugara, svakoj u iznosu od 50 K. ukupno 500 K.


II. Iz društvene imovine :
Terezi JKrvarić, udovi kr. nadlugara ; malodobnim Jugović Gjuri i
dr. ; Albini Ćelija, udovi šumara; Mariji Ilijić, udovi taksatora ; Mariji pl´
Aue, udovi šumara i Pavlu Antoliću, umirovljenom lugaru svakom u iznosu
od 50 K, ukupno 300 K.
ŠUMARSKI LIST 9/1913 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 390 —


Osim toga je zaključkom sjednice uprav, odbora od 14. travnja 1913.
udovi Dragici Brosig podijeljena potpora u iznosu od 40 K iz društvenih
sredstava na račun proračuna za god 1913.


Društvena blagajna skontrirana je u tom vremenu 3 puta po I.
predsjedniku društva i svaki puta pronadjena u najboljem redu, a tako
isto i vodjenje društvenih računa.


Stanje društvene imovine, društvene pripomoćne zaklade utemeljene
na uspomenu pok. nadšumara Vladoja pi. Koreskônyi-a, te društvene literarne
zaklade utemeljene u spomen pok. zem. šumar, nadzornika Andrije
Borošića koncem god. 1912. vidljivo je iz bilanca, otisnutih u broju 7.
Šumarskog lista od ove godine, iz kojih proizlazi da iznose aktiva:


a) društvene imovine . . . -. 188.542 K 24 fil.


b) pripomoćne zaklade
12 926 « 02 »


c) lirerarne zaklade
2 924 « 98 »


U odborskoj sjednici od 14. travnja 1913. odpisana je dužna zaostala
a neutjeriva članarina dvojice bivših članovi u iznosu od 45 K.
Što se tiče uplate članarine, čast mi je izvijestiti, da je ova vrlo
povoljna.


U ime članarine duguju do danas :


bivši članovi I. razreda
K 68 06


sadanji članovi I. razreda
« 1954.—


sadanji članovi II. razreda
« 407.—


što čini ukupno K 2429 06
a nade je da će taj dug biti do konca ove godine svakako većim dijelom
a možebiti i posvema uplaćen.


Čast mi je nadalje izvijestiti, da se je presv. gosp. Marko grof Pejachevich
prijavio za utemeljiteljnog člana hrv. slav. šumarskog društva.


Broj članova našega društva je danas slijedeći:


Začasnih 8 (od toga su 2 živa, a 6 već mrtvih), utemeljiteljnih 61
(od toga 41 živih, a 20 već mrtvih), članova I. razreda 301, prema 297
prožle godine, članova II. razreda 1035, prema 1017 prošle godine, osim
toga ima pretplatnika za;


Šumarski list 37, prema 31 prošle godine, Lugarski vijestnik 18,
koliko i prošle godine. Društveni organ Šumarski list tiska se u 550, a
Lugarski vijesnik u 1600 primjeraka.


Članovi dobivali su te listove badava, pretplatnici uz pravilima odredjenu
pristojbu, a osim toga je društvo davalo badava Šumarski list u
zamjenu za razne listove, te raznim učevnim zavodima i klubovima djakai to u svemu sa 51 primjeraka, naprama 48 u prošloj godini.
Upravni odbor uvažio je molbu uredničtva zabavno poučnog polumjesečnika
»Hrvatska obitelj« na Rijeci glede medjusobne izmjene listova.
Sa stranim šumarskim i inim domaćim i susjednim društvima podržavani
su ove godine isti dobri odnošaji kao i prije.
Na skupštini ug zem. šumarskog društva u Budimpešti, koja je obdržavana
15. prosinca prošle godine, zastupao je naše društvo II. podpredsjednik
Josip Havas, kr. minist. savjetnik u Zagrebu. Nadalje su naše
društvo zastupali na skupštini hrv. zemaljskog društva gospodarskih i šumarskih
činovnika, koja je obdržavana u Požegi, naš član Aleksander
Havlićek, kr. žup. šumarski nadzornik u Požegi ; na skupštini hrv. slav.
gospodarskog društva u Osijeku naš član Gjuro Cesaric, kr. žup. šumar.
ŠUMARSKI LIST 9/1913 str. 29     <-- 29 -->        PDF

- 391 —
nadzornik u Osijeku, dočim je mene zapala čast, da naše društvo zastupam
na skupštini hrv. slav. gospodarskog društva u Zagrebu.
Za društvenu knjižnicu nabavljene su minule godine slijedeće knjige:


1. Weinzirl Theodor Dr.: »Ueber die Zusammenstellung und Anbau
der Grassamenmischungen.«
2. Krais Paul Dr.: »Die Holzer«.
3. Koch Aleksander: »Kleinwohnhaus und sein innerer Ausbau«.
4 Oesterr -Ungar. Holzhandels-Usancen.
5. Griinwald - Gardoš : »Die praktische Holzausniitznng«.
f>. Dunkelbeck : »Was der praktische Forstmann von der Théorie
der kiinstlichen Dungung wissen muss«.


7. Helbig Maximilian : »Ueber Diingung im forstlichen Betriebe«.
8. String Josef: »Die Berasung und Bebuschung des Odlandes im
Gebirge«.
9. Forstliches Worterbuch«.
Osim toga je p n. gdja Marija udova Zikmundovsky poklonila društvenoj
knjižnici 28 komada strukovnih knjiga starijih izdanja iz ostavine
blagopokojnoga svoga supruga, a isto tako gdja Vilma udova Czerniizky
28 komada Oko polovinu od tih starih djela naša knjižnica nije posje


dovala, pak je stoga taj poklon od lijepe vrijednosti. Plemenitim darovateljicama
neka je stoga i ovim izražena srdačna hvala.


Temeljem zaključka upravnog odbora od 16. XII. prošle godine nabavljena
sa za knjižnicu uz cijenu od 90 K sva skripta, koja se od početka
pak do sada rabe na kr. šumarskoj akademiji u Zagrebu — i to u svrhu
praćenja historijskog razvitka nauke, dočim su za šumarski muzej od gdčne
Marije Ettinger za iznos od 100 K prekupljeni otisci šumskog grmlja i
drveća te zbirka pupova šumskog gzmlja i drveća, sabrana po njenom
blagopokojnom otcu, šumarskom nadzorniku Josipu Ettingeru.


Slavna skupštino!^


Imadem da izvršim još jednu i to žalostnu dužnost, da Vas izvjestim


o težkim gubitcima, koji su zadesili naše društvo.
Neumoljivom smrću izgubismo od prošle glavne skupštine utemeljiteljnog
člana te bivšeg predsjednika i mnogogodišnjeg podpredsjednika
našega društva velem g. Ferdu Zikmundovsky-a, kr. odsječnog savjetnika
u miru, koji je preminuo u Zagrebu dne 9. prosinca 1912.


Dne 15. travnja o g. nenadano je preminuo u Karlovcu naš revni
i mnogogodišnji član, svima dobro poznati i obće štovani nadšumarnik
otočke imovne obćine Sandor Pere.


No najveći gubitak zadesio nas smrću nikad neprežaljenoga, obljubljenoga
i vrlo zaslužnoga našega predsjednika preuzviš. gosp. Marka grofa
Bombellesa, koji je dne 8. rujna prošle godine na svom dobru u Zelendvoru
kraj Varaždina izpustio svoju plemenitu dušu. U stručnom našem
organu potanje je opisano, koju je zadnju počast hrv. slav. šumarsko
drnštvo tim našim neprežaljenim pokojnicima, naročito našem milom predsjedniku
iskazalo, a da im se i mi sa svoga mjesta odužimo dužnom poštom,
molim Vas, da ustavši se sa stolica samnom zajedno uzkliknete:
Slava im ! Slava Marku grofu Bombelessu !


Ovim završujem, pak molim slavnu skupštinu, da izvoli ovo izvješće
uzeti do znanja.
ŠUMARSKI LIST 9/1913 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 392 -


Pošto je taj izvještaj primljen bez primjetbe do znanja, prešlo se
na 3. točku dnevnoga reda: Izbor društvenoga predsjednika.


Na predlog predsjedatelja skupština izabire per acclamationem za
predsjednika hrv. slav. šumarskog dru"tva presv. gosp. Marka grofa Pejacsevich-
a. Ujedno zaključuje, da se novoizabranom društvenom predsjedniku
otpošlje slijedeći brzojavni pozdrav:


»Presvijetlom gospodinu Marku grofu Pejacsevichu — Našice.


Danas zasjedajuća 37. glavna skupština hrv. slav, šumar, društva
izabrala je jednoglasno Vašu Presvjetlost predsjednikom društva, s toga
umoljava, da blagoizvolite izbor predsjedničtva primiti i svoju odluku
ovom društvu priopćiti.


Ujedno umoljava, da Vaša Presvjetlost blagoizvoli društvenog pokrovitelja
Preuzvišenog gospodina grofa Khuena Hedervary-a u ime skupštine
smjerno pozdraviti«.


Već po zaključku glavne skupštine stigla je od novoizabranog predsjednika,
koji se je taj čas nalazio u Budimpešti, slijedeća brzojavka :
»Ponudjenu mi čast predsjednika primam, za h valj ujuć
na odlikovanju i molim sve članove društva, osobito
pako odbor, da moje nastojanje za procvat zelene
struke i domaćeg šumarstva izdašno podupre, kličuć
»Živio!« hrvatskom šumarstvu, izporučujem svima
hvalu i pozdravi je! Marko grof Pejacsevich.


Točke 4 — 8. dnevnoga reda razpravljene su onako, kako je to
navedeno u zapisniku o toj skupštini, koji donašamo na drugom mjestu.


Pošto je time dnevni red bio izcrpljen i skupštinski zapisnik ovjerovljen,
to predsjedatelj zahvalivši prisutnim skupštinarima na ustrajnosti
i sudjelovanju, proglašuje u 2 sata poslije podne skupštinu zaključenom,


Napomenuti je, da su glavnoj skupštini, tek što je ista zaključena,
stigli jošte brzojavni pozdravi od srpskog šumarskog udruženja u Beogradu
i kranjskog primorskog šumarskog društva u Ljubljani.


Glavnoj skupštini prisustvovala su slijedeća gg. članovi: Abramović
Nikola; Adamek Ladislav, Agić pl. Oskar, Althaller Franjo, Bauer Vjekoslav.
Beck Ivan, Bonel Vjekoslav, Bujan Josip, Budiselić Mljo, Brnjas
Dragutin, Crnadak Milan, Čop Andrija, Čmelik Vilim, Demetrović pl.Juraj,
Dojković Vilim, Dremil Oskar, Dmitrović Radivoj, Dodig Stevan, Duduković
Milan, Erny Rudolf, Fischbach Robert, Frkić Stjepan, Fuksa Vaclav,
Frusić Andrija, Grčević Ivan, Grdinić Matija, Grozdanović Milan, Georgijević
Tošo, Hajek Bogoslav, Jakopec Josip, Jerbić Ivan, Jasić Dušan,
Kosović Bogoslav, Kolibaš Rudof, Kreč Milivo´, Kovač Petar, Konig Ivan,
Lasman Dragutin, Layer pl. Sandor. Lazić Jovo, Maksić Ratislav, Majnarić
Josip, Mark Ante, Matić Jovan, Metlaš Jovan, Markulin Ivan, Markić
Milivoj. Nenadić Gjuro dr., Ostojić Dušan, Ogrizović Gedeon, Polaček
Dragutin, Prpić Stjepan, Petračić Andrija dr., Prpić Petar, Perušić Andrija,
Piršić Vilim, Paradjiković Gjuro, Renner Ante, Resz Antun, Rukavina
pl Rade, Rukavina Josip, Szentgyorgy Ljudevit, Stanković Veliko,
Simić Stjepan, Stanojević Pavle, Stivičević Nikola, Sekulić Mdorad Štefović
Josip, Tôlg Vilim, Trotzer Dragutin, Ugrenović Aleksander, Vlahović
Ilija, Vučković Vaso dr., Vlatković Petar, Zec Dušan. J. J—c.