DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 82     <-- 82 -->        PDF

— 128
f Ladislav Silagyi. U Budimpešti preminuo je dne 18. ožujka


o. g. bivši upravitelj kr. državne šumarije u Fužinama Ladislav Szilagyi,
kr. šum. inžinir.
Društvene vijesti.


Literarnoj zakladi priposlao je prof. dr. Andrija Petračić svotu
od 30 kruna.v


Izim u Šumar, l´stu br. 1. i 2/1917 javljenih 50 kruna što ih
je gosp. ured otočke imovine općina poklonio umjesto vijenca na
odar pok nadšumara L. Adameka društvenoj Literarnoj zakladi (A.
Borošić) — darovali su u istu svrhu prigodom smrti rečenog nadšumara
još i slijedeći činovnici otočke imovne općine: nadšumarnik
Frau Althaler 6 K, nadšumar Josip Biondić 4 K, nadšumar Ivan Jerbić
4 K, nadšumar Milan Prstec 3 K, šumar Ivan Majstrović 3 K, šumar
Josip Schmidt 3 K, šumar Mihovil Pećina 3 K. šum. vježbenik Venceslav
Radošević 2 K, akcesista Mate Ostović 2 K. Ukupno 30 kruna.


Kao utemeljiteljni član pristupio je našem društvu g. Dušan
Vilkar drvotržac na Sušaku uplativ 200 K, — tom prigodom darovao
je još i društvenoj „Pripomoćnoj i Literarnoj zakladi" svakoj po 25 K.


Za to hvalovrijedno zanimanje za naše društvo te plemeti dar,
neka bude ovime izraženo g. Vilharu najljepša hvala od strane društva.


Dar G. Vjekoslav Bauer nadšumar u m. u Zagrebu darovao je:


Pripomoćnoj zakladi hrv. slav. šumar, društva 15 kruna. Literarnoj
zakladi hrv. slav. šumar, društva 15 kruna, ukupno 30 kruna
na kojem velikodušnom daru neka mu bude ovim putem izražena
najljepša hvala.


Ugledali se u ovaj način podupiranja ciljeva našega društva i
ostali članovi.


Razne vijesti.


Zbog pomanjkanja radnika i voznog blaga razriješuje
se ugovor o dovozu drva. Prije kratkog vremena izreklo je vrhovno
bečko sudište osudu, po kojoj se uslijed sadanje oskudice na
radnicima i voznom blagu, ne moraju ugovorom preuzete obveze o
dovozu drva iz šume izvršiti. U jednom konkretnom slučaju tužila
je jedna trgovačka firma jednog posjednika na odštetu od 5000 K,
što joj po ugovoru nije iz šume dovezao 520 m:i trupaca, nego samo
72 m3. Pred sudom prve instancije pozivao se tuženi na to, da mu
je uslijed oskudice na radnim silama i voznom blagu, po ugovoru
preuzete obveze nemoguće ispuniti. Vlasnik šume, iz koje se pogođena
drvna masa imala izvesti kao svjedok potvrdio je, da se ugovor
između njega i tuženoga zbog navedenih razloga mora razriješiti.


Prvostepeni sud je tužbu firme na odštetu odbio, jer je bio
mišljenja, da se od tuženoga ne može tražiti, da on u svrhu ispunjenje
ugovorom preuzetih obveza izvoz drva izvađa, koje skupo
premetilo (željeznicu, koturaljku itd.)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 83     <-- 83 -->        PDF

— 129 —


Pred prizivnim sudištem zastupnik firme zastupao je mišljenje,
da doduše uslijed nastale oskudice na radnicima i voznom blagu
može ispunjenje ugovora biti nešto teže i sporije, ali da to nikako
ne može biti razlogo n, da se ugovor uopće ne izvrši. Po njegovom
mišljenju jest uzrok neispunjenju ugovora veća cijena drva. Na to
je zastupnik tuženoga odvratio, da je upravo nemoralno što firma
traži od poduzetnika ispunjenje ugovora uz malene cjene drvu, na
koji način se uslijed sve više rastuće cijene drvu na štetu tuženoga
obogaćuje.


Prizivno je sudište ove razloge uvažilo, te priziv tužiteljice odbilo
i prvo stepenu odluku potvrdilo


Pitanje ustanovljenja maksimalnih cijena za drva n
Ugarskoj. O tom pitanju u ugarskom parlamentu dao je ugarski
ministar poljodjelstva Ghillâny ovu izjavu: Određenje maksimalnih
cijena za drvo držim opasnim, jer ne znamo, gđe se sa najnižom
cijenom ima započeti, da li u šumi ili tekju gradu, kamo se drvo doveze?
Vrijeme i prilike izradbe i dovoza drva jesu od tako velikog
upliva na troškove oko dopreme drva, da je vrlo teško odrediti cijenu
drva u šumi, koja se posjedniku šume mora priznati.


Kao najbolje sretstvo za to pokazalo se. da je najbolje vlasni
cima šume priznati stanovite pogodnosti, da oni gradove i javne
urede s drvom opskrbe. Predstojnici ureda i oblasti bili su upućeni, da
u slučaju oskudice na gorivom drvu, mogu isto iz šuma o općinskom
trošku dati dovesti, na koji način su mnogi gradovi i mjesta uz razmjerno
niske cijene bili s drvom opskrbljeni.


Iz zagrebačkog sveuč. botaničkog vrta. Ovogodišnia neobična
zima načinila je u našem botaničkom vrtu prilične štete. Tako
su posve pozebli cvjetni pupovi magnolija, koje će ovog proljeća
ostati bez svog proljetnog ukrasa. Pogotovo je u velike oštetila zima
mnoge ekzotične konifere kao: Abies Pinsapo iz Španije, Abies
Nordmanniana s Kavkaza, Cedrus Libani s Libanona i Taurusa, Séquoia
gigantea, mamut vac iz Kalifornije, Cryptomeria japonica iz
Japana. Većina ovih konifera su već odrasla drveta, od kojih se
mnoge više neće oporaviti. Koliko ima štete među ostalim ekzotama,
neda se još ustanoviti. To će pokazati istom proljeće. Šteta među
koniferama je upravo tolika, da ju možemo označiti malom katastrofom.
(Iz N. N.)


Hrastove šume žirovnjače ili pašnjače. Dne 31. siječnja o.


g. držao je kotarski šumar gradiške imovne općine g. Andrija Perušić
u „Kluba hrvatskih šumarskih akademičara" predavanje o gornjoj temi.
Pozdravljamo nastojanje nekih mlađih šumara i slušača kr. šumarske
akademije, da ovakovim predavanjima iz šumarske prakse dođe
do uže veze i poznanstva između šumara u službi i njihovih budućih
drugova, koji su još u školi.
Šuma i čovjek. O toj je lijepoj i poučnoj temi predavao dne


8. ožujka o. g. gospodin Nikola Pleša Kosinjković, kr. kot šumar
u zagrebačkoj invalidnoj školi. Razloživši kako je opstanak šume u
svakom pogledu prijeko potrebit i za sam opstanak i život čovjeka
predavač je brojčano prikazao površinu šuma u svoj Europi uopće


ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 84     <-- 84 -->        PDF

— 130 —


i napose u našoj domovini prije rata. Prikazao je uzroke, s kojih
nestaje šuma: ogromna i neposredna upotreba drva za ogrijev i razne
građevine, nerazborita šumska sječa i izpaša itd. I elementarne
nezgode počinjaju ogromne štete u šumama. Zatim je predavač prešao
na zdravstveno djelovanje šuma, njihov utjecaj u estetskom pogledu
kao i veliku važnost za ratovanje. Mnogobrojni su slušači
živim povlađivanjem popratili ovo zanimivo predavanje. (Po Nar. Nov.)


Šumske prodaje. 0 posljednjim prodajama hrastovine kod II.
banske i brodske imovne općine, kao uopće na šumske prodaje za
vrijeme rata, osvrnut ćemo se u slijedećem broju.


Udruženje šumoposjednika Galicije. Neki vlasnici velikih
šuma u Galiciji osnovali su nedavno društvo sa ogianičenim jamstvom,
čija uplaćena glavnica iznaša već danas jedan milijun kiuna, a dopunit
će se na tri milijuna kruna. Svrha je tog udruženja, da podigne
šumarstvo Galicije, te ga što više stavi u službu podizanja domovine,
koja je ratom mnogo stradala. Za polučenje te svrhe stavili su si
udruženi šumoposjednici slijedeću zadaću : 1. Podizanje šumske industrije
u opće, a naročito pilana, uz sudjelovanje vlasnika šuma
2 Osiguranje potrebnog drvrog rraterijala za pcdignuće novogradnja
u opće, kao i za potrebu države i autonomnih oblasti. 3. Podupirat
će nastojanja, da se kod svake uporabe drva uvede što veća štednja
odnosno iskorišćivanje. 4. Nastojat će se stegnuti upliv vanjskih
špekulanta na produkciju i trgovinu drvom 5. Uvesti će centralizaciju
za trgovinu posječenog rraterijala. 6. Brinut će se za podizanje novih
komunikacionih sredstava, nadalje pik na, velikih tesarskih radionica te
svega, što će omogućiti racionalnu i ekonomsku exploitaciju šuma.


7. Udruženje će članovima davati stručne savjete i pomoć kod obavljanjaprocjene
šuma, te posredovati kod izradbe nacrta za exploitaciju
njihovih šuma.
Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, odio za narodno gospodarstvo.


Broj: IV—775-1917.


Oglas


U smislu naredbe kr. zemaljske vlade, odjel za nutarnje poslove
od 5. siječnja 1883. broj 21295 .. 1881. obdrzavati će se ispit za
računarsku struku kod gospodarstvnenih ureda imovnih obćiua u
bivšoj hrv. slav. vojnoj Krajini dne 18. i slijedećih dana mjeseca travnja
1917. u šumskom odsjeku kr. zemaljske vlade, odjel za [narodno
gospodarstvo pred povjerenstvom, koje je u tu svrhu [postavljeno.


Oni kandidati, koji se žele podvrći rečenom ispitu, imaju svoje
propisno obložene molbenice za polaganje toga ispita podnijeti kr.
zemaljskoj vladi, cčjel za narodno gospodarstvo, najkasnije do 6.
travnja 1917. putem piedpostavljenog ureda, odnosno nadležne po


litičke oblasti.
U Zagrebu , dne 8. ožujka 1917. Za bana:
Ž e p i ć v. r.
Ureduje prof. dr. Andrija Petračlć. Tiskara C. Albrccht, Zsgreb.