DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 105 —


Biljegovne pristojbe.*


Svaki je dužan podmiriti propisanu pristojbu za uporabu
bilo kakovog uredovnog čina državne vlasti.


Pristojbe su podavanja, koje se plaćaju kao odšteta
za posredovanje ili uticanje državne vlasti prigodom sklapanja
pravnih poslova ili za uporabu uredbe, koju država
podržava kao pravnu zaštitu ili za izdanje isprava itd.


Riječ pristojba znači oporezovanje pravnog života. Pristojba
je dakle jedna vrst poreza.


Oporezovanje pravnog života ima tri oblika, a ti su:
„Pravne pristojbe (za pravnu pomoć)", „porez na ispravu
odnosno biljegovina za redakciju spisa" i konačno „prometni
porez".


Pravn e su pristojb e najstariji i najprimitivniji oblik
oporezovanja pravnoga života. Imale su narav odštete, a
zahtijevale su se za stanovite pravne čine. — U patrimonialnoj
je državi pripadala jurisdikcija većinom sukromnikom
(vlasteli, stališima, crkvama i gradovima).


Ovi su u ime vršenja jurisdikcije ubirali stanovita podavanja
za pojedine čine u pravnom životu zajedno sa onim
podavanjima, koja je pobirala sama država kao najviša
vlast.


Čim su prestali feudalni odnošaji, sjedinile su se obje
vrsti podavanja i tako su nastali pristojbeni zakoni carskim
patentom od 27. siječnja 1840. (Stempel und Taxgesetz) i
od 9. veljače 1850. (Provisorisches Gebiihréngesetz). Ustanove
su u zakonu 1850. glede pristojbenih i biljegovnih
porezovnih daća preuzete iz prijašnjih zakona, a postoje još
i danas.


Porez na ispravu stoji u savezu sa pismenim sastavcima,
u koliko su od pravnog zamašaja. Plaća se od


* Ovo je gradivo namijenjeno za uporabu u šumsko-računarskom poslovanju,
a sabrano je polag zbornika, uredovne zbirke i vladinih naredaba, te je
obilna gradja povadjena iz preglednog i iscrpivog djela vijećnika kr.ug. upravnog
sudišta Samuela Kocijana: Tumač financijalnim zakonima.