DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 104 —


Osim navedenih znamenitijih inozemskih novaca postoje
u Španjolskoj peseta, u Bugarsko] ieva, u Srbiji dinar, u
Grčko] drachma sve po sustavu u frankima, stoga 10 komada
od ma koje vrsti ovih novaca iznaša 9 K 52 fil.


U Turskoj je medjidie d^ or (100 zlatnih piastera =-40
para a 3 ašpre) = 21 KTOfiL; u Portugalsko] zlatna kruna
(10 milh-eis) - 53 K 32 fih; u Americi eagle (10 dolara,
1 doilar = 100 cents-a) = 49 K 35 fil; u Japanu 10
jens-a ---- 49 K 19 fil.; u Egiptu funta =- 24 K 51 fil.: u
Meksiku hidalgo =- 48 K 55 fil.


Vrijednostni papiri (efekti).
Vrijednostnl papiri (efekti) su tražbine, koje se mogu prenesti
na drugu osobu bez ikakove pripreme.
U vrijednostne papire pripadaju državne obveznice, zadužnice,
založnice, srećke, dionice i drugi papiri.
Državne zadužnice nastaju, kad se država prigodom
sklapanja novčanog zajma obveze na platež stanovite svote
u gotovom novcu.


Državne zajamne obveznice nastaju, kad država posudjuje
novaca, da pokrije manjak u državnom gospodarstvu.
Dionice su isprave, koje dokazuju, da je stanoviti iznos


glavnice uložen u poduzeće.


Vrijednostni papiri zaračunavaju se po nominalnoj vrijednosti,
t. j . po novčanom iznosu, na koji glase. Zaračunava
se po nominalnoj vrijednosti, koja nije podvržena promjeni


kao burzovna, jer bi se inače morale neprestano izravnavati
razlike, nadalje što država jamči samo za nomin.alnu vrijednost
svojih i drugih vrijednostnih papira za koje \t pre


uzela garanciju, te što se plaćaju kamati prema nomimalnoj
vrijednosti. Novčana se vrijednost državnih zadužnica i drugih
vrijednostnih papira, ustanovljuje po njihovom, tečaju u novcu
na budinipeštanskoj, dogodice na bečkoj burzi. Ako li n.a
kratko izostane naznaka burzovne cijene, onda se ustanovi
vrijednost polag ovoga tečaja, koji odgovara najbližje ubi-
Iježenoj cijeni u zadnja tri mieseca.