DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 112 —


pada pod drugu željezničku upravu. Ovamo se n. pr. kod
kr. ug. drž. željeznica broji prelaz ne samo na susjednu


c. kr. povi. južnu željeznicu, nego i na svaku vicinalnu željeznicu,
makar istom upravljaju kr. ug. drž. željeznice. Tako
će n. pr. stavke mjesnog tarifa kr. ug. drž. željeznica, sadržane
u istom tarifu pod naslovom „Zagreb S. B. transito"
(„Zagreb D. V. âtmenet") Ubergang), vrijediti samo u onom
slučaju, ako se sa koje postaje sadržane u odnosnim tabelama
(Stationstarif-âllomâsi dijszahâs) otprema roba na koju
postaju c. kr. povi. južne željeznice, ili vicinalne željeznice
Čakovac — Zagreb.
Mjesni cijenik sadržaje i već spomenutu deklasifikaciju
i to već prema opsegu dotične željeznice jednu generalnu


(n. pr. za drvo, sol, ugljen i t.d.) i jeduu specijalnu, za pojedine
artikle i relacije, za koje onda vrijede iznimni tarifi
mjesnog tarifa ili prometa. Zatim su u njemu sadržane redovite
i izvanredne rukovodne pristojbe, koje se računavaju
na pojedinim postajama ili kod prelaza stanovitih naprava
(n. pr. peštanski mostovi), te doknadni dobavni rokovi, koji
se imadu priračunati redovitim dobavnim rokovima, ako roba
prelazi s jedne pruge na drugu. Ti naknadni dobavni rokovi
iznašaju najmanje V« dana (6 sati), a ima i takovih,
koji iznašaju 2, 3, 9, a i 12 dana (u prometu sa riječnom
postajom Obrenovac za pošiljke šljiva i pekmeza).
U mjesnom tarifu sadržani su i propisi, koji se uporabljuju
u slučaju kada koja stranka tovari robu bilo koje
vrsti na otvorenoj pruzi. Obično se o tom tovarenju sklapaju
između željeznice i stranke posebni ugovori, u kojima se
prema mjesnim prilikama nadopunjuju ustanove sadržane u
mjesnom tarifu.


U mjesn. tarifu nalazi se nadalje iskaz o postajnim
uredbama t. j . da li su iste otvorene za sav promet brzovozne
i teretne robe, ili tek za tovarenje kolnih tovara brzovoznine,
ili su pako zatvorene u obće za javni teretni promet
(postajališta tovarilišta stranaka i t.d.) — Zatim iskaz o po