DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 89 —


Takovi zlatni novci, koji su usUjed dužeg prometa i
istrošenja od težine svoje toliko izgubili, da više neniajii
prometiiu težinu, uvući će se na trošak države u svrhu, da
se pretope. Takovi se iztrošeni zlatni novci imaju kod svake
državne i druge javne blagajne uvijek u potpunoj nominainoj
vrijednosti primati i putem kr. ug, središnje državne
biagajne odpremiti kr. ug. kovnici.


Ako državnim ili drugim javnim blagajnama dolaze takovi
novci, koji su od , težine, ali ne uslijed redovnog prometa,
već drukčije Izgubili, tada će ih državne i druge javne blagajne
uvući i prema gornjim odredbama prekovati uz naknadu
vrijednosti, koja odgovara sadržini finoće bez obzira na njihovu
nominalnu vrjednost. Zlatni novci valute kuju se na
račun države, a na račun privatnih osoba onda, ako kr.
kovnica nije zaokupljena za državu. Pristojba za kovanje, koja
se irna zaračunati privatnim osobam, ne može premašiti kod
kovanja komada po dvadeset kruna 0´37o vrijednosti, a za
komade po deset kruna 0"57n vrijednosti.


I nadalje će se kovati dukati kao trgovački ziatni novci
valute.


Zakonskim člankom XLVIS. 1907. zajedničkog ugarskohrvatskog
sabora nadopunjuje se zak. cl. XViL 1892. onamo,
da se povrh zlatnih novaca valute po dvadeset i deset kruna
imadu kovati i zlatni novci po jednu stotinu kruna.


Iz jednog kilograma legiranog zlata kuje se 29.52 kom.
po 100 kruna, dakle se iz jednog kilograma finog zlata kuje
32*8 komada zlatnog novca po 100 kruna.


Ukupna težina novca od sto kruna iznaša prema tome
33-8753387 grama, a čista težina 30´4878048 grama. U koliko
se kod pojedinih komada ne može postići potpuna točnost,
dozvoljena je takova razlika prema gore, ili prema dolje,
koja kako u težini, tako i u punoći ne premašuje jednu
tisućinku.


Prometna se težina ustanovljuje sa 33´8 grama za jedan
komad zlatnog novca od stotine kruna. Pristojba, koja će