DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1913 str. 31     <-- 31 -->        PDF

- ... -


Društvene vijesti.


Zapisnik spisan dne 14. travnja 1913. u »Šumarskom domu« u
Zagrebu prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora hrv. slav.
šumarskoga društva.


Prisutni : I. podpredsjednik Robert Fiscbach, II podpredsjednik Josip
Havas, blagajnik Ljudevitv Szentgyorgyi ; odbornici Bona de Marino, Konig
Ivan, Kosović Bogoslav, Cmelik Vilim, Dr. Nenadić Gjuro, Dr. Petračic
Andrija, Metlaš Jovo, Tôlg Vilim i tajnik Jakopec Josip.


Nakon što je predsjedatelj I. podpredsjednik Robert Fischbach u
kratko pozdravio prisutne, prelazi se odmah na dnevni red, ustanovljen
pozivom od 1. travnja 1913.


I. čitanje zapisnika prošle odborske sjednice od 16. prosinca 1912.
Zapisnik uzimlje se bez primjetbe do znanja, a za ovjerovljenje
istoga izabiru se odbornici Marino de Bona i Ivan Konig. Tom prigodom
moli odbornik Ivan Konig za ovlast, da se obrazac predstavke, navedene
pod točkom VI. zaključka, smije proširiti odnosno nadopuniti onamo, da bi
se za šumska zemljišta i prigodom odmjerenja doprinosa za podignuce
nasipa imalo jednako postupati kao i kod odmjerenja doprinosa za odvodnje,
jer su u mnogo slučajeva godišnje naplave za šume od velike
koristi, pak im se naprotiv podignućem nasipa često nanosi znatna šteta.
Odbor u načelu usvaja, da se u tom smislu odnosni obrazac predstavke
nadopuni.


II. Izvješće o tekućem poslovanju.
1. Predsjedatelj saobćuje, da je danas prije podne preduzeo skontraciju
blagajne, kojom su prigodom zaključeni blagajnički dnevnici:
1. društvene imovine sa gotovinom od 19.333 K 87 f.
2. pripomoćne zaklade » » » 13.108 » 02 »
3 literarne zaklade » » » 2.934 » 98 »
Svi ti ostatci nalaze se dijelom u vinkuliranim vrijednostnim papirima,
a dijelom su uloženi u vinkuliranim uložnim knjižicama i to :
a) društvene imovine u vrijedn. papirima 14.000 K —


u c. c. ulož. I. hrv. šted 5 114 » 29 f.
u blagajni gotovina 209 » 58 »
ili ukupno 19.333 K 87 T
b) pripomoćna zaklada u vrijedn. papirima 12.600 K — f.
u c. c. uložn. I. hrv. šted 508 » 02 »
ili ukupno" 13.108~K 02 f.
c) literarna zaklada u vrijed. papirima 2 900 K — f.
u c. c. ulož. I. hrv. šted 34 » 98 »


ili nkupno 2.... 98 f.
Uzimlje se do znanja.


2. Savezno na zaključak uprav, odbora od 16. prosinca 1912. pod
toč. 1I./9. u predmetu molbe Stjepana Kolenka za povratak uplaćene vodovodne
pristojbe, čita se odpis kr. zemalj. vladnog odjela za bogoštovje
i nastavu od 31. ožujka 1913. broj 161, kojim se potražuje, da se obzirom
na to, što je vodovodna pristojbav za stan, što ga je podvornik
Stjepan Kolenko imao u najmu u zgradi »Šumarskog doma«, po zemaljskom
eraru podmirena za vrijeme od 1. srpnja 1910. do konca siječnja 1913.,
da se za ovo vrijeme na rečeni stan odpadajuća vodovodna pristojba imade


ŠUMARSKI LIST 9/1913 str. 32     <-- 32 -->        PDF

- 394


zemalj. eraru povratiti. Ta pristojha iznosi 18 K 60 f. te je već i odaslana
kr. zemalj. eraru (Br. 43).
Uzimlje se do znanja.


3. Izvješćuje se, da je p. n gospodja Marija udova Zikmundovsky
za društvenu knjižnicu poklonila 28 komada strukovnih knjiga iz ostavine
blagopokojnoga svoga supruga, na čemu joj je od strane predsjedničtva
pismeno izražena najsrdačnija zahvala (Br. 22).
Uzimlje se do ugodnog znanja, a zahvala i zapisnički izrazuje.


4 Za društvenu knjižnisu nabavljena sn slijedeća djela :


a) Dunkelbeck. Was der praktische Fortsmann von der Théorie der
kiinstlichen Dtingung wissen muss.
b) Helbig Maksimilian. Uber Diingung im forstlichen Betriebe.
c) Josef String. Die Berasung u. Bebuschung des Odlandes im


Gebirge.
d) Forstliches Vvorterbuch. Herausgegeben von der Rédaction der
deutschen Forstzeitung.
Uzimlje se do znanja.


5. Na točku III/4. zaključka prošle odborske sjednice izvješćuje se,
da je gdjica Marija Ettinger izjavila, da nije voljna zbirku otisaka lišća
šumskog grmlja i drveća, priredjenu po blagopokojnom otcu šumar, nadzorniku
Josipu Ettingeru odstupiti za ponudjenu joj svotu od 65 K, nu
da je pripravna tu zbrku odstupiti za iznos od 100 K (Broj 118—1912).
Odbor ovlašćuje predsjedničtvo, da se rečena zbirka nabavi za društveni
muzej za iznos od 100 K.


6. Savezno k zaključku prošle odborske sjednice pod toč. II /5. izvješćuje
se, da je u mjesecu ožujku ove godine obavljena nadpohvalba
ličilačkih radnja, izvedenih prošle godine na društvenoj zgradi po poduzetniku
Josipu Vlašiću, pak pošto je pronadjeno, da su odnosne radnje
solidno i prema pogodbi isvedene, to mu je izplaćen ostatak zasiužbine
u iznosu od 50 K, koji bijaše pridržan u ime jamčevine. (Broj 125—1912).
Uzimlje se do znanja.


7. Izvješćuje se, da se je prema zaključku odbora od 2/VII. 1912.
toč. VI./6. uredničtvo obratilo na trgovačko obrtničke komore za podavanje
honoriranih mjesečnih izvještaja o cijenama šumskih proizvoda na
tržištima, u svrhu, da bi se isti izvještaji objelodanjivali u »Šumarskom listu«,
da se njima mogu poslužiti članovi kod analiza cijena i podataka za sastav
novčane procjene stabala.
K jednu se čitaju dopisi od trgovačko-obrtničkih komora n Zagrebu
i u Osijeku, u kojima se ističu razlozi, s kojih se redoviti ovaki izvještaji
ne mogu dobavljati, jer naime ne ima mjesta ili tržišta, koje bi sa svojim
cijenama bar donekle bilo mjerodavno za cijene ostalih tržišta, te što
cijene drvu nijesu nigdje i nikada jednake, već se ravnaju prema glavnim
prilikama drvarske trgovine i prema specialnom potraživanju i ponudjivanju
na pojedinom mjestu. Trgovačko-obrtnička komora u Zagrebu na
vadja, da je već prije i sama pokušala, kako bi za obavještenje ovozemnih
drvotržaca došla u posjed redovitih izvještaja o položaju i cijenama drva
na tržištima naše interesne stere, ali je pri tom naišla na takove potežkoće,
napose skupoće i nedostatne pouzdanosti izvjestitelja, daše ovo inače
doista koristno nastojanje nije moglo ostvariti (Broj 3—1913.).


Uzimlje se do znanja.
ŠUMARSKI LIST 9/1913 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 395


Točka .. Pretres raznih prispjelih podneseka.


1. Za članove I. razr. počam od 1. siječnja 1913. prijavljuju se:
Erban Ferdinand, nadšumar u Buču, z. p. Kamensko ; Freudenreich
Alfred, vlast, šumar, u Macelju; Haueise Levin, žup. šumar, nadzornik u
Zagrebu ; Tropper Ivan, šum. vježbenik brodske im. opć. ; Marijan Petar,
šumar, vježbenik i Ostović Mato, akcesista otočke im. općine; Vilović Nikola
protustavnik, Vojvoda Rikard akcesista i [džojtić Stanko akcestista
gradiške imov. općine (Broj 35 — 1913).


Pošto je Idžojtić Stanko do sada kao lugar bio članom II. razreda
to podjedno isti stavlja upit, imade li uz članarinu od 10 K jošte što
nadoplatiti u ime upisnine.


Odbor prima najavljene za članove I. razr. a k jednu zaključuje, da
i član II. razr. prigodom prelaza za člana I razr. imade u ime upisnine
uplatiti pravilima odredjenu pristupninu od 2 K.


2. Kr. kot. šumar, u Zlataru A. Gerstman najavljuje za članove II.
razr.
trojinu lugara tamopodručnih zemlj. zajednica. (Br. 21).
Uzimlje se do znanja.


3. Čita se poziv hrv. slav. gospodarskoga društva kao središnje zadruge
u Zagrebu za sudjelovanje kod glavne skupštine, koju će rečeno
društvo obdržaveti dne 8. svibnja o. g. u Zagrebu. (Br. 45).
Odbor zaključuje, da na rečenoj glavnoj skupštini imade zastupati
Hrv. slav. šumarsko društvo društveni tajnik, a podjedno ovlašćuje predsjedničtvo,
da eventualno učini razpoložbu, da na toj glavnoj skupštini
bude naše društvo zastupano i po ostalim članovima hrv. slav. šumarskoga
društva.


4. Uredničtvo zabavno-poučnog polumjesečnika »Hrvatska obitelj«
na Rijeci nudi svoj list u zamjenu za »Šumarski list« navodom, da im je
želja, da budu dobro informirani o književnoj i znanstvenoj produkciji u
svim hrvatskim i ostalim slavenskim zemljama. (Br. 5).
Odbor dozvoljava izmjenu listova.
5 Dragica Brosig udova nadšumara moli podporu radi bolesti svoje
djece Viktora i Božene (Br 46).


Odbor zaključuje, da joj se iz društvenih sredstava na teret naslova
»podpore« odobrenog proračuna za god. 1913. podijeli podpora u iznosu
od 40 kruna.


6. Čita se dopis kr. redarstvenog povjereničtva za grad Zagreb od
27./II. 1913. broj «5841, kojim se priobćuje, da je kr. zemalj vlada, odio
za unutarnje poslove u Zagrebu svojim riješenjem od 18. veljače 1913.
broj 81282 .. 1912. potvrdila zakladnicu o zakladi hrv. slav. šumarskoga
društva u Zagrebu pod imenom »Literarna zaklada« na uspomenn hrv.
zem. šum. nadzornika I, razr. Andrije Borošića. (Br. 37.).
Uzimlje se na znanje time, da se uslovkom odobrenja providjeni
zakladi list prema § 8. zakladnice imade pohraniti medju društvenim spisima
i podjedno objelodaniti u društvenom organu »Šumarski list«.


Tom prigodom ujedno urednik napominje, da u »Šumarskom listu«
nije jošte otisnuta ni zakladnica za u7goj djece šumarskih činovnika u
kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, pak odbor k jednu zaključuje, da se
za porabu članovima imade i ta zakladnica u društvenom časopisu otisnuti*.


* Naknadno ustanovljeno, da je ta zakladnica otisnuta u Š. 1. god. 1907.


ŠUMARSKI LIST 9/1913 str. 34     <-- 34 -->        PDF

396


7. Cita se molba pomoćnog podvornika Stjepana Kolenka, koji se
je početkom veljače o. g. izselio iz stana u »Šumar domu«, pak tim povodom
moli, da mu društvo naknadi:
a) 37 K u ime povrata po njemu uplaćene pristojbe za potrošak
vode počam od dana, od kada je u »Domu« po zemaljskom eraru namješten
vodomjer;


b) 3 K za izdatak, što ga je navodno imao oko božica kod popravka
štednjaka u kuhinji svoga stana i


c) 8 K za trud za izvanredni posao, što ga je imao kod čišćenja
hodnika i stubišta, zamrljanih po ličilačkim radnicima prigodom bojadisanja
prozora (Br. 11).


Odbor zuključuje, da se molitelj sa svojim zahtjevom pod a) i b)
otputi i to glede naknade za vodovodnu pristojbu uputom na zaključak
od danas pod toč. II./2., kojim je vodovodna pristojba za upitno vrijeme,
odpadajuća na njegov stan, naknadno namirena kr. zemalj. eraru, a glede
popravka štednjaka s razloga, što potreba toga popravka nije bila najavljena
niti zatražena od upravitelja »Doma« i što je društvo u istoj godini
već jednom dalo na svoj trošak upitni štednjak popraviti, dočim se
glede nastalog izvanrednog čišćenja hodnika i stubišta zaključuje, da se
pročelničtvu kr. šumarske akademije dostavi iznos od 9 K zamolbom, da
ga razmjerno razdijeli medju ono podvorničko osoblje, koje je upitno
čišćenje obavilo.


8. Savezno k zaključku od 16. prosinca 1912. pod toč. V. čita se
odpis kr. zemalj. vlade odjela za bogoštovje i nastavu od 6. ožujka 1913.
broj 692, kojim ista saopćuje, da ne reflektira na iznajmljenje stana, nastanjenog
sada u souterrainu »Doma« po društvenom pazikući, a ponudjenog
zemalj. eraru u nastavne svrhe uz godišnju najamninu od 500 K. (Br. 36).
— Odpis uzimlje se do znanja.
9. Nadalje se čita odpis kr. zemalj. vlade, odjela za bogoštovje i
nastavu od 14. travnja 1913. broj 7143, kojim ista saobćuje, da u šumarskoj
akademiji namjerava namjestiti pravoga podvornika, koji bi uživao
stan u naravi, te da je pročelničtvo šumarske akademije ovlašteno, da za
toga podvornika iznajmi sada prazan stan u soutterainu »Doma« na istočnoj
strani, u kojem je do sada stanovao pomoćni podvornik Stjepan Kolenko
— i to od polovice mjeseca travnja ove godine uz jednomjesečni
medjusobni odkaz i uz stanarinu od mjesečnih 30 K. Ujedno se istim odpisom
primjećuje, da izmedju sadanjeg pazikuće šumarskog doma i pomoćnih
podvornika šumarske akademije dolazi često do trvenja i razmirica,
a to poglavito s razloga, što djelokrug rečenoga osoblja nije točno
odredjen, pak se ujedno hrv.-slav. šumarsko društvo umoljava, da odredi
svoga pouzdanika, koji će, kad se novi podvornik useli, u sporazumu s
profesorima kr. šumarske akademije zapisnički točno odrediti djelokrug
podvornika i ostalih sluga pomagača, zatim družtvenog pazikuće, a dotični
zapisnik, odnosno prihvaćeni kućni red imati će se podnijeti kr. zemaljskoj
vladi, odjelu za bogoštovje i nastavu na odobrenje (Br. 48).
S tim u savezu čita se i dopis pročelničtva profesorskoga zbora
kr. šumarske akademije u Zagrebu od 17. ožujka 1913 broj 61, takodjer
u pitanju uredjenja dužnosti pazikuće. (Br. 44).
ŠUMARSKI LIST 9/1913 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- 39?


— Odbor zaključuje, da prihvaća ponudu o iznajmljenju upitnog
stana uz navedene najamne uvjete i uz mjesečnu najamninu od 30 K, u
kojoj je sadržan i najamni filir time, neka se kr. zemalj. erar umoli, da
za vrijeme toga iznajmljenja nosi na isti stan i odpadajuću pristojbu za
potrošak vode u iznosu od mjesečnih 60 filira.
K jednu se kao društveni pouzdanik odredjuje upravitelj doma tajnik
Josip Jakopec, koji će sudjelovati kod sastavka odnosnog obrazca kućnoga
reda i društvenoj ga upravi priobčiti na prihvat, a naročito imati paziti,
da se tim kućnim redom ne dira u ona prava, što si ih je društvo glede
dužnosti čišćenja hodnika, napaljivanja svjetla, zatvaranja kućnih vrata itd.
jur osjeguralo ugovorima, a do sada iznajmljenim prostorijama visokom
kr. zemalj. eraru.


Točka IV. Eventualni predloži.


1. Blagajnik priobćuje, da neki bivši članovi duguju još u ime članarine
razne iznose, koje nikako ne će uplatiti, a to su:
Dragutin Ott, kr. šum. inžinir u Škarama 1 ! 7 K. Szimonffy Akos,
kr. šum. inžinir u Kološvaru 22 K 06 fil., Braksator Helmuth, šum. inž.
pristav nepoznata boravišta 25 K i Dragutin Wiethe, nadšumarum. Grubišnopolje
20 K, te predlaže, da se te dugovine kao neutjerive odpišu.


— Odbor zaključuje, da se dugovine Braksatora i Wiethea odpišu,
a ostale navedene dugovine utjeraju sudbenim putem, odnosno predbilježbom
na zaplijenu plače.
2. Blagajnik priopćuje, da slušatelj šumarstva Robert Resz, kojemu
je zaključkom upravnog odbora od 9. kolovoza 1911. toč. ../.. podijeljen
društveni jubilarni štipendij, počam od početka školske godine 1912./13. nije
do danas podigao ni jedan štipendijalni obrok, a da društvu nisu poznati
razlozi, pak stavlja upit, kakova se raspoložba sa tom stipendijom ima
učiniti, odbor zaključuje da se sa tom stipendijom pričeka do jeseni i
tada glede nje učini dalnja razpoložba, a k jednu da se na otca stipendiste
kr. šumar, povjerenika u Bjelovaru Antuna Resza stavi upit, zašto
se taj štipendij ne podiže.
3. Tajnik stavlja upit, kamo bi se prigodom ovogodišnje glavne
skupštine imao upriličiti skupni poučni izlet, da se za dobe mogu obaviti
nužne pripreme i pregovori.
— Obzirom na sadanje sveobće vladajuće teške političke prilike,
odbor ne nalazi uputnim, da se ove godine pravi veći poučni izlet, pak
prepušta predsjedništvu, da u tom pogledu prema uvidjavnosti i prilikama
eventualno samo učini shodnu raspoložbu.
4 Nadalje tajnik kao upravitelj »Doma« saopćuje. da je nastala
potreba, da se vanjska strana društvene zgrade obnovi i oliči, pak stavlja
upit, da li bi se to imalo učiniti već ljetos, ili pako jošte na godinu dana
odgoditi?


— Zaključuje se, neka se prije svega opita za mnijenje kojeg graditelja,
koliko bi u obće od prilike takav opravak stajao — te da će se
konačno o tome u narednoj sjednici odlučiti.
5. Nadalje isti savezno k zaključku odbora od 4. kolovoza 1912.
toč. III/6. predlaže, da se jedna soba od stana pazikuće oduzme i zajedno
sa bivšom praonicom preudesi u družtvene svrhe za pohranu starih šumarskih
listova i ostalih časopisa, koji se sada pohranjuju na tavanu — i to
obzirom na to, što kr. zemalj. erar ne reflektira na iznajmljenje upitnog


ŠUMARSKI LIST 9/1913 str. 36     <-- 36 -->        PDF

*


— 398 —


stana, kako je to izvješćeno u današnjoj sjednici pod točkom 1II./8., a od
sadanjeg stana pazikuće i onako još uvijek preostaju 2 sobe i kuhinja sa
nuzgrednimi prostorijami.


— Odbor dozvoljava izvedbu ove adaptacije.
Pošto inih predloga nema, to predsjedatelj zaključuje sjednicu, a
zapisnik ovaj ovjerovljuju u slijedećoj sjednici od 3. kolovoza 1913. izabrani
odbornici : Vilim Tolg i Bogoslav Kosović.


Vi lim To lg v. r. Fischbachv. r.


Bogoslav Kosović v. r. Jakopec v. r.


Zapisnik XXXVII. redovite glavne skupštine hrv -slav šumarskoga
društva, koja bje obdržavana dne 4. kolovoza 1913. u šumarskom domu
u Zagrebu.


Nakon što je prvi podpredsjednik kr. odsječni savjetnik g. Robert
Fischbach pozdravio nadošlu gospodu članove te zastupnike inih društava
i to : hrv.-slav. gospodarsko društvo u Osijeku i kranjsko-primorsko šumarsko
društvo u Ljubljani zastupana po predsjedniku današnje skupštine,
zatim hrv. zemalj. društvo gospodarskih i šumarskih činovnika, zastupano
po zemalj. šumar, nadzorniku g Vilimu Dojkoviću, te hrv.-slav. gospodarsko
društvo u Zagrebu, zastupano po odborniku istoga društva gosp.
Josipu Kollencu, — otvara skupštinu.


Podpredsjednik imenuje perovodjom za vodjenje današnjeg skupštinskog
zapisnika šumar, povjerenika dr. Vašu Vučkovića.
Tajnik društva kr. šumarski povjerenik Josip Jakopec čita izvještaj


o djelovanju upravnog odbora za god. 1912./13., koji skupština uzimlje
do znanja.
Zatim se na predlog predsjedatelja skupštine izabire per acclamationen
za predsjednika hrv.-slav. šumarskoga društva presv. gosp. Marko
grof Pejacsevich, te se zaključuje, da se brzojavno o tom obavjesti i podjedno
umoli, da izvoli izbor primiti i podjedno u tom slučaju brzojavno
pozdraviti pokrovitelja društva preuzv. gosp. Dragutina grofa Khuen-
Hedervarya.


Prelazi se na generalnu debatu proračuna za god. 1913./14.


G. zemalj. šumarski nadzornik Vilim Dojković predlaže, da se shodno
preudesi način iskazivanja prihoda i razhoda pripomoćne zaklade, što se
uzima na znanje.
Zatim predlaže, da se stavka 12 »Potpore« povisi od 200 na 400 K,
što se nakon povedene rasprave ne prihvaća


Kod stavke 20 »vanredni trošak« predlaže isti, da se mjesto nabave
vijenaca za pokojne članove odnosne svote privadjaju pripomoćnoj zakladi,
što se nakon rasprave prihvaća.


Po tom se čita proračun prihoda i razhoda od stavke do stavke, koji
se uz gore navedene opazke jednoglasno prihvaća.
Na predlog šumarskog nadzornika Dojkovića povišuje stavka podpore
iz pripomoćne zaklade od 400 K na 550 K.


Izvješće odbora ad hoc za izpitanje društvenih računa i stanje imovine
te pripomoćne zaklade, uzima se na znanje sa predlogom g. Dojkovića,
da se uvjetni dug za gradilište šumarskoga doma imade evidentirati
u zaključnom računu.
ŠUMARSKI LIST 9/1913 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 399 —


Prelazi se na izbor dvojice članova u odbor ad hoc za izpitanje
računa. Predsjedatelj predlaže gg. Vjekoslava Bubnja, računarskog revidenta,
te Belu pl. Thuransky-a, kr. drž. računar. nadsavjetnika Skupština
predlog jednoglasno prihvaća.


Ustanovljenje mjesta, gdje će se obdržavati slijedeća glavna skupština,
prepušta se upravnom odboru time, da je u izgled stavljen jedan
izlet.


Predsjedatelj izjavljuje, da su stigla dva predloga g. Dojkovića i to :


1. o reorganizaciji šumarske službe u zemlji i
2 o promjeni društvenih pravila, te poziva predlagatelja, da iste
predloge obrazloži.
Nakon obrazloženja izvjestiteljeva o prvom predlogu otvara se sveopća
debata, koja se svršava time, da g. predsjedatelj poziva izvjestitelja, da
formulira svoj predlog.


Predlog je prihvaćen kako glasi i to:


s Obzirom na sadanje stanje šumarsko-tehničke službe kod političke
uprave u zemlji, koja ne odgovara više interesima službe, struke i interesenata,
zaključuje glavna skupština kr. zemaljsku vladu umoliti, da izvoli
što moguće prije pristupiti reorganizaciji te službe, te pri tome uvažiti
slijedeća načela :


1. da se tom prigodom uvede jedinstveni status toga osoblja, da
| se viši dnevni razredi u šumarskom odsjeku i kod kr. žup. oblasti onako
kreiraju, kako to interesi službe i materijalni probitci dotičnih namještenika
gledom na promaknuća inih zemaljskih namještenika neminovno


iizisknju,


2. da se dnevni razredi šumar, tehničara kr. kot. oblasti tako ustroje,
da po ´/. istih bude promaknuto u X., IX. i VIII. čin, razred» pri čem bi
se imali dnevni razredi medju abituriente srednje i visokoškolske stručne
kvalifikacije kod prvog popunjenja, uvaženjem sadanjih rangova, tako razdijeliti,
da se zasebno zbroje ukupne službene godine šumara srednjoškolaca
i one visokoškolaca, stave u omjer prema svoti svih službenih godina
te službene kategorije, te da se jedni i drugi u taj činovni razred
uvrstaju prema odgovarajućem postotku njihovih službenih godina time,
da se pri računanju službene dobe višeškolaca efektivnim njihovim službenim
godinama pribroje jošte 4 godine kao odšteta za dulje trajanje
njihovih nauka«.
Zatim se prihvaća posebni slijedeći predlog :


»Da se kr. zemaljska vlada zamoli, da do zakonodavnog uredjenja
gornje organizacijone osnove izvoli polovicu kr. kot. šumara X. čin. razreda
promaknuti u IX dnevni razred, kao što je to učinjeno u struci
veterinarskoj«.


Konačno se izabire jedan pododbor od 4 ...^ da izradi naprvo predloženu
prestavku, u koji se izabiru gg. Dojković, Cmelik, dr. Vučković i


..... Isti odbor imade izraditi predstavku i glede upravitelja kotarskih


šumarija kod imov. obćina, da imadu doći u VIII. č. razred kao i kot,
šumari kod političke uprave i to na predlog nadšumara gosp. Oskara
pl. Agića.


Radi poodmaklog vremena povlači predlagatelj svoj drugi predlog


o promjeni društvenih pravila.