DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1913 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 400 —


Za ovjerovljenje zapisnika izabiru se gospoda Dojković VilimCmelik Vilim
Zaključeno i potpisano :
Dojković v. r., Cmelik v. r., Fischbach v. r.
Dr. Vučković v. r.
kao perovodja.


U mjesto vijenca na odar blagopokojne supruge college kotar šumara
Oskara Seidela, doprinjelo je činovničtvo ogulinske imov. obćine
20 kruna za »Literarnu zakladu hrv.-slav. šumar, društva utemeljenu u
u spomen pok. zemalj. šum. nadzornika A. Borošića".


Razno.


Šandor Imre trgovac šum. sjemenja, šum. biljka itd. koji je naš
član i koji je posjetio i našu zadnju šumar, skupštinu oglašuje od danas
u svakom broju Sum. lista, te njegovu tvrdku gg. članovima preporučujemo.


Broj 197590
IV.—5


Natječaj
za šumske procjenitelje


Kod zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu imade se odmah
popuniti više mjesta za šumske procjenitelje u provadjanju agrarnih operacija.
Ova se mjesta dijele prema teoretskoj naobrazbi i dosadanjoj praktičnoj
uporabi natjecatelja u tri kategorije, a skopčana su s ovim berivima :


i. Za procjenitelje I. kategorije godišnja plaća 4800 K.
2. Za procjenitelje II. kategorije godišnja plaća 3600 K.
3. Za procjenitelje III. kategorije godišnja plaća 1600 K.
Osim toga pripadaju procjeniteljima za vrijeme izvanjskog rada. prema
kategoriji u kojoj su namješteni, dnevnice od 20 K, 15 K, odnosno 10 K,
te se u tu svrhu uračunavaju svi troškovi putovanja, koja su u izvršivanju
službe potrebita.


Faktične izdatke dolaska će se nadoknaditi.
Namještenje je privremeno i provisorno za vrijeme potrebe i ne daje


prava
niti na stalno namještenje u zemaljskoj službi, niti na mirovinu.
Kok se otkazu ustanovljuje sa obje strane na 3 mjeseca.
Uslovi za primanje u pojedina od ovih mjesta su :


1. Dokaz o bos.-herc. zemaljskom pripadništvu ili austrijskom ili
ugarskom državljanstvu ;
2. Svjedodžba moralnog i političkog vladanja ;
3 Dokaz o propisno dovršenim naukama na c. kr. visokoj školi za
kulturu tla u Beču, ili na kr ug. šumarskoj akademiji u Schemnitzu ili pako na
kr. šumarskoj akademiji u Zagrebu, ili najmanje o redovitom dovršenju
nauka na kojoj šumarskoj srednjoj školi ili njoj ravnopravnom inom zavodu.


4. Natjecatelji za mjesta 1. i II. kategorije imadu da dokažu osim
svojih stručnih nauka još i dulju uporabu kod procjenjivanja ili uredjivanja
šuma ili kao povjerenici za katastralno procjenjivanje.


ŠUMARSKI LIST 9/1913 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 401 —
5. Tjelesna sposobnost za službu u brdima, koju valja uredovnom
liječničkom svjedodžbom obrazložiti.
6. Poznavanje srpsko-hrvatskog ili kojeg drugog slavenskog jezika.
.Oni natjecatelji, koji srpsko-hrvatskom jeziku nisu vješti, moraju se obvezati,
da će se kroz godinu dana u tom jeziku toliko izvježbati, koliko im
je potrebno za uredovanje sa strankama, jer bi im se inače moralo otkazati
službu.
Molbe za podjeljenje ovih mjesta imadu se najdulje do 31. oktobra


o. g. ovdje predložiti. Ove se molbe imadu sa 1 K, a svaki prilog sa
20 h biljegovati. U slučaju pomanjkanja bos.-herc. biljegovki dopušteno
je odpadajuću svotu molbi u gotovom priložiti.
Sarajevo, dne 11. augusta 1913.


Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu.


Broj 46.696—1913.


Natječaj.


Na temelju § 7. zakona od 22. siječnja 1894. kojim se uredjuje


šumarsko-tehnička služba kod političke uprave u kraljevinama Hrvatskoj


i Slavoniji, raspisuje se ovime natječaj za popunjenje četiri (4) mjesta


kr. kotarskih šumara u X. činovnom razredu u području nekih županijskih


i kotarskih oblasti.


Sa svakim od ovih mjesta skopčana je početna plaća godišnje od


2000 K (dvije hiljade kruna) sa pravom zaračunavanja pristojba za služ


bena putovanja prema postojećim propisima, te stanarinom prema mjestu


opredjeljenja, odnosno stanom u naravi.


Molitelji, koji žele polučiti koje od navedenih mjesta, moraju biti


vješti hrvatskom, kao uredovnom jeziku u govoru i pismu, te moraju


biti ovozemni pripadnici.


Molbenice svoje imadu obložiti :


1. apsolutorijem o svršenim naukama u smislu § 6., alineja 1. gore
citiranog zakona,
2 svjedočbom o položenom državnom ispitu osposobljujućeg za samostalno
vodjenje šumskog gospodarstva,


3. lječničkom svjedočbom o tjelesnoj sposobnosti za izvršivanje
vanjske službe,
4. krstnim listom,
f). svjedočbom nadležne političke oblasti o ponašanju i
6. domovnicom.
Ovako obložene molbenice imadu se propisanim putem podastrijeti
kr. zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje poslove, u Zagrebu najkasnije
do konca mjeseca rujna 1913. i to oni, koji su u službi putem svoje
predpostavljene oblasti, dok drugi putem svoje predpostavljene političke
oblasti.


U Zagrebu, dne 6. kolovoza 1913.


Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada,
odjel za unutarnje poslove.
ŠUMARSKI LIST 9/1913 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 402 —


Oglas dražbe stabala.


Vlastelinstvo biskupije djakovačke, prodavati će dne 11. rujna 1913.
u 10 sati prije podne putem javne pismene dražbe kod vlastelinskog ravnateljstva
u Djakovu:


Vrst drveća Broj
stabala
Procjenjena drvna
gromada u m. Opask a
gradje goriva
hrast ... . 4822 t 4859 1902 Stabla su označenabrojevima.
tekućim
bukva,
cer
grab i
... . — — 41780
Medje sjećinah utočno i vidljivo
naravi su
označene.
Ukupno . . 4822 4859 43682


Pobliži dražbeni uvjeti mogu se viditi u pisarni vlastelinskog ravnateljstva
u Djakovu.


Vlastelinstvo biskupije djakovačke
u Djakovu.


Broj 4089/1913.


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Kod podpisanog gradskog poglavarstva obavit će se dne 15. rujna
1913. javna dražba 37736 komada hrastovih stabala, nalazećih se u odjelima
V., VI., VII. i IX. gradske šume Kotar.


Spomenuta stabla procjenjena su na 104502 m8 gradje, a isklična
cijena im je 2,989 500 kruna.


Izvadak iz dražbenih uvjeta.


.1. Dražba obdržavati će se samo putem pismenih ponuda, koje
imadu biti propisno bijegovane i providjeue na omotu opazkom »Ponude
na 37736 komada hrastovih stabala u gradskoj šumi Kotar, koja će se
prodavati dne 15. rujna 1913. kod gradskog poglavarstva u Petrinji.


2. U ponudi mora izrijekom navedeno biti, da su nudiocu dražbeni
uvjeti točno poznati i da na iste bezuvjetno pristaje.
3. Ponudu imade nudioc odnosno njegov punomoćnik vlastoručno
potpisati i priložiti joj žaobinu od 5 (pet) °/0 isklične cijene bud u gotovu


ŠUMARSKI LIST 9/1913 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 403


novcu bud u vrijednostnim papirima, koji po zakonu pružaju pupilantu
sjegurnost i imada priznatu sposobnost za jamčevine.
Dražbeni uvjeti mogu se saznat za vrijeme uredovnih sati kod


gradskog poglavarstva u Petrinji.
Gradsk o poglavarstvo .
U Petrinji , dne 2. srpnja 1913.
Gradonačelnik :
S i m o n č i ć.


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo.


Broj 76.700


I. B—3
Oglas dražbe hrasiovine.


Kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima obdržavati će se dne


22. rujna 1913. u 9 satih prije podne dražbena rasprava, radi prodaje
hrastovog, jasenovog, brestovog i inog drvnog materijala na panju, na
dolje potanko izkazanim sječinama.
´o 1
3
EH
1
ImešumarijeJasenovac
Naziv šumskog
sreza
Čađjavski
bok
5 » .S aira i o
>L,
a m
a
k.jut.
5090
Broj stabala
raai I +3 1
m
CD
-a | .s
komad a
2334 3,",2 1185 586
Procjenbena
vrijednost
kruna
399.314
Opaska
2 n Dvojani J40-66 586 — 185 38 186.698
3 Lipo vi jani Savički gjol 4873 585 213 193 86 139.129
4 Raić Suše eo´oo 85(5 10.306 — -281.661
5 Jamina Puki . 46-47 1307 4 170 47 245.282
6 n
Ukt
Puk II.
pno
45-48
´291-23
1261 ] 2
16929 10.907
78
1811
27
1067
223.986
1.476.070


Ponude imaju se providiti odgovarajućom pet postotnom (5%) žaobinom
ponudjene kupovnine.
Dražbeni i ugovorni uvjeti mogu se kod kr. nadšumarskog ureda u
Vinkovci uviditi, te na zahtjev po rečenom nadšumarskom uredu i priposlati.


U Budimpešti, u kolovozu 1913.


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo.
ŠUMARSKI LIST 9/1913 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 404 —
Broj 3590 ex 1913.


Oglas dražbe stabala.


Gospodarstveni ured petrovaradinske imovne obćine u Mitrovici prodaje
dne 29. Septembra 1913. u 11 sati prije podne putem
javne pismene dražbe slijedeća stabla:


1. U šumi Neprečava Okružje 6, 7 t 8 : 776 hrastova i 170 brestova.
Isklična cijena 155.998 kruna.
2. U šumi Neprečava Okružje 4 i 5: 768 hrastova i 135 brestova.
Isklična cijena 132.985 kruna.
3. U šumi Radjenovci Okružje 5 : 402 hrasta i 19 brestova. Isklična
147.090 kruna.
4. U šumi Radjenovci Okružje 4 i 5: 259 brestova. Isklična cijena
´17.650 kruna.
5. U šumi Županja: 1053 hrasta. Isklična cijena 117.135 kruna.
6. U šumi Senajske bare: 1025 hrastova. Isklična cijena 68.398 K
7. U šumi Karakuša: 2261 hrast. Isklična cijena 212.220 kruna.
8. U šumi Baradinci: 651 hrast. Isklična cijena 48.884 kruna.
Kod svih skupina prodaje se samo za tehničke svrhe sposobno drvo.
Pobliži dražbeni uvjeti mogu se viditi kod potpisanog ureda, kod
morovićke i bosutske šumarije u Moroviću, te kod šumarija u Klenku
i Ogaru.
Mi tro vica, 26. Augusta 1913.


Gospodarstveni ured
petrovaradinske imovne općine.


Kr. kotarska oblast u Našicama.
Broj 10835. Dne 21. kolovoza 1913.
Predmet: Crkvari-Jošava sf. z. z. prodaja
bukovih stabala dražbom.


Dražbeni oglas.


Dozvolom kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove u Zagrebu
od 23. studena 1912. broj 56746 i od 30. srpnja t. g. broj 46767
razpisuje se javna dražba pismenom ponudom na 10 000 bukovih stabala,
zabilježenih od tek broja 1- do 6407. a procijenjenih na 49.280 K.


Dražba obdržavat će se u uredu kr. kot, oblasti Našice dne 1. listopada
1913. u 11 sati prije podne po uredovnom satu.


Ponude, providjene biljegom od 1 K, imadu biti obložene jamčevinom
od 10°/o od ponudjene svote, a to u gotovom novcu, ili u ovozemnim
državnim obveznicama ili inim u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji zakonitu
pupilarnu vrijednost imajućim vrijednostnim papirima.


U ponudi imade se izrično iztaći, da su nudiocu dražbeni uvjeti
poznati i da ih usvaja.


Kasnije stigle ponude tako i brzojavne neće se u obzir uzeti kod dražbe.


Potanki uvjeti mogu se za vrijeme uredovnih sati kod ove kr. kotarske
oblasti vidjeti.
Kotarski upravitelj :
Dr. B a r i š i ć v. r.


Uređjuje kr. zem. §um. nadz. Hogoslav Kosović. Tiskara C. Albrechr, Zagreb,