DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 101 Kola
za otpremu teretne robe dijele se u glavnom u
zatvorena kola i otvorena kola, sa visokim i niskim stranama
ili bez takovih (Plateauwagen). Oznaka (kategorija), koja se
bilježi slovima na kolne strane je kod pojedinih željeznica
razna, te ne može interesovati stranke, koje i onako u smislu
poslovnih pravilnika (§ 63. III. (2) ne imadu pravo zahtjevan´
kod naručivanja kola, niti kola određene tovarne nosivosti,
niti određenog prostora ili takove posebne konstrukcije
(Spezialwagen).


Zatim se dijele kola u onakova, koja mogu prelaziti na
strane pruge, imenito one, koje pripadaju društvu njemačkih
željezničkih uprava i koja se tek u mjesnom prometu
mogu upotrijebiti. Kola prve vrsti označena su na strani jednim
T (transito kola).


Kod naručivanja kola na postaji gđe se kani tovariti,
ima se navesti samo vrst robe, približna težina robe i odredišna
postaja, na koju se roba želi otpremiti, te dan kada
se misli tovariti. Tom prigodom ima se u ime jamstva kao
kapara za svaka kola platiti kolnu stojarinu (Wagenstandsgeld)
za jedan dan (K 9´60).


Generalna oznaka za zatvorena kola je kod nas slovo
G, za otvorena kola u koja se redovito tovare daske, ugljen
i slično, te imadu strane visoke bar 80 %, slovo K, (za one
sa niskim stranama, koje se mogu djelomično skinuti slovo


I. Dalnje oznake odnosno slova „In" „Ik" „Ih" „Kh" i t.d.
označuju tehničku izvedbu odnosno uporabivost kola za onu
ili ovu svrhu. Ovamo spadaju kola sa 3, 4 i više osi, (do
16), te 15 20 30 40 i više tona tovarne sposobnosti.
Uz broj kola je upisan i vlasnik odnosnih kola t. j .
željezničko poduzeće, kojemu pripadaju kola. To su obično
početna slova protokolovanog imena dotične željeznice, ali
se napisu i potpuna imena. Tako su kola, koja su vlasnost
kr. ug. drž. željeznica, ili po njima uzeta u najam, označena
sa M. Â. V. (magyar âllam vasutak).


Kola c. kr. austr. željeznice (K. k. ôsterr-Statseisenbah