DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 46     <-- 46 -->        PDF

- 92


Time bi u kratkim crtama prikazao uporabu armiranog
betona u šumskom gospodarstvu uz želju, da ovim
člankom dadem pobude kolegama šumarima, da u slučaju
potrebe pokušaju barem manje radnje u vlastitoj režiji izvađati.


Izvadak iz željezničkog poslovnog pravilnika,


kojim se uređuje promet sa brzovoznom
i teretnom robom unutar granice Austrougarske
monarhije, te Bosne i Hercegovine,
s obzirom na transport šumskih proizvoda.


Sastavili : I. dio Josip Gorničić, želj. činovnik u m., II. dio Dragutin Polaček,
kr. šum. savjetnik.


1. dio.
Za uređenje prometa unutar teritorija habsburške Monarhije,
izdan je nakon temeljitih predradnja provedenih između
izaslanika austrijske i ugarske vlade, sa 1 siječnja 1910.
novi poslovni pravilnik (propisnik), kojim je ukinut onaj
od 20. prosinca 1892.


Za međunarodni promet, t. j . promet sa robom između
Monarhije s jedne, Njemačke, Švicarske, Francuske, Belgije,
Luksenburga, Nizozemske, Ruske, Italije, te još nekih zemalja
s druge strane, mjerodavni su propisi međunarodnog
sporazumka, ugovorenog na 14. listopada 1890. (vrijedi od


1. siječnja 1893.). K ovom sporazumku izdan je 19. rujna
1906. bernski I., a 22. prosinca 1908. pariški II. naknadni
sporazum, a 1912. jedan dopunjak. Kod sastava prvog nakn,
spor. sudjelovala je i Rumunjska.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 47     <-- 47 -->        PDF

- .. —
Moram međutim primjetiti, da su za željezničke uprave,
odnosno postaje unutar Monarhije i Hercegbosne u poslovnom
prometu mjerodavna posebna službena izdanja poslovnih
propisa. To su t. zv. tarifi dio I. Odio A. i B.


Prvi od ovih tarifa (Dio I. Odio A) sadržaje poslovne
propise, nadopunjene provedbenim ustanovama k glavnim
propisima. Ove ustanove imadu istu pravnu snagu kao i generalne
ustanove, sadržane u poslovnom pravilniku. Odnošaj
je to sličan zakonu i provedbenoj naredbi, koju izdaje egzekutivna
državna vlast. Ustanove sadržane u provedbenoj
naredbi vrijede isto toliko koliko i propis samog zakona.
Iznimka kod željeznica je ali u tom, da željezničke uprave
mogu u važnim slučajevima izdavati iz vlastite inicijative
slične provedbene ustanove, koje tek naknadno potvrđuje
nadzorna željeznička oblast. To biva, kada se dobavnom
roku za otpremu robe, kraj redovitih i naknadnih dobavnih
rokova, dodavaju naknadni izvanredni rokovi (1—2, 3, a i
više dana), kada se povišuje ležarina (Lagerzins) ili stojarina
(Wagenstandsgeld) - - te prikraćuje odvozno, odnosno tovarno
vrijeme za robu.


Dobavn i ro k je vrijeme, unutar kojega je dužna
željeznica pod redovitim prilikama, t. j . u koliko ne priječi
obdržavanje istoga carinsko ili redarstveno rukovanje, državni
obziri, ili viša sila (vis major; ratni događaji računaju
se kao viša sila) dopremiti robu na mjesto odredišta. Dobavni
rok sastoji se iz rukovodnog — manipulacionog —
roka (Abfertigungsfrist), koji iznaša kod brzovoznine 1 dan,
a za teretnu robu 2 dana, zatim iz otpremnog roka, koji
kod brzovoznine iznaša za svakih započetih 300 tarifnih
kilometara 1 dan, kod teretne robe za ndaljenost do 100
tarifnih kilometara 1 dan, a za svakih daljnih makar samo
započetih 200 tarifnih kilometara 1 dan. Izraz tarifni kilometar
naglašen je za to, jer je tarifna udaljenost različita od
građevne ili prometne duljine pojedine pruge, a nije indetična
ni sa podacima naznačenim u voznim redovima.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 94 —


Dobavni rok počimlje za robu dopremljenu i preuzetu


na postaji prije 12 sati, o podne isti dan; kod robe preu


zete poslije podne, u pol noći (slijedeći dan).


K ovom tarifu (Dio I. Odio A) izdano je do 1. listo


pada 1915. 6 dopunjaka, koji su označeni arapskim broje


vima (I—VI). Ovi dopunjci sadržavaju neznatnije promjene


glavnih i provedbenih ustanova.


U tarufu Dio I. Odio B sadržane su tarifalne ustanove,


koje su, kao i sami tarifi (cijenici), podvrgnute većim pro


mjenama, nego poslovni propisi.


Koli poslovne (reglementarne), toli tarifalne ustanove,
mijenjaju se prema promienjenim prilikama, na temelju predloga,
što ih podnašaju pojedine željezničke uprave, trgovačke
i gospodarske korporacije, te mnijenja, što ih izdaju
razna državna i pokrajinska prometna odnosno tarifna vijeća.
Konačno su za iste mjerodavni trgovački i carinski ugovori
sa pojedinim državama.


Same tarifne stavke, te potonji otpremni propisi za
otpremu sa pojedinih postaja na pojedine postaje i obratno,
ili samo u jednom pravcu, sadržane su u posebnim tarifnim
svezcima, koji su poznati u strukovnom svjetu pod naslovom
„Tarif Dio II. Ima međutim u raznim tarifnim svezcima
(Tarif Verbande) i tarifa Dio II. IV. V., a i sa više razreda.
Upitni pako tarif „Dio II" sadržaje opet više daljnih tarifnih
svezaka, a ti se označuju kako slijedi „Tarif Dio II. svezak
1 i t. d.


Prije nego prijeđem na potanje tumačenje sastavina
pojedinih tarifa i njihovu uporabu, moram se dotaknuti glavnih
ustanova poslovnih propisa.


Željeznica kao otpremno poduzeće ima sva prava vozara,
ali i dužnosti, koje su veće od onih običnog vozara.
Tako je njoj zakonom naloženo pod kojim uvjetima mora
ona otpremati osobe, odnosno robu. To je t. zv. prisila
otpreme (Befôrderungsziwang).
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 95 —


Prisila otpreme. Željeznica je dužna otpremati
robu, ako je udovoljeno odredbama sadržanim u poslovnom
pravilniku, odnosno pojedinim tarifnim propisima. Svi ovi
propisi imadu se obnarodovati (§. 4. posl. prav.). Zatim
mora otprema biti moguća t. j . da su na raspoložbu odgovarajuća
otpremna sredstva. Preveliki, predugi i previsoki
predmeti isključeni su po tom od otpreme. Visina i dužina
tovara, odnosno opseg istoga, različit je kod pojedinih željeznica
već prema tomu, kako je građena željeznica, odnosno
tuneli i mostovi, te kakovi su radiusi zavoja diljem iste.
Širina tovara smije n. pr. u mjesnom prometu kr. ug. drž.
željeznica (t. j . na vlastitim prugama iste) iznašati najviše
4´00 m., visina 480 m. dok su za pruge društva njemačkih
uprava (Verein deutscher Eisenbahnverwaltungen), kojemu
pripadaju među inima i skoro sve normalne (1.435 m. širina
između obih tračnica) pruge Monarhije i Njemačke, dva t. zv.
profila u porabi i to prvi (Lademass I) ima visina od 480 m.
dok je širina obzirom na dvotračne pruge dozvoljena samo
sa 3*50 m. ; drugi profil (Lademass II.) ima visinu 4"65 m.
širinu 3*15 in. Kod prugah bosansko-hercegovačkih zemaljskih
željeznica (0-76 m.) dozvoljena je širina tovara od 2*10 m.,
a visina 310 m. Takove „profile", koji pokazuju odnosno
određuju pomoćju visećih kugljica visinu i širinu tovara, nalazimo
na svakoj većoj postaji u obliku vješala.


Duljina tovara (dugi balvani i t. d.) nesmije u nijednom
slučaju prekoračiti 41 m. Tovari sa tom duljinom mogu još
bez zaprijeke prolaziti prugom, kojoj imaju zavoji radius od
180 m. (Tarif Dio I. Odio A str. 96).


Težina tovara od drugotne je važnosti, pogotovo na
prugama I. razreda sa ustaljenom solidnom podgradnjom,
teškim (do 574 kg. po metru) tračnicama, kolima velike
(do 140 tonna) nosivosti, odnosno tovarne sposobnosti, koja
je obično za 5% veća od prve.


S redarstvenih obzira, te u smislu zakonskih propisa
zahranjena je otprema predmeta, koji potpadaju poštanskom
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 50     <-- 50 -->        PDF

- 96


monopolu, te rasprsnjivih tvari, koje su isključene od
otpreme.


Otpremu onemogućuje i viša sila (vis major). To su u
prvom redu djela ludjaka, naravski pojavi, kiša, snjeg, oluja,
potres i t. d. Obseg ovih događaja, odnosno njihova važnost
kao viša sila, suzuje se međutim sve više, jer su željeznici
na dispoziciju moderna tehnička pomagala kojima može
odstraniti bar posljedice pojedinih naravskih dogođaja (snježni
plugovi, gromovod i t. d.).


Tovarn i lis t je isprava vrhu dvostranog pravnog
ugovora sklopljenog između stranke i željeznice a tiče se
otpreme stanovite robe od predatne do izdatbene postaje.


Pristojbu odnosno cijenu tovarnih listova, kao i visinu
ostalih nuzgrednih pristojaba, koje se imadu plaćati kod
otpremne robe, nije uputno taksativno označivati, pošto su


. ti iznosi i jedinične stavke podvrgnute trajnim promjenama.
Za uputu stranke dovoljno je navesti, u kojim tarifnim
publikacijama i pod kojim naslovom uvrštavaju se redovito
te pristojbe tako, da ih i laik može naći, odnosno kod potrebe
sam potražiti u želj. tarifima, koje je željeznički postajni
organ dužan strankama dati na uvid. Pristojbe za
tiskanice tovarnog lista, kao i ostale nuzgredne pristojbe
sadržane su u Tarifu Dio I. Odio B, pod naslovom I „Tarif
s nuzgrednim pristojbama.


Naslov primatelja pošiljke ima te točno ispuniti. Adresat
može biti u pravilu samo jedna osoba i to fizična ili
juridička. Zatim treba označiti mjesto odredišta i to u rubruci
odredišna postaja, prema službenom nazivu, odnosno oznaci.
Kod mjesta, koja imadu više kolodvora, treba točno označiti
na koji kolodvor se ima dopremiti pošiljka ili kolni tovar.
Konačno valja dodati ulicu i kućni broj i t. d.


Za posljedice, koje nastaju radi krive oznake odredišta
ne odgovara željeznica. Dozvoljeno je na tovarnom listu
označiti i odredišno mjesto pošiljke. U tom slučaju preuzima
željeznica dalnju otpremu kao vozar, te ima pravo
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 97 —


ubrati za to uz vozarevu pristojbu posebne svoje rukovodne
pristojbe. (Naslov I. točka XX).


Stranka može u tovarnom listu označiti i put, kojim
želi da pošiljka ide, ujedno označiti tarif po kojem se imade
(i može po propisima) podvoz izračunati. Nu stranka ne
imade prava zahtjevati, da se pošiljka u istinu otpremi putem
po njoj označenim, jer otprema pošiljaka preko pojedinih
pruga uređena je posebnim odredišnim propisima (Instradirungsvorschriften)
; uporaba ali označenog tarifa ima se
bezuvjetno provesti.


Kod komadne robe (sanduci, omoti i td.) imade se upisati
u tov. list oznaka (A. A. S. H. i td.) kojom je označen
odnosni komad, radi laglje raspoznaje količina komada i
vrst zamota. Izim toga valja na svakom pojedinom komadu,
ako je ikako moguće (isključeno kod množine jednakih malih
komada) označiti i odredišnu postaju, da se zapriječi razvućenje
(Verschleppung) pošiljaka.


Najvažnija oznaka u tov. listu je oznaka sadržaja. Ovo
je važno osobito kod gromadne robe, koja radi svoje jeftinoće
ne podnaša veće podvozne pristojbe, te se redovito
otprema uz snižene i znatno snižene stavke. Kod te robe
imade se čim točnije označiti sastav i narav pošiljke i to
najbolje po t. zv. klasifikaciji robe. U tu klasifikaciju robe
uvršteni su skoro svi, pogotovo jeftiniji proizvodi poljodeljstva,
šumarskog gospodarstva i industrije, te ujedno označen
tarifni razred u koji spadaju i po kojem se imade zaračunavati
podvoz, ako je odnosna robe predana na otpremu
u količini ispod 5000 kgr., zatim ako je predano 5000 kgr,,


10.000 kgr. ili se ima plaćati podvoz za tovarnu nosivost
kola. Primjetiti moram, da je stranci stavljeno na volju,
da može, ako ju doprema dođe jeftinije, platiti željeznici
podvoz za 5000 kgr., (t. j . po jeftinijem razredu), a da samo
3 ili 4000 kgr. u istinu natovari u kola. Isto tako može
platiti za 10.000 kgr., a i za tovarnu nosivost kola, te tovariti
manje, ako ju podvoz uporabom tih jeftinijih stavaka


ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 52     <-- 52 -->        PDF

^- 98


jeftinije dođe. To je t. zv. plaćanje za prazni tovar (Leerfracht).


Roba se po tom najbolje označuje prema službenoj
njemačkoj odnosno magjarskoj klasifikaciji, jer hrvatske ne
imade, a niti je postaja dužna prevod autentičnim smatrati.
Prema tomu je uputno kod gromadne robe uz hrvatski naziv
staviti odnosno označiti kratice njemačke robne klasifikacije,
za uputu postajnom organu.


Pošto se proizvodi šumskog gospodarstva otpremaju
većinom u kolnim tovarima, ograničujem se u ovim razmatranjima
većinom na otpremu takovih, te odnošaja i propisa,
koji su u savezu sa takovom vrsti otpreme. Za promet
odnosno izvoz naših šumskih proizvoda od važnosti su austrijska,
njemačka i talijanska tržišta. Otpremamo li šumsku
građu u Austriju, rabiti će domaća klasifikacija robe, sadržana
u gore već spomenutom tarifu Dio I. Odio B, odnosno
dopunjcima istomu tarifu. Njemačko izdanje, koje
odobrava c. kr. ministar za željeznice, može se i ovđe
uspješno upotrijebiti, jer službeno magjarsko izdanje sadržaje
magjarske prevode svih u njemačkom izdanju sadržanih
oznaka klasifikacije. Tako će n. pr. u njemačkoj klasifikaciji
sadržana oznaka za drvo za gradila (Gerustholz) H-17-b
(Holz der 17 Position, Punkt b) imati momentano po magjarskoj
klasifikaciji oznaku .-. (Epuletfa 6. Gradjevno drvo
pozicija 6). Oznaka za kolni tovar „potpornja (Stiitzen), sa
promjerom ne preko 24 % na tanjem kraju računajuć bez
kore i ne preko 7 m. dužine, za rovove (rudarstvo), sirovih
(ne mipregnovanih)" glasit će u rubrici „Sadržaj" ,,Holz der
Pos. H-19-a. (Drvo, koje spada u poziciju 19. točku a) pod
slovom H njemačke robne klasifikacije).


Tim je postajni organ upućen, kakovo je to drvo, te će
prema tomu izračunati podvoz za označenu količinu, u koliko
nije upitna roba u specijalnom kojem tarifu d e k 1 a s if
i k o v a n a. Valja naime znati, da željeznički tarifi uz redovitne
tarifne razrede (A B C i td.), koje označuje


i
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 53     <-- 53 -->        PDF

- 99


robna klasifikacija, sadržavaju svu silu iznimnih
tarifa i to koli u mjesnom prometu dotične željeznice, toli
u priključnom i saveznom prometu. U tim tarifima snižen
je podvoz za pojedinu vrst robe u svrhu, da se podupre
odnosno omogući otprema iste. To sniženje stavaka, odnosno
uvrštenje pojedine već klasifikovane jedanput robe u niži
tarifni razred, zovemo dekiasifikacijom. Ova sniženja odnosno
polakšice većim djelom su periodične naravi, a ujedno se
određuje, da stupaju samo onda na snagu, ako se otpremi
veća količina (bar 10.000 kg., dok plati za tovarnu sposobnost)
i otpremi na veću udaljenost (bar 251 itd. kilometara).


Ne predleži li deklasifikacija (o čem će se postajni
organ uvjeriti kratkim uvidom u uredno vodenu tarifnu zbirku
postaje) dotične robe, izračunat će se visina podvozne stavke
i to po jedinici težine, koja iznaša 100 kg. Sve naime tarifne
stavke (izuzam veći dio onih za otpremu ugljena) izračunane
su tako, da je količna od 100 kgr. uzeta in abstrakto
kao najmanja za otpremu robe od stanovite postaje na stanovitu
postaju. Tako n. pr. iznaša po mjesnom tarifu kr.
ug. drž. željeznica od 1. veljače 1917. podvoz iz Zagreba
drž. kolodvor za udaljenost od 95 kim. po tarifnom razredu I.
(normalnom) 236 filira za 100 kgr., to će se n. pr. za 70 kg.
neke robe platiti 236X0-70 = (165) - 1-70 filira čistog
podvoza.


Pošto se u šumskom gospodarstvu na pojedinim mjestima
proizvađa trajno tek nekoliko vrsti šumskih proizvoda


(n. pr. balvani, podvale, dužice i td.), neće bit teško za iste
potražiti, odnosno dobiti odnosne oznake klasifikacije na
samoj najbližoj postaji. Organi željeznice dužni su u smislu
službenih propisa te §. 21. al 1. službovne pragmatike besplatno
biti na uslugu općinstvu.
Kod otpreme robe sa koje hrvatske postaje u Njemačku Luksemburg,
Belgiju, Nizozemsku i Francusku imade se označiti
klasifikacija (Tarif Dio I. Odio B), koja vrijedi za promet


ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 100 —


s navedenim državama. Za promet sa Italijom vrijedi opet
posebna klasifikacija robe. Za promet između Rumunjske
s jedne te Monarhije i Njemačke s druge strane, izdana je
također posebna klasifikacija robe.


Označi li se roba sumarnim kojim izrazom kao n. pr.
„drvo za industrijalne svrhe" ili „rudarstvo" izlaže se stranka
pogibelji, da plati veći podvoz. Kriva pako oznaka sadržaja,
pogotovo zlonamjerno označivanje pošiljaka, kojemu je svrha
prikratiti željezničko poduzeće, kažnjava se globom (§. 60.
posl. prav.) zvanom doplatak na podvoz i to iznaša
taj doplatak 1 krunu, ako željeznica nije postupkom
stranke prikraćena. To biva onda, kada krivo označena roba
ne potpada većoj stavci t. j . kriva oznaka i faktično upisati
se imajuća oznaka tarifiraju po istom razredu. Dvostruki
iznos razlike između faktično plaćene, odnosno zaračunane
i platiti se imajućeg podvoza plaća se, ako predleži prikrata
željeznice.


Kod kolnih tovara tovarenih po stranci, ako se kola
natovare za 5% preko nosivosti, plaća se šesterostruki iznos
gore spomenute razlike. Isto se tako plaća globa, ako se
zabranjena ili samo uvjetno za otpremu dopustiva roba pod
krivom oznakom otprema.


Globi za prenatovarena kola može se stranka ukloniti
tako, da plati vagarinu. U tom slučaju izbaciti će se
na prvoj bližoj postaji, koja ima kolnu vagu, eventualni višak
od vagona, te pridodati kasnijoj kojoj pošiljci istoga vlasnika.


Oznaka kola. Stranka, koja sama tovari, a to je
kod šumskog gospodarstva redovito, dužna je označiti na
tovarnom listu (lijevo u gornjem kutu), broj i vlasnika odnosnih
kola. Ovđe je nužno nešto reći o samim kolima,
njihovom uređaju, oznakama i tovarnoj nosivosti. Kola, koja
služe otpremi šumskih proizvoda, redovito su otvorena. Tek
u retkim slučajevima, u pomanjkanju otvorenih kola, otpremaju
se n. pr. dužice u zatvorenim kolima.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 101 Kola
za otpremu teretne robe dijele se u glavnom u
zatvorena kola i otvorena kola, sa visokim i niskim stranama
ili bez takovih (Plateauwagen). Oznaka (kategorija), koja se
bilježi slovima na kolne strane je kod pojedinih željeznica
razna, te ne može interesovati stranke, koje i onako u smislu
poslovnih pravilnika (§ 63. III. (2) ne imadu pravo zahtjevan´
kod naručivanja kola, niti kola određene tovarne nosivosti,
niti određenog prostora ili takove posebne konstrukcije
(Spezialwagen).


Zatim se dijele kola u onakova, koja mogu prelaziti na
strane pruge, imenito one, koje pripadaju društvu njemačkih
željezničkih uprava i koja se tek u mjesnom prometu
mogu upotrijebiti. Kola prve vrsti označena su na strani jednim
T (transito kola).


Kod naručivanja kola na postaji gđe se kani tovariti,
ima se navesti samo vrst robe, približna težina robe i odredišna
postaja, na koju se roba želi otpremiti, te dan kada
se misli tovariti. Tom prigodom ima se u ime jamstva kao
kapara za svaka kola platiti kolnu stojarinu (Wagenstandsgeld)
za jedan dan (K 9´60).


Generalna oznaka za zatvorena kola je kod nas slovo
G, za otvorena kola u koja se redovito tovare daske, ugljen
i slično, te imadu strane visoke bar 80 %, slovo K, (za one
sa niskim stranama, koje se mogu djelomično skinuti slovo


I. Dalnje oznake odnosno slova „In" „Ik" „Ih" „Kh" i t.d.
označuju tehničku izvedbu odnosno uporabivost kola za onu
ili ovu svrhu. Ovamo spadaju kola sa 3, 4 i više osi, (do
16), te 15 20 30 40 i više tona tovarne sposobnosti.
Uz broj kola je upisan i vlasnik odnosnih kola t. j .
željezničko poduzeće, kojemu pripadaju kola. To su obično
početna slova protokolovanog imena dotične željeznice, ali
se napisu i potpuna imena. Tako su kola, koja su vlasnost
kr. ug. drž. željeznica, ili po njima uzeta u najam, označena
sa M. Â. V. (magyar âllam vasutak).


Kola c. kr. austr. željeznice (K. k. ôsterr-Statseisenbah
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 56     <-- 56 -->        PDF

- 102 —
nen) označena su sa „K. k. St. B." Toj oznaci dodana je
ali pobliža oznaka, koja se odnosi na pruge, kojima pripadaju
odnosna kola (Nord Nordwest, Siidwest i t.d.). Kola
košičko oderberžke želj. imadu oznaku „Ko. Od.", ona c. kr.
povi. južne željeznice slova S. B. i D. V., pričem je dovoljno
uz broj označen na lijevoj strani kola dodati samo jednu ili
drugu oznaku t. j . : ili S. B. ili V.D. (Sudbahn- Déli-vasut).
Kod njem. željeznica bilježe se kraj broja i vlasnika i okružje
ravnateljstva, kojemu pripadaju odnosna kola (Regensburg
Essen, Berlin i t.d.).


Računanje težine. Roba predana kao brzovoznina
unaša se u tovarni list, koji ima crveni obrub na kraju,
a težinu iste označenu u tov. listu zaokružuje postaja uvijek
na 5 kg. t. j . ako iznaša težina 142 kg. računa se podvoz
za 145 kg. Kod teretne robe zaokružuje se težina na 10 kg.


t. j . kod predaje od n. pr. 645 kg. plaća se za 650 kg.
Tovarni list je sasvim bijel.
Predaja robe. Roba prodaje se na postaji unutar
poslovnih ura, koje su oglašene na svakoj postaji. Redoviti
rok za natovarivanje i istovarivanje iznaša 24 sata. Prekorači
li stranka taj rok, plaća ležarinu odnosno stojarinu za
kola. Pristoji ali željezničkoj upravi pravo sniziti gornje rokove.
jVeć prema prometnim prilikama (za navale prometa,
kod manjka kola, prenatrpanih skladišta i t.d.), o čemu se
stranke obavješćuju oglasom izvješenim u poslovnim prostorijama
željeznice.


Komadnu robu (u težini ispod 5000 kg.) važe željeznica
besplatno ; ako kod kolnih tovara nije težina označena,
ustanoviti će istu željeznica, te će za to ubrati odgovarajuću
pristojbu.


Tarifni razred. Tih ima sva sila, ali unutar Monarhije
je njihova oznaka prilično jednolična, dok u prometu
sa Njemačkom postoje opet posebne oznake. Uz to ima
unutar monarhije i u prometu sa Njemačkom sva sila sa
brojevima i slovima označenih tarifa. Unutar Monarhije razli
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 103 —


kujemo kod brzovoznina obične, snižene i izvanredno sni


žene brzovoznine, koje potonje dvije vrste su obično u jed


noj rubrici i svoti sadržane odnosno izražene.


Teretna roba otprema se po 1. (normalnom) i II. razredu.
Za omašne predmete kao sjeno, slamu, staklo i t.d. postoji
poseban razred. Nadalje imademo t. zv. kolne razrede A,
B, C i posebni tarif 1. 2. i 3. Mjesni tarifi pojedinih željeznica
specifikuju još dalje pojedine vrsti robe, te imade na
pr. mjesni tarif kr. ug. drž. željeznica od godina već ovamo za


I. II. III. (a b). IV. do X. iznimnog tarifa, izračunane stavke
za razne udaljenosti. Uz ove stavke nalazimo u priključcima
mjesnom tarifu daljne polakšice periodične naravi, za pojedine
predmete i relacije. Te stavke nadopunjuje godišnji
iskaz o polakšicama, te temporarne pogodnosti pojedinim
otpremnikom sadržane u zvaničnom ,,Vasuti es kôzlekedesi
kôzlôny", koji izlazi tri put na tjedan u Budapešti. — (Vidi
dolje Tarifi i t.d.)
Predatnica . O komadnoj robi predanoj na otpremu
izdaje postaja potvrdu, dok se kod predaje kolnih tovara
izručuje stranci dvogubka, na kojoj je potvrđen primitak
robe (Frachtbrief-duplikat).


Toli tovarni list, koli duplikat ima ispuniti stanka, koja
predaje robu, te je samo ona odgovorna za podatke upisane
u list. Predatnica i dvogubka služe stranci kao dokazalo,
da je roba preuzeta. Predatnicu i duplikat ima stranka odmah
kod predaje. robe zatražiti, te plaća za to posebnu
pristojbu i biljeg. Primitak robe može se potvrditi i u posebnoj
knjizi. Ova ali potvrda ne ima onu pravnu snagu,
koju ima predatnica i duplikat tovarnog lista.


Izračunavanje pristojba za podvoz. Kod
robe, koja je predana na postaju, do koje sa predatbene
postaje postoji posebni izravni tarif, izračunati će se odmah
cijela pristojba.


U protivnom slučaju poslužiti će se postaja pojedinim
tarifima, koji se mogu upotrijebiti do odredišne postaje, ili
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 104 —


će robu zaračunati do veće čvorne postaje, koja će tovar
dalje obračunati — „kartirati", kako kaže strukovni izraz.


Radi li se o otpremi većih tovara, odnosno o količinama,
koje prekoračuju par hiljada tona, traže stranke
obično putem željezničkog ravnateljstva polakšice, sastav
izravnih stavaka do mjesta kamo se roba želi otpremati, da
se omogući kalkul o unosnosti dotičnog posla. Ovo valja
osobito za veće šumske poslove, gđe nekoliko filira kod
100 kg. igra veliku ulogu.


Prela z robe . Robu, koja sa normalne tračnice ide
na uskotračnu željeznicu, ili obratno, pretovaruje sama željeznica
na prelaznim postajama, uz naplatu posebne pretovarne
pristojbe. Ide li roba sa glavne pruge na koju vicinalnu
željeznicu sa slabom podgradnjom, koja ne podnaša
teži tovar, imade se već na odlaznoj (tovarnoj) postaji tovariti
samo do one težine, koju podnaša podgranja vicinalne
željeznice. U nekim slučajevima pomažu si međutim željezničke
uprave tako, da teže natovarena kola otpremaju
na takovim vic. prugama vlakovima, koji kreću minimalnom
brzinom (Dugoselo-Novska).


Naknadne odredbe. Stranci pristoji pravo pošiljku
na putu zaustaviti, te ju drugim smjerom otpremiti,
opteretiti pošiljku pouzećem, ili tražiti povratak iste. U tu
svihu izpunjava stranka na predatbenoj postaji posebnu tiskanicu
o naknadnoj odredbi, koju će željeznica uz naplatu
posebne pristojbe izvesti, u koliko roba nije još izručena
prvobitnom naslovniku.


Nuzgredne pristojbe. Izim pristojbe za predatnicu
i biljeg plaća se kod komadne robe pristojba za
nalaganje i odlaganje (Auf- und Ablegegebuhr), te pristojba
za tovarenje i istovarenje (auf- und abladegebtihr),


— ako se roba, koju stranka ima tovariti i istovariti tovari
po željeznici, ili ako to tovarenje po željeznici određuju
tarifni propisi.
Izim toga plaća se posebno za dizalo, u koliko stranka
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 105 —


takovo naruči, za brojenje komada, ležarina, stojarina, pristojba
za pokrivala i zatezne pristojbe za pokrivala i carinsko
rukovanje. Užeta i ina sredstva za pričvršćivanje pokrivala
imade si stranka sama pribaviti.


Željeznica ubire posebnu pristojbu i onda, ako se na
robu uzimlje predujam (sa 2% predujmljene svote), ili ako
pošiljka obtereti pouzećem (sada ´/2% pouzete svote).


Za obavjest o prispijeću robe, u koliko postaja u tu
svrhu ne mora radi veće udaljenosti od same postaje poslati
posebnog glasnika, plaća se neznatna pristojba (sada
6 filira).


Komu je stalo, da njegova roba na vrijeme prispije u
mjesto odredišta, plaća posebnu pristojbu. To je t. zv. osiguranje
interesa pravodobne dobave (Lieferzeit Versicherung).
Ovakove se pošiljke na željeznici u normalno doba posebno
manipuliranju, te kod navale posla preko reda dalje otpremaju,
osobito kada je govor 0 kolnim tovarima, koji su kao
osigurani posebnom ceduljom označeni. Biva to zato, jer
željeznica u slučaju zakašnjenja od preko 4 dana ima vratiti
stranci cijeli iznos podvoza (čisti podvoz). Kod zakašnjenja
u dobavi bez tog osiguranja, koje traje preko 4 dana, vraća
se stranci tek polovica podvoza. (Za jedan dan zakašnjenja
vraća se Vio za dva dana 27io, 3 d. Vio, 4 d Vio, a kod osigurane
dobave dvostruki iznos za svaki dan zakašnjenja).


Izim toga postoje pristojbe za raskuživanje kola, ako
se otprema marva, te pristojba za oznaku komadne robe i
za neka pomagala za tovarenje (kod otpreme marve i t.d.).


Otprema . Roba, koju je željeznica preuzela, te tu
činjenicu potvrdila izdanjem predatnice, dvogubke tovarnog
lista, ili potvrdom u namirnu knjigu, otprema se po propisima
poslovnog pravilnika i nutarnjih željezničkih propisa
na mjesto odredišta, bez svakog manjka i oštete. Stranka je
međutim dužna i sa svoje strane doprinijeti, da bude roba
zaštićena od manjka i oštete, te se pobrinuti za dovoljan
zamot, kod kolnih tovara pako, da tovar bude razmjerno
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 106 —


položen na cijela kola, a ne tek na jednu stranu istih, ali
i željeznica je dužna istražiti kod preuzeća pošiljke, dali je
ista prikladna za otpremu i da li je omot i tovarenje prikladno
za otpremu. Za tovarenje proizvoda šumskog gospodarstva
izdani su posebni propisi proviđeni nacrtima, koji
sadržavaju odredbe glede tovarenja drvnih proizvoda, tračnica,
željeznih tramova, parnih kotlova i t.d. Ti propisi nalaze
se u I. Prilogu (Anlage- melléklet) tarifa Dio I. Odio A
(reglementarni propisi) i dodati ću ih nazočnim razmatranjima
u posebnoj brošuri (Pisac). Ne može se naime od stranaka
nevještim željezničkim prometnim propisima zahtjevati da
prosude, je li koja pošiljka sposobna za otpremu ili ne. Željeznica
može po tom uskratiti otpremu osobito onda, ako
je tovar tako smješten, da je to pogibeljno za sigurnost
prometa. Ne imade li te pogibelji, preuzeti će željeznica
otpremu u onom slučaju, ako je omot manjkav, ali je stranka
obvezana dati izjavu u tovarnom listu, gđe priznaje manjkavost
omota, ali preuzimlje na se odgovornost za štetu,
koja bi mogla nastati radi nedovoljnog zamota (tovarenja).
Ova izjava dolazi u onu rubriku tovarnog lista, u koju se
unašaju druge po zakonu ili poslovnom pravilniku propisane,
ili dopustive izjave (Sonstige gesetzlich oder reglementarisch
vorgeschriebene oder zulasige Erlarungen). Pojedini otprematelji,
osobito veći industrijalni nastani, izdaju željezničkoj
postaji posebne općenite izjave (Generalreverse Prilog F tarifa
Dio I. Odio A), u kojima su potanko označeni manjci
odnosnih pošiljaka, koji se trajno ponavljaju i običajni su kod
odnosnih pošiljaka. U potonjem slučaju dovoljno je pozvati
se u tovarnom listu na ovakovu izjavu.


Pravo raspoložbe sa pošiljkom ima sve dotle, dok ista
nije uručena naslovniku, predatelj pošiljke (kao gore).


Obavjest o prispieću robe. Kada roba prispije
na mjesto odredišta, ima se o tom naslovnik odmah obavjestiti
s pozivom, da plati podvoz i nuzgredne pristojbe. Obavjest
otpada, ako to stranka izričito zahtjeva. Stranka ima se
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 107 —


o prispieću robe obavjestiti prije nego mine dobavni rok.
U svakom pako slučaju ima se obavjestiti onda, kada je
roba pripravna za odvoz sa postaje. O prispieću brzovoznine
ima se stranka obavjestiti 2 sata iza dolaska. Kod
brzovoznine, koja prispjeva na večer iza 6 sati, a na nedelju
i svetke dođe iza 12 sati u podne, može se obavjest zahtjevati
tek drugi dan u jutro.
Obavjest je obavljena:
a)´kod otpreme postom 4 sata, brzojavom 1 sat iza


predaje obavjesti,
b) kod dostave telefonom časom predaje,
c) kod drugih dostava časom uručenje.
Roba će se na obavjesnici potpisanom izručiti, bez da


se istražuje vjerodostojnost potpisa.


Dođe li naslovnik po robu, pa mu ista jedan sat iza
prispjeća ne bude uručena, ima pravo na odštetu radi pokušanog
preuzeća. Željeznica ima na zahtjev primaoca (naslovnika)
na tovarnom listu potvrditi, da je pokušano preuzeće
robe ostalo bez uspjeha.


Zakonsko založno pravo željeznice na pošiljke.
Željeznica uživa u svrhu naplate svojih troškova na
pošiljke zakonsko založno pravo i to poslije izručenja robe
prema naslovniku, a prije toga prema predatniku robe. Ovo
pravo zaloga uživa prvenstvo pred svim ostalim zalaznim
pravima, te je željeznica vlasna i sudbeno zapljenjenu robu
prodati bez sudbene intervencije, za pokriće svoje tražbine.
Tražbine željeznice nakon preuzeća robe tiču se poglavito
nadoplata na podvoz, koje se ustanovljuju prigodom revizije
tovarnih listova u obračunskom uredu odnosne željeznice.
Pri tom valja uvažiti, da kod pošiljaka, kod kojih je predatelj
platio podvoz (to su t. z. brankirane pošiljke), ima razliku
t. j . višak podvoza platiti predatelj robe, dok je kod
doznačenih (iiberwiesenen Kosten) troškova dužan primaoc
robe platiti tražbinu željeznice. Platiti ima se ali tražbina
samo onda, ako nije starija od jedne godine, t. j . da je za
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 108 —


tražena unutar godine dana, iza kako je roba preuzeta, odnosno
iztekao dobavni rok za istu. U platežnom nalogu
mora biti točno označen tarif po kojem se je računalo i po
kojem se je imalo računati, t. j . na temelju kojeg tarifa, odnosno
tarifne odredbe, je nastala dužnost platiti naknadno
označenu svotu.


Za robu, koja se unutar tovarnog vremena ne preuzme,
računa se ležarina obično tako dugo, dok postaja drži, da
će se prodajom iste naknaditi svi troškovi željeznice. Pokvariva
roba može se međutim odmah prodati, a utržak iza
odbitka željezničkih troškova uručiti predatelju robe.


Povratak previše uplaćenih pristojba.
Plati li stranka previše na voznim pristojbama, ima joj se
višak povratiti, te o tom njoj bezodvlačno poslati obavjest
(§ 70. posl. prav.). Obični je postupak, da željezničke
uprave šalju iskaze na postaje, a ove obavješćuju stranke.
Prigovorima protiv previše ubranih pristojba bave se i posebni
raklamacioni uredi, koji su se ali u potonje doba izrodili
tako, da pojedine željeznice, da zapriječe prekomjerne
pritužbe u tom pogledu, svoje tarife pridržavaju lih za službenu
porabu. Tako c. kr. aust. drž. željeznice izdaju svoje
mjesne tarife lih za službenu porabu. Njemačke pako, osobito
bavarske državne željeznice, izričito žigošu djelovanje
tih reklamacionih ureda, koji se radi toga po malo gube
kao nesolidni poslovi.


Doprema u kuću. Željeznica ima pravo komadnu
robu putem svog posebnog kirijaša dopremati u stan naslovnika,
u koliko taj ne imade vlastita kola za dopremu robe
ili svog posebnog odpremnika, koji u njegovo ime preuzimlje
robu na postaji. U potonjem slučaju dužna je stranka predati
na kolodvoru posebnu izjavu, kojom opunovlašćuje stanovitog
otpremnika, da može robu prispjelu na njezinu
adresu preuzeti u skladištu robe. Željeznički kirijaš, koji se
smatra organom željeznice, vezan je prema istoj posebnim
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 63     <-- 63 -->        PDF

--.


ugovorom, te ubire svoje pristojbe po posebnom cijeniku,
koji je dužan stranci na zahtjev pokazati.


Manjak oštećenja i gubitak robe. Željeznica
jamči strankama, koje su robu predale na otpremu, za svaki
manjak, oštetu ili gubitak robe, u koliko to nije uzrokovao
sam predatelj ili u koliko ne predleži viša sila (vis major),
izvana neopaziv manjak zamota (tovarenja) ili gubitak, koji
nastaje s naravskog sastave robe. Za robu, koja na temelju
posebne dozvole preko vremena prostog od ležarine besplatno
ostaje na postaji, ne jamči se za štetu od vatre nastalu.
Ne jamči željeznica ni za robu, koja je tovarena na u
zakup uzetom zemljištu, ili tovarištu željeznice, kao ni za
robu po stranci istovarenu, koja nije odvežena unutar roka
za to određenog, te leži na postaji bez dozvole željeznice.


Ne jamči željeznica ako se roba u smislu poslov, pravilnika
po tarifu, ili uslijed sporazumka sa strankom, otprema
u otvorenim kolima za štetu, koja može nastati sa tom vrsti
otpreme. Ovđe se ali ne imade razumijevati veći gubitak na
težini, ili gubitak cijelih komada. Ne jamči željeznica ni za
štetu prouzročenu manjkavim tovarenjem (kao gore), a ni
za prelomljenje, hrđu, nutarnje pokvarenje, izvanredni gubitak
na težini, posušenje, ili rasipanje kod one robe, kod
koje to iz njezine naravi izvire.


Naglasuje ali točka (3) § 86. posl. pravilnika izričito,
da oslobođenje od jamstva ne može uslijediti, ako je šteta
krivnjom željeznice nastala. Pošto je stranci veoma teško,
dapače skoro nemoguće, dokazati krivnju željeznice i kako
je šteta nastala tečajem otpreme, određuje već § 5. poslov,
pravilnika odgovornost željeznice za njezine namještenike,
kojoj pridružuje i odgovovornost za slučaj. Stranka, koja
traži odštetu ima. samo dokazati, ka je gubitak, manjak, odnosno
oštećenje nastalo u vremenu između predatbe i izručbe
robe po željeznici. Krivnju željeznice, ili uzrok radi
kojega je nastala šteta, nije naslovnik dužan dokazati. Primjetni
mi je ovđe, da posl. prav. u više navrata mjesto iz
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 110 —


raza naslovnik ili otpremajuća stranka rabi izraz „ovlašten".
Pod tim se razumjeva osoba, kojoj je predatelj ili naslovnik
bilo na kakav način (ustupom, naknadnom, odredbom i t.d.)
ustupio svoja prava glede pošiljke.


Ako dakle željeznica otkrije, ili ovlašteni tvrdi prigodom
preuzimanja robe, da postoji manjak ili ošteta robe, imade
se stanje pošiljke, visina šteta, te po mogućnosti uzrok oštete
i vrijeme u nutar kojega je nastala bezodvlačno zapisnički
ustanoviti. To biva i onda, kada se pošiljka sasvim izgubi.
Potonje se uzimlje, da je uslijedilo 30 dana iza izminuća
dobavnog roka. Stranka može tražiti i sudbeno ustanovljenje
slučaja. Kod sastava zapisnika sudjeljuje uz svjedoke, koji
ne smiju biti željeznički službenici i ovlašteni naslovnik ili
ustupniki i strukovnjaci, ako to traže stranke. Ovlašteni
ne mora biti nazočan, a prepis zapisnika ima se na zahtjev
izručiti ovlaštenom.


Opazi li naslovnik štetu ili manjak, koji se izvana nije
mogao opaziti, u svom stanu ili poslovnim prostorijama, ima
bezodvlačno, ali najkasnije unutar jednog tjedna tražiti, da
se sastavi zapisnik u njegovim prostorijama (§ 97. t. 4.),
ili sudbenim putem tražiti ´ustanovljenje manjka, ili oštete.


Kod manjaka na težini isključena je odšteta, ako manjak
iznaša 1% kod tekućih i vlažnih prometa, a 2% kod drugih
nekih suhih stvari, među koje spadaju sa gledišta šumskog
gospodarstva sitnjeno (geraspelt) i meljeno drvo, za kore,
korjenje i slatko drvo.


Visina odštete računa se prema trgovačkoj vrijednosti
robe u vrijeme predaje iste na otpremu. Predleži li gruba
nemarnost željeznice, ima se naknaditi i izmakla dobit oštećenika,
t. j . prodajna vrijednost robe kod trgovca.


Pritužbe, reklamacije. Zahtjevi stranaka, koji
smjeraju na povratak određenog djela ili cijelog podvoza
kod prekoračenja dobavnog roka, t. j . kad je dobavni rok
osiguran, ili takovo osiguranje nije uslijedilo, imadu se pod
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 65     <-- 65 -->        PDF

- in


nijeti 14 dana iza primitka pošiljke i to kod bilo koje željezničke
uprave, kojom se prolazila odnosna pošiljka.


Prigovori odnosno odštetni zahtjevi glede odštete radi
manjka, oštećenja ili gubitka robe, kao i glede povrate previše
uplaćenog podvoza, imadu se podnijeti kod bilo koje
na dotičnoj otpremi interesovane želj. uprave, godinu dana
iza dana izdatbe robe, odnosno izminuća dobavnog roka za
pošiljku.


Taj rok ne produljuje se kod ponovnog prigovora stranke
na riješenje želj. uprave, kojom se u cjelini ili djelomično
odbija odštetni zahtjev.


Odštetni zahtjevi u slučaju grube nemarnosti željeznice


t. j . kada predleži krađa, prevara i t. d. zastaruju iza 3
godine.
Uvjetna otprema. Poslovnom pravilniku priložen
je pod slovom C iskaz raznih predmeta, koji su ili
isključeni od otpreme i koji se samo uvjetno otpremaju uz
obdržavanje odgovarajućih sigurnosnih mjera. Među potonje
spadaju i neki proizvodi šumskog gospodarstva kao svježi
usijani drve.i ugljen samljeven ili u komadima, drvna žesta
sirova i rektifikovana, azcton i azetaldehyd (i u alkoholnoj
rastopini).


Tarifi glavne sastojine istih. Kada se govori
o tarifima, onda se pod tim imenom razumijevaju u
prvom redu mjesni tarifi pojedinih željeznica. Mjesni tarif
svake željeznice obuhvaća najprije propise, kojima se nadopunjuju,
prema posebnim prometnim i trgovačkim prilikama
odnosne željeznice, glavne ustanove već spomenutih tarifa
Dio I. Odio A, i Odio B, a zatim tarifne stavke, koje se
zaračunavaju onda, ako se roba, predana na kojoj postaji
jedne željeznice, otprema opet na postaju iste željeznice. Na
pr. iz Zagreba drž. kol. u Lepavinu i t.d. Izim toga sadržaje
mjesni tarif i stavke, koje vrijede samo u onom slučaju, ako
roba prelazi sa pruge vlastite željeznice na bilo kojoj prelaznoj
ili čvornoj postaji, na susjednu željeznicu, koja pot
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 112 —


pada pod drugu željezničku upravu. Ovamo se n. pr. kod
kr. ug. drž. željeznica broji prelaz ne samo na susjednu


c. kr. povi. južnu željeznicu, nego i na svaku vicinalnu željeznicu,
makar istom upravljaju kr. ug. drž. željeznice. Tako
će n. pr. stavke mjesnog tarifa kr. ug. drž. željeznica, sadržane
u istom tarifu pod naslovom „Zagreb S. B. transito"
(„Zagreb D. V. âtmenet") Ubergang), vrijediti samo u onom
slučaju, ako se sa koje postaje sadržane u odnosnim tabelama
(Stationstarif-âllomâsi dijszahâs) otprema roba na koju
postaju c. kr. povi. južne željeznice, ili vicinalne željeznice
Čakovac — Zagreb.
Mjesni cijenik sadržaje i već spomenutu deklasifikaciju
i to već prema opsegu dotične željeznice jednu generalnu


(n. pr. za drvo, sol, ugljen i t.d.) i jeduu specijalnu, za pojedine
artikle i relacije, za koje onda vrijede iznimni tarifi
mjesnog tarifa ili prometa. Zatim su u njemu sadržane redovite
i izvanredne rukovodne pristojbe, koje se računavaju
na pojedinim postajama ili kod prelaza stanovitih naprava
(n. pr. peštanski mostovi), te doknadni dobavni rokovi, koji
se imadu priračunati redovitim dobavnim rokovima, ako roba
prelazi s jedne pruge na drugu. Ti naknadni dobavni rokovi
iznašaju najmanje V« dana (6 sati), a ima i takovih,
koji iznašaju 2, 3, 9, a i 12 dana (u prometu sa riječnom
postajom Obrenovac za pošiljke šljiva i pekmeza).
U mjesnom tarifu sadržani su i propisi, koji se uporabljuju
u slučaju kada koja stranka tovari robu bilo koje
vrsti na otvorenoj pruzi. Obično se o tom tovarenju sklapaju
između željeznice i stranke posebni ugovori, u kojima se
prema mjesnim prilikama nadopunjuju ustanove sadržane u
mjesnom tarifu.


U mjesn. tarifu nalazi se nadalje iskaz o postajnim
uredbama t. j . da li su iste otvorene za sav promet brzovozne
i teretne robe, ili tek za tovarenje kolnih tovara brzovoznine,
ili su pako zatvorene u obće za javni teretni promet
(postajališta tovarilišta stranaka i t.d.) — Zatim iskaz o po
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 67     <-- 67 -->        PDF

- 113


stajama gde tovare ispod 5000 kg. nalažu i odlažu same
stranke, gđe je željeznička ili cestovna vaga i tovarište
(Verladerampe).


U mjesnom tarifu izračunane su nadalje za udaljenosti
od 10—10 tarifnih kilometara normalne tarifne stavke za
sve razrede i iznimne tarife. Te stavke sastoje se iz čiste
podvozne stavke (koja se po posebnim načelima izračunava),
izvoza provozarinskog ili otpremnog poreza i rukovodne
pristojbe.


Konačno sadržane su u mjesnom tarifu table na kojima
su izračunane stavke od svih većih (čvornih prelaznih i pograničnih)
postaja na sve druge postaje odnosne željeznice.
To su t. zv. postajni tarifi, koje neke željeznice (c. kr. povi.
južna željeznica) i u posebnim svezcima izdaju. Ovi postajni
tarifi znatno olakšavaju izračunavanje podvoza u tovarnom
listu, a i pružanje obavjesti strankama.


Takav mjesni tarif (Lokaltarif) imadu u Hrvatskoj kr. ug.
drž. željeznice, c. kr. povi. južna željeznica, svaka pojedina
vicinalna željeznica, slavonska dravska željeznica i zagreb.-
samoborska,


K tim mjesnim tarifima izdavaju se godimice posebni"
priključci, koji vrijede od 1. siječnja do 31. prosinca dotične
godine, a sadržavaju razne polakšice. K samom tarifu
izdaju se prema potrebi posebni dopunjci.


Za promet između dvajuh i više željeznica izdaju se
savezni tarifi (Verbandtarife — kôteléki dijszabâsok). Od tih
je u nas najvažniji t. zv. „ugarski željeznički savez" zatim
„zapadno ugarski austrijski željeznički savez" „galičko
ugarski željeznički savez" „austro ugarski željeznički savez"
i oba jadranska željeznička saveza za promet sa Trstom i
Rijekom.


U prometu sa Njemačkom imademo sa gledišta šumskog
gospodarstva važni tarif, koji se zove „Sjevero-njemačkougarski
promet" (Norddeutsch-ungarischen Verband- Eisen
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 114 bangiitertarif
Teil II. Heft 3. Bestimmungen und Frachtsatze
der Ausnahmetarife 30, fur Holz und 31. fur Barke iRinde).


Sa južnom Njemačkom ugovorena su za promet sa
drvom dva savezna tarifa i to pod naslovom „Siiddeutschungarischer
Verkehr" Eisenbahngutertarif Teil II Heft 5 i
Heft 6. Oba sveska bave se otpremom drva i kore (Ausnahmetarif
30. und 31).


Za promet drva i kore sa Švajcarskom izdan je unutar
austo ug. švajc. želj. saveza (Oesterr. ung. schweizerischer
Eisenbahnverband) — t. zv. iznimni tarif pod naslovom
„Promet sa Ugarskom" „Tarif Dio IV. svezak B." Izim toga
imademo još dalnje tarife za otpremu drva u prometu sa
Italijom, Belgijom, Nizozemskom i t.d.


II. dio.
Klasifikacija robe.


Brz a roba . (Otprema). U pogledu uporabe tarifnih
stavka uvrštuje se brza roba u razrede obične i snižene
brze robe.


Između proizvoda šumskog gospodarstva, ako se kao
brza roba otpremaju, uvrštuju se u razred:


Snižene brze robe: jagode brusnice (Heidelbeere),
brekinje (Eberesche), bazge (Hollundebeere), žutike,
(Berberitzenbeere), borovice (Wachholderbeere), šipak, (Hagebutte),
ogrozda (Stachelbeere), duda (Maulbeere), trnula
(Schlehe), maline (Himbeeren, môlma), mahovnice (Moosbeere),
ribiz (Johannisbeeren), jagode (Erdbeeren) i kupine (Brombeeren),
nadalje šumske biljke ij ključeci, Steklinge), kesten,
šumska drveća, božična drvca, ubijena divljač.


Teretn a roba . (Otprema). Za teretnu robu opstoje
u pogledu uporabe tarifnih stavaka slijedeći razredi : I. razred,


II. razred, A, B i C razred za tovar po vagonu, 1., 2. i 3.
posebni tarifni razred, te razred opsežne robe. Osim ovih
ima kod kr. ug. državnih željeznica iznimni h tarifa, iz


ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 69     <-- 69 -->        PDF

- 115


među kojih se za proizvode šumskog gospodarstva osobito


I. i II. iznimni tarif uporabljuje.
Kako su šumski proizvodi u one razrede uvršteni vidi
se iz dolnje skrižaljke. Primjećuje se ali, da u ovoj skrižaljci
nije uvrštena roba spadajuća u I. razred teretne robe;
Oni šumski proizvodi dakle, kdji u tu skrižaljku
nisu uvršteni, imadu se smatrati, da spadaju u


I. (redoviti) razred teretne robe. Za ove imadu se
platiti u tarifnoj skrižaljci III. pod I. razredom teretne robe
naznačene pristojbe.
Za robu uvrštenu u II. razred, predanu u bilo kakovoj
množini, uporabljuju se pristojbama stavke ovog razreda.


Za robu uvrštenu u razred A. uporabljuju se stavke
ovog razreda samo u slučaju, ako se po tovarnom listu i
vagonu najmanje sa 5000 kg. predaje.


Ako se po tovarnom listu preda od 5000 kg. manja
količina, imadu se i za robu spadajuću u ovaj razred platiti
pristojbe II. razreda. Na taj način zaračunata pristojba ali
ne može biti veća od pristojbe zaračunate za 5000 kg. po
stavkama razreda A.


Pristojbene stavke razreda B i C, te 1. i 2. posebnog
tarifa, uporabljuju se kod robe uvrštene u ovaj razred samo
onda, ako se po tovarnom listu i vagonu najmanje u težini
od 10.000 kg. predaje, ili ako se pristojba za tu težinu plati.
Stavke 3. posebnog tarifa pako uporabljuju se samo onda,
ako se za robu uvrštenu u ovaj razred plati pristojba za
cijelu tovarnu težinu na raspolaganje stavljenog vagona.


Kod jednog dijela robe uvrštene u razred opsežne robe
uporabljuju se pristojbene stavke ovog razreda, predala se
ista u bilo kakovoj količini, kod drugog dijela takove robe
pako samo u onom slučaju ako se preda količina manja
od 5000 kg. (Koja je šumsko-gospodarska roba u koju hrpu
uvrštena može se iz dolje navedenog izkaza razabrati).


Iznimni tarif I. (kod kr. ug. držav, željeznica) uporabljuje
se samo za potpuni tovar vagona. U slučaju predaje
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 116 —


rriahje količine updrabijuju se između pristojbenih stavaka
prednavedenih razreda pristojbene stavke onog razreda, u
koji je dotična roba prema slijedećem izkazu uvrštena.


-T o isto vrijedi za iznimni tarif II.


Konačno držimo, da je još nuždno spomenuti pogodovne
pristojbe, koje se od slučaja do slučaja u „Vasuti
es kôzlekedési kôzlôny-u" oglašuju.


Glede šumsko-gospodarskih proizvoda je izkaz klasifikacije
robe slijedeći:


K 1 a s i f i k a c i j a


po tovarnom listu i


vago nu za količinu


0 i najmanje


po tovarnom
listu 10.000 kg., do>
5.000


Vrs t rob e za količinu tično u slučaju
manju od plateža pristoj53
5000 kg. kg. ba za tovarnu
težinu vagona.


F. 2. Obruči drveni, za bačve (u svjež-
2. posebni
II. A. tarif.
B.
6, J ago de svježe i sušene: brusnice,
brekinje, bazge, žutike, borovice, šipka,
ogrozda, murve, trnulje, maline,
makovnice, ribiza, iagode, kupine
(samo pakovane) ... . II. A. A.
C. 15.
Šišk e (gallus) (u većoj količini od
5000 kg. preuzimaju se nepakovane
samo na temelju („očitovanja") 11. A. A.
C. 19.
Trije slo: Šiške, Šiške samlivene
(preuzimaju se samo pakovane)- II. A. B.
D. 3. Orasi (samo pakovani)
II. A. A.
F. 20. Šumsko drveće (preuzima se
11. 11. II.
Šumsko sjemenje (I. Sjemenje)


F.
1. Drvo, i to: stabla, grede, brvna,
klade, daske (poslijednje i blanjane,
utorene, sa vezom providene, provrtane
ili inače pridjelane) i okrajci takovih
vrsti drveća, koje se u šumskom
i poljskom gospodarstvu srednje
Europe ne goje, n. pr.
amerikanski (t. z. crni) orah,
bruyer — drvo,
Cedrovina,
Citronovina,
ebanovina,
eucalyptus-drvo,
grenadilla-drvo,
gnajak-drvo,
: : :...


jakaranda-drvo,
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 117 —


Klasifikacija


Vrs t rob e
po tovarnom
listu
za količinu
..
manju od
5000 kg.
mahagoni-drvo,
drvo naranče,
pitschpine-drvo,
Simšir-drvo (Buchsbaumholz),
satin-drvo,
teak drvo,
(preuzima se i nepakovano)
Drvo za bojadisanje (Farbhôlzer)´
vidi isto .
Quebracho-drvo, vidi trij e sl o
(Gerbstoffe)
Robu iz ovih drva, vidi pod stavkom
F.-7.
Drv o (izuzevši vrsti drveća spadajuća
pod stavku F.-l.\ i to :
a) deblo vina i motke (Stammund
Stangenholz), drvo za celulozu
(Schleifholz), i grubo otesano, cijepano,
ili razkomadano (gerissen), cijepanice
i oblikovina, sve preko 2-5 m.
duljineb>
bačvars o drvo (dužice, dna),
drvo za obruče (providjeno i sa zarezima
te vezovima), košaračka vrba
(takodjer guljena kao i cijepana)
c) piljeno drvo
1. bridno, i to :
grede, zožnici, letve, tračci (izuzevši
utorene letve, Kehlleisten),
2. široko, i to:
brvna, mosnice (Planken) daske, ove
poslijedne također blanjane i utorene,
3. frizi (daščice) u sirovom stanju,
nadalje das´. e za pod. ove poslijedne
također blanjane i utorene
d) kemički preparirano drvo, n. pr :
brzojavni stupovi i tome slično
ej drvlje za obrt i industriju (Hôlzer
fur den Handwerks u. Industr ebe-
II.
irieb), okviri za kutije (Schachtelrander),
žica iz drva (Holzdraht),
triješće (Holzspane) (izuzevši hoblinje,
Holzabfallspane),
drvo za instrumente (daske, dna za
instrumente),
gobelje (tfadfelgen),
palci,
stijene kutija (Kistenwande), razumin
; i i ovan o pod stavku F. 3. ´.....


po tovarnom listu i
vagonu za količinu
od najmanje


10.000 kg., do5.000
tično u slučaju
plateža pristojkg.
ba za tovarnu
težinu vagona.


A.
2. posebni
tarif.
2.
posebni
tarif.
A.
2. posebni
tarif.
A.
2. posebni
tarif.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— 118 —
Klasifikacija


te


>


F. 3.
Vrst robe


f.) spadajuće iz pridelanih daščica


priugotovljene sastavne dijelove ku


iija (škrinja), i u svežnjima (garniture


kutija (škrinja),
kundaci za puške, grubo izrađeni,
drvo za oruđe i za kolare (Schirr- u.


Stellmacherholz),
obruči za sita,
obrubi za sita (Sieblaufe, Siebreifen,


Siebgargen),
daske kištrah za cigare (Zigarenkis


tenbretter),
držala za metle,
nadalje u označenu svrhu grubo pri


ređeno drvo, u koliko nije sastav


ljeno, te se ne može smatrati kao go


tovi sastavni dio kojeg uporabnog


predmeta. Ovamo spadaju i grubo


pridjelana drva za držala lopata,


oruđa, bičeva, štapova i kišobrana
(preuzima se i nepakovano).


Daščice za žaluzije, utorene letve
(Kehlleisten), rouleaux-šipke, frizi (daščice),
blanjane, utorene, vidi drvna
roba; hoblinje vidi piljevina
(Holzabfallspane siehe Holzsagespane).


Drvo, (izuzevši vrsti drveća spadajuće
pod stavku F. — I), i to:


a) deblovina i motke (Stamm- u. Stangenholz),
drvo za celulozu (Schleifholz),
grubo otesano, cijepano ili razkomadano
(gerissen), cijepanice i oblikovana
sve do doljine od 2-5 m.-


b) korenje, panjevi, kvrge (VVurzelholz,
Stockholz, Stubben- u. Stuckerholz)c) šiblje (Reiserholz) (šiblje za metle,
kiće i u svežnjima) granjevina,
fašine i gužve za splavi


d) željezničke podvlake, sirove i
inpregnirane
e) okrajci, otpadci kod pilenja drva,


t. j . najviše sa tri strane po duljini
piljeno drvo, i u svežnjima
f) šipke i daščice (izuzevši daščice
za instrumente) od četinjača, od mehkih
listnjača, kao iz brezovog, johovog,
topolo vog, lipovog, vrbovog
drva> nadalje iz bukovog drva (i sa


po tovarnom listu i


vagonu za
količinu


od najmanje
po tovarnom
listu


10.000 kg., doza
količinu


tično u slučaju


5.000


manju od


plateža pristoj


5.000 kg.
be za tovarnu


kg.


težinu vagona.


A.
2. posebni
tarif-
C.
II. A.
II. A. C.
II. A. C.
II. A. c.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 73     <-- 73 -->        PDF

119


Klasifikacija


Vrst rob


kružnom pilom piljeno) do duljine od
I-25 m. i debljine od 20´",´«., neutorene,
neblanjane; za izvoz iz carinskog
područja obih država austro-ugarske
monarhije i blanjane


g) drvo za celulozu (Schleifholz) i
cijepano ili razkomadano (gerissen)
preko 2 5 do 7 m. duljine, kod duljine
od 4 do 7 m. sa najvećim promjerom
od 22 cm mjereno na tanjem "kraju
bez kore, u slučaju narudžbe i izradbe
po tuzemnim tvornicama celuloze ili
tvornicama drvenina (Holzstoffabriken)
i ako je na takove tvornice adresirano


h) drvene kocke za tarac, i impregnirane


(preuzimaju se i nepakovane).
Cijepanice i oblikovina, korenje, panjevi,
kvrge (Wurzelholz, Stubben-
Stuckerholz), šiblje (Reiserholz), granjevina,
otpatci kod piljenja drva,
drvo u svežnjima (Bundholz), okrajci
i svakovrsni otpadci do duljine od
l-2 m. može se i sa oznakom „ogrijevno
drvo" predati. Za ovo uporabljuje
se na kr. drž. željeznicama kod
otpreme do 250 km. I, a na veću
udaljenost II. iznimni tarif.


Daščice za instrumente, vidi drvo
za instrumente, rezonanc-drvo pod
stavkom F.-2. točkom e).


Drvo, za rudničke svrhe, i to:


a) upornice, stupovi, podsjeci i t.d.
ako promjer na tanjem kraju bez kore
mjeren ne premašuje 24 cm., kao i
okrajci sve do duljine od 7 m.


b) tanke daščice do duljine od l´5m.
(preuzimaju se i nepakovane).


Za rudničko drvo, ako se na jednom
vagonu (bez sjegurnostnog vagona)
otprema, te ako je adresirano
na koje ugarsko rudničko poduzeće
uporabljuje se na kr. ug. drž. željeznicama
I. iznimni tarif.


Drvenin a (Holzstoff), vlažna ili
suha i u obliku ljepenke (Holzstoff-
Pappe)
(Od 5000 kg. veća količina preuzima
se nepakovana).


po tovarnom listu i


vagonu za količinu


od najmanje


po tovar


nom listu


10.000 kg., doza
količinu


tično u slučaju


manju od 5.001)


plateža pristoj


5n00 kg.


ba za tovarnu


kg.


težinu vagona.


A.
A. C.
A. C.
.. C.
.. C.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 120 —


Klasifikacija


ce Vrst robe


>


ca


..


F" 7. D r v n a r o b a, i to :


a) drveni čavli,
drveni cveki,
lađarski čavli (klini),
čepovi za bačve,
okviri za sušenje opeka,
vesla za splavi,
drvna daska (šimla)


b) frizi (daščice), blanjani, utoreni
(genutet oder gefalzt)
Frizi (daščice) u sirovom stanju
vidi drvo pod stavkom F.-2. točk. 3. c.


c) obična drvna roba u koliko pod
gornjim točkama ili pod inim stavkama
klasifikacije nije navedena (izuzevši
močenu (gebeizt), bojadisanu, sa firnisom
mazanu, pokoštenu, politiranu,
pozlaćenu, posrebrenu i pobrončenu
drvnu robu) također u svezi sa neplemenitim
kovinama, i to naročito
vrata, dovratnici, kao i prozorski okviri
i prozorska krila, bez stakla, podmazana
ili i impregnirana, nepakovana
ili u okvirima od letava,
ormari za elemente akumulatora i bojadisani
sa običnom uljenom bojom,
drveni kabli, novi,


drvene kace i ino kuhinjsko posudje,
drvene brente, nove
drveni stolci, nerastavljeni, ili koji se
ne mogu složiti (unzerlegte oder nicht
zusammenlegbare),
pletivo iz drva u balama (Holzspangeflecht
in Ballen)
pletivo od vrbe, plosnato, bez daljne
izradbe, svakovrstni strojevi, sastavljeni
ili razstavljeni (izuzevši poljskogospodarske
strojeve), kao i ino oruđe
(izuzevši oruđe za oranje),
rouleaux-šipke
utorene letve (Kehlleisten),
drveni kalupi obični, također sa voskom
osvjetlani,
ručna kolica, risače daske,
daščice za žaluzije, tačke,
ograde također bojadisano (Zug


schranken, auch gestrichen)
(Pakovanje prema vrsti robe)


F. 7. a. Drvni briquetti (briqueti iz drvnih otpadaka
kao iz piljevine, hoblinja, izlu.
po tovarnom listu i


vagonu za količinu


od najmanje


po tovar


10.000 kg., donam
listu
za količinu


tično u slučaju


manju od 5.000


plateža pristoj


5000 kg.


ba za tovarnu


kg.


težinu vagona.


II.
A. 2, posebni
tarif.
II. A. B.
A.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 75     <-- 75 -->        PDF

— 121 K
I a s i f i k a c ja


po tovarnom listu i
vagonu za količinu
od najmanje


po tovarnom
listu 1


10.000 kg., doJ*
Vrst robe za količinu


T..000 tično u slučaju


>
manju od


plateža pristoj


3
5000 kg.
ba za tovarnu


kg.
težinu vagona.


ženog bojadisarskog i strojarskog
drva) .... 11. A.


c.
(Preuzima se nepakovana i količina
veća od 5000 kg.)


F.
8. Biljk e (i ključeci, Sterklinge):
šumske biljke i biljke voća, kao i inih
koristnih rastlina, n. pr. biljke vinove
loze, ribiza, ogrozda, divljeg kestena,
košaračke vrbe, pakovane u sanducima
ili u svežnjima svezanim drvenim
obručima ili žicom II. 11. II.
Na kr. ug. drž. željeznicama uporabljuje
se razred A,, kod predaja bilo
kakove količine brze ili teretne robe.


F. 8. a. Pilje vina i otpadci potičući od
pilenja, blanjanja i t.d. II. A. 3. posebni
Za piljevinu se uporabljuje na kr. tarif.
ug. drž. željeznica I. iznimni tarif.
(Preuzima se nepakovana i veća
količina od 5000 kg.)


F.
9. Drvna vuna (Holzwolle) (drvna
vlakna i konopi iz vune (vlakna) II. A. C.
(Preuzima se nepakovano i količina
veća od 5000 kg.)


F. 10. a. Drvene bačvice i posude i Holzfasschen
u. Holztonnchen).
a) nove II. A. C.


A. A. C.
(I nepakovane).
F. 10. b. Drvni o dp at ci, kuhani kod
II. A. C.
(I nepakovani).
F.
10. d. Drveni sanduci, obični, u svežnjima,
ili sa letvama ili sa daskama
A.
pakovani
II. A.


F. 11. Drrno brašno (Holzmehl, Holz-
C.
sagemehl) II. A.
(Preuzima se i nepakovano u količini
većoj od 5000 kg.)


F. 12. Drvno vapno (unreiner Holzessigsaurer
Kalk).... .. . II. A. B.
(Samo pakovano)


F.
14. Drvna staničnina i staničnina
od slame Holzzellstoff u. Strohzellstoff,
Cellulose) i to :
II. A. C.
a) vlažna


b) suha u pločama, lukovima i u
svitcima, ako su tako prošupljeni, da
se za papir ili ljepenku ne mogu više


II. A. C.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 76     <-- 76 -->        PDF

122


Klasifikacija


ce


>


F. 16.
F. 17.
F. 1!
F. 20.
K. 39
F. 21.
F. 33.
F. 38
G. 5.
K. 39.
G. 15
E. 3.
K. 35.
Vrst robe


c) suha u pločama lukovima ili
svitcima ako nisu prošupljeni na način
naznačen pod točkom b)
(1 nepakovano).


Drvna žesta (Methylalkohol)


Drvni ugljen, samliven ili zrnast,
ugljevština (Holzkohlenlôsche)
5000 kg. preuzima se nepakovano.


Drvni
briquetti, i to:


a) nepakovani


b) pakovani


5000 kg. preuzima se i nepakovano.


Stabla, živa, i božična drvca
Biljke također i ključeci (Stecklinge):
biljke voča i šumske biljke, kao i
biljke inih koristnih rastlina, vidi iste.
**Otprema po komadu izključena.
Na kr. ug. drž. željeznica uporabljuje
se kod predaje od 10.000 kg. razred C.


Jelovi izvadak u kapljivom
ili sušenom stanju (pakovan)
Češer i (preko 5000 kg. nepakovani
i bez očitovanja)


Zemlj a obična za polje, zemlja
za vrt, klilo, humus, pijesak, brašno
od vapnenca, ilovača, porcelan-zemlja,
kaolin (preko 5000 kg. nepakovano
bez očitovanja, za istovarivanje pako
mora se preuzimatelj brinuti)


Furnir i (svezani, bez očitovanja)


Vrbove šibe na ug. drž. željeznica:
neguljene
guljene


Keste n pitomi (maroni) (samo
pakovan)
divlji ....


Izvadak iz kestenovog drva
(samo pakovan)


Smola burgundska, bijela, smrekova,
žuta, pivovarska (Brauerharz-
Pech\ kolofonium (preko 5000 kg.
nepakovano, ali u pokrivenom vagonu)


Klija (Raupenleim) (samo pakovana)
Kora (od drva) sirova .
samlivena ili umanjena


Sirova strojarska kora preuzima se


u potpunom tovaru vagona i nepa


kovana,
predavaoc pako mora vagon


po tovarnom
listu
?.a količinu
manju od
5000 kg.


II.
II.
objamno


**


II.
II.
II.
II.
II.
II.
B.
A.
II.
II.
II.
11.
II.
objamno
II.
po tovarnom listu i
vagonu za količinu
od najmanje


10.01.0 kg., do5.
UO0
tično u slučaju
plateža pristojba
za tovarnu


kg.


težinu vagona.


A. B.
A. A.
A.
3. posebni
tarif.
A. C.
A. B.
A. B.
A. C.
3. poseb. tarif
na ug. držav,
željeznica II.
iznimni tarif.


II.
B. B.
A. IV. iznim. tarif
II. H.
B.
A.
A. A.
A. C.
A. C.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 77     <-- 77 -->        PDF

— . —


Klasifikacija


po tovarnom listu i
vagonu za količinu
od najmanje


po tovarnom
listu


10.000 kg., doVrst
rob za količinu


tično u slučaju


manju od 5.000


plateža pristoj


5000 kg.


ba za tovarnu


kg.


težine vagona.


pokriti te se brinuti za izkrcavahje i


:i. poseb. tarif


Ukrcavanje.
ug. držav.


naK; 62, Kame n .. svakovrstno lomljeno željeznica


kamenje
A. 11. iznim. tarif


M. 4 S j e tri e, šumsko sjemenje (samo
pakovano) II. ii.
Ako se šumsko sjeme i hrastov žir
u šumsko-gospodarstvene svrhe otprema
te ako se to dokaže propisno
izpostavljenom i tovarnom listu priložit
se imajućom oblastnom narudžbenicom,
dotično narudžbenicom
providjenom oblastnom zaporkom,
računaju se na kr. ug. drž. željeznicama
pristojbe po slijedećoj klasifikaciji
:


a) za šumsko sjemenje i
hrastov žir predan kao brza roba
u kakovoj bilo količini stavke snižene
brze robe; bi za šumsko
sjemenje prodano kao teretna
roba u slučaju kol čine manje
od 5000 kg. iznimni tarif III. a), u
slučaju predaje od najmanje 5000 kg.
po vagonu i tovarnom listu pako
stavke razreda A.


M. 6. Ž i r (preko 5000 kg. nepakovan i
A.
A.
bez očitovanja)
(Olede hrastovog žira u svrhu šumskom
gospodarstva vidi stavku M. 4).


M. 21. Vapno, živo (preko 5000 kg., za
ukrcavauje i izkrcavanje brinu se na ug. drž. želj
stranke) ......... I. iznim. tarif.
M. 25. Lješnjaci, kao orasi (vidi stavku
D. 3.)
Vinogradsko kolje dugačko
najmanje 1 metar, a najviše 3 metra,
debelo najviše 8 cm.; kolje iz tvrdog
drva mora biti na jednom kralju zana
ug. drž. želj
šiljeno II. A. I. iznim . tarif.


T. 8. Gub a (svezana)
II. II. II.
K. 39. Hrastov izvadak (Taninextract)
u kapljivom ili sušenom stanju A. ..
T.
31. Trese t (i prešan, tresetne opeke)
tresetni nastor i tresetni prah (preko
5000 kg. bez ečitovanja, predavatelj
pako mora vagon pokriti) A. 3. posebni
Ogrijevno drvo vidi stavku tarif.
F.-3.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 78     <-- 78 -->        PDF

124


Tarifne skrižaljke kr. ug. državnih željeznica.
Na kr. ug. drž. željeznicama su vozarinske pristojbe, u
kojima je sadržan i otpremni porez, ustanovljene za 100 kg.
od 10 do 10 kilometara.
Na taj način ustanovljene pristojbe pokazuje slijedeća
skrižaljka za razne razrede robe i udaljenosti.


Tarifna skrižaljka za otpremu brze i teretne robe.


o U razred II-, U III/


1 *~.


O
a) ! b)


V) o A. I II. IV.


.
>
cd
B. liH li U U


o O
sabir. roba


.


T3
2 := I


Kilo´
Zce cđB eu . W -po tovaru aâS


C CD >N
S1. !!li .. iznimni tarifi


"" O vagona rj J â :


metara
5 S´S "* ~ ««
O


spadajuća


brza roba
(otpr ema) teretna roba (otprema)
pristojba za 100 kg. u filirima


1 —10 71 50 50 45 60 28 19 16 23 13 13 .38 36 26
11-20 107 69 69 59 90 38 25 21 3(1 16 15 54 49 36
21—30 145 89 89 73 120 47 32 25 37 20 17 68 60 43
31—40 182 108, 108 89 149 58 3« 3,0 45 24 21 82 73 : 52
41-50 220 128 128 103 179 67 45 34 52 28 24 98 | 85 60


S1-60 258 147 147 117 20« 77 5ii 39 59 32 26 112 98 69
61-70 299 169 169 134 241 88 58 45 6« 36 30 129 111 78
7I--80 341 192 192 151 273 99 64 50 76 39 33 145 1 125 89
81—90 383 214 214 167 306 110 72 54 «4 43 37 162 138 98
91-100 424 236 236 184 33« 120 78 59 91 47 39 179 153 107


101 —110 465 257 257 199 371 130 85 64 99 51 43 193 166 116
111 — 120 504 277 277 214 401 141 91 69 106 55 46 207 177 125
121-130 544 297 297 229 431 150 98 73 114 59 49 220 189 133
131-140 582 318 318 244 461 159 103 78 120 62 52 234 202 142
141 — 150 621 338 338 259 491 169 110 82 127 65 55 247 214 150


151-160 660 359 359 275 520 179 115 88 133 69 58 262 227 159
161-170 699 379 379 289 550 188 121 93 141 73 62 275 238 167
171 — 180 738 400 400 305 580 198 128 97 147 76 64 289 251 176
181 — 190 777 420 420 319 610 207 133 102 1.54 80 67 j 302 263 184
191—200 816 441 441 335 641 216 140 106 160 84 69 316 276 193


201—210 852 459 459 349 670 225 145 110 167 86 73 329 288 201
211—220 886 475 475 362 697 234 150 114 172 90 76 341 298 207
221—230 918 492 492 376 725 242 155 117 179 93 78 353 309 214
231-240 952 509 509 389 752 2.50 160 121 184 95 «1 366 320 221
241—250 986 524 524 403 779 259 166 124 189 99 84 377 331 228


251—260 1018 541 541 416 «06 267 171 128 194 1112 86 390 342 234
261—270 1052 557 557 431 834 275 176 132 199 104 «9 402 353 241
271—280 1086 574 574 444 861 , 283 181 134 206 107 91 415 363 249
281-290 1118 591 ! 591 458 888 : 292 186 138 211 111 94 427 375 255
291—300 1152 606 006 471 916 299 192 142 216 114 97 440 385 262


301—310 1186 623 623 485 943 ´ 307 197 146 2211 116 99 452 397 268
311—320 1219 639 639 498 970 316 202 149 227 120 102 465 407 276
321—330 1252 656 «56 513 998 324 207 153 2331 123 104 476 418 283
331—340 1286 673 673 526 1025 332 212 156 238 125 107 488 429 289
341—350 1319 688 688 540 1052 341 218 160 244 129 110 501 440 296


351-360 1352 705! 705 553 1079 349 223 163 249 132 112 513 452 303
361-370 1386 721 721 567 1107 357 228 167 254 134 115 ! 526 462 310
371—380 1419 738 738 .580 | 1134 364 233 171 260 138 117 537 472 316
381—390 1453 754 754 595 1161 374 238 175 266 141 120 550 484 323
391—400 1486 770 770 608 1189 381 244 177 271 143 123 562 494 331


1 1


1. U stavkama ove tarifne skrižaljke je već sadržana rukovodna pristoj ba.
K pristojbama ima se još pribrojiti m o st a r i n o u slučaju prometa preko želijezničkog
mosta Budapešta-Ferencvaros, nadalje posebn e pristojn e ako glede kakovog prometa opstoje.


2. Pristojbe ove tarifne skrižaljke upotrebljuju se samo u onim odnošajitna, glede kojih postoje
postajni ili ini tarifi.
Svaka vicinalna željeznica ima svoje posebne tarife, koji se ali bitno ne razlikuju od ovih.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 79     <-- 79 -->        PDF

- 125


Obračunavanje cijele pristojbe. Pristojba
se sastoji iz vozarine i nuzgrednih pristojba. Vozarina je
ona svota, koja se dobije pomnoženjem pristojbene stavke
sa težinom. N u z gr e d n e (često promjenljive) pristojbe
supako: pristojba za izkrcava nje i ukrcavanje
u kola (za svakih 100 kg. 2 fil., ali za svaku pošiljku
najmanje 5 f. , pristojba za ukrcavanje u vagon,
dotično izkrcavanje iz vagona prema tome,
da li je po pristojbeniku dužna stranka krcati, a na mjesto
nje to željeznica obavlja ipo 100 kg. 2 f.), pistojba za
dizalo, ako se radi o otpremi tako teškog predmeta, koji
se mora pomoću dizala krcati po 100 kg. 4 f., ako pako
na predatnoj postaji ne ima dizala, već ga se mora iz druge
postaje dopremiti, valja prigodom narudžbe dizala kao predujam
doložiti 20 K. ; pristojba za vagu: kako kod
brze, tako i kod teretne robe po komadu iznaša za 100 kg.
4 f., kod robe po vagonu pako za vagon mjeren na tračničkoj
mostnoj vagi 1 K 20 f.


Pristojba za brojenje. Ova postoji samo kod robe
po vagonu, te se može zaračunati 10 f. za svakih započetih
10 komada, nu za svaki vagon najmanje 1 K., ali najviše
4 K. Pristojba za predatnicu i biljegovinu iznaša
za svaku pojedinu predaju, dakle za svaki tovarni list 10,
dotično za biljeg 10, dakle ukupno 20 f.


Ležarina i ležarinski doplatak. Iznaša kod brze
robe na dan i po komadu 10 f., kod teretne robe za takove
pošiljke, koje se mogu na otvorenim kolima otpremati i koje
mogu na odredišnoj postaji na otvorenom skladištu stajati
na dan za 100 kg. 2 f., kod inih šumsko-gospodarskih sirovih
proizvoda, ili za izrađene takove obrtne proizvode, kako
kod predaje, tako i kod izdavanja, na dan za 100 kg. 6 f.


Pristojba za dangubu vagona. Ova se dešava
samo kod ukrcavanja ili izkrcavanja robe po vagonu. Za
ovakovu predat se imajuću robu imadu se vagoni unaprijed
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 80     <-- 80 -->        PDF

— 126 naručiti,
te ako je željeznica narudžbu i sa ovom istovremeno
po stranki uplatit se imajuću kaparu od 9 K 60 f.
primila, dužna je vagon točno do naručenog roka postaviti ;
u protivnom slučaju dužna je naručitelju platiti odštetu u
iznosu pristojbe za dangubu vagona. Prihvaćena narudžba
vagona je dakle dvostrani ugovor.


Da se ali tim načinom na razpolaganje stavljeni vagoni
na dulje vrijeme prometu ne oduzmu, vlastna je željeznica
ustanoviti rok za ukrcavanje, dotično izkrcavanje, a u slučaju
prekoračenja istog dužna je stranka za svaki sat i
vagon platiti 40 fil. pristojbe za dangubu.


Navesti ćemo nekoliko primjera, da se pokaže uporaba
tarifni skrižaljka.


1. Vagon ogrijevnog drva predaje se na udaljenost od
45 km.
Iz stavke F.-3. vidimo, da se za isto plaća po razredu C
(što
je isto kao 2. posebni tarif) od 100 kg. 34 fil.
Za 10.000 kg. ću dakle platiti 34 krune.


2. Ako predamo 1 hvat drva (2000 kg.) platit ćemo po
stavci II. t. j . 100 fil. po 100 kg. ili za cijeli hvat 100X20=
20-60 kruna.
3. Ako predamo 1 hvat drva brzovozninom (eilgut) platit
ćemo po stavci obična brza otprema t. j . 220 fil. po 100 kg.
ili za cijeli hvat 220. 20=44 kruna.
Osobne vijesti.


Njegovo c. i apostolsko kraljevstvo Veličanstvo blagoizvoljelo
je Previšnjom odlukom od 19. siječnja 1917 premilostivo
odobriti, da se Stevo Lu kač, šumarski nadsavjetnik. na njegovu
molbu premjesti u trajno stanje mira. (Sarajevski list od 14.


II. 1917.)
Njegovo c. i apostolsko kraljevstvo Veličanstvo blagoizvoljelo
je Previšnjom odlukom od 15. siječnja 1917. kr. šumarskom nadinžiniru
Beli Zudoru , prigodom njegova umirovlenja na vlastitu molbu,
u znak priznanja dugogodišnjeg, vjernog i korisnog službovanja,
nnjmilostivije podijeliti naslov šumarskog savjetnika.


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je kr. šumarskog racu